DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

250
Šumarska nastava.


Kalendar „Graditelj" 1922.
Do sada morali su se naši graditelji stručnjaci služiti stranim ponajviše
njemačkim stručnim kalendarima kao n. pr. Ingénieur» und Arhitcktenkalendcr,
Baumeisterkalendcr, Taschenbuch itd. To je ponukalo Udruženje graditelja
kr. SHS. te se prihvatio mukotrpnog posla oko izdanja ovog djela. U ovom
kalendaru uvršteni su podaci i skrižaljke, koje su se u praksi pokazale najs
potrebnijima, a i takve, kojih u drugim kalendarima te struke nema. Ta pris
ručna knjižica služit će svim tehnicima, obrtnicima, gospodarima, šumarima,
uredima, djaeima stručnih škola, itd.
Oprema je ukusna, a tisak odličan, pa obzirom na današnje prilike i mnoge


klišeje
i skrižaljke mu je i cijena primjerna.
Pošto je potražba velika, preporučamo da si ga svaki nabavi odmah, jer
će biti naskoro rasprodan. Kalendar je tvrdo uvezan, a cijena mu je Din. 40.
U Zagrebu se dobiva kod »Udruženja graditelja Kr. SHS.«, Ilica 71, ili
u knjižarama: Auer, S. Kugli, Trpinac, Jugoslavenska znanstvena knjižara d. d.,
Nakladna knjižara i papirnica d. d.«. N.


Šumarska nastava.


Naredba
povjereništva za prosvetu i vjere, od 5. ožujka 1922, broj 5243, k o j u m se za
redovite slušače gospodarsko = šumarskoga fakulteta s v es
učilišta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izdaju novi
ispitni propisi.


Na osnovi §§ 19. i 20. privremenoga ustrajnog statuta za gospodarskosšus
marski fakultet sveučilišta kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, a na
prijedlog profesorskoga zbora izdaju se za redovite slušače gospodarskoga i šus
marskog odjela pomenutoga fakulteta ovi novi ispitni propisi:


A. Održavanje pojedinačkih i državnih ispita.
I. Pojedinački ispiti.
§ 1Slušači
su dužni iz nekih predmeta praviti pojedinačke ispite, da mogu
pristupiti k državnim ispitima (§§ 17., 20.).


§ 2.


Pojedinačke ispite održavaju nastavnici dotičnih predmeta javno, i to redo«


vito prvih i posljcdnih trideset dana svakoga semestra, a vanredno po dos


puštenju dekana.


§ 3.


Za prijavljenje pojedinačkog ispita mora se svaki kandidat najprije pris


javiti
u sveučilišnoj kvesturi, a iza toga ima se s potvrdom o prijavi i s ins


deksom uputiti k ispitivaču, koji odredjuje dan i sat ispita.


Potvrda o prijavi mora pojedno sadržavati i potvrdu o uplati ispitne pris


stojbe dotično o tome, da je kandidat od nje oprošten (§ 9.).
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Šumarska nastava.


§ 4.
Pojedinački se ispiti drže usmeno, a pismeno samo toliko, koliko je to
prigodom usmenog ispitivanja potrebno.


§ 5.
Kod odlučivanja o uspjehu ispita ima ispitivač u obzir uzimati i uspjeh
konstruktivnih vježbi dotično radnja u laboratoriju, vrtu i t. d.


§ ..
Ocjene ispitnog-uspjeha jesu »odličan«, »dobar«, »dovoljan« i »nedovoljan«.


§ 7.
Uspjeh svakoga pojedinačkog ispita unosi se u zapisnik, koji se nalazi
u dekanatu, i to na osnovi svjedodžbe, koju izdaje ispitivač, a supotpisuje ju
i obilježuje pečatom gospodarsko»šumarskoga fakulteta dekan.
Biljeg za svjedodžbu nabavlja kandidat.


§ s.


Ako kandidat na pojedinačkom ispitu ne uspije, odredjuje ispitivač u
svjedodžbi rok, od kojega kondidat može ispit ponovit:.


Ne uspije li kandidat ni na ponovnom ispitu, može ispit još jednom
ponoviti, no treba da za ovo drugo ponavljanje ispita ishodi dopuštenje pro*
fesorskog zbora.


Tko ni kod drugog ponavljanja pojedinačkog ispita ne uspije, mora dotični
predmet ponovno upisati i slušati.


§ 9.
Za svaki pojedinački ispit, pravio se on po prvi put ili ponavljao, plaća
se ispitna pristojba od 7 dinara 50 para.
Koji su slušači u onom semestru, u kojem su predmet pojedinačkog ispita
slušali, bili oprošteni od plaćanja kod prvog polaganja pojedinačkog ispita
ispitnu pristojbu. Za njih se ta pristojba namiruje iz državnih sredstava.


§ 10.
Od pristojbe za ponovni pojedinački ispit ne može nijedan kondidat biti
oprošten.
§ ..
Ispitna pristojba pripada ispitivaču.


II. Državni ispiti.
§ 12.
Da redoviti slušači gospodarskosšumarskog fakulteta mogu svoje nauke
propisno svršiti, dužni su načiniti tri teoretska državna ispita.


§ 13.


Za rukovanje državnim ispitima imenuje pokrajinski namjesnik za Hrvat»
sku i Slavoniju na prijedlog profesorskog zbora gospodarsko=šumarskog fakul»
teta u svakom od oba fakultetska odjela, i to za svaki državni ispit napose, po
jedno ispitno povjerenstvo sa predsjednikom, podpredsjednikom i dovoljnim
brojem članova, u svemu dakle šest ispitnih povjerenstava.


4
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

252 Šumarska nastava.


§ 14.
U gospodarskom odjelu pravi se prvi državni ispit na koncu trećega,
drugi na koncu šestog, a treći na koncu osmog semestra.
U šumarskom odjelu pravi se prvi državni ispit na koncu drugoga, drugi
na koncu šestog, a treći na koncu osmog semestra.


Ra/mak u vremenu izmedju polaganja prvog i drugog gospodarskog
državnog ispita ne može nikako biti kraći od podrug godine, a izmedju pola*
ganja prvog i drugog šumarskog državnog ispita nikako kraći od dvije godine;
razmak pak u vremenu izmedju polaganja drugog i trećeg državnog ispita
(gospodarskog i šumarskog) ne može biti kraći od jedne godine.


§ 15.


Ispiti se redovno održavaju zadnjih četrnaest dana onoga semestra, u
kojem dospijevaju, pa prvih četrnaest dana narednog semestra. Prema potrebi
može predsjednik ispitnog povjerenstva odrediti i izvanredne rokove.


§ 16.
Predmeti državnih ispita u gospodarskom odjelu jesu ovi:
kod prvog državnog ispita: eksperimentalna kemija, botanika i geognozija;
kod drugog državnog ispita: živinogojstvo, proizvodnja gospodarskog bilja
(poljodjelstvo), pa opće i gospodarsko strojarstvo;
kod trećeg državnog ispita: gospodarska uprava, gospodarska kemička
tehnologija pa upravna nauka i upravno pravo.


§ 17.


Kod pristupa k prvom državnom ispitu dužni su kandidati gospodarstva
pridonijeti svjedodžbe o pojedinačkim ispitima iz meteorologije i klimatologije,
anatomije i fiziologije domaćih životinja pa geodezije za gospodare.


Kod pristupa k drugom državnom ispitu imaju pridonijeti svjedodžbe o
pojedinačkim ispitima iz nacionalne ekonomije, biokemije, bilinogojstva, gospo»
darske entomologije (gospodarski životinjski štetnici), gospodarske fitopatolos
gije, mljekarstva pa gospodarske bakteriologije.


Kod pristupa k trećem državnom ispitu moraju pridonijeti svjedodžbe


o pojedinačkim ispitima iz gospodarskih melioracija, voćarstva, vinogradarstva
i pivničarstva, gospodarskog knjigovodstva, veterinarstva pa privatnog prava.
§ 18.
Osim toga imaju kandidati gospodarstva pri pristupu k pojedinim državnim
ispitima pridonijeti potvrde o polasku predavanja (u indeksu), i to:
kod pristupa k prvom državnom ispitu: iz uvoda u gospodarske nauke,
elektrotehnike i zoologije za gospodare;
kod pristupa k drugom državnom ispitu: iz općeg i gospodarskog zgra*
darstva pa demonstracija na pokusnom dobru;
kod pristupa k trećem državnom ispitu: iz enciklopedije šumarstva, za*
drugarstva, gospodarske statistike i trgovine pa agrarne politike.


§ 19.
Predmeti državnih ispita u šumarskom odjelu jesu ovi:
kod prvog državnog ispita: matematika, eksperimentalna kemija, mineras
logija i petrografija s geologijom pa botanika;
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Šumarska nastava. 253


kod drugog državnog ispita: geodezija, uzgajanje šuma, uporaba šuma sa
šumskom industrijom i trgovinom pa dendrometrija;
kod trećeg državnog ispita: uprava i obrana šuma, uredjivanje šuma, racu»
nanje vrijednosti šuma sa šumskom statikom pa gradnja šumskih prometala.


§ 20.


Kod pristupa k prvom državnom ispitu dužni su kandidati šumarstva pri«
donijeti svjedodžbu o pojedinačkim ispitu iz meteorologije i klimatologije pa
svjedodžbu o uspjehu vježbi i tlocrtnog risanja;


kod pristupa k drugom državnom ispitu imaju pridonijeti svjedodžbe o
pojedinačkim ispitima iz deskriptivne geometrije, teoretske mehanike, tehničke
i gradjevne mehanike, privatnog prava, općeg i šumarskog strojarstva, bio*
kemije, nacionalne ekonomije, šumarske entomologije, šumarske kemičke tehnos
logije, tloznanstva i nauke o stojbini, dendrologije, vodnog graditeljstva, bolesti
drvlja i anatomije drvlja;


kod pristupa k trećem državnom ispitu moraju pridonijeti svjedodžbe o
pojedinačkim ispitima iz učvršćivanja tla i uredjivanja bujica, upravne nauke
i upravnog prava, šumskih i lovnih zakona, šumske politike, povijesti šumarstva
pa općeg i šumarskog zgradarstva.


§ 21.


Osim toga imaju kandidati šumarstva pri pristupu k pojedinim državnim
ispitima pridonijeti potvrde o polasku predavanja (u indeksu), i to:


kod pristupa k prvom državnom ispitu iz šumarske i lovne zoologije;


kod pristupa k drugom državnom ispitu iz elektrotehnike i lovstva;


kod pristupa k trećem državnom ispitu iz enciklopedije gospodarstva.


§ 22.


Za pristup k državnim ispitima u redovitim rokovima ima se kandidat
bar dvije nedjelje prije ispitnog roka prijaviti u sveučilišnoj kvesturi propisno
biljegovanom i na predsjedništvo dotičnog ispitnog povjerenstva upravljenom
pismenom molbenicom; jedmo za ispite na početku zimskoga semestra ima seta
prijava učiniti bar do konca prošloga semestra.


§ 23.
Molbenici imaju se priložiti ovi prilozi:


1. indeks predavanja;
2. kod pristupa k prvom državnom ispitu svjedodžba zrelosti, a kod pri»
stupa k drugom dotično trećem državnom ispitu svjedodžba o napravljenom
prvom odnosno drugom državnom ispitu;
3. svjedodžbe o svim pojedinačkim ispitima, koji se prije pristupa k do*
tičnom državnom ispitu moraju napraviti;
4. svjedodžbe o uspjehu u konstruktivnim dotično laboratorijskim, vrtnim
ili drugim kakvim vježbama iz onih predmeta, koji pripadaju dotičnom držav«
nom isp´tu.
Kandidati gospodarstva, koji prije upisa u gospodarsko»šumarski fakultet
nijesu jednu potpunu godinu proveli u gospodarskoj praksi, moraju prigodom
prijave za drugi državni ispit pridonijeti još i dokaznicu, da su cijelo vrijeme
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

254 Šumarska nastava


božičnih, uskrsnih i velikih praznika druge naučne godine praktički radili na
kakvom uredjenom gospodarstvu. O toj praksi mora svaki takav kandidat voditi
posebni dnevnik i priložiti ga molbenici za pripust k drugom državnom ispitu.


Sve ove isprave imaju se priložiti ili u originalu ili u ovjerovljenom prije*
pišu, a ako je koja od njih u stranom jeziku sastavljena, mora joj se priložiti
i ovjerovljeni prijevod.


§ 24.


Sveučilišna kvestura ima svaku molbenicu i njene priloge ispitati te kandi»
data na onake neznatnije nedostatke upozoriti, koje on može odmah ukloniti.
Po izmaku prijavnog roka ima kvestura sve prispjele molbenice zajedno
s prilozima otpraviti predsjedniku dotičnog ispitnog povjerenstva.
Ovaj odredjuje na to u sporazumu s povjerenstvom red ispita, pa ga pra»
vovremeno na crnoj ploči oglašuje.


§ 25.


Svaki kandidat ima u odredjeni dan prije početka ispita doći u ispitne
prostorije i tamo ostati sve do svršetka ispitnog čina. Tko na vrijeme ne dodje
na ispit ili ode, a da nije potpuno ispitan, smatra se, kao da ispitu nije ni
pristupio.


§ 26.


Državni se ispiti održavaju usmeno, a pismeno samo toliko, koliko je to
prigodom usmenog ispitivanja potrebno.


S obzirom na trajanje ispita valja se držati načela, da ispitivanje pojedinog
kandidata iz svakog predmeta ima u pravilu trajati ´/s sata, ali svakako ne
duže od 3/4 sata.


§ 27.


Uspjeh ispita iz svakog pojedinog ispitnog predmeta ocenjuje dotični
ispitivač.
On vlastoručno unosi ocjenu uspjeha u ispitni zapisnik.


§ 28.


Ocjene uspjeha jesu »odličan«, »dobar«, »dovoljan« i »nedovoljan«.


Kod predmeta, koji su skopčani s konstruktivnim, laboratorijskim, vrtnim
ili drugim kakvim vježbama, ima ispitivač pri ocjenjivanju uspjeha iz dotičnog
predmeta uzimati obzir i na uspjeh tih vježbi, iskazan u pridonesenim svjea
dodžbama.


(Svršit će se.)