DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Upotreba austrijske kameralnc takse za izračunavanje etata.


Već sam prije naveo, da Guttenberg zastupa mišljenje, da
se zaslišnim metodama ne može etat urediti, nego samo odrediti
njegova veličina i to jedino sa stanovišta potrajnosti. Ovo je
određivanje pri gospodarenju sa sječama obično
sasvim suvfišno, cjočim se u prebornoj šumi
može da upotrijebi još i danas, osobito ako
je važno osiguranje potrajnosti prihoda.


Kod preborne su šume strogo uređenje i kontrola koriščenja
mnogo teže nego kod visoke šume, kojom se gospodari sječama;
ustanovljenje zalihe, prirasta i faktora, koji su mjerodavni za
financi jalnu zrelost sječe, mnogo je teže, jer se rast i oblik poje=
dinih stabala i sastojina uvijek mijenja. Veličina koriščenja ne
ovisi ovdje jedino o plosi, nego i o masi, treba dakle ustanoviti
mjeru koriščenja, a onda odrediti osnovom koriščenja, iz kojih
će se sastojina ova namiriti.


Za veličinu mjere koriščenja mjerodavno je i ovdje u prvome
redu, koliko imade za sječu zrelih stabala, čija
je sječa moguća. Ovo se ima ustanoviti već pri opisu sas
stojina, pri čemu će se razlikovati, koliko se mora , a koliko
se m o ž e u prvoj budućnosti da siječe.


Osim ovih podataka poslužit će nam za određenje mjere
koriščenja veličina ukupnoga prirasta dotične gospo=
darstvene jedinice. Uspoređenje mase zrelih stabala s ovim po*
kazat će, treba li etat povećati ili umanjiti spram ukupnoga pri=
rasta. Ukupni je prirast zbroj prosječnoga prirasta sviju pojedi*
nih sastojina. Prirast će se kod prvoga uređenja u prebornoj
šumi moći da ustanovi samo približnom točnošću. Točniji ćemo
rezultat postići tek iza nekoliko revizija, kada ćemo moći racu*
nati prirast iz prvašnje i buduće mase odbivši količinu koriščenja.
(Ovo je mnijenje Guttenbergovo interesantno pogledom na raz*
liku između prihoda preborne šume i visoke šume, kojom se
gospodari sječama, što ću, kako rekoh, mislim iznijeti u poseb*
noj raspravi.)


Inormalna veličina plohe, na kojoj se svake
godine u prebornoj šumi siječe, i normalne
sječ e (prva je kvocijent šumske plohe i oplodnjice, druga šum=
ske plohe i ophodnje) može se usporediti s veličinom plohe, na
kojoj se ima sjeći (uz potrebne redukcije prema bonitetu plohe
i postotku mase, koji se siječe).


Najsigurniju podlogu za ustanovljenje m j es
re koriščenja i prosuđivanja njene potrajnosti
te za poznavanje normalnoga razvijanja stabala i sastojina u pre=
bornoj šumi pruža mjerenje sastojina po debljin*
ski m razredim a (obično od 10—10 cm), što se obavlja klu=
piranjem cijelih sastojina ili bar većih uzornih pruga ne uvaživši
stabla ispod 10 ili 20 cm.


Rezultat ovoga mjerenja ne daje samo izravno broj i masu
stabala, koja su zrela ili će postati zrelim za sjeću, nego se (uva*