DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 40     <-- 40 -->        PDF

240 Upotreba austrijske kamcralne takse za izračunavanje etata.


Postupak je dobro promišljen obzirom na preborne
šume , ali će ustanovljenje biti teško radi nedostatka normal;
nih primjernih ploha. Pitanje je, ne bi li se na jednostavniji način
molglo doći do isto tako ispravnih rezultata? Judeich misli, da
bi se uz neke lokalne modifikacije mogao dobiti užitni postotak
po lokalnim prihodnim skrižaljkama za visoku šumu, u kojoj je
uvedeno sječinsko gospodarenje. (Pisac ovoga članka nije toga
mnijenja, jer misli, da se preborna šuma bitno razlikuje od šume,
u kojoj je uvedeno sječinsko gospodarenje i to već i obzirom
na to, da su pojedini dobni razredi pomiješani po cijeloj plosi.
Radi toga pruža preborna šuma i druge prihode. Ovo pako misli
pisac iznijeti u posebnome razmatranju.)


Judeich odobrava osobito odredbe te instrukcije, da se ne
sijeku nezrela stabla. Po njegovom mišljenju je u preborno j
šumi postupanje u smislu gojenja šuma i oba;
ziranje na poredaj sječina daleko1 važnije,
nego pridržavanje neke stanovite mjere kos
rišćenja, radi čega ovoj posljednjoj pripada
samo važnost sasvim aproksimativnoga p r o ;
računa . (Toga je mnijenja Judeich u Njemačkoj, gdje je pre=
borna šuma pastorče, već godine 1885!)


Instrukcija za uredjenje državnih šuma iz god. 1893.


Etat, koji se izračuna po plosi (reduciranoj plosi) uvaživši
razmjer dobnih razreda uspoređuje se sa etatom po formuli ka;
meralne takse, ali s dobom izjednačenja mjesto ophodnje.


Priras t je prosječni sječivni prirast sviju sigurno osnova*
nih sastojina.


Faktičn a zalih a je ustanovljena konkretna masa.


Normalna zaliha t. j. veličina, koju bi konkretna za;
liha imala, da je razmjer dobnih razreda normalan, a srednji
obrast da nije veći nego faktični prosječni obrast, računa se u
pravilu kao produkat prosječnoga sječivnog prirasta svake go=
spodarstvene jedinice s polovinom ophodnje.


Pri određivanju ovih faktora valja uvažiti slijedeće:


1. Prihod se ima da osniva samo na prirastu sječive mase
u deceniju i višak kapitala na masi, ukoliko se ovaj
smije tokom decenija da koristi.
2. Jeli faktična zaliha manja od normalne, smij e se sjeć i
manje od prirasta samo onda, ako se time ne
zadocnjuje nužnom sječom sastojina slaboga
rasta i obrasta.
3. Uostalom su odobreni, odnosno modifia
kovani predlczi za gospodarenje mjerodavni
za faktore, odnosno postupak pri odrediva;
nju sječivnoga prihoda.