DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Upotreba austrijske kameralne takse za izračunavanje etata.


zbiljni.1 Sa financijalnoga se gledišta nemože ovoj metodi da
pripiše osobita važnost. Judeich je spominje jedino sa historié*
nog gledišta.


Instrukcija za uredjenje državnih šuma od god. 1878.


Vrijedi formula izvorne kameralne takse.


Priras t se računa kao kod izvorne metode.


Normalna zaliha dobije se zbrajanjem lokalnih tab*
lica prihoda, ali ne za obrast 1, nego za prosječni konkretni
obrast.
Zbjljn a zalih a je masa sastojina po sastojinskoj tab*
lici (opisu sastojina).
Ophodnj a u obličcu kameralne takse varira od doba iz*
ravnanja do trajanja ophodnje.
Nađena mjera koriščenja vrijedi za narednih 10 godina, jer
će se tada obaviti revizija.


Dohodak izpreborne šume i gornjega drveća u sred*
njoj šumi računa se poi užitnim postocima, koji se imaju
ustanoviti u dotičnim šumama i to na slijedeći način:


Potraže se primjerne plohe za svaki bitno različiti oblik,
sastav i bonitet. Na ovim plohama treba da su zastupani dobni
razredi po prilici tako, kako to treba da bude pri normalnom
stanju. Na oborenim srednjim stablima ustanove se mase i po*
stoci prirasta (potonji po Pressleru) za svaki dobni razred. Zbroj
masa sviju dobnih razreda uspoređen sa zbrojem prirasta daje
srednji postotak prirasta za cijelu uzornu plohu. Ako ovaj posto*
tak prirasta podijelimo sa 100, dobijemo užitni postotak u smi*
slu Hundeshagena. Tim se postotkom pomnoži faktična zaliha,
da se dobije godišnja mjera koriščenja za narednih 10 godina.
Poslije izmaka toga vremena, provede se revizija.


Judeich kaže o tome god. 1885.:
Spada među bolje između starijih zališnih metoda.
Osobito valja priznati da se mjera koriščenja određuje samo
za narednih 10 godina i da se podaje velika važnost šumskoj
podjeli i time uređenome poredaju sječina.
Što se tiče propisa za uređenje prihoda pri gospodare*
nju sječama odobrava određenje normalne zalihe na način,
da se uvaži niži, faktičnim okolnostima priličniji obrast, a ne pot*
puni, samo će u praksi biti teško određivanje mjere modifikacije.
Osobito valja priznati, da se zbiljna i normalna zaliha ne
određuju pomoću prosječnoga sječivnog prirasta.
Kao napredak prema instrukciji iz godine 1856. valja istak*
nuti, da se prirast određuje samo kao prosječni faktični sječivni
prirast narednoga decenija.


Guttenberg kaže, da je opravdano, da se uzme aritmetična sredina iz
sadašnjeg i budućeg prirasta, ako se etat računa za dobu cijele ophodnje, inače
trebaju revizije.