DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 36     <-- 36 -->        PDF

236 Načela organizacije šumarske službe u našoj državi.


Uvadenjem vlastite režije, kojom će prilikam trebati brza
odluka za prodaju i u manjim količinama, postaje prodaja u sre*
dištu šumskih uprava conditio sine qua non gospodarenja. Di=
rekcije obavljaju obično prodaju u većim skupinama, kojom
prilikom mogu trpjeti štetu pojedine, naročito manje skupine.
Prodajom kod šumskih uprava omogućilo bi se veće učestvovanje
okolišnih, manjih trgovaca i seljaka, kojima se, naročito za
manje kvantume, ne isplati putovati u udaljena središta direkcija.


Za prodaju iz nedržavnih šuma pod drž. upravom (osim imovnih općina)
obavljale bi šumske uprave iste priprave, koje su obavljali referenti kot. oblasti.
Prisustvovanje kod dražbe ne bi bilo obavezno.


Prema ustanovama u njemačkim državama svršavaju šum.
upravitelji dužnosti tehničk e uprav e predajom procjenbe*
nog elaborata vlasniku šume, Poslije dražbe ispituju rezultat
dražbe sa šumsko policajnog gledišta. U finansijskom gospo*
darenju puštaju dakle vlasnicima slobodne ruke. U Francuskoj
naprotiv obavljaju drž. šum. upravitelji i prodaju u općinskim
šumama te izaslanik vlasnika samo prisustvuje dražbi.1 Tu se
dakle preuzelo pod državnu upravu ne samo tehničko nego i
finansijsko gospodarenje općinskih šuma.


Mi smo, prema već istaknutim principima za to, da se podržavljenjem
uprave preuzmu po šum. upravama samo tehnički
poslovi, a nad imansijskim gospodarenjem da se vrši nadzor
preko polit, oblasti.


Manje dražbe (izvale, vjetrolomi itd.) do 25 m3 drveta plemenitih listača
i 100 m3 jelovog i ostalog drveta za drž. šume održaje i odobrava šumska uprava.
Do iste količine drveta odobrava po vlasnicima nedrž. šuma održanu dražbu.


Svaka direkcija određuje za svoje područje mjeru, do koje može šumska
uprava davati drvo uz taksovnu cijenu.
D.) Gradnj e i manje popravke izvodi š. uprava sama. Izvođenje većih
nadzire u svom području.
Za manje popravke predviđa u proračunu posebnu svotu sumarno.


Ovo poslednje je važno unijeti u pravilnik, da šumarija ne
mora, kao do sada, za svaku malenkost praviti posebni prora=
čun i obračun.


E.) Pitanja općenite naravi.


Šumska uprava preuzima dužnosti dosadašnjih kotarskih šum. izvjestitelja i
drž. šum. uprava. Pri tem naročito za vođenje raznih popis a i očevid «
n i k a (popis svih šuma dot. kotara, lovišta, lovne statistike, knjiga, šumski
i lovski kataster, prepise gospod, osnova i programa, ugovore prodaja drveta i
nuzgrenih užitaka itd.)


U koliko pod dotičnu upravu spadaju šume imovnih općina, rješavaju pis
tanja pravoužitničkog katastra u prvoj molbi, vode katastar za
područne općine te obavlja doznaku građe i ogreva. Ovo potonje
vrijedi i za općinske šume i ostale pod drž. upravom.


Nadalje vodi šumska uprava šumsko i lovsko policajni nadzor
nad svim šumama svog područja, u koliko su to do sada vršile kr. oblasti najs


i Dr. Enđres spom. djelo str. 450.