DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 81     <-- 81 -->        PDF

f/ t.trc(iBi.st\ a i uprfivc. 201


Iz uredništva i uprave.


Ijpozoriijemo L^g. članove udruženja te pretplatnike i pri;=^
jatelje Snmarsko^U lista, da su troškovi tiska u dva maha povišeni
od onog vremena, kad srnu sklopili pogodbu s tiskarom i to: u
decembru 1921. za 20^,, i januaru 1922. za 3{.-4.


Obzirom na to, da su stručni listovi u poratno ....... i/Ia^
žili u vrlo skučenom, obliku, a nekoji krajevi naše države (n. pr.
Slovenija) nije u očekivanju ovog lista uopec izdavala stručnog
glasila — skupio se je posvuda stručni materijal, koji se u obilnoj
mjeri šalje na uvrštenje.


Obzirom na gornje poteškoće tiska i našu proporcijonalno
niski; članarinu (u lovačkom udruženju je n. pr. 240 .) moči ćemo
proslijediti s dosadašnjim objamom lista sarno onda, ako nas
svi drugovi potpomognu propagandom za nove pretplatnike,
oglašivače itd.


Upozorujemo nadalje na rešenje Ministarstva šuma i rud^
nika br. 27. 391. od 26. XII. 1921. po ..... se sva državna
šumarska nadieštva imadu pretplatiti na Šum. list, sve
prodaje drva imadu oglašivati u tom listu te ^/io% svih prodaja
iz drž. šuma ubrati u korist J. Š. U.


Prema čl. 11. Pravila i 3. cl. Pravilnika svi redovni članovi,
utemcljači i dobrotvori doisadašnjih društava ostaju članovima
iste kategorije i J, S. U. Svi članovi dosadanjih društava dobili
su prema tome »Šumarski list«.


Tko je list primio i nije ga vratio, smatra se i nadalje čla==
nom udruženja.


Članom podružnice v Ljubljani, Podružnica opozarja svoje
člane, da je vplačevati članarino na položnico štcv. 11054 (ne pa
na položnico centrale v Zagrebu, štev. 34.293). Isto velja glede
pristopnine za nove člane. S centralo bo obračunaia podružnica
sama v zmislu pravii. V zmislu pravil mora se članarina porav^
nati V L četrtletju, zamudniki naj se zatorej požurijo, ako lio*
čejo redno prejemati »Šumarski list«. Slovenske članke za »Šumarski
list« sprejema podružnica v Ljubljani, Križanke.


Ispravi 1


u 2. br. na str. 46, redak 26, mjesto .......... ........." h-ebo da bude
„........ ........." ; na str. 46, redak 28, mjesto „3aiirulHJj:t* treba da bnde
,........".


...
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Broj 219./1922.
Predmet:
Popimjenje mjesta šumara.
NATJEČAJ.


Kod imovne općine Gjurgjevacke u Bjelovaru popunit će se
mjesto šumara kod, taksacije u X. činovnom ....... sa 2000 dinara
godišnje plaće i ostalim sistemizovanim prinadležnostima.


Propisno sastavljene vlastoručno pisane, taxirane i prema
dolje označenom obložene molbe imadu se podnijeti podpisa^
nom uredu najzad do 31. marta 1922.


Molbe moraju biti obložene ovim prilozima:


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbom o svršcnini šumarskim naucima.
3. Liječničkom svjedočbom o potpunoj sposobnosti za obav^
Ijanje šumarske službe.
4. Svjedočbom o ponašanju,
3. Domovnicom kao dokazom, da je molitelj državljanin
kraljevine SHS.
6. Curriculum vitae.
Natjecatelji koji se već nalaze u službi, imadu svoje molbe
podncsti putem svoje nadležne oblasti.
Namještenje je privremeno do položenja izpita za sam.o^
stalno vodjenje šumskoga gospodarstva.
Šumsko - go^podarsiveni ured imovne općine gjurgjevacke.


U Bjelovaru, dne 8. februara 1922.


Upravitelj ^ šumarski savjetnik: Lach v. r.


Broj: 1516 .. 1922.


PRODAJA STABALA.
Prodaje se samo juitem pismenih ponuda u 6 prodajnih sku^
pina u šumi na panju na području kr. šumske u.prave u .....^
Iju: i. u sjekoredu 11. 4. jelovine 1561 nr, bukovine 1588 r7i\ ..^
vorovine 10 m\ U. u sjekoredu .. 3. jelovine 359 nr. bukovine
3294 /.;\ I[L u sjekoredu IV. 2. jelovine 2362 m\ bukovine
3490 7?r´; na području kr. šumske uprave u Ravnojgori na svijetloj
pruzi ceste Kavnaqora.Duboko: IV. u sjekoredu II. 1—4 ..^
iovine 2028 m\ bukovine 1434 nr\ jav4-»rovine 36 m\ brestovinc
48 , V. u sjekoredu IV, 4. 9. 10 jelovine 1900 .. \ bukovine 1095 m´\
javorovme 46 7..^ brcstovine 65 ..: m\ nodručju kr. šumske
uprave u Jasenku VI. u sjekoredu V— 4. ´jel^nine 1117 m\ ja.
vorovme 20 /n .
Zatvorene i sa bilje^ovkom od 20 dinara biljc^ovane ponude
valja naJKasnije 20. ožujka 1922. do 11. sati´ prije nodne nredati
podpisaaoj Kr. Direkciji šuma »Akadeinički trg 9.^ gdje se mo^u
nviditi j dobiti dro/beni i u.uovorni uvjeti, iska/ prodajnih skupina
1 obrazec ponude.
. Z a ^.´ c b u , dne 13. veljače 1922,


Kr, direkcija šuma.