DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

128 Metode i problemi u šumarskoj nauci.


vah V fevdalni dobi in tuđi pozneje, ako ve, kaj pomeni inten^


zivno kmetijstvo in vzgledno gozdno gospodarstvo. Da se za:^


sebno gO´spodarski cHji in narodno go-spodarske naloge z realnimi


fideikomisi pospešujejo, dokazuje dejstA^o, da se v Nemčiji fidei:^


komisi vedno bolj množijo. Tam pripada dandanes več kat 7%


deželne ploskve fideikomisnemu posestvu,. Seveda so fideikomisi


V Nemčiji na mnogo boljši podlagi oisnovani, kot v drugih drža^


vah, ker ne služijo tam v svrho socijalnopolitičnega pospeševanja


visokega plemstva, temveč so agrarna in gozdnopolitična insti^


tucija za sistematično nasledstvo malo^ in velikokmetskih ded^


nih pravio do velikokmetskega dednega prava na principu ..^
Tazdeljivosti (Hoferecht) in končno do fideifcomisno zavarovanega,
t. j . do rentnega posestva.


Vsled ukinitve fideikomisov pa bo nedvomno´ — in sicer
vsled izpremembe prejšnjih posestnih in lastninskih razmer —
V vsakem poisameznem slučaju računati s ćelo vrsto civilnopravnih
odškodninskih zahtev, ki se dosedanjim uživalcem fideiko==
misov pač ne bodo mogli naprtiti. Z ukinjenjem in podržavljen
njem realnih fideikomisov bo toirej država civilnopravno obve?
zana, da primemo odškoduje vse v dotičnih fideikomisnih listić
nah pravno utemeljene pravice. Konec sledi. .


Arpad Karolyi (Zagreb):


Metode i problemi u šumarskoj nauci. ^


Poštovana gospodo-!


_ Predavat ću vam o neobičnom predmetu, kofi kao da prak.
ticne šumare jedva i zanima: o metodama nautčnog, a napose
šumarskog istraživanja. Potrebno je da raspravljamo o ovoj temi.
vSumarska se nauka goji već više stotina godina, a ipak oni, koji
su se njome bavili, jedva su ikada bili načisto o tom, pomoću
Jcojih metoda dolaze oni do svojih rezultata i koje metode treba


^ Donosimo ovu vanredno interesantnu i s velikom naučnom spremom .
sanu raspravu. Pisac, koji boravi u našoj sredini već drugi mz godina, po.nat
je 1 Cijenjen kao naučni radnik i u vanjskom, svijetu.


^ . ^v´l´´ ^f^ ´^ ^"^^^^ ´^´´´´^^´ ´^^^™ ^" ^^^^´ ^ originalne, pa je upravo
cndo kako šumarstvo, kao prava i najjača domena bijoloških pojava, nije


L> .2.. . ""´ ^´´^´´´"" ´´^^ "´´^^^^ ^.^^´^^"´ ^^ ^^^´ ^^ P^-´^^J^^^


. gornjem predmetu održao je pisac predavanje u ugarskom šumarskom


LapT .8 ´´´^´ ´ ´´´´^´^´ ^´ ^´´^^^´^^" ^ ^´^´^^ Erdeszeti


Uvednišivo.