DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Službene vijesti.


a) Z´d domaće stružnice (potočare) dinara 20.—;
b) za A^ještačke stružnicc (parne) električne turbine dinara 30.—.
Strojevi ZO. piljenje drva za gorivo kano i pilane/ koje izradjuju gradnju


za vlastitu porabu, ne plaćaju ovu taksu.


Pošto ova taksa do sada na teritoriju Hrvatske, i Slavonije poznata nije
bila to se pozivaju svi posjedniei pilana, da taksu za godinu 1921. i 1922. otpa^
dajuću prema broju pila, te pogonu, na koji je pilana uredjena, u biljezima ...
poreznom - uredu u ]5^dnevnom roku, zaračunavajući od dana oglašenja ovoga
Oglasa u »Narodnim Novinama«, podnesu.


Za slijedeće godine imade se ova taksa najkasnije do 15. siječna podmiriti...
Neplatež i neobdržanje gornjega roka kaznit će se sa trostrukim iznosom
platiti se imajuće takse. . ´
Vrhu podmirene takse uručit će porezni ured posjednicima pilana posebne
arke te na ovima godišnju taksu prebiljegovati«,
Zagreb ^ dne 17. veljače 1922.


Delegat ministra finansija: Finlav v. r.


Broj 6.618/C. — 1922.


Oglas.


Povlasnice za drvo, koje se šalje na struganje (piljenje).
Danom 1. marta o. g. ukida se u gornjem predmetu, u br. 69. »Narodnik
Novina« g. 192L pod brojem 9.174/C. oglašena i u broju 169. pod brojem
2L800/C. nadopunjena povlastica.
Povlastica prestane važiti istodobno i na prugama Južne kao i Eares^
Pakračke Željeznice.


Propisani četrnaestdnevni rok za ukinuće obdržan je time, sto je objava
u predmetu izašla pravodobno i pravovaljano u »Službenim Novinama« u ...=^
gradu.
U Zagrebu , mjeseca februara 1922,


Direkcija državnih željeznica Zagreb, takodjer u ime južne željeznice.


Raspis br. 41.


(Osiguranje valute za izvoz drva i izrade od drveta. XII.)-
Generahii Inspektorat aktom Br. 307 od februara dostavlja, da se pod iz^
ražom »drvo u opšte« u čL 16. Pravilnika o regulisanju prometa sa valutama i
devizama (»Službene Novine« Br. 214. od 25. IX. 192L god.) ima razumjeti ne
samo drvo kao gradja, već i sve drvene izrade.
Prema tome osiguranje valute se ima vršiti kako za drvo, tako i za sve
izrade od drveta.
Ovo tumačenje ima da važi od L marta ove godine.
S toga počevši od 1. marta tekuće godine prestaje važiti raspis C. Br.


83.709. od 28. novembra 1921. god. i carinarnice će postupiti za izvoz drva i
izrade samo uz osiguranje valute.