DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 76     <-- 76 -->        PDF

196 Službene vijesti.


kprememba naslova gozdarskegra oddelka, okrajnih gozdnih nadzorništev
tev gozdnih in domenskih oskrbmštev v Sloveniji. Ministrstvo .. sume in rud.
tiike je aa osnovi uredbe z dne 27. julija 1921. pod štev. 924 od 24. januarja 1922.
odredilo, da naj se oddeick za gozdarstvo — pokrajinske uprave .. Slovenijo
cdslej nazivlja: »Direkcija šum kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljub.
Ijani«, podrej.eiia mu drž. gozdna oskrbništva in okrajna gozdna nadzorništva
pa: »Šumska uprava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. . . .« (Vsled ob.
javljene izpremembe nazivov se najbrž odnosi med direkcijo šum in pokrajinsko
upravo ne izpremene in ostane direkcija še nadalje oddeiek pokrajinske uprave
za Slovenijo. Ravnotako se ne izpremene dosedanji odnosi med šumskimi upra^
vami (dosedanjimi okrajnimi gozdnimi nadzorništvi in oskrbništvi) in ostaIi:=
mi O´blastvi.


Preizkušnja za gozdno varstvo in tehiiično pomožno službovenje ter za lov
. lovsko varstvo. Prošnje za pripustitev k državni preizkušnji za gozdno var?
st^´o in tehnično pomožno službovanje in k preizkušnji za lov in lovskovarstveno
službovanje naj se vlože do 31. m a r c a 1922. pri Direkciji Šum pokrajinske
uprave za Slovenijo v Ljubljani (Križanke). Pravilno kolkovane prošnje je opre?
miti V zmislu določil naredbe bivš. avstr. poljedelskega ministrstva z dne 5. fe?
bruarja 1903., drž, zak. štev. 30, odnosno štev. 31. Preizkušnja ho meseca sep?
tembra 1922. pri Direkciji šum v Ljubljani. Natancnejši rok se kandidatom,
pripuščenim k preizkušnji,. prijavi pravočasno.


Taksa za prijave sečenj v Sloveniji. Prijave, ki jih vlagajo posamezniki v
-Sloveniji po šestem odstavku § 6 naredbe deželne vlade za Slovenijo´ z dne


19. maja 1920., Urad. lista štev. 241, nišo zavezane taksi po tarif. postavki 280..
nego samo taksi 2 dinarjev po tarifni postavki 1 člena 10 ^ačas. taks?
nega zakona z dne 27. junija 192L, Urad. lista štev, 259. Določba v § 6 omenjene
deželnovladne naredbe, da so prijave sečenj proste pristojbin, je torej nevc?
Ijavna. Predpisi tarif. postavke 280, ki določajo, da je plačevati za prijavo srkanja
lesa za preprodajo, zgradbe itd. plačevati za vsako privatno gozdno par?
ćelo po 10 Din, v državnih, občinskih, vaških, samostanskih in cerkvenih gozdih
pa .. vsak gozd po 12 Din, za Slovenijo n e veljajo, ker taksni zakon ne more
ustanavljati novotarij v gozdarskih in obrtnih zakonitih predpisih. Ši.
Oglas.


(Plaćanje takse odredjene tarif. brojem 279 za pilane.)


Tarif. brojem 279. članka 10. zakona o trošarini, taksama i pristojbinama
odredjena je taksa:


»Za odobrenje stružnicc (pilane) na privatnom, općinskom, seoskom, ma.
nastirskom ih crkvenom zemljištu ili /a produženje radnje, na ranije odobrenoj
stružnici na svako testere pravo ili kružno, godišnje i to: