DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IVispt´A Ivi k sDicrnicani luižo ^uzdnc politike. 12/


Škode, kot narudnogospodarskc koristi. .. vseh kulturnih dvza^
\´., V katcfih je ^^ozdno gospodarstvo intenzivTio razvito, vidiiTio
staiiovitna veleposestva zasebnih gozdoA% ki se v korist celo^:
kupnosti m v lasten prid posestnika pravilno racijonelno in
vztrajno oskrbujcjo.


Podržavljenje velikih gozdnih kompleksov.


Država je brezdvomno interesovana na tem, da ostanejo
koristonosne, velike ^ozdne gospodarske enote, ki jih je smatrati
kot zasebne premožcnjske enotc, kot take obranjene. Vsled tega
naj bi bili v bodoče veleposestniki ali njih dediei obvezani, da
vseiej naznanijo pristojni gozdarski oblasti, kadar nameravajo
izvestni del svojega gozda ali vse svoje gozdno posestvo prodati,
da ga more država kupiti, preden ga, kupi in morda nato razkosa
kak drug kupee ^ ........!. Na ta način bi mogla država poIa=
goraa podržaviti veleposestva, torej tuđi ona, ki hi ob izvedbi
agrarne reforme po ustavi ostala dosedanjim lastnikom kot
maksimum. Tuđi ko bi ne bilo podržavljenja potom agrarne re?
forme, bi s pridržkmn, da mora biti gozcl najprej državi v nakup
ponuđen, država sčasoma razširila posest svojih državnih,
gozdov.


V slučaju razlastitve in podržavljenja zasebnih vclegozdov
pa bi se po iziočitvi maksima moirali napraviti primerno veliki
državni gospodarski okoliši. Posamezni, osamljeni, mali gozdni
objekti pa bi se imeli prodati mejašem, da arondirajo svoja zem^^
Ijišča ali pa bi jih bilo oddati drugim agrarnim interesentom.


Večkrat bo pri iziočitvi maksima v zmislu agrarnih odredb
pri marsikaterem posestAai ostalo le prav malo gozdov, ki bi se
jih komaj. izplačalo razlastiti in podrža.´´iti. V takih primerih bi
imela država doscdanjemu posestniku prepustiti vse doscdanje
gozdno poeestvo, eventueino pod gotovimi pogoji, ali pa vse
posestvo pridobiti zase z nakupom,


Ukinjenje fideikomisov.


Realni fideikomisi tvorijo posebno lastninsko obliko vele==
posestev. Znano je, da .so´ se svojedobno fideikomisi ustanav-
Ijali z namenom, da se zasebna lastnina, zlasti pa realnoi premoženje
posameznih plemenitaških rodbin ohrani in zavaruje s
predpisanim strogo konzervativnim goepodarjenjem. Vslcd teh
predpisov so bili realni fideikomisi, posebno s konzervativnim
gospodarjenjem v gozdih, v posameznili dežeiah in državah ve^
like važnoisti in koristi v narodno^gospodarskem pogledu.


V fideikomisnih gozdih vseh kulturnih držav predsta.ijajo
obstojece zaloge lesa, ravno tako kot v državnih gozdih, tako=^
rekoč neprecenljivo vrednost najboljšega blaga, ki je neobhodno
potrebna za pospeševanje narodnega gospodarstva.


Nikdo ne more zanikati kulturno zgodovinskega pomena
realnih fideikomisov, ustanovljenih po raznih ..^-...... drža=


...