DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

2gg Lovstvo.


.Slava mu!« ovjekovcčeno u zapisniku glavne skupštine. Bilanca za poslovnu
(Godinu 1920—2L iskazuje čisti dobitak od . 9,704,537,27 te je .........., da se
Tsplati 18% na dividenda, tako´ da će kupan broj 3 biti nnoYČ&n sa . 36. Isplatu
dividende vršit će poćam od 1. martu društvena blagajna u Beiišću i Hrv.
sveopća kreditna banka d. d. u Zagrebu. — U bilanci je doznačeno redovitoj
pričuvnoj zakladi . . 500.000, pričuvnoj zakladi za smanjenje vrednosti
. 1,000.000, činovničkom mirovinskom- fondu . 200.000, a svota od . 100 hi^
Ijada odredjena je za dobrotvorne svrhe; ostatak od . 104. 428.58 prenesen je
na novi račun. — LT ravnateljstvo je izabran bar. Dr. Henrik Gutmann i g.
Josip Kostiai pl. Živanovič, generalni ravnatelj Hrv. sveopće kreditne banke u
Zagrebu. — U Nadzorni odbor izabrani su dosadašnji članovi, gg. Dr. Hugo
Spitzer, Dragutin Jurković, Viktor Steiner, Aleksander Božić i Lavoslav Selin^
ger. ~ U sjedn:ci ravnateljstva, koja je održana odmah po glavnoj skupštini,
izabran je za predsjednika društva ban Ladislav Gutmann, a za potpredsjed^
nika bar. Artur Gutmann.


Ispravak.


G. Josip ......., kr. šum. nadzornik u Zagrebu moli, da se ispravi na str.
222 Šumarskog lista god. 1921. br. 10.—12., da nije sakupio samo 62.50 Din za
Koroskenyjevu zakladu, nego isto tolika i za Borošićevn zakladu.
.- .^1,.— .1 , — . > ´ „ .. —


-JLovstvo.


Lovačka veČer. 15. o. nj. o. g. održan je u zagrebačkom »Kolu« prijateljski
sastanak lovaca iz Zagreba i okolice, koji je vanredno uspio u materijalnom kao
i u moralnom pogledu.


Tom je zgodom raspravljano i o novom lovskom ;zakonu. G. šum. nad^
zomik Vilim Dojković, jedan od članova užeg odbora za izradu lovskog za^
kona .lugoslov. šumarskog udruženja govoxio je u novom lovskom zakonu.


U poduijem govoru predložio je g. Dojković ovu rezoluciju, koja je jedno=:
glasno prihvaćena:


1. Prigodom izrade novog zakona o lovu bezuvjetno je potrebno da budu
saslušana mišljenja lovačkih organizacija, napose i »Općeg hrvatskog društva
za gojenje lova i ribarstva.-u Zagrebu, koje je jedna od najstarijih lovozaštit^
´Bih organizacija naše države, te »Slovenskog lovskog društva u Ljubljani«, jed=
nako i »Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja«. Tražimo s toga da ministarstvo
šuma i rudnika anketama pozove i po dvojicu izaslanika tih društava.
IL Tražimo, da se kao temeljni principi novog zakona o lovu prihvate ovi:


1. Pravo lova skopčano je sa vlasništvom zemljišta, Zemljovlastnici jedne
općine tvore »Lovnu zadrugu« koja iskorišćuje lovno pravo svojih zadruga
davanjem u zakup na 15 godina putem javne dražbe. Zakupnina dijeli se na
vlastnike zemljišta prama izmjeri njihovih posjeda.
. 2. Svaku štetu počinjenu po divljači ili lovljenjem imadu zakupnici lova
naknadit vlastniku zemljišta. Štetu ustanovljuje obranički sud, koji će se una.
prijed svake godine izabrati za svaku općinu, a u koji polovicu obranika bira
»Lovna zadruga« kao skup zemljovlastnika dotične općine, a polovicu zakupnici