DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

13^ Bilješke.


Taksa na žage v Sioveniji.
Tarifna postavka 279 zacasnega zakona o državni trošarini, taksah in
pristojbinah z dne 27. 6. 1921., Ur. 1. štev. 259 se glasi:
.>Za odobritev žagc na zasebnem, občinskera, vaškem, samostanskem ali
cerkvenem zcmljiscu ali ZA podaljšavo obrata na prcj dovoljeni žagi, ´za vsako
žago — ravno ali krožno — se plačuje taksa na leto. in siccr: a) za domaće
žage (potočne) 20 Din., b) /a umetne žage (parne), električne turbine 30 Din.
´ ^ eien 95. pravilnika za izvršavanje določil cit. taksnega zakona, objavljen
pod štev. 268 Ur. L .. 1921 pa vsebuje podrobne predpise, kako se taksa v
kolkih plačuje, kakšne žage so takse proste, dalje o seznamku o žagah, ki naj
ga vodijo gozdarska oblastva, o terminu plačila in o kaznovanju.
.^ informacijo prizadetih objavljamo, da se taksa na žage v Slove.niji
zacnkrat ne pobira. Pristojna finančna oblastva so namreč zav^
/cla sledeće stališće:
2;age so V Sloveniji prost obrt in je le za delovršbeno napravo v zmislu
§ 25 obrtnega zakona potrebno odobrenje obrtnoga oblastva. To odobrenje se
pa podeljuje enotiio za ćelo napravo, ne pa za posameznc žage, ki se v takem
podjetju uporabljajo. Po stilizaciji tar. post. 279 srbskega zakona o taksah,
kjcr je za vsako posamczno pilo, ki se je v takem podjetju dovolila, posebna
taksa prcclpJsana, je sklepati, da gre tu za edino v Srbiji običajne posebne
licence, ki v zakonih, za Slovenijo sedaj veljavnih, nišo predpisane.
Določbe taksnega zakona utegnejo biti za Slovenijo le pogojno mišljene,
namreč za slučaj, da se pozneje tuđi pri nas glede žag izpremenijo oziroma
dopolnijo obrtni in gozdarski predpisi; potem šele bi se mogle uvesti slične
licence, kakor obstoje zduj v pokrajinab nelcdanje Srbije.
O stvari ima bcsedo še generalna direkcija posrednih davkov. PoroČali
bodemo-, kadar bo ta izdala svojo odločbo, Ši.


Izposojevanje indikacijskih škic v svrho evidence g-odznega katastra.
Delegacija ministrstva financ za Slovenijo v Ljubljani je 30. 12. 1921. .
dala sledcćo odredbo:
V svrho evidence gozdnega katastra se smejo indikacijske skice, posestni
list´, parcclni zapisniki ter event. tuđi sestave razredov staviti državnim gozdar*
skim (irganom pod sledečuni pogoji na razpolago:


1. Vpogicd v indikacijske f;kicc in posestne pole je v prostorih davčnega
urada v uradnih urah vcdno dovoljcn, če teh operatov ravno ne rabi evidenčni
ge ome ter.
2. Ako gre za občJne, katerih operati se ne nahajajo pri davčnem uradu,
kjer ima gozdarski organ svoj sedež, se smejo poslati indikacijske skice in ..^
scstne pole davčnemu uradu, kjer ima ta organ svoj sedež, toda samo za časa
pisamiške delavne dobe evidenčnega geometra in čc jih le ta ne rabi.
3. Ce pa v davčnem uradu ni potrebncga prostora ali če je gozdarski organ
vsled nujnosti prisiljen odpraviti delo izven uradnih ur davčnega urada, je
izjemoma za čas absolutnc potrebe dovoljena tuđi vporaba indikacijskih skic
^zven prostorov davčnega urada, to pa le v pisarniško delavni dobi evidenčnega
geometra . samo na scdežu davčnega urada. Indikcijske slike se pa smejo v
tem primeru izročiti drž. gozdnemu organu le proti rcverzu, v katerem se mora
ta zavezati, da poravna vso škodo, ki bi nastala vsled poškodbe. onesnažbe, iz.
^ube aJi zakasnjene vrnitve teh sklc.