DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Iz jugoslov. šumarskog Udru/^en^a.


Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


........ .........
... 19, ..... .. .. . 9 .... iipjije ..... ii ........ ..... .1)... .. .. .
........ (.1])........ >........... ..... ii .......) 4. <-....... ........ ......
.... ..])....>., .. .... .. ........ laio .... ....... .......
......] ...:
1 ...... . ........^... ;......... ...... (-........


2. ........ ........
3. ........ ...........
4. ........ ......... .. .... ........ .. ..).... (´........
5.
....... ....).. ..... ...... . ...., .......... .. .... ...... (........
....... ........... .... ......).
(1.
.......... ......... ..... ........ 1»...... (........ ...... ....liOHT
5. .......).
7. ...... ..... ........ aa^opia (........ ...... ........ 1. .......).
8.
.............. ......... . . ´... ........ .... liacTuBa . [...... u
..... ........ ........ . .............. u ....(».... ...........
(........ ..... ... .......... .........).
sU .......111.<-
........ ..... ......... ........... . Biicot;Hx .....^.
.8 ............ ............ .... . ......-. (........ ...... ....


1.. .........).
.), ............
...... . ... 15. ........ 1922.
...........:
.......! .. ..
TijJHiiK:
MapMHOĐHii .. I´.


Podružina Ljubljana.


Zapisnik


odharov c seje , ki se je A´ršila dne 12. februarja 1922 v Mariboru. (Pri?
sotnih 8 odborniko.O.


_ Po navadnih formelnostih poroča predsednik Josip Lenarčie o delovanju
odbora. Občni zbor z dne 18. februarja 1919 je A´postaNnl današnji odbor in
mu določil nalogo, da naj deluje v prvi vrsti na to, da dosežemo enotno
p,ozdarsko or^ranizaeijo za vso državo. V dobri veri je odbor pooblastila, ki jih
je sprejel na občnem /boru, vodno i/nova podaljševal v prepričanju, da pred
dosege zacrtanoga mu cilja ne more stopiti pred občni zbor. Končno se je to
posrećilo. Ogromno delo, ki nas caka, je bilo treba organizirati. Ustanovilo se
je Udruženje, ustanovili so se stalni »odseki dela« in prava sreča je, du so
vsi činitelji pristali na to. Mi smo vedno prišli z gotovimi nacrti, ... je imci<»
uspeh. Lal, da ideja podružnic po drugih pokrajinah se ni prodrla. Upa, da bo
deiovanje Udruženja imelo uspeh, ... ga je A´Iinistrstvo začelo upoštevati.


Cilctlc proračuna se sklene, da naj blagajnik pripravi za občni zbor
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Iz Jugoslov. Sumai-skog- Udruženja.


podružnice 2ačasen proračun .-.. ieto 1922 in definitivcn. proračun ..-. leto 1.23 v
smislu poslovnika. Za leto 1921 velja se Članarina bivš. gozdarskcga društva,
to je 20 ., ... člani nho prejcmali v tem letu lista, .. leto 1922 pa poina čla^
nurina I´druženja, ki /naša 30 Din, Blagajniku se naroči, da pobiranje članarine
do občncga zbora provede. -- Blagajniku se določi nagrada .. leta 1919—21
V skupncm iznosu 25(iO ., ki se izpLiča kot pasivum bivš. gozdarskega društva.


Pri pregledu članov se ugotovi, da se je v ,zadnjih dneli priglasilo približno
toliko novih članov, kot je starih izstopilo.


O tem, ali naj ustanovimo eno. di dve podružnici, se je ra^vnela -resna
debata. Po praviiih je mogoče osnovati več podružnic v obsegu Direkcije šum.
31ed drugim sta se posebno povdarila dva momenta. Za povzdig o inter ^


r. cg a del a med narodom, ki je v zadnjem času ponehalo, bi bilo dobro
ustanoviti dve podružnici: eno v Ljubljani, drugo v Mariboru, Radi enotnost i
akcij e n a zunaj , od koder preti našemu visoko razvitemu g02darstvii
vsled nepoznanja razmer še vedno velika nevarnost, bi bilo pa dobro ostati
pri eni sami močni podružnici. V prilog ene podružnice govori tuđi" neza*
dostno financiranje podružnic.
Ko so se končuo odbornik! iz Štajerske soglasno izrekli za to, da se
točasno ostane Še pri eni podružnici, se je enoglasno storil sklep:
»iVcdlaga se ustanovnemu obćncmu zboru naj bo do nadaljnega samo ena
podružnica Jugoslov. šumarskega Udruženja v obsegu šumske direkcije s sede.
zcm v Ljubljani. Da se pa omogoči čim intenzivnejše dclo, naj bi se izbralo
večje stevilo odbornikov (vsaj 181 porazdeljenih po različnih krajih in naj bi
se odborove seje in občni zbori vršili menjaje se v različnih krajih d^žch,
b poijudnimi pončnimi predavanji naj bi se po možnosti zopet začeio.«


Nadalje se sklene, da se bo vršil ustanovni občni zbor podruž^
nice dne 4. eventualno tuđi 5. majnika 1922 v N a r o d . e . d o . u


V . a . I b o . u.


Dne 4. bo zborovanje .. 3. majnika pa bo mal p o u čni i .! c t na


4 i.ltr V-".. ´^°´´´ ´" "´´^´´´ " ^."^"^´´ ^^´^^-Iki »šumarskega lista«.
A a izkt se vabijo tudt zunanji člani Udruženja, posebno odborniki.


r.uchTt´ . "^*\"VM´´´"^ ´ ^l-^P^-t-tov državnih šumarskih uslužbencev.
, ; "Ti št š V . ´ ^.^"´^´"^^^^ -^´´-^^^´-- deputatom, ki je bik priob.
ncd dr´ lioT ! :´ "V´^´ P^^^"^ komentiranja in razburjLosti


-../;;arr^Lrti^:j´^::2e^p:;r N"^^ " ^´". -"-^ ^^^


crtana. ^ ´´ ^^´´´´´" na^novejših poročil, skoro popolnoma


. ^:´^.:.;t t2t:i:´t:: ^^^^^^.^. n^.., predstavko.