DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 50     <-- 50 -->        PDF

170 Šumarska nastava.


V


Šumarska nastava. ´


Praktični šumarski drž. ispit.


Jugoslov. šum. udruženje umoljeno je od ministarstva šuma i rudnika
(šumarski odsjek Zagreb), da izjavi svoje mišljenje o potrebi prakt. šum, drž.
ispita te da u skladu s tim mišljenjem predloži nacrt naredbe o polaganju tog
ispita.


Na drugoj odborskoj sjednici raspravili su članovi glavne uprave vrl6
temeljito ovaj predmet te su došli do jednoglasnog zaključka, da je taj ispit
potreban kako u stručnom tako i u državnom interesu. Zatim su uglavljena
glavna načela, prema, kojima je izrađen donji nacrt, što ga je predsjedništvo
pieJiožilo rečenom ministarstvu.


Prema tom nacrtu imao bi se u buduće taj ispit postaviti na posve novu
osnovicu. Da svoju svrhu poluč:, mora biti doista praktičan ispit, na
kojem ne će kandidat opetovati teoriju stečenu u školi, već će pokazati, s
kakovom spremom i okretnošću znade svoje teoretsko znanje aplicirati na
praksu. Da to uzmogne što bolje pokazati, mora mu ptaksa biti svestrana.
Mislilo se, da će biti nužno naročito naglasiti tu potrebu (vidi čL 4.).


Naravno, da bi radi toga bilo najbolje, da predispitna praksa bude čim
duija, od čega se je međutim moralo iz raznih obzira odustati te se je uzela
samo dvogodišnja praksu.


Dužnost je ministarstva, da istodobno s izdanjem ove naredbe izda i
uputu šum. oblastima, o upotrebljavanju kandidata u predispitna vrijeme kod
raznih poslova tako. da on uzmogne na ispitu cim bolje pokazati, kako shvaća
svoj poziv u praktičnom životu.


Uslijed svega toga prenosi se težište prakt. ispita po mogućnosti na teren.
Budući da rad u terenu ovisi o različitim, često nepredvidnim prilikama, mora
se uvesti u ispit neka elastičnost, te dati ispit povjerenstvu prilike, da ono iza.


.bere mjesto za ispit te odredi slijed pojedinih dijelova ispita (pismeni, usmeni,
terenski).


Najideainije bi bilo, kada bi se počelo s terenskim ispitom, gdje bi svaki
kandidat imao prilike da samostalno riješi nekoliko zadataka. Za to bi se
morao odabrati prikladan gospod. objekat. pri čemu se ne smije škrtariti ni s
vremenom ni s novcem. Na taj bi se nadovezao pismeni ispit. Taj bi trajao
sanio )edun dan, ali bi pri tom kandidat mogao pokazati svoje pravo znanje
1 shvaćanje jcr se pitanja stavljaju individualno i prema dosada š.
njoj praksi kandidatovoj (o kojoj su se ispitni povjerenici već osvje.
docih IZ domaće radnje). Prjašnji način postavljanja pismenih radnja nije bio
drugo neuo opetovanje teorije, jer je pitanje bilo generalno za sve, pa se je
kod prosuđivanja kandidatove radnje upotrebljavala nejednaka mjera već prema
tome, d. h .. dotičnik pisao prema utiscima iz prakse di sjećanju iz školskih
i.lupa. konačno se zavrsuje ispit s usmenim ispitom u sobi


()vako se daje prilika svim kandidatima, da pokažu svoje sposobnosti
2Zu\Z ^´ -3P.rikladniji. Jedni naime znadu svo.e znanje pokazati


nacm predavanja. Sva tr. ova ispita upotpunjuju se posvema, ali se zato pri
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Šumarska nastava. 171


...... mora uzimati obzir i na psihičko^ raspoloženje pojedinaca, da .se ne bi
.. motnentane zbunjenosti stvarali krivi zaključci Uslijed toga je nužno, da
,.. donekle uzme u obzir i teoretsko predznanje, a i domaća radnja.


Skup svih ovih utisaka daju povjerenstvu potpunu sliku o dotičnom kaiv


didatu, koja je često različita od one, koju dobiva pretpostavljeni starješina


kandidatov uslijed njegove eventualne jednostrane upotrebe. Zato bi mnijenje


povjerenstva, koje nakon temeljite studije svakog pojedinca stvara zaključke


uslijed mnogobrojnih utisaka, dobivenih za više dana ispita u aajraznoliči^


tijim priikama — moralo in^ati posljedica i kod njegovog prvog stalnog


imenovanja.


Praktični ispit imao bi biti poticaj, da mladi čovjek na pragu svog zvanja


ne odbaci knjigu, uzdajući se u ono što je u školi naučio nego otvoreni m


očim a stupi u svijet, upotrebljavajući stečenu teoriju za kritičko prosudi^


-\anje te obogaćujuđi se novim znanjem i iskustvom.


Praktični život izbacit će na površinu mnogu osobu, koju je škola sakrio


vala, dočim se mnoga veličina iz školskih klupa zanemari u praktičnom životu.


Te se latentne sposobnosti pojave već u prvim godinama prakse, ....^


zujući uporabivost i naklonost pojedinaca u stanovitim dijelovima naše umo*


strane struke.


Tu će sposobnost ispitno povjerenstvo brzo opaziti i dužnost je predsjeda
nikova, da na nju upozori nadležne oblasti (vidi čL 19,). Te bi sposobnosti i
opća uporabivost i marljivost imale odlučiti i rang kod stalnog imenovanja, a
ne slučajnost polaganja zakletve, kako je to do sada bilp.^


Prema tome bi praktični ispit imao dublji uzrok i praktičnije posljedice,
nego li je bio do sada, a ne bi bio samo »suvišna tortura« i »opetovanje teorije«,
"kao što se do sada shvaćao.


Dovodeći rezultate praktičnog ispita u svezu s ranžiranjcm kod prvog
stalnog imenovanja, porast će ispitu važnost i ugled i postat će uistinu ono,
što se od njega očekuje. S tim ćemo već kod prvog stalnog imenovanja nagla?
siti i u svim modernim činovničkim pragmatikama toliko naglašavani zahtjev,
da svak´ napreduje po svojoj sposobnosti, te ćemo i ua ovaj način ukloniti
zavisnost ranžiranja činovnika od uzroka, koji su izvan njega, pa zvali se oni
slučajnost, protekcija ili kako mu drago.


Sam nacrt glasi ovako:


NACRT
naredbe ministarstva šuma i rudnika, kojom se urcdjuje način polaganja država
nog ispita za samostalno vodjcnje šumskog gospodarstva u Kraljevim Srba,
Hrvata i Slovenaca.


ČL 1.


Državnom ispitu za samostalno vodjcnje šumskog gospodarstva se može
pripustiti samo onaj, tko je:
a) položio ispit zrelosti na gimnaziji, realci ili realnoj gimnaziji;
b) kao redovit slušač gospodurskoc^šumarskog fakulteta u Zagrebu ili druge


tuzemne ili inozemne visoke šumarske škole položio sve propisane teoretske
jspite;
c) nakon svršenih nauka barem d^ijc potpune godine bio u praktičnoj


šumarskoj službi.


´ To se je u nekojim državama već odavna prakticiralo. (Pisac)
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 52     <-- 52 -->        PDF

1^2 Šumarska nastava.


CL 2.


Taj se ispit drži svake godine dva put i to u mjesecu aprilu J septembru.
U aprilu drii se samo u slučaju dovoljnog brojci kandidata. Poeetak i mjesto
ispitu ima predsjednik ispitnog povjerenstva oglasiti u službenim šumarskim
listovima barem dva (2) mjeseca prije početka ispita.


Či. 3.


Molbe /u do^^volu polaganja ispita imadu kandidati podnijeti putem svoje
predpostavljcne oblasti, ili u koliko nisu u državnoj službi, putem nadležne
šumarske oblasti II. stepena ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu najkas^
nije četiri nedeljc prije oglašenog dana početka ispita.


Ministarstvo će obavijestiti svakog molitelja pravovremeno, no najkasnije 2
nedeljc prije početka ispita, da li mu je podijeljetia dozvola.


Molbi se imade priložiti:


L krsni list; 2. svjedočba neporočnosti, izdana po nadležnoj političkoj
oblasti; 3. kratak opis života; 4. svjedočba o položenim ispitima prema 61. 1.
točka a i b; 5. potvda nadležne oblasti o praktičnoj šumarskoj službi prema
čk 3, točka c. 6. Strukovni opis, što se ima za svaku skupinu ispitnih
predmeta napose sastaviti prema stručnim poslovima, koje-je kan?
didat za svoje praktične službe vršio. Taj Opis imade biti popraćen vlastitim
opažanjem i samostalno sastavljen, Što imade na stručnom opisu potvrditi
kandidatov starešina.


Čl. 4.
.. kandidat uzmogne zadovoljiti intencijama praktičnih državnih ispita,
naročita či. 3. točka 6., imade pretpostavljena oblast nastojati, da se kandidat
za vrijeme dvogodišnje prakse upotrebljuje u svim granama šumarske uprave.
Dužnost je kandidatova, da za vremena upozori nadležnu oblast, s kojim se
radnjama joŠ nije bavio.


CL 5.
, Predsjednika ispitnog povjerenstva njegovog zamjenika i 20 povjerenika
imenuje ministar šuma i rudnika izmedju šumarskih stručnjaka, a ^. saslu?
sanju jugoslovenskog šumarskog udruženja. Imenovanje se proteže na trogo^
diŠnji period.


ČL 6.


Od imenovanih povjerenika poziva ministar šuma i rudnika na predlog
ispitnog predsjednika za svaki ispit četvoricu, i to za svaku skupinu ispitnih
predmeta po jednoga. Predsjednik s četvoricom povjerenika sačinjava ispitno
povjerenstvo. Poziv se imade poslati istodobno s oglašenjem ii^pita t. j . barem
dva mjeseca prije početka ispita. Šumarski stručnjak koji je prihvatio imeno^^
vanje ispitnim povjerenikom, dužan je odazvati se pozivu. Ako ga u tome
priječi bolest ili sličan velik razlog, imade smjesta zamoliti zamjenu.
OL 7.


Ministarstvo odstupa sakupljene molbenice sa svim prilozima ispitnom
predsjedniku. Ovaj Šalje povjerenicima U dana prije poretka ispita domaće
radnje ispitu pripaštenih kandidata i to svakom povjereniku za njegovu sku.
...., napose. Za pregled radnja ostalih skupina sastaju se povjerenici dan
prije ispita.
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..#«.^^^>...^.....»..1.|.^^


173


ČL 8. .


ispit je pismeni, usmeni . terenu i usnjeni u ispitnim prostorijama.
Težište usmenog ispita ima se prenijeti po mogućnosti na teren, a pismeni
ispit imade trajati jedan dan. . .


Slijed i.spitu određuje u granicama ovog pravilnika ispitno povjerenstvo.


CL 9.


Tako kod pismenog kao i kod usmenog ispita imade kandidat poka/ati, s
kakovom spremom i okretnošću upotrcbljuje svoje teoretsko znanje u ....^
tiČnom Šumarskom poshn^anju.


Čl 10.
Predmet ispita sačinjavaju ove skupine,


I. skupina,
L Uzgoj šuma. 2. Izkorišeivanje šuma, te upotreba i unovčenje šumskih
proizvoda, šumska trgovina i šumarska politika. 3. Čuvanje i zaštita šuma od
.priroda, te životinjskih i bilinskih štetnika.


II. skupina.
Uredjenjc šumskog gospodarenja, te stim skopčane vanjsko geodetske i
uredjanje predradnje; unutarnja upotreba snimljenih podataka.


2. Računanje vrijednosti šuma.
III. skupina.
Geodetske piedradnje, sastav troškovnil-ca i obračuna te praktično ...^
vadjanje gradnja: ], manjih šumskih prometila i naprava, 2. šumskih eesta.
željeznica i žicara, 3. mostova i vodenih naprava te zagradjivanje buj´ea, 4.
visokih gradnja.


IV. skupina.
1. Organizacija šumarske službe u našoj državi. 2. Propisi o pravima i duž*
nostima šumarskog osoblja, 3. Šumski i lovski zakon, te najvažnije ustanove
ostalih zakona, s kojima šumar dolazi u dodir za svog- praktičnog djelovanja,
naročito kod obrane od protupravnih napadaja na šumu sa strane čovjeka.
ČL IL


Ispitom upravlja predsjednik povjerenstva, koji ima pravo ispitivanja iz
svih predmeta. Ostali povjerenici ispituju samo iz one skupine predmeta, /a
koju su opredijeljeni.


Kandidata ne možo ispitivati povjerenik, koji je snjim u blizom srodstvu.


ČL U,
Pismeni ispit kao i usmeni u ispitnim prostorijama počinje svaki dan u
9 sati. Početak ispita u šumi odrcdjuje ispitno povjerenstvo.


ČL 13,
Za usmeni ispit u šumi imadu se izabrati takova napredna gospodarstva,
u kojima se može nači što moguće više objekata za ispit.
Svaki od ispitnih povjerenika obavlja ispit za svoju skupinu naizmjence s
pojedinim grupama kandidata, u kojima svaki pojedini kandidat dobiva na
rijcšenjc praktične zadatke. Te imade izvesti samostalno i nesmetano od ostalih.
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 54     <-- 54 -->        PDF

;J74
Šumarska nastava.


Opseg i mjesto vanjskog usmenog ispita odrcdjujc ispitno povjerenstvo
prema klimatskim i terenskim prilikama.
Predsjednik ispitnog povjerenstva ima se za vremena pobrinuti /a po*
trebnc strojeve i radnike.
ĆL 14.


Pismeni ispit traje najdulje četiri sata prije i četiri sata poslije podne.
Predsjednik ispitnog povjerenstva ima pravodobno pribaviti primjeren broj
pitanja od profesora šumarskog fakulteta, Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
te pozvanih ispitnih povjerenika. Svako pitanje ima biti posebice napisano.
Predsjednik ispitnog povjerenstva otvara pred ispitnim povjerenstvom zape^
Caćene omote s pitanjima, od kojih se izabire za svakog kandidata svaki put
1—2 pitanja tako, da svaki kandidat dobije ukupno tri pitanja. Kod toga treba
paziti, da kandidat dobije pitanje, koje je u skladu s njegovom dosadašnjom
praksom.


Pitanja se protežu u glavnom na geodetske, tehničke, matematske i admini^
strativne radnje konkretnih, praktičnih dijelova pojedinih skupina.


Ispitno povjerenstvo određuje pomagala, s kojima se smiju služiti ...^
didati za vrijeme usmenog ispita. Dok traju pismene radnje, nadziru ispitni
povjerenici naizmjence kandidate.


Te radnje ocjenjuje po.^jerenstvo narednog dana.


Čl. 15.


Usmeni ispit u ispitnim prostorijama je javan.


Ispituje se redom po skupinama. Ispit jednog kandidata ne smije trajati
dulje od dva sata, a manje od ./. sata.


Kandidati polažu ispit alfabetskim redom, ako na njihovu zamolbu ne
odredi drukčije predsjednik povjerenstva.


ČL 16.


Svaki povjerenik ocjenjuje kandidatove odgovore iz svake skupine napose.
Ocjenjuju se pismene radnje, usmeni odgovori i domaći opis praktičnog služ^
bovanja. Uz to se ima uzeti obzir i na položene teoretske ispite na šumarskom
fakultetu.


Ocijenjujc se s odlikom, jednoglasno i većinom glasova (brojkama U 2 i
3) svaka skupina napose. Povjerenici odlučuju većinom glasova u tajnoj sjcd*
nici; u slučaju polovičnosti glasova odlučuje predsjednik.


Rezultat ispita ima se još isti dan proglasiti.


§ 17:


Kandidatima, koji polažu ispit, izdaje se svjcdočba po obrazeu A, koja
ima biti potpisana po ispitnom povjerenstvu i providjena pečatom: Povjeren,
stvo državnog ispita za samostalno vodjenjc šumarskog gospodarstva.


§ 18.
Onaj kandidat, koji nije položio ispit, može ga opetovati dvaput Propisi


o
podnasanju molbe vrijede i .. ponovno polaganje ispita.
Polaganje ispita ne iskazuje se u svjedodžbi.


ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumarska nastava.


O tečaju ispita vodi se zapisnik prema obrazcuB. Taj zapisnik ima biti
poipisan po ispitnom povjerenstvu, a predsjednk isp:ta predlaže ga Ministar^
stvu Šuma i Rudnika s posebnim izvješćem.


U tom izvješću imade se naročito istaći, za koju granu šumarskog
gospodarstva imade koji kandidat naročitu spremu i ..^
klon ost. ´ ´ .


-. §´20, , > \ /-


Svaki kandidat, kojem je dozvoljeno polaganje ispita, ima prije početka
istog uplatiti pristojbu od 100 Dinara predsjedniku povjerenstva.


Uplaćena pristojba ne može se više vratiti. Svotu koja nastane iz uplate
pristojbe dijele ispitni povjerenici na Jednake dijelove. Osim toga pripada po:=
vjerenicima potpuna dnevnica i svi ini troškovi; na koje imadu pravo činovnici


V. činovong razreda po naredbi .. .R. 96.000/1920.
; ´ . ;..´§ 21. ´ \


Ovom uredbom ukidaju se svi propisi, koji su u kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca dosada važili za polaganje šumarskog državnog ispita.
Sa stručnog gledišta smatraju se punovažnima svi ispiti, koje su šumarski
namještenici položili po predjašnjim propisima.
U buduće ne priznaju se, praktični´državni ispiti, koji se polažu u ino^^
zemstvu. . "


Obrazac A. ´


Svjedočba.


Gospodin . . . . . rodjen u godino / . . . položio je
prema naredbi Ministarstva šuma i rudnika od . . . broj .. . šumarski
državni ispit za samostalno vodjenje šumarskog gospodarstva te pronadjen spo^
sobnim i to: ...........´.-


´ . Ispitno povjerenstvo:


Predsjednik:


. . Ispitni povjerenici:


Pečat ispitnog
povjerenstva za praktični
drž. šumarski ispit.


Priopćio Marinović.