DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 42     <-- 42 -->        PDF

...........


162 Gozdurski pomej^TOJektomhJek^^


jao »nadzor nad tehničkim poslovanjemcs pa bi mogli mirne duše
ustvrditi da je razlika zapravo samo idealne naravi, a u praksi
nikakova.^ Koristi pak, koje bi od toga imali posjednici tako su
velike, da država mora prije ili kasnije posegnuti za tim sred.
stvom. Pravo, koje je bilo priznavano tim posjednicima glede
izbora šum. stručnjaka i onako je fiktivno, a to je pravo, kako
smo Aidjeli. upravo- onaj kriterij, koji pravi razliku između ove
dvije vrsti uprave općinskih šuma. Kod toga moramo naglasiti,
da pod tim podržavljenjem uprave razumijevamo samo »t e h ^
ničko poslovanje«, koje bi se imalo prenijeti na cisto
š u m a r s k e o b 1 as t i.


Šume nabrojene u 2. kategoriji došle bi samo uvjetno pod
drž. upravu, inače bi 2a njih vrijedio »nadzor nad tehničkim
poslovanjem« dakle sloboda, da same biraju i drže svoje šum.
stručnjake, a taj nadzor vrše šumarske oblasti u_ čisto
stručnim poslovima. /\ko se vremenom pokaže, da vlasnici tih
šuma zlorabe svoju slobodu na štetu općenitosti, postoji mogućnost,
da država i njih stavi među Šume 1, kategorije te ih uzme
pod drž. upravu. Ova mogućnost postojala je i u prijašnjim za^^
konima. (Vidi n. pr. hrvatski zakon od 26. III, 1894 cl. 11, srpski
zakon od 30. IIL 1891. cl. 75 itd.) ´ (Nastavit će se.)


Ing, Anton Šivic (Ljubljana).


Gozdarski pomen projektiranih železniških
zvez Slovenije z morjem.


__ O dveh projektih, po katerih naj se Slovenija po že obstO:^
ječth dolenjskih železnicah zveže potom reske proge z morjem,
se dandanes mnogo razpravlja.


Proga inž. KIo´dič^Hro-vat^Kavčičevega projekta vodi iz ..:=


čevja čez Mozelj, Knežjo lipo na sedlo tik Nemške loke, potem
po Foljanski dolmi mimo Starega trga ob Kolpi proti Severinu,
kjer zavije v velikem loku proti Lukovdoiu. V blizini je uhod v
L;l^ ^ dolg predor, katerega izhod leži tik ob Reski progi, pri.


.... 24 fcm severno od postaje Vrbovsko in južno od postaje
brpske Moravice, Priključna proga iz Crnomlja pelje mimo Vi.
mce na Severm na Kolpi.


^^ . Lchr veli u spom. cijelu (str. 187. da je u više držuva, u kojima je
uvcaeno podržavljenje uprave opc4n.skih šuma, dan općinama jedva nešto manji
upln- na ^^ospodureajc. ...´. li u drugim državama, ^dje je Tavedcn .nadzor
nad tehnicknn poslovanjemcc.
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Go´/ciarsivi pomca projL-kliranili /do/tu.^kih z\4v .Sinveitiic /


...


...... ili/. Musila p;i Lire (td Kočevja mirno Zajćjcga vrha
tik StulccrjcN i\\ Mrave lui ....! pri Banjaloki, oukoder pada proti
Krkovciii ia dosc/c s >>erpetuin(^ Pirčt: ob KolpL Od tod se vspe^
... na hrvatski strani do Kcske pvo^^e, kateri se priklopi pri Brod:^
MoraNicah.


Ni moj namen, presojati ti d\c progi v političiiem, strate^^ićrnem,
niti ne v gradbeno-tehničnem oziru, niti glede bolj ali manj
ugoduega a!i težavnega obratovanja. () teh zadcvah se je itak /e
mnogo razrnotrhalo in pisalo; bre/ dvoma pa vsi ti razlogi igrajo
veliko viogo pri izberi med obema nrogama.


Polcg na\edenih presodkov pa je v svrho primerjave obeh
projektiranih prog tuđi /animivo, premotriti, koliko gozdnc ph>
skve in koliko trajne lesne produkcije na ieto gravitira na to ali
ono progo. Ražen ploskev, kl so v /emijarinskem katastru ozn^:^
čene kot gozdi, prihajajo za produkeijo´ lesa v poštev tiidi pašniki,
ki so osobito v kočevskem okraju dobi´o, marsikje cclo %
starim lesom poraščeni in jih je ponckod prištevati pravcatim
gozdom.


Nasprotno pa nckatere davčne obeine, posebno \ črnomeljskem
okraju, proizvajajo le toliko lesa. kolikor u.^ potrebujejo
za dom.


So pa V kočevskem in za projektirano progo tuđi prizadetem
ncA´Omeškem okraju občine, v katerih je gozd vsled ......?
kanja komunikacij, predvsem vsled preoddaljene železnice, ostal
leta in leta nedotaknjen. V teh pragozdih so^ se nabrale velike
rezerve prezrelega lesa. Otvoritev žeiezniee v blizini takih go^
zdov bi omogočila, da se te neizrabljene lesne rezerve izčrpajo
in spravijo na svetovni trg.


Iz nekaterih krajev, n. pr. iz velikolaškega in ribniškcga
davčneg:i okraja prišli bi z lesom do Reske proge in jugoslovan:=
ske luke. naj se zgradi ta ali ona izmed obeh obravnavanih želez=
riških -iz\ -g.


Takih krajev imamo tuđi nekaj v kočevskem davenem
okraju. Gozdov teh indiferentnih krajev nam torej pri primer^
javi obeh prog ni treba navajati.


Važno je predvsem, da vcmo koliko producirajo gozdi .(^=
sameznih, v primerjanje privzetih davčnih občin iglieastega, ..^
liko listuatega lesa tcr katerim lesnim vrstam pripada poslednji.


Po možnosti so najvažnejši podatki zbrani v sledečili prc=
gledih. Omeniti mi je, da so pri lesnih mnozinah, izkazanih /;].
eksport, že odbiti izpadki, ki jih je pričakovati pri podeJavi
okroglega lesa. Tuđi ]es, potreben za domačo rabo, je pri vseh
podatkih že vpoštet
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 44     <-- 44 -->        PDF

lezniškiK zvez Slovenijezmorjem.^


Gozdarski pomen projetiranih že


A, Kiodič - Hrovat - Kavčičeva proga,
V poštev produkcija lesa v sle


a) Za to progo prihaja neposredno ^^


dečih davčnih obcmah:


Davčne občine


Okraj Kočevje.


Kočevie . . .
Livold ....
Može!] ....
Knežnja lipa
Nemška toka .
Reintal . -
Spodnji log-. .
Crni potok . .
Kumerdorf (de!)
Brezje (del) . .
Hrib . , .
Koprivnik . .
Bukova gora


Okraj Cmomeij.


Butorai
Adlešici (del
Dragatuš .
Stara lipa
Belčii vrh
Bojance
Damelj
Hrast ,
Nova iipa
Preloka


UČakovec
Vinica ,
Zuniše ,
Maverle
Ceplie ,
Dolenja Po dgoi´i


Dol / .


Predsrrad


650 330
10 900
300 1350
260 420


290! 120
460 650
420 4401
160 470
200 40


100 40 S


430 150


650 60


980 180


245 340


200 100


290 500


20 310
20 500
20 190
90 170!
10 380
75! 200
40 670


130 400
200 480
45 50
420 450
250 300
180 250


4000 1000! 2400
1300


600
1000
1700 180
900
2000
1200
500
500
4(!0
1300
2000
3000


900


1500


200
300
100
100
250
150
350
250
350 i
120


4300


290 i 110 fl


2500


330 400


Za kupćijo, event. eksport
bi prišlo V poštev lesa


enkratna
rezerva


600
180
600
840
540 ;


1600
420
300
300
240
780


1200


1800


240


j 300


1700


720


600


Raclence 135 330 2000 360
Sinji vrh 245 550 300
Skupaj 8145 11830 33470 1000 3180 i 127201 600
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 45     <-- 45 -->        PDF

c;o:^ii:irhkj....-.jM4.?jilur;Miih /^kvniskili xvez Slovenije / iTiorjem.


b) Le posredno gravitirajo do te proge, ker morejo več ali mani
težko pnti do njenih postajališč sledeče davčne obči.ne:


. > > Z:a kupčijo, t-^-ent- eksport \


1 "-~"


\i\ prišlo V požtev k´SLi j


C OJ os TO ^


1


TS .^


Davčne občine 0N 0« li. S 1 ^


rezerva


CI:: igličastoga ,


ha .« plm plm plm plm plm ´


..... Kočevje. 1 !


Reichenau (del) 300 100 1000 400 200


Stalcerji (del) , 100 100 900 360


Koče* ... . 2100 660 11000 5000 1500 _ i


Kočevska reka* 720 790 6400 3000 720


Novi Laži , . 200 1200 1400 1000 720 600


i


Skupaj 3420 1 2850 20700 1000 84001 35001 6001
!


c) Vsled projektirane proge iz črnomlja na Severin priđe
posredno do Reske proge . jiigoslovanske luke tuđi del lesne
produkcije iz nekaterih krajev v novomeškem in krškem okraju.
ki bi se sedaj mogel tja izvažati le preko Karlovca. Za kupčijo.
event. za eksport se iz prizadetih krajev teh dveh okrajev kalkulira
na ..1..... 12.000 plm igličastega in 20.000 plm listnatega
lesa na leto, odbivši izpadek pri obdelavi lesa; poleg tega bi bilo
za kupčijo na razpolago tačasno še kakih 50 do 80.000 plm. večinoma
buko´Vega lesa iz zrelih rezerv.


č) Veliko lesa bi prišlo^ v promet tuđi še iz deloma neizčr=^
panih zrelih gozdov, ki se razprostirajo po Gorjancih in dandanas
vsled dolgega in dragega dovoza do železnice nimajo veliko
vrednosti. Za te gO´zde bilo bi treba zgraditi progo Brežice-Novo^
meetoi. Po tej progi prišlo bi preko Novega mesta in Črnornlja
do jugoslovanske morske luke iz krškega okraja na leto kakih


20.000 plm trdega lesa, odnosno oglja, poleg tega na 1
100.000 plm lesa rezerv, ki bi se mogle takoj ali v v.t--^ ^- -´i
izkoristiti. Izpadek pri obdelavi surovega lesa je v navedenih šte:=
vilkah že odštet.
Najbrž pa bi pritegnila proga Brežice^Novomesto se de!e
brežiškega »okraja, morda pa tuđi ozemlje, ležeče višje proti se:veru
naše, namreč kraje, ki sedaj izvažajo les proti Trstu in
Beogradu.


Na Klodič^Hrovat^Kavčičevo progo na hrA^atskem ozemlju
gravitira 2300 ha goizdov, ki so last 4 večjih posestnikov. Polei>
tega tuđi nekaj kmetskih gozdov. Iz teh gozdov tačunajo na ..^
kih 4500 plm večinoma mehkega lesa za letni eksport, oziroma
za trgovino.


* Opomba. Občini Koče in Kočevska reka Ic bolj tcžavno pridcta do te proge.


ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 46     <-- 46 -->        PDF

166 Gozdarski pomen projektonili^^


., Musilova proga.


a) Za to progo prihaja neposredno v poštev produkcija lesa v
sledecih davčnih občinah:


ZB. kupčijo, event. eksport ~ . bi prišlo V poštev lesa


. >
c= c= o


. ^ -2:3 s


-§1


^ ,7:; . >t>^ ^ ^ "~~ vsakoletno enkratnaDavčne občii g 0 rezei-va


igliČastega listnatega


"^. (j) "..


.


ha ka ! plm plm plm plm. plm.


Okraj Kožev;je.
Kočevie . 650 330 4000 1000 2400 660 600
Livold . . 10 900 1300 — 600 180 —


i Crni potok . 160 470 500 —. : 300 —,


1 Novi laži . 200 1200 1400 1000 720 600
´, Stalcerji . . 450 370 1400 500 — 800 —
; Suhor . . 430 300 1500 ´ — 360 540 —
! Vrh . . . 115 270 400 — 60 180 —

. —


1 Fara . , 45 100 140 — —

; Pirče . . 250 J70 800 — 360 —
1 Kuželj . . 150 500 450 —´ . — , 150 — . .
..
i Banjaioka . 700 540 5700 — 2580 840

Skupa . 3160 5150117590 2500 6000 4670 1200


b) Posredno gravitirajo do te proge, ker morejo več ali manj lahko
priti do njenih postajališc;


KS
Za ...>.|.., cvcnl". oksiiort


R > > . 1 to


C 4)
bi prišlo V prišLov lesa


-d -i!


^ 33 "*»


o ´ = >fr-i -^
\ Davčne občine 0 0
o> ea |>. vsakolotno^ 1 enkrotna
OJ *


. .


0 = iwiglicaitojj^ćri !listnares^n |. rc´zcrva
1


ha ha plni plm plm 1 plm
\ plm


: Okraj Kocevje.
1 1
i


; Koče ... . 2100 660 11000 5000, 1500´ —


; Kočevska reka 720 790 6400 30001 720\! Borovec . . , 1100 590 6800 250000 2400] 12001150000


; Osiinica . . , 325 360 1600


540 i 300 i —
500 500 5500 20001 12001 —


1 Trava ... . 960 780 7500 3400 i —


840!


1 Gotenica > . 1230 100 6000 3060! 420´3650 660 19000 30000 9900! 1600: 18000


! Briga ... . 250 620 2000


200´ 10001 —


Mozelj , . . 300 1350 1000


600: —
Skrilje . . . 330


80 1000 -1 300]


\ Skupaj . 11215 6740 67800


280000 295001 9580 168000


1


i ! 1
1


!


1 1
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 47     <-- 47 -->        PDF

CfO/i{iu\ski pomcn projckurauili žtlc/iiiskili z\ c;^ Slovenije / inorjcni,


.>/


.. hkaz v,k\m kaže, cUi imatno v davčnih obćinah Borovcc,
Driiaa ili Koče miko]->ičene velike rezerve m zaloi^c lesa. ikridi
so V teh, lesa bo^^atiJi ohcinaii last Kočevske .Urajščinc Auers])er^
i^o\x\ Les je ob sedanji \eHki oddaljenosti od žeieziiice in težav^
neaa dohoda do nje, malo vreden in se .-.,-. ne izplača ukoristiti.
Pa tildi V blizini sedanje železniee ima imenovana grajščiiui
vsled smotrenega in konzervativnega gospodarjenja mnogo lesa
V Liozdih.


c) Na hrvatskem ozemlju so še veleposestva Thurn/raxisova,
ki produeirajo .. leto 5000 plm jelovine in Ghyezy;=jeva s
produkeijo letnih približno 80 do 90.000 pJm, od katerih gravitirći
po odbitku izpadka pri obdeiavi, kakih 30 do 60.000 plm ....^
kantilnih izdelkov večinoma na Musilovo progo, doklcr ni kake
krajše zveze n. pr. z Delnicanii.


Ponovivši vsote, ki jih dobim, ako seštejcm številčne ..^
datke navedenih izkazov pridem do siedeeega zaključka:


A. . I o d i č ^ . r o V a t=: . a v e i č e V a p r o g a otvorila bi
neposredno 8145 ha gozda in 11,730 ha vee ali manj z 1.50.1
obraščenih pašnikov. Na teh se pridobiva na leto okroglo 33.000
phn lesa; poleg tega je kakih 1000 plm rezerv čez normahio za=
rast ohranjenih. Od te lesne množine bi se moglo vreči na trg,
eventuelno tuđi izvažati na leto okroglo 3.000 plm mehkega lesa
(desak, tramov, i. dr.) in okroglo 12.500 plm izdelkov iz trdega
lesa. Slednji obstoja j-^o veliki većini iz bukovine, porabne de^
ioma za tirne pragove, oglje in drva.
Nadalje priđe v interesno sfero te proge kakih 3420 ha
gozda in 2880 ha deloma zarašeenih pašnikov, z letno produkeijo
okroglo 20.500 plm in taeasno rezervo 1000 plm. Posredno bi
torej vtegnilo priti do te proge na leto 8400 plm mehkega in
3500 plm trdega lesa. Seveda bi bilo treba dovozne ceste spra^
viti ponekod v primeren stan.


Novomeški in krški okraj utegnila bi mesto na dali si progi
preko Karlovca, kar je že sedaj mogoee, spraviti na to progo
na leto kakih 12.000 plm mehkega in 20.000 plm trdega (večji
del bukovega) lesa ter tačasno obstoječo rezervo kakih 70.000
plm bukovine.


Ni pa zamolčati, da bi se mogel ta les spraviti tuđi na ..^
silovo progo, ako bi se prevažal po že obstoječi železnici ^v
Kočevje preko Grosuplja. \´ poštev priđe ie kalkulacija v tarifiii,
ki so preko Grosuplja gotovo višji.


Mnogo bi pridobila KlodičJirovat^Kavčiceva proga, ako bi
se zvezalo Novomesto z Brežicami z novo železnico. S to želez:^
nico bi se omogočilo izkoriščenje obširnih bukovih gozdov s pod
A, č) navedeno merkantilno lesno množino. Ti gozdi dandanes
ne donašajo primernih dohodkov.
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Literarni pregled.


. . U s i 1 o V a p . o g a pa bi n e p o s r e d n o zadela kakih
3160 ha gozda m 5150 ha . lesom precej zarašeenih pasmkov;
produkcija znaša kakih 14.500 plm od katerih bi se spravilo na
trg kakih 6000 plm mehkih in 4700 plm trdih lesmh izdelkov ter
tačasTio rezervo 1200 plm trdega lesa. - . . ,-. .^


Nadalje bi prišlo iz 11.215 ha oziroma 6./40 ha cetudi bolj
oddaljenih gozdov in pašnikov na leto ca. 29.500 plm mehkega in


ca. 9.500 plm trdega lesa. Poleg tega pa ogromna rezerva kakiii
168-000 plm lesa, pri katerem je 40% izpadek obdelave že od=:
tegnjen. ... gre pri tej rezervi za dozorel igličast les, je ista ne
le glede kvantitete, temveč tuđi glede kvalitete velikega poraena.


Na hrvatskem ozemlju pa bi prihajalo na to progo na leto
kakih 3000 plm mehkih in 50 do 60.000 plm izdelkov iz trdega
lesa.


Literarni pregled,


Dl. F. W. Ncger: Dic Krankheiten unsercr Waldbaume
unci wichtigsten Gartengeholze 1919. Mit 234 Abbildungcn Verlag
Ferdinad Enke. Stuttgart.


Knjigom je popunjena osjetljiva praznina na tom području, jer od Harti*
gova djela (1901), koje je u mnogom zastarilo i rasprodano, po sve dosad nije
bilo djela, koje bi u tolil<:oj mjeri odgovaralo- potrebama šumara. ^^Jednička
osebina te knjige s Hartigovom jest samo dioba u ncparasitske i parasitskc
bolesti, a da. pri tom imade mnoge prednosti, koje prije .spo-menuta nije ..^
sjedovala.


Ugodno se dojima dosta iscrpiv opći prikaz parasitarnih bolesti, gdje na?
lazimo tipove parasitizma i uvjete, koji pogoduju odnosno sprečavaju bolesti
drvlja. Mnogo doprinosi razumijevanju objašnjenje infekcijonog procesa i rc?
akcije biline na napadaj parasita, no osobito su došli do izražaja noviji smje?
rovi i j\ačini zaštite drveća protiv bolesti, što će biti svakako- od interesa za
svakog praktičnog šumara.


Rjetko će se naći koji bolestan pojav .\. i od manjeg značenja. Što ga
nije autor bar spomenuo, no samo se po sebi razumije, da je najviše pažnje
posvetio tipovima, koji imadu veći utjecaj na uspjeh šumskog gospodarstva.


A^rijednost knjige povećava navođenje dosta brojne literature, koja i manje
upućenom omogućuje, da se potanje upozna s pojedinim bolestima, ako mu to
bude od potrebe.


Uputa na neriješeno pitanje dobro će doći svakom, ko-ji se odluči, da lič?
nim nastojanjem bilo što doprinese unapređenju poznavanja bolesti drveća-


Veliki broj dobrih slika uspješno podupire prikaz pojedinih bolesti, a orien^
taciju olakšava pri koncu knjige pridodani pregled uzročnika bolesti pojedinog
drveća.


Gdjekad jednostrano naziranjc posve je naučne naravi, pa ne može da
smanji vrijednost knjige, stoga se svakom najtoplije preporuča.
Skupimo li sve u jedno može se reći, da jc autoru uspjelo dati dobar pic^,
i,^led svega, što je od kor:sti, no uvažimo li opsezan materijal, koji je obrađen.