DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 24     <-- 24 -->        PDF

144 Budt3ćnost naših šuma.


SU se razlikovali za jedan palac. Dobivene redove varijacija re^^
ducirao je na 1000 varijanata i to: . ^^ ^. ^ ^ z:r- ^^
Varijante (\´lsina u engl palcima) 60, 61, 62, 63, 64, 6o, 66,
67,68,69,70,71.72,73,74,75. _ ^ ^^ ^^
Frekvenca (po tisući) 2, 2, 20, 48, 75, 117, 134, 157, 140. 121,
80, 57, 26, 13, 5,3-, , .
Ispravnost je ove sheme potvrdjena od to doba po tisuću
puta u svakom slučaju, gdje se je radilo o istraživanju orgaaskili
mjera, te ju možemo danas smatrati prirodnim zakonom, koji
zajedno sa zakonom o velikim brojeAama sačinjava temelj bio metrike
. Ova nova znanost, odnosno metode koje primjenjuje,´
danas su neophodno nužna i izvanredno plodna pomoćna sred^
stva svih oTganskih ]:)rirodnih znanosti.
Kako da to protumačimo? Kako da objasnimo prolaz od
igre kockama na zakonost biologijskih mjera? (Svršit će se.)


Šumarski nadzornik Mirko Puk:


Budućnost naših šuma.


Nepoznati pisac napisao je na uvodnom mjestu u »Jugosla^
venskoj šumi« od 21. L, 28.1, i 4. IL tg. br, 4, 5, 6 vrlo važan i inte:=
resantan članak.


Važan, jer raspravlja jedno od najvažnijih pitanja u šumarskoj
struci naime o iskorištavanju drvne zalihe svih naših do^
zrelih šuma; interesantan u dokazima, što ih za potrebu uporabe
tih dozrelih sastajina navadja, a jošte više u obećavanju protu^
vrijedno´sti, što je u zamjenu daje.


Nu pošto se prekoredno i nepravilno unovčenje raspoložive
.....^ zalihe naših dozrelih šuma ne može efektuisati, jer se po
^..^^^^ zakonu o imovnim općinama i po zakonu od 26 III.


1894, kojim se uredjuje stručna uprava i šum. gospodarenju u
sumama, sto stoje pod osobitim javnim nadzorom, mora s tima
sumama voditi strogo potrajno´ šum. gospodarstvo s redovitim
godišnjim sjecmama, a taj princip naredbom ministarstva protegnut
1 na privatne šume, to traži g. pisac, da se sve šume riješe
»zastarelog« potrajnog sum. gospodarstva i postave na princip
.>fmancijskog gospodarenja«, ´ . ^ i


h ^Jin^´^J" ´?**^^^ ^"^ »moderno financijsko gospodarenje«, da
iše rZluly 1 ^V^"-´™^^^"´ financijalnom oihodnjom naj.
dr/mio d.1 ce biti P´osve nova, jer ga i sam naziva modernim.
odm. n ...., . "^^^.-"" "^^-"^^ °^´^ konstatacije prelazimo


oama m mechas rcs i zahtnevamo
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Budućnost naših buma. , 143


L da se u šumama imovnih općina kano i u svim šumama
navedenim u § L i 14. zakona od 26, IIL 1894 o šumama što stoje
pod O´sobitim javnim nadzorom ima voditi strogo potrajno
šumsko goispodarcnje sa godišnjim sječinama, jer to i^ahtijcA´-ajii
interesi samih šumoposjednika i javni obziri, pa da se od toga
načela u^nijednom slučaju, pa ni za volju t. zv. moderno´g finan^
cijskog šum. gospodarenja, odulstati ne može i to tim vise ne,
jer se pravo financijahro šum. gospodarenje ili gospodarenje
najviše zemljišne rente može uvijek i vazda spojiti ne samo sa
potrajnošću užitaka u najširem nego i sa takovom, u najužem
smislu riječi (t. j . sa redovitim godišnjim sječinama),


2. Isto tako se imade gospodariti i sa državnim šumama, jer
kano što država imade svojih redovitih godišnjih izdataka, tako
treba da ona imade i svojih redovitih goidišnjih prihoda, a osim
toga je država u prvom redu zvana da se brine za potrebe svojih
držaA^jana.
3. U privatnim šuimama dostatno je, ako se gospodari prema
ustano\´^a § 2 i 3 šum. zakona i to tako, da se te šume ili prije
ili istodobno sa .....-. pomlađuju, te se šumovlasnik drži osta^
lih šumsko redarstvenih propisa.
To je naše sgledište i od toga ne odustajemo.


Prije nego pređemo na dokaze i izvode, kojima pisae pot:=
krepljuje izlišnost i štetnO´St potrajnog šumskog gospodarenja,
moramo ipak dati izraza žalbi, što pisac nije našao za shodno
da upozori mjerodavne krugove na beskrajno haračenje i uništavanje
te nebrojne paleže šuma kano napokon i na česte, posve
neosnovane naredbe najviših oblasti, kojima se obustavlja utje^
rivanje šumskih šteta mimo´ i proti volji šumovlasnika, koji se,
ostavljeni bez pomoći oblasti, protiv štetocinaca dalje braniti
ne mogu.


Lako je šum.e sjeći i prodavati, haračiti i uništavati, ali teško
ih je podizati i čuvati. Nu sada na st\^ar.


Pisac izriče dvije velike teze. On kaže:


L Potrajnoet u šum. gospodarst\ai ne samo nije korisna, nego


je sa općeg gospodarstvenog gledišta štetna, jer drži narod i
pojedince na niveau^u praproizvodnje i mekša ih u borbi za
opstanak.


2. Potrajno šum. gospodarenje je naša nesreća, kočenje ..^
šega razvoja i najveća pogibelj našem konačnom osbobodjenju
11 ekonomskom i kulturnom smislu.
IL Suma je jedno od glavnih sredstava, da se poluči visoki
kulturni niveau medju narodima.


Mi stoga griješimo silno, ako priječimo naše narodno oboga^
..... radi toga, što ne iskorišćujerao naše šume. Kada smo mi
jednoć bogati, a to možemo postati, ako i^rabimo mrtve kapitale,
koji leže u šumama, onda nas ne će više boljeti glava, što ne imamo
dovoljno šuma. Kod nas su šume ona jaka poluga, kojom možemo
ujedinjeni narod dići do bogastva itd.


Sve skupa u jedno u^ev tvrdi pisac: Ako prodamo sve razpoložive
drvne zalihe naših dozrelih šuma, možemo narod dići do
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Budućnost našHi šuma.


blagostanja i do velikog bogastva, a tim i do visoke kulture,
civSizacije i prosvjete. _ , ,


Ići ćemo redom, pa ćemo pomajprije navesti cimg. pisac
svoje b^rdnje potkrepljuje, a onda ćemo mi na to nadodati naše
mnijenje i odgovore.


Ad I.


U dokaz štetnosti potrajnog šum. gospodarenja navadja
pisac kano prvi primjer propast onih šum. glavnica, koje su iz tog
načina gospodarenja nastale i onda ili kano ratni zajam iz dane
. koristonosno u štedionu uložene. Nu mi pitamo pisca, ne bi
li-te šum. glavnice propale, odnosno usljcd devalvacije krune
izgubile u vrijednosti i tada, kada bi iz kojegagod drugog načina
gospodarenja n. ... iz njegovog modernog financijskog šum.
gospodarenja proizašle, a da su na isti način uložene bile? Posve
je naravno, da bi ih ista sudbina stigla, A pitamo sada, bi li one
propale i tada, da su u sigurnu hipoteku n. pr. kuću, zemljište
itd, uložene bile?


Odgovor glasi, da ne bi. Što iz toga slijedi? Slijedi, da ...^
pasti tih šum. glavnica nije krivo potrajno šum. gospodarenje
nego način uloženja. Prema tomu prvi razlog štetnosti potrajnog
8... gospodarenja bezuvjetno i posvema otpada, a to je i posve
naravno, jer redovito i pravilno razredjivanje prihoda po vre^
menu i veličini nemože nikada biti na štetu nijednoga pravilnoga
i razumnoga gospodarstva. Radi javnoga razumijevanja stvari
moram glede potrajnog šum. gospodarenja navesti slijedeće:


Glavni uslov potrajnosti leži u istodobnoj provedbi sječe i
posumljenja. Stoga je svako šum. gospodarenje, kod kojega se
istodobno provadja sječa i pošumljenje, potrajno. Potrajnost
može biti godišnja i periodička.


Godišnje potrajno šum. gospodarstvo je onaj način gospo?
darenja, kojim se prihod u gospodarstvu razdjeljuje pravilno i
po mogućnosti jednako na sve godine ophodnje.


^... pako to biva tako, da se prihodi na drvu uporabljuju
periodički, onda je to periodički potrajno ili prekidno potrajno
šum. gospodarenje.


Kako je gore navedeno´, glavni je uvjet potrajnog šum. gospodarenja
istodobna sječa i pošumljenje. Pošto bez toga preduvjeta
ne može biti nijedno razumno šum. gospodarstvo, to i potrajno
sum; gospodarenje, koje taj uslov sadržaje, spada u kategoriju
razumnih sum. gospodarstva, a nijedno šum. gospodarstvo!" koje
toga uvjeta nema, ne može biti ........


^ Kano drugi razlog štetnosti potrajnog šum. gospodarenja
istice pisac njegovo nepovoljno djelovanje sa općeg gospodar,
stvenog gledišta, jer da drži pojedince i narod na niveau.u pra.
proizvodnje 1 mekša ih u borbi za opstanak.


Nijedan od ovih razloga ne stoji.
^4..^ -´*´´^´ tiTdnja, da potrajno šum. gospodarenje drži pojedmcc
i narod na nivcau.u praproizvodnje jer
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Budućnost imših .sunui.


1. mi imademo dosta i u preobilju zemlje za agrikulturu,
livadarstvo i vinogradarstvo, pa se narod i pojedine! mogu ba^
viti intenzivno poljodelstvom, obrtom, trgovinom ili inom gra:^
nom privrede;
2. potrajno šimi. gospodarenje ne sili šumovlasnike na vje^^
kovjeeno potrajno šum. gospodarenje, jer se oni mogu --- kano
ostali šumovla-sniei posluživati pravom § 2. šum. zakona , pa kod
oblasti zatražiti propisanim putem pretvorbu u drugu vrst ku]^
ture, ako vide, da im druga vrst težadbc više koristi nosi;
3. p. šum. gospodarenje ne sili nikoga na šum. radnje, već
ostavlja svakomu posve slobodan izbor u svim granama privrede.
Ne stoji ni druga tvrdnja g. pisca, da potrajno šum. gospo^^
darstvo mekša pojedince i narod u borbi za obstanak, jer potrajno
šum. gospodarstvo ne pruža nikomu, pa ni pojedincim.a
ni narodu toliko koristi, da bi se mogli riješiti svakoga rada, te
u besposlici raskoši i zabavi provoditi bezbrižan život, nego
jedva toliko, da se u napornu radu može odhrvati današnjimi
teškim životnim prilikama.


Dalje tvrdi pisac:
Potrajno je šum. gospodarstvo naša nesreća, kočenje našega
razvoja i najveća pogibao našem konačnom oslobodjenju u ...^
nomskom i kulturnom smisiiL


Na ovo mi u kratko odgovaramo:


Ne gospodine pisce! Potrajno šum. gospodarstvo nije naša^
nesreća, nego prava naša sreća,, jer da nije bilo potrajnog šum.;
gospodarenja, poštenja, savjesti i stručne spreme niLŠih šum. >
stručnjaka, mi danas ne bi imali šuma„ a niti biste .. danas mogli ;
pro.xsti Vaših kombinacija o bog^st\4i, blagostanju i kulturi >
liarjoda," jer biste našli bijedu, nevolju .i siromaštvo.


Mi im.ademo jedino p. šum. gospodarstvu, stručnoj spremi,
poštenju naših šum. stručnjaka zahvaliti, da nije i u šumarstvu
nastupio slom. Jasno to dokazuje pc^joprivreda. Sa svih strana i
iz svih novina saznajemo, da produkcija polj. gospodarstva rapidno
pada, i da će, ako se tim putem, kojim je pošla agrarna
reforma, podje dalje, morati neminovno doći do potpunog gospo^
darskog sloma.


Vraćamo se ponovaio na gornju tvrdnju, pa pitamo:


U čem i zašto je p. šum. gospodarenje naša nesreća?


Zar zato, što p. šum. gospodarenje po vremenu i količini
odredjuje šumske užitke i tim u gospodarstvu stvara red i si^
guirnost?


Ili zato> što ne dozvoljuje haračenje sume, usljed ćesa čuva
narodu njegovu imovinu, koja mu je za svagdanji život i opstao
nak od prijeke nužde?


Mi za inkriminacije pisca ne nalazimo i ne možemo naći
nikakovih razloga.


Gospodin pisac doduše kaže, da bi se prodajom naših dozrelih
šuma mogli dovinuti velikog bogastva i kulture, pa bi se i sve
grm)e državnog kućanstva mogle osloboditi teške krize.
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 28     <-- 28 -->        PDF

|4g Budućnost nalili šuma.


Mi u to ne vjerujeino, niti možemo vjerovati, jer bi prihod
12 naših dozrelih šuma bio tek kapljica u moru naših potreba,
pa nam ne bi pružio nikakve pomoći, dok bi narod bez svojih
šuma osiromašio i propao.


U ostalom mi smo u ustavnoj državi, pa će se u pogledu prodaje
morati pitati i šuanovlasnici.
Dalje se kaže, da je potrajno šum. gospodarenje kočenje ..^
šega razvoja. i i. .


Kako, kada i u čem je p. šum. gospodarenje kočilo ili koći
naš ....^..? Komu je ono na putu? Da li poljskom gospodarstvu,
obrtu, trgovini, saobraćaju ili inoj kojojgod grani narodnog go^
spodarstva?


Potrajno šum. gospodarstvo moglo bi samo poljskomu go==
spodarstvu smetati, Nu pošto .. poljsko gospodarstvo ima i
previše terena, koji se ..1. površno obradjuje, t o gled e ....^
nja razvoja ne može krivnja ležati na potrajnom šum. gospodar?
stvu. Pa kako i u čem može onda p. šum. gospodarstvo proizvesti
kočenje razvoja?


Ih misli g. pisac, da je p, šum. gospodarstvo krivo kočenju
našega razvoja zato, što ne dozA^oljuje, da se njegove prištednje
upotrebe za podizanje drugih već propalih ili propadajućih grana
narodnog gospodastva?´


Mi smo u tom pogledu mnijenja, da su poljsko gospodarstvo,
obrt, trgovina, saobraćaj itd. posve samostalne i neovisne jedinice
općega državnoga kućanstva, koje trebaju i moraju imati barem
toliko životne snage, da se same u životu održe, a da ne trebaju
tudje potpore, koja bi uz to imala biti tolika, da bi ona gospodar?
ska grana, koja bi tu potporu imala pružiti, sama propala.


Šumarstvo ne može pružiti takove pomoći, jer bi samo na
sebi počinilo samoubojstvo. Zahtjev takav, potekao on od države
ili kogagod drugoga, bio bi skroz neumjestan i od nedoglednih
posljedica.


Zašto da se uništi jedna grana gospodarstva, koja se je
jedina do sada´održana u aktivnosti, te je puna životne snage,
zašto da na njezinim ruševinama kušamo silnim novčanim žrtva?
ma dizati propale eksistencije, za koje se zna, da će, ne bude li
boljeg ^gospodarstva, i opet propasti?


Mi držimo, da je dužnost mjerodavnih faktora pcmajprvo
istražiti i pronaći uzroke lošeg gospodarstva, a onda istom pri^
stupiti sanaciji. (Svršit ce se.)