DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Metode i pj´obiciiii u Šumarsko i aa


aucj.


a r broj mo,Uućib slučajeva, kad jedamputa bacimo u vis, ili u
ovom primjeru broj komada kovanog novca što ih najedamiuit
bacimo, onda izražaje i´ormula


(p - qy i])p´ . P´ q2


m ^.


! ´) P


.n


općenito ukupnu \^jerojatnost i pojedine članove serije, vjerom
jatnost pojedinih mogućih shičajeva, ili, što je identično, njihovu
frekvencu. Čim je veći broj realizovanih slučajeva, to se bolje
izravnava poligon, koji grafički prikazuje ....... frekvencu, dok
konačno, kod vrlo velikog broja slučajeva poligon ne predjc u
krivulju, u G au sso vu razdiobnu krivulju, koja imade slijedeći
oblik (fig. L):


Fig. 1. Gaussova krivulja „idealne" razdiobe po Johansenu.


Svi mogući slučajevi vai´ijacije označeni su na osi ., a ordi?
nate razdiobnc krivulje pokazuju obilnost pojedinih skica.....
Točka 0 osnog sistema podudara se s najčešći?n slučajeni, ili
drugim riječima, os . podudara se s ordinatoin težišta krivulje.


Vraćajući se statističkoj zakonosti organskih oblika ..^
vadjam, što je već Q u e t e 1 e t spoznao i istakao, t. j., da o b i i ^
n o s t p o j a \´ i j i V a n j a svih biologijskih ili z o o 1 oš
k i h o z n a k a , koje možemo izmjeriti. ]. o k a / u j e
j e d n a k u b i n o m i j a 1 n u razdiobu, tako da se neka izvjesna
srcchija vrijednost najčešće pokazuje, a oko ove srednje
vrijednosti redjaju se na obje strane manji i veći egzemplari,
minuS;: i plus^varijante s padajućom frekvenconi.


Q u e t e 1 e t proučavao je n. pr. visinu 26.000 sjeverno--američkih
vojnika na taj način, da ih je uvrstio u razrede visine, koji