DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 22     <-- 22 -->        PDF

142 Metode i problemi u šumarskoj nauci.


izvjesnu boju, to je ova mnogo veća, jer od svake boje imade
osam karata, tako da je vjerojatnost, da ću izvući n. pr. crvenu
boju %,. ^ .. Vjerojatnost svih slučajeva nekog dogodjaja koji
se medlusobno isključuju, uvijek je jedinica, jer jedan slučaj
mora bezuvjetno, da se dogodi. Vjerojatnost s vrijednošću 1
znači dakle potpunu izvjesnost, dočim vjerojatnost s vrijede
nošću 0 prikazuje apsolutnu nemogućnost.


Bacamo li novac ili kocku često puta u vis, ustanovit ćemo,
da se broj slučajeva, koji se zaista dogode, slaže vrlo dobro & a
priori izračunanim brojevima vjerojatnosti za sve moguće sfe
čajeve, i da se relativno oba broja, t j . faktična množina i teo^
retski broj vjerojatnosti to više približuju, što smo više puta
bacali. Bacim li novac sto puta, trebalo bi a priori izračunanoj
vjerojatnosti, da se pokaže u petdeset slučajeva glava, a u pet:=
deset pismo. Moguće je, da faktično dobijemo u 42 slučaja glavu,
a u 58 pismo. A posteriori ustanovljena vjerojatnost razlikuje se
dakle za 0.08 od one, koju smo a priori izračunali. To je dakle
razlika serije. Uvećamo li znatno seriju, t. j . bacimo li novac


10.000 puta, bit će razlika mnogo manja, možda tek 0.01, t. j . dobit
ćemo 4900 puta glavu, a 5.00 puta pismo. Neprekidnim uveća:^";
vanjem serije možemo razliku po volji smanjiti: to je z a k o n ´;
ovelikimbrojevima. ´
Bacimo li dva komada kovanog novca istodobno, koji su
tada slučajevi mogući? Može da se pojavi kod prvog glava, kod
drugog pismo ili kod prvog glava, a i kod drugog glava, ili kod
prvog pismo, a kod drugog glava, te konačno kod prvog i kod
drugog pismo. Promatramo li samo konačni rezultat, vidimo, da
su se u sva četiri moguća slučaja pojavEe jedamput samO´ glave,
odnosno pisma, a dvaput dobili smo mješovite rezultate. Raz>
dioba je 1, 2, 1. Moguće je, da prva četiri puta, što^ bacimo, ne
dobijemo odmah ovu razdiobu, no opetujemO´ li često puta ovu
seriju, doći ćemo sve bliže ovoj razdiobnoj shemi. Uzmemo li
osam komada kovanog novca, onda je osam mogućih slučajeva:
označimo li glavu sa slovom »g«, a pismo s »p«, dobivamo ove
slučajeve: ggg, gg^, gp^g, gpp, pgg, pgp, ppg^ ppp. Najrjedji je slu.:
čaj, da se pojave samo glaVe ili samo pisma. Drugi mješoviti slu^
čajevi češći su, a njihova obilnost stoji u upravnom omjeru s nji==
hovom vjerojatnošću. Razdioba je slijedeća: 1, 3, 3, 1.


Već nam se ukazuje zakonost. Kod četiri komada kovanog
novca moguća su 2´ -^ 16 slučajeva: po jedan slučaj s glavama
lii pismima, po četiri slučaja s tri glave i jednim pismom, ili tri
pisma 1 jednom glavom, šest slučajeva (najčešći slučaj, prosječni
slučaj) s po dvije glave i pisma: 1, 4, 6, 4, L Kod pet komada
iT^A^inT"". ??^"^^ ^^ 2^^ ^32 slučaja s ovom razdiobom:
1, 0, ., iU, b, 1. Uopće, mogući slučajevi naprosto su broj varijacije
r. tog razreda, koja sastoji od dva elementa s opetovanjem,
clakle^po nauci varijacije 2 r, a poijedini članovi seriia naprosto
vjerojatnosti slučajeva, koji se medjusobno isključuju, — u
su eksponenti Pscalovog binoma (p + q/. Znače li p i q
ovom prmjeru vjerojatnost glave ili pisnla, dakk . i ´L