DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 17     <-- 17 -->        PDF

^ Ovaj ^aiiimiv primjtM´ pruža tipičmi sliku ILktivno.^ ..-....
mišljenja i 1^ e r m a t ispravlja počinjenu ]X),arjcšku tokom decluk::
cijt\ Kliuii^až.i i vrijedni re^uJtat. ^^emeljni usJov i jedini ispravni način
primjenjivanja tikcije jest, da ju svij e sn u primijenimo i da
ju u toku istraž/^-anja možemo opet odstraniti, ne krivotvoreći
time konačni rezultat.


To je moguće u mutematiei i i^c(jimetrij^ i^dje su fikcije. ud(nn=
ijene. Apsolutno prazan prostor, pojam triju dimenzija, točka
i:>ez dimenzija, geometrijski pravac i ploha, neizn-ijerno m.aleno,
mali dio´ kri\ulje, kojega smatramo kao da je ravan krug, ko:^
je.i;a smatramo ka o da je elipsa, a cla njena žarišta padaju u
istu točku, itcl, itd., sve su to fikcije. Najvažnija matematička
iikcija bezuvjetno je ona, na kojoj se temelji infinitezimalni
račun, a sastoji u tom, što mali dio krivulje smatramo, kao da
je ravan, pa iz tog gdnošaja deduciramo temeljnu jednadžbu
diferencijalnog računa. Ova je razumije se, u prvoj formuli ..^
ispravna, no umanjivanjem dijela krivulje, a konačno reducira=^
njem njene vrijednosti na »0« — čime postaje dio krivulje ...:=
gentom i fikcija ispada — ipak postaje ispravna. Suvišno je da
navadjam sve, što imademo da zahvalimo gleclom na razvitak
modernih prirodnih znanosti ovoj jednostavnoj fikciji! Nc\vton
i Leibnitz, prvi, koji su je postavili, smatrahu je doista tajnom
vještinom.


I u pravoj znanosti imade fikcija veliku ulogu! \´eć rimsko
pravo poznaje f i c t i o 1 e g i s kao olakšicu i mimoilaženje prava
na taj na^čin, da ono, što strogi zakon zahtjeva bude sm.atrano
ka o cla se je dogodilo ili provelo. Pojam pravne osobe, smatranje
adoptivnog djeteta, kao da je pravo dijete osobe keja
ga adoptira, sve su to takove fikcije.


Klasična nauka o narodnom gospodarstvu temelji se takodjer
posvema na fikcijama. Ogromni, zamršeni kompleks narodnogospodarstvenih
pojava mogao je Smlt h samo na taj način
svesti u sistem, da je postavio pojam »homo oeconomicus« kao
fikeiju, pa je sve p.Oisiovne i narodno-gospodarstvene pojave ana:=
lizirao, kao da .. je temeljni povod samo egoizam hominis
oeconomici.


Kasnije su oni, koji su se ba\ili narodno^gospodarstvenim
pitanjima uvidjeli, da je ova fikcija za ispravno objašnjenje svili
narodno^gospodarstvenih pojava nedovoljna, pa su postavili .....
fikciju, koja bolje obuhvaća sve pojave: Marschall i njegova
škola smatraju narodno^gospodarstA^eno djelovanje, ka o da ga
izvadja »uredan trgovac«, a čitav engleski narod, kao da je
trgovačka tvrdka »John Buli & Co«. Uostalom, ova je fikcija
prešla i u moderno trgovačko pravo. Noviji pravac u narodnom
gospodarstvu, zastupan pa dru S c h u m p e t e r u, stavlja u sre^
dište nauke o narodnom gospodarstra- relaciju izmjene, te smatra
svako narodno=:gospodarstveno djelovanje, ka o d a se temelji
na izmjeni i tamo, gdje o izmjeni ne može da bude go.^ora.