DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 16     <-- 16 -->        PDF

wmgm


13t) i^lotoo.c i problemi u .šuiuarsk

>:´k a o da«:, kako smo to već vidjeli u slučaju Do´UgJas, koji je


pojav, što i^a je imao da objasni sveo na takovu jednostavnost,


ka o d a na tvorbu godišnjih koluta drveća djeluje samo ranožina


godišnjih oborina, a na ovu da upliva samo množina sunčanih


pjega. Već po ovom primjeru vidimo, da je fikcija doduše vrlo


udobna, ali da mo/e i zavesti u zabludu. Kako to V^aihinger u


daljnjem dokazuje, fikciju smijemo samo ondje upotrebiti kao


pomoćno sredsrv´o, gdje ona ne krivotvori rezultat, gdje možemo


siimovoijnu pretpostavku u toku istraživanja opet odstraniti.


Uloga fikciie kod istraživanja ista je, kao uloga skela kod grad^


nje: po dovršenju gradnje valja odstraniti skele.


Najuspešnije možemo upotrebiti fikcije u matematici, uopće


u matematičkim znanostima. Vaihinger navadja slijedeći primjer:


Pravac a valja podijeliti u dva dijela, . i (a~x) , tako da


formula .´^ (a — .) znači najveću moguću vrijednost. Dugo je


izgledalo da je ovaj zadatak nerješiv, dok ga nije Fcrma t


riješio upotrebivši slijedeću domišljatost: namjesto . zavede


iiovu vrijednost . + e, kao dio pravca, koji je veći od traženog


dijela. Time prelazi gornja formula .^ (a — .) u slijedeću:


(x-f e)´- (a —X —e). Ove dvije formule usporedjuje, kao da su


jednake, akoprem, kako je poznato nisu jednake. Kad provedemo


u obje formule operacije, dobivamo:


L x-(a — .) --- .^. — .^.


.. (.-..)´ (a —X —.) - (.^-!- 2 . . - f .^) (a —. —.)


^= ax^-i- 2...-.-..2 —.^ —2..2 —.^. —..2~2.2. —.^.


Kad izjednačimo I. i II. dobivamo:


.. .^. —.^ -- ..^´-1-2.... ..^ —.^^ —2..^ —.2. —. .^—


— 2.^. — .^.
2 a. X -L a .^ - 3 . .´-^ -^ 3 .^ . -1 ..
2 a X -´-a. --3 .´^ -; 3 . . ;-e^.


A kako daije? Sada eliminira Fer m at počinjenu pogrješku
Ć^^^^l^´^f" ^^l^^^^^^^.i^dn()st X + e bila je samo fikcija,


}S^^i^i^^´^´´´´^P^´^´´^´r´ faktično može I. samo onda da imade
..^-. ^´ ?V ^^" "´^´^ -1^ ^-0-. Na taj način ispadnu svi čla.
no\i e, pa dobivamo:


2ax - 3x2
2 a = ..
2a
X -.- 3 -


Pretpostavivši da je duljina pravca 12 cm, onda ie . -- ^ >" ^^ -8


veću^m,2uć!; .. ^ in"´^^*´ ´^´´™"^´´ ^´ ^´^-^ ) ^^^^ doista ....


.... moguću ^-u cdnost, jer prestav ja; S^ 4 :-^ ^% Svik-. clnJ-i


dioDa da]c manji rezuUat. J -´ -f --»o. .-^vaka arui,a