DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Službene vijesti. 117


Mi Alek-v.mdar I. po milosti Božjoj i volji Narodnoj Kralj .Srbu, Hrvuta i
^iovt^aca.
Na predio^ Našei>u iMinistra Suma i Rudnika, a po au^iušanju Naseo
Ministarskog Savcta, resili smo i rešavamo:


da se Milan Jovanović, načelnik prve klase Odcienja sa Komunalno i
Privatne šume ..1..´.. Šumarske Direkcije, Jovun Bukovala, načelnik pr\e klase
Odcienja za I^ksploataciju Šuma CJlavnc Šumarske Diiekcije; Aleksandar Antić,
inspektor treee klase Glavne Šumarske Direkcije, i Sievan Markovie, j^eometer
u rangu sekretara ...: klase u Tehničkom Odelenju CHavnc Šumarske Direkcije,
na osnovu § 70. Zakona o činovnicima j^racljanskog roda stave u stanje pokoja,
s pravom na pcn/iju koja im po godinama službe pripada.


j\aŠi Min´stri .Suma i Rudnika i Finan.sija neka i/vrše ovaj Ukaz.


14. januara 1922. god. u Beogradu.´
Ministar Šuma i Rudnika,


Živ. Rafajlović, s. .. Alcksanchir, s. r.


Ministar Financija,


Dr. Košta Kumanudi, s. r.
*


Mi Aleksandar I. po milosti Božjoj i volji Narodnoj Kra^j Srba, Hrvata i
Slovenaca.
Na prcdlog Našeg Ministra šuma i Rudnika, a po saslušanju Našeg Mi?
nistarskog Saveta. resili smo i rešavamo:


da se Svcto´/.ar Ranitović, inspektor prve klase i šef Persoiialnog Odscka
Administrativnog Odcienja Glavne Šumarske DiTckcije, po svojoj molbi, na
osnovu § 69. Zakona o činovnicima gradjanskog reda, stavi u stanje pokoja,
s pravom na penziju koja mu po godinama službe pripada.


Naš ministar Šuma i rutbiika i Finansija, neka izvrše ovaj Ukaz.


.4. jap.uai-a l´>22. god. u Beogradu.


Ministar Šuma i Rudnika,
^fv. Rafajlović, s. r. Aleksandar, s. .-
Ministar Finansija,
Dr. Košta Kumanudi, s. ..


........


0 ......... ....... .......... .. ...... ...... .. ...... ............ ....
. ....... . .........


()Uf´H.iiRa4!a-i ... T:I´HMHO je ua ..... .^...... (.5´) ......^.. tr]tiin;(Ri:.oim\


lio ´!;*< i paiio\\ p;t(4´a [p,Ui.y !i 11|).... ...>. ´´.... ()..0.;| (\\´. .. ........ ii
.. ....... ....-´.~ c.rrfv^tchiBf .........:
I ... ji:i]>eKOM vM . ( a 0" — ... .])..]... ua ´1\^.(.1... .....:.(^.. ^>.]>..


. ... ir.jpCKOM »MiiJiJiriM [irTBO ; (...!... oaojeiio on-toRc) — ... ..\1..[1´].
.. .llch´a, ..... apv´JiTfiKia ....<"....... ..........
III }10. ;maKS)M ´^... ........... ..... ^ (...;. roiuija. ..... [\\^iv ..-jri
... ´[V´KifTPiKor lTpp.yRo.a ^^.])....{´´<..
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

............ ....´^ "-´-«--—


Službene vijesti.


118


1)........11 ... je ..... .. ... . ......, .... ......... .. .... .........-
na je v iy t-_bi)xy ........ .......... .... .. 10.000 ...... ....... ...


.....:
I — .... ... .... »....... .. ...... . 4 ..... na ........ ........´^
.1 .|)..(>... ...... l i ........... ........., — 4000 .......


II — ........ ... ....... >-.... .......« — ........ ...... .. ......,
...!!."?.-. ............. ...^...... ii .... :..... ».... ...... ..... ..´.....
.,,.^,. __ npojfKaT ......... Aliu´.riaKa, ........., no 3000 ......


....[......]1{1 ´;.^/. Miihuci&pcTBO ......... ...... ...... ............
. ............ ......, la-iuio je ....... ........, .. .. .... .. ........
pff-epea, ... ....... ..... ...... ];af:o ´. .. ]\fiiffiirrapcTBO ..... .......


Dražba ogrevnog drva.


Dne 16. februara 1922. prodavati će se putem javne dražbe
na zatvorene pismene ponudbe u IO sati prije podne u prostori;^
jama kr. direkcije šuma u Vinkovcima, u srezu Vratična jamensk´e
kn šumske uprave u Moroviću na obalu rijeke Save izvezenih:


1.850 pr. met. brestovih grabovih i jasenovih cepanica i cblica
uz izkličnu cenu od 21´50 Dinara po prostornom metru.
Pisn\ene zatvorene sa 20 dinara biljegovane ponudbe, oiblo*
žene sa 10^/´ žaobinom ponudjene svote valja predati do 10 sati
na dan dražbe kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima, kod koje
se mogu dohiti potanki dražbeni i ugovorni uvjeti, obrazac ..^
luidbe i omoti za ponudu za vrijeme uredovnih sati uz uplatu
pristojbe od 4 Dinara 25 para.


U Vinkovcima,
dne 27. januara 1922.
Kr, Direkcija Šuma,


OGLAS.


Predmet : Ra-zdioba biljaka
i/ zemaljskog bilje^ašta.


U donjem ogledu o´značenc su biljke, koje će se besplatno dijeliti iz
zemaljskog biljevišta u Crikvenici i Senju.


Tek.
I broj
Vrst
biljaka
Starost
biljaka po
godinama
Broj biljaka, koje će se
dijeliti iz biljevišta u
Crikvenici Senju
Ukupno
1.
crni
bor
3
7
150,000
20.000
150.00020.000
j
2. Mandule 1 — 1.280 1.280
3. Koprivić 1 — 1.300 1.300
1 Sveukupno . . 172.S80
.
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 79     <-- 79 -->        PDF

i´Skižbi.´iu.- vijesti. 11*^


Oni. k(.)ji ii:´ \v [lii jkc i/cTlcktirajLi, neka svojt; molbe što ranije i izruvijc
uo-Nt/tve kr. kov.u!*skoj oblasti u ..1.\.´.1.1, iiaznacifcev vrst i broj biljaka, te
.....;) naćijioni i .\. kojpj postaju /ele, da im se biljke otiprcinc.


koti raziliobe biljaka ee bQ u prvom, redu u/cti ob/ir aa moliteljc. koji će
biljke /A^a.liti .-. kraškom zemljištu.
Natlarcnik jt dii/.. clobi\ene biijkc zasacliti na y.eriiljištLi /a koje je
hil !.<. /araolio.


ŠUMSKA UPRAVA ILIDŽA,
Broj: 38. dne 23, {. i 922.


OGLAS.


Kod šumarske uprave u Ilidžl prodavače se dne 13. februara
1922. u ponedjeljak u 10 sati putCTn javTie usmene i pismene
dražbe oko 1000 nr´ četinjastog korisnog drveta na panju, koje
se nalazi u šumi l.i^man—Radava.


Isklična je cijena za nV korisnog i ogrijevog drA^eta 33-30 Din,
(trideset ^ tri Din, i pedeset din. para).
Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od
3330 Din, (jdnosno 6700 Din. u gotovom ili u državnim bonovima.


Pismene ponude sa Aadijem i taksenom markom od 20 Din
treba poslati zapečaćene šumskoj upravi Ilidža sa oznakom. ^>..^
nudi za Igman—Radava« i moraju stići najdalje do 13. februara
1922. u 10 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe
razgleda.
Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šmuskc
uprave Ilidža.


Šumarski odsjek min. šuma i rudnika u Sarajevu bira sloboidno
izmegju usm.enih. i pismenih ponuda i može sve bez na=
vođenja razloga odbiti.


Šumska uvrava.
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 80     <-- 80 -->        PDF

220 ^2 uredništva i uprave.


Iz uredništva i uprave-


S više Stona se prigovara listi/radi mala^ toimata. Priznajemo, da hi
veći format bio podesniji ^ estetskog gledišta i htjeli smo ga prvotno u/,ed.
Međutim smo se u tiskari uvjerili, da bi neznatno veći format zahtijevao
prevelike materijiilne žrtve (oko 5000 . po svakom broju). Povećanjem formata
ne bi se povećao tiskani prostor listu, već samo prazan unutarnji obrub. Zato
smo odlučili, da radije povećamo opseg lista većom sadržinom. Bez obzira na
to, da mnogi odlični vanjski šumarski listovi imaju isti, dapače i manji format,
uvjereni smo, da bi svaki elan bezuvjetno odsudio uredništvo, kad bi forciralo
veći format .. gornje uvjete to više, što glavna uprava nema za ovu godinu
određenog proračuna, već troši u granieama povjerenja glavne skupštine.


Ako i uz neprestano povećavanje tiskovnih troško\a ostane udruženju ..^
kova uštednja, znat će ga upotrijebiti i u bolje svrhe, nego li je ...-......
praznog ruba Usta.


*


Za sve redoAUte članove udruženja priklopili sma ovom broju lista po
jedan primjerak Pravila. Molimo ih, da bi uz članarinu od 30 dinara poslali
još i 2 dinara za Pravila na poštanski ček broj 34.293, koji je istotako priložen
ovom broju.


Ček smo priložili i pretphitnieima lista.
Oni članovi, koji su već poslali novae podiužniei ili izravno blagajni u
Zagrebu, neka upotrebe ček za otposlanjc pristojbe u ime Pravila.


»Jugoslovenska šuma« počela je da u poslijednjim brojevima


(4. i 5., 1922) izTiO´Si uvodnike, u kojima predlaže refo^rmu čitavoga
našega šumarstva s temelja. Mi se s načelnih razloga ne možemo
upuštati u to, da se bavimo analizovanjem publicističkih članaka,
koji nisu pisani niti dovoljno stvarno i kritički niti o-značeni ime?
... pisca. No obzirom na to što znamo, da za uredništvom
»Jugoslavenske šume« stoje tri šumarska stručnjaka (inspektori:
dr^ Vušković, Divjak i Majer), u kojih ima ambicije, da budu
računani među naše »dobre stručnjake«, te obzirom na to, da se
u tim člancima iznose tako neobične — da ne kažemo — smjele
tvrdnje 0 našem šumarskom gO´Spodarstvu, njegovoj budućnosti,
šumarstvu kao znanosti, smatramo potrebnim, da se na te tvrdnje
osvrnemo, a se ne bi pomišljalo, da se šutići i mi s njima u čije?
iosti ^sagiašavamo.
Kako se iz zaključnoga stavka uvodnika broja 5, »Jugosla?
venske sume« razbire, nije ta serija članka do ovoga časa´jošte
clovrsena, vec se naprotiv imade očekivati njihov nastavak.
ucnuciii smo dakle da počekamo kompletiranje započetoga niza
pa eemo po zaključku tih članaka -- ma samo i kratko - označiti
1 naše gledište u ovom pitanju.