DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 63     <-- 63 -->        PDF

mmm


1. Jiij^´o.siov. Šumarskoj^- Utlriizetija. lO´i


Moti v a c i j -i oblasno)^,( postupkti /uisl-u je n(4)bie}M, rekli hi u])i4i\´()
kurio/nii! . u r 111 u u III j 0 r u . koja je j)redu/ctu, /.^... je sLrujnost. Jw- do


momcntane obustave sječo be/ odj^^odnc moei /idbc- imade jo.š dovoljno sle^
penova ..^.), kojima se dola/i do cilja. Fosrcdi je i (jj^Moum.! v ;\ žn o t. t r a<1iw
č k o . i) })itanja . Danas, sred /ime, naprečac, ostaviti be/ hljelia slotiiijak
radnika i njihove obitelji upravo je smjelost. Pozn;Jti su nara slučajevi, _L;dje su
jos prije rata ovakve oblasne mjere i/a/vale gibanja čitavih radničkih orgain^^
nacija. Konačno članovima našega udruženja brojni su p r i .´a t n i posjeda ,
nic i šuma iz Si(.vcuije i Hrvatske, koje će o\aj slučaj u iletaiju /auimati.


Dok ..^. pišemo čujemo da je ova odredba kotarske oblasti ... dokinuta.


U g . e n o vi č.


PitaBJe, broj 3, a) Ali obstoja kak /a k o n i 1 predpis, da je treba m e r :=
ske klupe umoriti tlatiV b) Ali se n a prošnj o stranke mcrske klupe
ismerijo? < Ši.


Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja,


—.11.11.^.11.111.[—14—....^!—^...—1^..^.1—III infciiiiim ........ MIWIIIIIIIIIIIIIIIB4III IIIIMMIII——MU— i>wiiiiMaiwn


Poslovnik^


... rad jugoslavenskog šumarskog udruženja, njegovih j)(»družina i odsjeka rada
(.^. temelju pravila, odobrenih odlukom ministarstva šuma i rudnika br.
17.291/921.)


I. Članovi Udruženja.
ĆL 1.
Svako fizičko ili pravno lice, koje želi postati članom .lugoslovenskog Su=
luarskog Udruženja, dužno je podnijeti pismenu ili usmenu prijavu upra\i
koje Podružinc il\ dvojici redovnih Članova, na čiji predlog raspravlja L-pravni
Odbor LJdružeiiJA na prvoj svojoj sednici o ovakovoj prijavi- IV prijavu treba
označiti, u koju kategoriju članova želi da stupi prijavnik. nadalje ckiti s\ e
potrebne podatke za prosuđivanje prijavitelja u smislu čL 5 l^stava,
O rijcšenju prijave molitelj će biti izviješten pismeno od uprave Podrum
zine, gdje takva postoji, inače od Glavne uprave Udruženja te pozvan, da
položi propisanu upisninu i članarinu za godište, u kome je primljen /a člann,
dotično propisani ulog ili zavještaj.
Molitelj će biti na isti način pismeno obaviješten i u slučaju, da njegova
prijava nije bila po L´pravnom Odboru uvažena, i to bez navodu razloga.
..... novih članova, kao i onih liea, koja prestaju biti .1....... Udru^
žcnja, donosiće naredni broj Šumarskog Lista.


CL 2.


U/, prijavu za članstvo dužan je svaki molitelj ja\iti i mjesto svoga
.stanovanja. Članovi Udruženja dužni su svaku stalnu promjenu stanovanja
u toku jednog mjeseca ja\dti upravi Podružine, dotično Glavnoj Upravi Udruženja.
No u svakom slučaju ostaje član Udruženja do konca godine kod one
Podružine, u kojoj se je nalazio u početku godine.


^ Pravila su priložena u posebnoj brošuri.
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 64     <-- 64 -->        PDF

;iQ4 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


čl. 3.


Redovni članovi, utemeljači i dobrotvori dosadanjih društava ostaju čia.
novima iste kategorijo i ovoga Udruženja. Ako takav član primi a ne vrat.
šumarski List, .tnatra se, da .]e pristao na novo članstvo; ako pak bumarski
1 ist vrati i do kraja godine 1922. mimo opomene Glavne Uprave, odnosno
uprave Podružine ne plati nove članarine, prestaje biti članom Udruženja {čL


12. b Ustava). U tom se slučaju može postupati jedino u smislu pravila pri.
jasnjega društva (zaostala članarina i dr).
ČL 4.


Svaki član lidruženja dobit će kad naplati članarinu člansku iskaznicu,
koja mu služi kao legitimacija /a odborske sjednice, za dolazak na skupštine
i kongrese Udreienja kao i za sve povlastice, koje su s članstvom spojene.


Svaki član dobiva nadalje otisak Pravila i poslovnika za cijenu, koju
odredi ......! Odbor na svojoj sjednici


Cl 5.


U broju Šumarskog Lista, koji izađe pred Glavnu godišnju skupštinu
Udruženja, otštampaćc se imena svih članova Udruženja po kategorijama
članstva i s podacima koje glavna L´^prava odredi.


Čl. 6.


Imena sviju utemeljača i dobrotvora zavodiče Glavna Uprava u naročitu
Spomenicu, te če imena novih članova tih kategorija u svojem godišnjem iz^
vještaju naročito i/javiti.


IL Uprava Udruženja.


i.
L´pravni Odbor Udruženja Sf.staje se u prvu sjednicu odmah po zaključku
Skupštine, na kojoj je bio izabran. Pošto primi dužnost od prethodnog Glavnog
Odbora, određuje u smislu Ustava L^druženja i zaključaka Gla.me Skupštine
smjerove i zadatke Glavne Uprave, koju on vodi.


Pored opčih zadataka, stavljenih u dužnost Upravnom Odboru — od^
nosno Glavnoj Upravi — u čL 13.. 14., 15., 16., 19., 20., 23.. 24., 26., 27., 30.,"34..
37., ?y%., 40, i 42. Usta\čt, ona ee imati:


a) Da saziva Glavne Skupštine LkU-uženja i Kongresa;


b) da utvrđuje za iste dnevni .. \ čas, kad čc se držati, starajući se preko
uprave dotične Podru/ine iii naročitih izaslanika, da se osiguraju potrebne
prostorije i stanovi za učesnike;


0} da izvršuje sve zaključke Glavnih i izvanrednih Skupština i Kongresa
te one predloge odsjeka rada, koji važe kao zaključci skupštine: ´


e) da \rši sve nabavke i isplate u oranicama odobrenog; budžeta; samo
u krajnjoj nuždi smije Glavna Uprava prekoračiti odobrene kredite, zato
mora isposlovati naknadno odobrenje prve (davne Skupštine;


^ d) da vijeća i rješava o svim predio/ima i pitanjima, koja bi bila upućena
.. strane uujednuh i>odru/ina. članova, vlasti, korporacija ih privatnih lica. od
Odsjeka rada i .jibovili čiaiu.va, da o njima ih sama donosi odluke ili da po
njima sastavlja predloge za Glavnu Skupštini, ili Kongres Udruženja:
_ e)_da voch posreduje, organizira i nadzire sav rad Odsjeka rada, kako


jc propisan o \r . dijelu tot^a noslovnika
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja- lO-´S


f) ilii (laje direktive /a uređivanje i izdavanje Šumarskog Listu i ostiilih
publikacija;
g) dii primu, otpušta i nagrađuje sve administrativno i pomoćno ohoblje
rdru/enja u granicama odobrenog budžeta.


CL 8.


O radu Glavnog Odbora vodi se zapisnik, koji se na narednoj sjedniei
ovjeri po dvjema članovima Odbora, koji su prisustvovali dotičnoj sjednici.


ČL 9.
Birani (ili stalni) tajnik Udruženja v(jdi zapisnik na sjednieamu Ghunc


.....´. kao i na sjednicama specijalnih odbora i plenarnim sjednicama Odsjeku
rada, ako za to bude određen od strane Glavne L^prave.


Stalni tajnik Udruženja vodi sve stručno društveno dopisovanje i čuvar je
cjelokupnog arhi\4i Lklruženja; on sastavlja ..\...... i godišnje izvještaje o
radu L´družcnja po uputama dobivenim od predsjednika. On se ima starati,
da se sve odluke Glavne Uprave blagovremeno stavljaju do znanja upravama
i´odružina, članovima, odnosno članovima Odsjeka rada bilo preko Šumarskog
Lista, bilo putem pisama i raspisa i stara se o provođenju svih odluka skup^
štinc i upravnih odbora.


On rješava i priprema sve predstavke i.konačne odluke L^pravc, Loje su
stručnog značaja, te ocjenjuje lakve radove članova kao predloge za Glavnu
Upravu.


Stalni tajnik u sporazumu s redakcionim. odborom uređuje ^»Šumarski
List«, kao njegov Glavni urednik. On se brine za blagovremeno raspošiljanje
Šumarskog Lista, prikuplja materijal za list i rukuje knjižnicom.


ČL 10.


Birani tajnik po potrebi pomaže stalnog tajnika te ga u slučaju odsutnosti
pri tome za-mjenjuje. On vodi i upravlja u prvom redu sve administrativne ..^
slove; tako prepisku, staranje oko točnog funkcijonisanja rada u Podružinami,
brine se za točno izvršavanje Ustava i Poslovnika sa strane članova. Pžina i. dr-, te vodi nadzor nad radom administratlAmog osoblja L^druženja,


ČL 11.
Blagajnik prikuplja sve prihode IMružcnja preko blagajna pojedinih ..^
družina, odnosno gdje takvih nema, neposredno od članova, a prihode Šumar^
skog Lista lično ili po Podružinama. A´odi točno knjige prihoda i rashoda
prima i supotpisujc sve računske dokumente i prepisku.
Blagajnik vodi inventar o pokretnoj i nepokretnoj imovini LMruženja te
njihovu vrijednosi: po odobrenju Glavne Uprave unosi u godišnje bilance.
On sastavlja sve blagajničke izvještaje i nacrte za godišnji budžet te se
stara, da se izdaci kreću u granicama odobrenog budžeta.
Blagajnik je ujedno čuvar sve gotovine te pt^kretne i nepokretne imovino
Udruženja.
ČL 12.
Sve redovne i vani´ednc prihode L´dru/enja prikupljat će blagajnici Po:^
družina u svome području, odnosno blagajnik l´družcnja neposredno ih posredno
za krajeve, gdje ne postoje Podružine.
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 66     <-- 66 -->        PDF

..^ Iz Jugosiov. šumarskog Udruženja.


Na kraju t^vake četvrt i^odine slaće blagajnici Fodružina biagajm Udru.
ženja obračune o prihodima i izdacima za prateklo, četvrt.godište kao i VIŠH^C
prihoda. Vz obračun slat će i spisak onih članova, koji su u to vnjeme udovc<
ijili svojim platežnim dužnostima.


Obračunu za zadnje četvrt^godište ima se priložiti i spisak SA´ih omh člu.
BOva, koji nijesu udovoljili svojim dužnostima, s naznakom, za koliko su po-^
jedini zaostali.


ni.


Glavne Skupštine i Kongresi Udruženja.


Či. 13.


Za redovne i izvanredne Glavne Skupštine, pored propisa u Pravilima, važe


još i slijedeće odredbe:


1. Uoči prvog dana skupštine sastat če se zvanično pojedini Odsjeci rada,
da konačno rediguju svoje predloge dotično izvještaje i odrede svoje referente
za glavnu Skupštinu.
Nczvanično se u večer istog dana sastaju svi pridošli delegati i članoAt
radi upoznanja i kolegijalne izmjene misli o točkama dnevnog reda skupštine,


2. Prvog dana Skupštine predsjednik Udruženja ili njegov zamjenik otvorit
čc prvu sjednicu redovno u 9 sati prije podne i prije prelaska na dnevni red
izvršit će se prozivka izaslanika prema spiskovima, koje će Podružine predati
(Jlavnoj Upravi, da bi se ustanovilo brojno stanje prisutnih. Na mjesto od?
sutnih izaslanika pozvat će predsjedništvo njima određene zamjenike. Kad se
ut\rdi, da je prisutno najmanje polovina propisanih delegata ili zamjenika,
pristupit će se izvršenju dnevnog reda.
3. Iza redovnog izvještaja Glavne Uprave dolaze izvještaji referenata po=
jedinih Odsjeka rada o radu i o eventualnim dokončanim predlozima,´o kojima
bc debatuje i prvi puta glasuje.
4. Po tom se sjednica pretvara u konferenciju za izbor raznih skupštinskih
odbora. Biraju se: finansijski odbor, ev. odbor za izmjene u Pravilima, odbor
za sasta\- kandidatskih lista — koji preuzme od Podružina predložene liste nji^
hovih odbornika — te odbori za one predloge Odsjeka rada, koji kod prvog
glasanja nisu bih prihvaćeni. Ovakav odbor, u sporazumu s članovima dotičnog
Odsjeka rada, preradi ponovno dotični predlog i odredi svog referenta za sjednicu
Skupštine. No ako se nisu mogli složiti te plenum Odsjeka rada ustraje
na istom prcdlogu i na drugoj sjednici, izvještava o tome novo određeni referent
Glavnu Skupštinu, dostavljajući svoje pripomene, a predlog važi kao prihvaćen
te se () njemu ponovno ne glasuje.
Inače se o prediozima ponovno debatuje i glasuje. Ako takav predlog ..^
novno propadne, vraća se d(^tičnom Odsjeku rada, da ga pripravi za dojduću
Glavnu Skupštinu, ako ga eventualno ne povuče.


5. Sjednice se nastavljaju sve dok nije dokončan sav dnevni red Glavne
Skupštine. Dok odbori rade, nastavljaju se sjednice te se izabere i konstituiše
.... Ejpravni Odbor. Konačno glasanje o još neizgiasanim prediozima poje.
dmih odbora izvišuje se pod vodstvom novog Upravnog Odbora.
01 14.


Skupštinu zaključuje nadpoiovičnom većinom <^lasova svih prisutnih puno.
pravnih članova. " ,
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

1. Jiigoslov. Šumarsko<>- Udruženja. 107


Ovjcrovljciii /apisnik (iiavnc Skupštine, eventualno u skraćenom obliku, te
bvi zaključci Gki\ ne Skupštine imaju 8c objelodaniti u Šumarskom Listu.


ČL 15.
O važnim i dalekosežnim pitanjima općeg y,nacaja raspravlja Kongres
Udruženja, Na kongresu Udruženja mogu učestvovati i pozvani ne članovi
u diskusiji, glasovati pak smiju samo punopravni prisutni članovi Udruženja.
Kongres redovno raspravlja samo jedno ili dva takva važna pitanja. Z^
način rada vrijede načelno isti propisi, po kojima radi Glavna Skupština.
Zapisnik kongresa ima se u cjelosti objelodaniti.


IV.
RedakcioBi Odbor Šumarskog Lista.


ČL 16.
Glavni urednik Šumarskog Lista brine se oko redovnog i´/laženja i za spo:^
Ijašnjo lice lista i odgovoran je za službeni (društveni) dio sadržaja. On je
načelnik redakcionog odbora. InaČe je pisac odgovoran za sadržaj.
U smislu zakona odgovoran je Glavni urednik.


V.
Podružine. ^


ČL 17,
Podružine Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja bistveni su dio L´družcs
nja i djeluju, gdje se takve osnuju, kao pomoćni organi Udruženja odnosno
Glavne Upiave u smislu Pravila i ovog Poslovnika.
L´ smislu i granicama čL 30, Pravila mogu se Podružine za sada osnovati
prema projektovanim teritorijama Šumarskih direkcija.


ČL 18.
Osim propisa čL 11-, 13., 15., 16., 20., 26., 30., 31., 32., 4L, 42.-43., 46. i


47. Pravila i propisa ovog Poslovnika, koji glede postupka važi i /a funkcije
Podružine, važe za Podružine ovi posebni propisi:
1. Glavna godišnja skupština Podružine mora se obdržavati najkasnije mjesec
dana pred Glavnu godišnju skupštinu Udruženja. Dan, mjesto I dnevni red
svake Glavne skupštine ima odbor Podružine bar 15 dana prije skupštine da
javi Glavnoj upravi Udruženja. Ova može odaslati na Skupštinu Podružine
svoje članove, koji imadu ondje sva prava.
2. Osim delegata za Glavnu skupštinu Udruženja, članova Glavne Uprave
i svog odbora biia Glavna godišnja skupština Podružine i sve članove za od^
sjeke rada (Gla\a VL PosL), za svaki odsjek rada najmanje po jednoga a
najviše po četiri člana.
Rezultat svih izbora poimence i sa oznakom stanovanja ima uprava ..^
družine u najkraćem roku, ali svakako bar 8 dana pred Glavnu Skupštinu Udru^
ženja, da javi Glavnoj Upravi


3. 01..´.. j^odišnja skupština Podružine mora riješiti obračun i proračun,
po predlogu odbora Podružine, i predložiti ga bar 15 dana pred Glavnu godišnjti
skupštinu Udruženja Glavnoj upravi.


ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

lQg Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Cl. 19.


U proračunu ima se predvidjeti nagrada za bL^^ajnika, ... tajnika (člana
redakcionog Odbora), nadalje primjeran iznos /a administrativne p.>trebeprepisku te otštete ostalim funkcionarima Podružine ili Udruženju. — No nikad
ne smije redovni proračun iskazati potrebe, koje u skupnom iznosu prelaze pe.
tinu dohodaka od članarine na području Podružine.


Čl. 20.


Podružina izvršuje i upravlja sve poslove lokalne naravi na svome pod-ručju,
pod vodsiAom i nadzorom Glavne Isprave Udruženja. Kod prepiske ..^
služuje se ,ednakim pečatom kao i Udruženje, s dodatkom: Podružina (mjesto.)


Podružina ne može donositi odluka ni izdavati mnijenja u predmetima koji
prelaze lokalne interese, i nikako zastupati Udruženja bez posebnog ovlaštenja
Glavne Uprave.


:Sve načelne izjave, odluke, mnijenja i. dr., kako lokalnog tako općeg zna=
čaja, mora Podružina istodobno u prepisu poslati Glavnoj upravi Udruženja.


CI. 21.
Odbor Podružine sastaje se najmanje svaka dva mjeseea na redovnu Od^
borovu sjednicu. Siri odbor Fodružine tvore članovi (^dbora i članovi (jdsjeka
rada. Sjednica šireg odbora Podružine vrši se na zahtjev upravnoj^ odbora Po>
družine ili većine članova kojeg odsjeka rada, a donositi može pravovaljane za^
ključke stručnog značaja samo onda, ako se je većina članova dotičnog odsjeka
rada izjavila za taj predlog (bilo i naknadno).


inače se zaključuje većinom glasova, uz prisutnost predsjednika (podpred?
sjednika), tajnika ili njegovog zamjenika te bar jedne trećine člano^´a Odbora
(užeg, dotično šireg u stručnim predmetima).


VI.
Odsjeci rada.


ČL 22.


U svrhu pospješivanja stručnog rada osnovat će Glavna Skupština Udru.
ženja permanentne odsjeke rada.
Na Ustanovnoj Skupšt´ni dne 8. junija 1921. god. bili su osnovani ovi ocU
sjeći rada:


i- -Odsjek za šumsku pohtiku, zakcmodavstvo i upravu«;


II. »Odsjek /a posumljenje krasa i golijeti«;
III. »Odsjek za i*ojenjc i čuvanje šuma i za šumsku produkeijuIV. »Odsjek za prikaz, opis i occnu šuma«;
V. »Odsjek za agrarnu reformu.<;
... ..Odsjek za promet, industriju i trgovinu«;


Vn. <\hjek za iz,adu jedinstvene šumarske terminol()gijc<


\ 111. »Prosvctni odsjek«;


iX. »Odsjek za pr(»pagandu i finausijc«.


.. 23.


U 0

;:.´": : *"´´´´^^´"^ .^^´7^ ^^^´^^^^^´ ^´*>i* ^l^novi moraju biti prokušam speci.
.Udn, stručnjaci, a har jedan od svako,. Odsjeka rada prokušan šumarski stru:-
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Iz. Jugfoslov. Šumarskog Udruženja. 109


njuk, koji rcdoMK) preuzimljc vodstvo u radu, Svi članovi OtUijeka rada s
u>im odborom t\´ore širi odbor Podružinc. Jedan te isti član može biti binui
i u dva i više Odsjeka rada.


CL 24.


j"*risutni članovi pojedinih Odsjeka rada sastaju se odmah iza potvrde
izhov´d na Glavnoj godišnjoj skupštini Udruženju, da se konstituišu kao plenum
Odsjeka rada te da i´/rade i predlože Glavnoj 1^..... proj;^ram rada /a iduću
godinu-— Ako se j^lcdc programa bih) iz kojeg ra/Ioga ne sjedine u roku od
mjesec dana po (Jlavnoj skupštini te ga ne picdložc Glavnoj Upravi, određuje
laj program Glavna Uprava te ga u svakom slučaju objelodani u prvom nared?
nom broju Šumarskog Lista. Ujedno se obavljaju i imena i naslo^d članova
pojedinih Odsjeka rada ziianja radi ostaliin članovima LUlru/cnja.


Čl. 25Djelovanje
tih Odsjeka rada je inicijativno i savjetodaA^no. U inicijativu
spada prikupljanje i obrada svih stručnih radova, os\^jeta, mišljenja i predloga
članova Udruženja u području Podružine, zatim neprestano opažanje i Studij
svih pojava na polju odsječnog djelokruga te i:^´a-ada i podnošenje referata i
predloga o predmetu. Savjetodavan rad sastoji u tome, da članovi Odsjeka rada


savjesno i svestrano obrade sva pitanja i predloge, koje dobiju od Glavne
Uprave L´druženja ili od odbora Podružine, te pravočasno na njih odgovore.
ij svrhu savjesne i pravilne obrade pitanja i predloga mogu se članovi


Odsjeku rada obratiti na svakog člana Lktruženja, koji je dužan po mogućnosti
pomoći, te (po potrebi putem Gla^ne Uprave) na sve druge fizičke i pravne
ličnosci za vStručnu pomoć i za potrebne podatke.


.^... ne može Podružina, tako isto ne može ni Odsjek niti član Odsjeka
rada ni kao takav ni u ime Udruženja ili Podružine davati bilo kakvih izjava,
m.nijenja ili ocjeni´, na ličnosti ili urede van Udruženja, već je za to ovlaštena
jedino Glavna Uprava. Ova ih može ovlastiti, da u lokalnim pitanjima i nužnim


slučaje\ima daju takva mišljenja, a istodobno obavijeste o tome Glavnu
Upravu.
Naprotiv j´C Glavna L^prava dužna prije donošenja važnijih rješenja
stručne naravi pitati /a mnijenje dotični Odsjek rada.


ČL 26.


Članovi Odsjeka rada rade na objavljenom programu, prikupljaju, obra^
duju i ocjenjuju dospjele radove i savjete svih ostalih članova IMruženja te
izrađuju referate i predloge, koje onda šalju — po mogućnosti u toliko ekzenv
plara, koliko ima članova dotični Odsjek rada — Glavnoj Ispravi na ocjenu
i razdiobu ostalim članovima Odsjeka. Članovi Odsjeka moraju se držati rokova,
danih im za ocjenu i odgovor, inače Glavnu Uprava, na njihovu ličnu odgo=
A´ornost, smatra da dotični član predlog odobrava, odnosno da na njemu nije
interesiran.


CL 27.


A´´"odstvo i nadzor rada svih Od.sjeka rada vrši ...... Uprava, odnosno
stalni tajnik Udruženja. On se stara za razdiobu radova, prikuplja ocjene i
odgovore te ih sam izrađuje i dokončava predloge ili tu zadaću povjerava
prvotnom predlagaču predloga.