DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Pitanja i odgovori. 9-V


i pdmoonomo kolegama, koji su na poJožiijima, ^kopČAiiiii-i s v(likom od^ovor


nožOu, u o\ .)1 teškim ć;isovima.


Nepotrebno je umjetno .stvaranje ncsu[*labica i/medu naSeg te dru^^ih udrn/
enju i organizacija. Naši su članovi već danas u svim mogućim staletškiin,
stručnim, gospod^rst^enim i kulturnim društvima i klubovima. Da navedem
konkretan slučaj.


V Sloveniji postoji \cć od početka u Sekciji Ljubljana Udruženja .\u]^i>b]d^
venskih Inzjnjera J Arhitekta posebna »Skupina inžinjera agronoma«, u kjj\)j
:^u učlanjeni gotovo svi utuši šumarski, poijcjprivedni i ku!tunt<>tehničk^ ai/tnjeri
-- trećina svih članova Sekc´je! — pa sam uvjeren, da bi se i sama Sekcija
lijepo zahvalila, kad bi morala da zastupa preko svo^ djelokruga jos i interese
cijelok-upnog šumarstva i poljodjelstva! Šumarski smo in/injen časno zastupam u
samom odboru Sekcije, predsjednik i tajnik vSkupine inžinjera agronoma"
šum^arski su inžinjen, iste su osobe povrh u toga čJanc-vi raznih drugih stručnih
i staleških društava 1 korporacija, pa mogu pos\ ema objektivno nminti s\ u
gospodu kolege u tome, da nije uslijed toga nitko od nas ioš došao u poiožaida
radi bilo čega ne bi smio ili mogao da bude i članom našeg najvećeg Udru^
ženja. Obratno, mi smo vrlo :esto doživjeli, da je svim stranama, a ponajviše
nam samjma to sarađivanje samo od koristi.


Apeliram dakle ]ia. cijenjene prijatelje šumarske in/injere i/ Bosne i Hers
cegovine, da ne uskrate potrebnog sarađivanja kod izgradbe naŠc struke, jer je
današnje vrijeme .´.1. nep-odesno /a svako cijepanje sila. [, što je također od
važnosti, ne iznosimo ..&.. čisto internih stvari u drugim listovima i revijama,
kad imamo hvala Bogu već jednom svoj list, jer to bi moglo škoditi ne samo
Udruženju, već u prvom redu upravo onome, što hoćemo da potkrijepimo i
zagovaramo. Ing, Ružić,


Pitanja i odgovori.


Odg-ovor na pitanje u ! brojm l^rivremeni zakon od 27. juna 192L
pod tačkom Kfl. takstativno navodi, koja su lica oproštena od plaćanja
takse za lovnu kartu. Nas ovdje intcrcsuje tačka 101. slovo C. U njoj
je rečeno, da su plaćanja takse za lovnu kartu oprošteni čuvari lov^a, Šumarski
službenici, poljari i pastiri. No laj propis sadržava još pobližu definiciju toga
oprosta te kaže: »Lica pocL C. neplaćaju ovu taksu samo onda. ako love u
svom rcjonu a sa dozvolom vlasnika.


Kao dokaz o oslobodjenju ..! plaćanja takse služi kod lica CJ. legitimacija
su potvrdom o dopuštenju lovljenju.«


Taj je dakle opro*^t moguć u/ dvije pretpcAtavc. Prvo. (.]. SL 1.. ....^...
isključivo u rejonu dotičnoga čuvara ili službenika, drugo, da onaj, k(>ji .."
vrši, ima za to privolu vlasnika (zakupnika ili podzaknpnika) lo\išta. Nastaje
sada pitanje, što se imade smatrati rejonom pojedinoga čuvora ili
službenika, iz ...... stvari proizlazi, da se imade smatrati 5ita\o ono područie
("teritorij), na koji se proteže službena funkcija dotičnika. Tako je rejon Čuvara
lova samo onaj čuvarski (lovni) srcz (rcvir), koji je predan čuvarevoj brizi i
odgovornosti. Rejon šumarskog činovnika jest čitavo ono područje, na kojem
on — .. osno\´i položene zaklet\´c — A´rši izvjesnu šumarsku stručnu ili lovačku
tehničku i nadzornu službu.