DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Pismo urednišhu.


su imali /a LIII osUaienjc (diu/cnja Khca ..^..../... . .loduši lok.ilnc
..-.. pošto iL spo. medu t / Msokoskolcim.i i t / srulujo^kalcunA u B(.sn,
najakutnu´, I a ..^.. su molm opcemtijc« /naCaj - Fu borbu doživjele .u
sve sti´uke u ....... st^ara^oa struCmh akademna kako su je druge struke
Casm. .... rijcMt cc le i naša, po^otoxo u r u nas nema skol i konaene ....
(, usposobiieniu kandid.-ta /a preu/iman)c du/nost , kako jc to bualo u ......
diugnn strukama, M.t tai sud i/nec stručna praksa, kad još poimshmo da su
upraNO naši dični stannc si.dnjoškolci« o/njeli našu ak.Ldemnu i da su i nas
m/uucre učih i konačno na ispitima i k\alifKirah n^in/mien, jasno jc, da tu o
u/biljmm spuroMm.. ne mo/e dd bude go\or.i kolege m/imeti i/ Kosnc i Herc^^
uovm© i/ra/ih su bojazan, da bi se moglo dot*odifci <\d budu i u stručnim i u
staleškim pitanjima u svojoj podru/niei nadglasam .. s.uno od I / srednjoško^
bea, noj^o osobito od drugih nestručnih a punopr.i\mh elanoN a l´dru/enja. ../
sumnje bi u najviše slučajeva, kad bi se to desilo, bili dotiCm /akljuCei u protu^
slo^lJu sa s\ihom UthuŽenja, i/iažcnom u ustavu f/ te boja/m nastala le
prmdnj skepsa kokga m/mjcra i/ Bosne i IleitegoMne, na^lasujem prividna,
)er p(>/na\aoe pitanja upra\o \/ odlučnosti i be/ob/irnosti nastupa uvida, dd ]c


...... intcies /a I diu/onjc ledan od glavnih motn a le privremene apstmenciK
Time le donekle obiašnjeiia je-^gra »spora< onim članoMma Udru/cnia, kojima
je tai dosad bio nepo/nat


Ako se ra/matra sam ustav Udru/enja, Čmi se, da on 1aklien(j ne d<(]e
dovolmo garaneiie u tom pogleelu No tai je manjak popiavuj posloMiik [Jdiu^
...... Orgam/aeija Odsjeka rada, način rada Poelru/ina 1 Glavne uprave iako
su udešeni, dd jc donošenje odluka bar u naethiim i svim va/ni]im pitanjima
apsolutno u ruei naj\rsmjih stručnjaka /eralie. fnače: od samog straha pied
smrću trc/ven se Čovjek 30Š niie usmrtio Radimo, pa eemo lahko ispraviti, ako
nešto ne valja L´ bnšem slo.enskom društvu nikada niie th>š!o do tak^ ih
anoradiia, premda su pravila bii i }oš liberalnija nc^o h je naš ustav.


No dubili u/roci ncspora/uma čim se da proi/la/e 1/ toga, Što nekojima od
gospode .1..... jos nije sasvim jasno, što je /apiavo naše Sumaisko L´diu/enie
Tako se u nekojih kritika o ...). bioju našeg šumarskog Lista dade 1 muno
sve st\arnost] ra/abtati, da se . nekoja gospoda od ostv^iutelja Udruženja loš
mjesu piavo u/ivjela u bitnosti vlastitog svog djela Inaee se ne da ra/umjeti
kako tiažc, da se v ec u pnom broiu glasila, be/ programa 1 objašnjenja, potrebi^
tih /a ogromnu vcemu ekmov i u svim krajevima dr/ave, koji nijesu muu.h
neposredno učestvoAdti u dugim pripravnim radovim i — i/nose gob znanstveni,
visokostručm radovi´ Nijesmo akademiia /nano.ti 1 umjetnosti — šumarski,
nit) )e naš hs-^ »Rad<. Nijcsmo samo akademska slaksk i oiuani/aeija ler
imamo 1 hoeem<; da pudohijemo šio više marljivih Janrna be/ oh/ii-a ni mihnv
stale/, a pod vodstvom šumara struenjaka ... cLi se /adovolji n pr mter.s
mahh sumoposjedrnka-Janova si golim visokim loimuLn-ni 1 Uo, , ima-^ Treba
1 Kdno i ti.ba i (huL^o Na dnevnom su redu kod n is piije sv.ga opse/na ..^
tmja šumske pohtike a ta treba da se obrade ne samo /1 sliueiijake nego
pogkTMto I /. smn.rske nestručnjake Naše . \Fdiu/enje dakle siruena kuk


.... 1 narodnogospodarstv ena šumarska orgim/aena svih omh d./a^lJanl, od
kojih se ../. oeeknat, po/itivan inteies i uui n, prostranom šnmaiskom
polju u točno odredemm smjerovima Svatko, tko odgov .. tom kiitcn,u ..^
ocijetom u tormuh ustaw,, , vrhu toga mo/e . hoee je piavo b.stvo u išep Udru/.nja Ouo . <..../.... s^.ll poiedmih . uUn,k>
^ -ulo^M u nascg eijeh>knpno, sumarsis., d. .. sto pnie temelpto upo/namo