DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Pismo uredništvu.


SL \ nekalcrih knijih, posebno \ go/tinatcm ju/novzhoihicm delu Slovenije
pojavili V takcirv Štcvihu du s(i untcih v nckaterih lovi^čih v^o srnjatl. Pa tudi
/. [.......!. so n!.p.a^ ili /e ..^.. škode.


Pogoji pod katcrimi se premije l/pLićujejo, so slcdeči:


1. A´sakomur, ki ^. i/kii´Že, da je v obrnocju pokrajinske uprave v Sloveniji
ujci ali uhil \olka, se izpkea premija, ki zna,ša /a .olka bre^ ra:?;like spola
LSOO ., /a mladica i/, ^nezda .) .. Za volka iijete^a ali ubitega .. .,<.]\
si pLiča Ic 1.000 ..
2. \´sakega ujetei^a volka je ubiti, ubit´ živali pa je pri županstvu iztakniti
ic/ik.
Za vol kove, ki jim je bil je/ik i/taknjen od kake^a :^asebDika ali ..
predJoženjc kože takega ..1.. se premije ne izplačujejo.


3. Da je bil volk. za katcrega se /ahteva premija, resnieno v območjii
pokrajinske uprave \ Sloveniji ujet ali ubit, mora se doka/ati s potvdiiom /..^
panstva politični oblasti, \ katcre obmoeju je bil \(Ak ubit. .´ potrtlilu so
navesti čav kraj in dru^´c okolisčinc, ki s-o merodajne, A´erockistojnost okrcpiti,
Kclor volka ujame ali ubije ima le pravieo do premije, lastninsko ])iav!CO
do ubitc^a ali ujetega .´.1.. pa ima oni, ki mu ... po veljavnih zakonih.


5. Ra/glašene določbe /adobijo moč z dncA´om objaA4* .- l^-adirem listu
pokrajinske
upra\´c /a Slove^iijo.
Omenjeni poj^oji ´^o l^ib ra/glašeni dne 21. januarja J022, Ur. 1. .št. 10.


Ing. Šhnc.


Pismo Uredništvu.^


Ljubljana, dne "^../. 1922.


Gospodine urednice!


V ...... broju Šumarskog Lista objelodanilo je Predsjedništvo L´druženja
>. oj odgovor na deklaraciju šumarskih inžinjera u. Bosne i Hercegovine. Dosad
Se je raspraA´lialo o tom t. /. >>sporu« u užem krugu neposrednih radnika nko
ustanove Udruženji, deklaracijom kolega i/ Bosne i Hercegovine prešle* je to
pitanje u široku javnost, a odgovorom na tu deklaraciju među sve članove
ndruženja. Dr/irn da nema ni jednog člana k´dru/enja, koji .. h\ zalio, da ic
do toga došlo. l4-jcren sam. da tako ne smije da ostane, jer bi i/ toga lako
nastao istinski spor, koji bi u svakom pogledu škodio temeljnim ciljevima našeg
Udruženja. Kao konskolareu i osobnom štovatelju mnogih mladih kolega Švmarskih
inžinjera iz Bosne i Herceuovinc .... mi bude dozvoljeno, da napišcni
u tome nekoliko riječi, pošto sam uvjeren, da se cijela stvar temelji u prvoui
CL Ju na nesporazumu.


Prije svega treba podsijctiti na oduševljenje te stvarno i ncumttrno suradi^
N .mjc kolega šumarskih inžinjera i/ Bosne i Hercegovine kod svih raelova, koji


J Donosimo ovaj dopis iz J,jub]janc s izjavom, da ćemo vrlo rado dati u
h:rtu mjesta i izjavama proti\nc stranke sa željom, da bi se nesporazume! čim
prtje uklonili. — Urctkiištvo.
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Pismo urednišhu.


su imali /a LIII osUaienjc (diu/cnja Khca ..^..../... . .loduši lok.ilnc
..-.. pošto iL spo. medu t / Msokoskolcim.i i t / srulujo^kalcunA u B(.sn,
najakutnu´, I a ..^.. su molm opcemtijc« /naCaj - Fu borbu doživjele .u
sve sti´uke u ....... st^ara^oa struCmh akademna kako su je druge struke
Casm. .... rijcMt cc le i naša, po^otoxo u r u nas nema skol i konaene ....
(, usposobiieniu kandid.-ta /a preu/iman)c du/nost , kako jc to bualo u ......
diugnn strukama, M.t tai sud i/nec stručna praksa, kad još poimshmo da su
upraNO naši dični stannc si.dnjoškolci« o/njeli našu ak.Ldemnu i da su i nas
m/uucre učih i konačno na ispitima i k\alifKirah n^in/mien, jasno jc, da tu o
u/biljmm spuroMm.. ne mo/e dd bude go\or.i kolege m/imeti i/ Kosnc i Herc^^
uovm© i/ra/ih su bojazan, da bi se moglo dot*odifci <\d budu i u stručnim i u
staleškim pitanjima u svojoj podru/niei nadglasam .. s.uno od I / srednjoško^
bea, noj^o osobito od drugih nestručnih a punopr.i\mh elanoN a l´dru/enja. ../
sumnje bi u najviše slučajeva, kad bi se to desilo, bili dotiCm /akljuCei u protu^
slo^lJu sa s\ihom UthuŽenja, i/iažcnom u ustavu f/ te boja/m nastala le
prmdnj skepsa kokga m/mjcra i/ Bosne i IleitegoMne, na^lasujem prividna,
)er p(>/na\aoe pitanja upra\o \/ odlučnosti i be/ob/irnosti nastupa uvida, dd ]c


...... intcies /a I diu/onjc ledan od glavnih motn a le privremene apstmenciK
Time le donekle obiašnjeiia je-^gra »spora< onim članoMma Udru/cnia, kojima
je tai dosad bio nepo/nat


Ako se ra/matra sam ustav Udru/enja, Čmi se, da on 1aklien(j ne d<(]e
dovolmo garaneiie u tom pogleelu No tai je manjak popiavuj posloMiik [Jdiu^
...... Orgam/aeija Odsjeka rada, način rada Poelru/ina 1 Glavne uprave iako
su udešeni, dd jc donošenje odluka bar u naethiim i svim va/ni]im pitanjima
apsolutno u ruei naj\rsmjih stručnjaka /eralie. fnače: od samog straha pied
smrću trc/ven se Čovjek 30Š niie usmrtio Radimo, pa eemo lahko ispraviti, ako
nešto ne valja L´ bnšem slo.enskom društvu nikada niie th>š!o do tak^ ih
anoradiia, premda su pravila bii i }oš liberalnija nc^o h je naš ustav.


No dubili u/roci ncspora/uma čim se da proi/la/e 1/ toga, Što nekojima od
gospode .1..... jos nije sasvim jasno, što je /apiavo naše Sumaisko L´diu/enie
Tako se u nekojih kritika o ...). bioju našeg šumarskog Lista dade 1 muno
sve st\arnost] ra/abtati, da se . nekoja gospoda od ostv^iutelja Udruženja loš
mjesu piavo u/ivjela u bitnosti vlastitog svog djela Inaee se ne da ra/umjeti
kako tiažc, da se v ec u pnom broiu glasila, be/ programa 1 objašnjenja, potrebi^
tih /a ogromnu vcemu ekmov i u svim krajevima dr/ave, koji nijesu muu.h
neposredno učestvoAdti u dugim pripravnim radovim i — i/nose gob znanstveni,
visokostručm radovi´ Nijesmo akademiia /nano.ti 1 umjetnosti — šumarski,
nit) )e naš hs-^ »Rad<. Nijcsmo samo akademska slaksk i oiuani/aeija ler
imamo 1 hoeem<; da pudohijemo šio više marljivih Janrna be/ oh/ii-a ni mihnv
stale/, a pod vodstvom šumara struenjaka ... cLi se /adovolji n pr mter.s
mahh sumoposjedrnka-Janova si golim visokim loimuLn-ni 1 Uo, , ima-^ Treba
1 Kdno i ti.ba i (huL^o Na dnevnom su redu kod n is piije sv.ga opse/na ..^
tmja šumske pohtike a ta treba da se obrade ne samo /1 sliueiijake nego
pogkTMto I /. smn.rske nestručnjake Naše . \Fdiu/enje dakle siruena kuk


.... 1 narodnogospodarstv ena šumarska orgim/aena svih omh d./a^lJanl, od
kojih se ../. oeeknat, po/itivan inteies i uui n, prostranom šnmaiskom
polju u točno odredemm smjerovima Svatko, tko odgov .. tom kiitcn,u ..^
ocijetom u tormuh ustaw,, , vrhu toga mo/e . hoee je piavo b.stvo u išep Udru/.nja Ouo . <..../.... s^.ll poiedmih . uUn,k>
^ -ulo^M u nascg eijeh>knpno, sumarsis., d. .. sto pnie temelpto upo/namo