DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Misli a i-ialot!ab jugoslovanbkc<^a gozdarstvu.


i.}Joedercr Josip (Leonovo):


Misli o nalogah jugosiovanskega gozdarstva*


Ko ie po loliko viharnih letih svetovne vojne vendar zasi^
jula zarja miru, ko se je uresmcil davni sen našega rodu nsta.
povitev JuE^losIovanskc Domovine, se je narod sele z^ivedel, kam
c^a je dovedla slepa strast brezvestnih nasilnikov. Kazkroj ..^
vsod novo oblikovanje preveva človeško družbo. Stan preiz.
kušeni družabni red dozdevne večne, neporušene veljavc, sto^
letni običaji v poteku človeškega življenja gro-ze, da propadejo.
Novi nazori si poma.gajo raahoma na dan.. Ljudstvo spoznava
zopet svoje človečanstvo. Iz surove skorje povojnega razpalo==
ženja pa se lušči geslo, ki veli: v bratski slogi, nesebičen in zvest
samemu sebi si bodeš narod izlečil rane, vsekane od krute usode.


Z glavo kvišku, s trdno vero v čvrsto naše zdravje in z ..^
vpognjeno samozavestjo se strnimo tedaj sinovi naroda vseh
slojev k nesebičnemu delu za narodovo srečo, ki mu po tolikih
vekih trpkega preziranja in po mukah, za katere ni izraza, ..^
ravno pristoja.


Tako i Bii jugoslovanski gozdarji in se posebno mi peščica
slovenskih gozdarjev! Mi tovariši, ki smo bogzna po kakem na=^
ključ ju zašli iu vztrajali med četo zelene stroke, nam vse:m ve^
Ijajo te skromne vrste. O nas vseh smo globoko uverjeni, da
smo si že davno osvojili to svoje geslo. Odločeni, da se snidemo
vsi brez razlike in dzjeme, vsak s svojim izkustvom iz življenja
in kot strokovnjak k vzajemnemu požrtvovainemu delu, skušaj^
mo predvsem, da ublažimo in poravnamo ono zlo, ki so je nekdaj
zagrešili nerazumevani od naroda na narodu naši stanovski pred^
niki ? tujci oni tujci, ki so naš krasni poklič duši naroda često^
krat tako odtujili, da nas je narod smatral stan valptov zloglas.^
nega spomina.


Izrecno povdarjam, da ne mislim tukaj stroke in strokovnega
znanja in udejstvovanja; pred očmi mi je le zimicevanje in tep:=
tanje našega naroda, ki je danes suveren in suvereno presoja
delo naših prednikov slabega spomina nasproti narodovim naravi
nim in svetim pravicam.


Odpuščeno jim je, kajti tako je hotela usoda, da jim povraća


narod zlobo z dobroto.
Združene v složnem delu naj nas narod odslej spoznava svo^


j:m zanesljivim prijateljem in zvestim čuvarjem njegovega naj =
krasnejsega zaklada, našega jugoslovanskega gozda. Odkritega
značaja, narodno zaveden in vdan svoji dragi domovini naj
smatra vsak izmed nas za svojo častno zadevo, da smo služili
svojemu narodu, on ki je bil odslej Ie orodje tujega življa med
lastnmi ljudstvom.
...;.^.^.^2..*´^´ ^-^^^´ prevzema danes veliko nalogo, da v
.^r>nZ. i s priprostim seljakom goji strokovno prosveto,
.^. . .?..|^^^^^^^ domaćega zemljedelstva, naše gozdarstvo iz
okvira ljudstvu najveckrat povsem tujega pojmovanja v ...^
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Misli o iialogah jugoslovanskega gozdarstva, 77


rćizumnega uvaževanja. Bistvo našega narodnega gozdarstva naj
pronikne v najširše ljudske plasti. Z A^strajnostjo in iskrenostjo
pri izvrševanju svojega častnega pokliča naj si vsak gozdar pri^
dobiva zaupanje naroda, naj narod vabi k sodelovanju. Uvažuje
naj, da V priprostem seljaku tiči prirojena bojazen pred vsem,
Icar je imelo doslej stike z gozdarstvom. To je posledica vekov^
ne-ga gospodstva tujerodnih oblastnikov v naših jtigoslovanskih
gozdoviih. ^


Uvažuje naj nadalje, da priprosti narod zemljedelskih stro^
kovnjakov ne uvršča v red ostalih strokov^no naobraženih urad^
nikov svojih državnih oblasti ali zasebnih podjetij. Zemljedelski
strokovnjaki so seljaku po naravi bližje. Slično kakor njihovo
opravilo je seljakov življenjski poklič. Zmožen, da kmečki člo:;
.^.. delovanje izobraženega zemljedelca zasleduje in umeva, da
se poslužuje njegovih stvarnih nasvetov, da ga imenuje ponosno
SA^ojega uradnika. On izvršuje nad njim nekak strofcoA^i nad^
zor. Predmeti drugih strok so našemu kmetovalcu naravno tuji.
Nerad in malokdaj, le v nujnih slučajih išee stikov z nepoznano
stroko. Z izrazom pomilovalnega pogleda in pa gori do robate
kletvice daje naš kmetie duška svojemu razpoloženju, kakor je
pač opravil svoj posel pri takem uradu. Nasprotno pa se spušča
seljak z zemljedelskim veščakom v zaupen razgovor. Nekako so^
sedsko razmerje vlada med njima. Izobraženi zemljedelec pri
našem, seljaku ne uživa ugleda vsled stopnje v svoji službi; to
velja samo za narodu tujega cloveka; domaćega strokoAmjaka
ceni seljak in ga spoštuje samo poiijegovi strokovni zvedenosti,
po njegovi poštenosti in priljudnosti. To oceno si pa ustvarja
sam. Točna je ljudska sodba o značaju med njm živečih zemlje^
delskih strokovnjakov, a le n´ialokdaj jo ljudstvo izraza tako, kar
kor si jo je ustv^arilo. Je to zadeva medsebojnega čustvovanja in
izraz, kako daleč je uspela medsebojna zaupnost.


Kot S´in naroda naj vesten gozdar tedaj pri občevanju z ..^
rodom posebno pazi na SA^-oje stališče med ljudstvom kot zem^
Ijedelec ter naj se vedno zaveda, da s 1 o n i n j e g o v o u s p e š =
no deloA^anje tuđi na tesniA´^zro^čni zvezi dobre^
ga sporazuma s seljaškim ljudstvom. V tem zna^
menju se razvije naše gozdarstvo .^ to, za čemer stremimo, v
naše narodno gozdarstvo.


V ume van ju načel narodnega gospodarstva se vrše važne
preosnove, deloma pod vtisom svetoAmega razpoloženja, deloma
iz naroda samega, kot izvor njegO´\^ega značaja.


Med drugimi naj bo važna naloga jugoslovanskega gozdarja
tuđi ta, da sj po vsej možnosti pribori ono potrebno znanstvo,
ki ga usposoblja, da i na tem polju lahko loči zrno od pleve.
Dobrobit naroda pred vsem. Naj se ni eden jugoslovanski go?
zdar ne vsluži onim povojnim izrodkom imovinstva, pod kate^
rim danes se krčevito drhti tuđi naš rod. A^ršeč svojo odgovorno
službo, naj pojmi naš gozdar, da pod njegovimi rokami nasta^^
jajo iz božanst\´ene prirode dan na dan novi zakhidi ljudstvu
prepotrebnega blaga, narodne imovine, ki tvori v šiimem svetu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 38     <-- 38 -->        PDF

7g Mii>ii a naiogah jugoslovanskcga gozdarstva.


a-^ ^u^podarski ugled. Kaj nam hasm snopje papirnatih novca,


nas gosi


nic kaj trgovska iznajdijdvost, .. ne negujemo onih dobrm ki


fih´črpamo iz plodovite zemlje, ki tvorijo življenje v gospodar.
stvu Brez umnega, smotreno urejenega zemljedelstva naše na.
rodno gospodarstvo propade v kratki dobi. Gozdarstvo ;e važna
pano^a zemljedelstva v naši državi, ki zahteva najvecje skrb^
nosti´in opreznosti osobito v sedanjem času, ko je celokupno
zemljedelstvo izpostavljeno navalu, žal, da pogosto knvo ume.
vanih in ćelo v samopašne namene zlorabljenih nacel. irdo pre.
izkušnjo je prinesel čas ravno nam gozdarjem. Cetudi bi se mo.
rali kdaj in ponekod umakniti gozdarji surovi sili nerazsodnih
ljudi, dospemo naposled, svesti si svojega plodovitega dela na.
ših čistih namenov do svojega smotra, do onega uvaževanja go.
zdarstva, ki mu v našem državnem gospodarstvu pripada. Dolž.
no´st nas gozdarjev pa je, da predvsem skrbno motrimo in pro.
učujemo one preosnove, ki si jih narod namerava uvesti v svoje
zemljedelstvo. Naša izkustva, naše strokovno znanje, naši stiki
s sorodnimi strokami. in naši kritični preudarki. nam jamčijo,
da se stroka prilagodi starim pravom iz novega časa iv najtežjih
slučajih. Priznamo, marsikateremu tov arišu povzroča nova doba
s svojimi na demokratičnosti slonečimi nazori bridk e dušev.
ne muke, mnogim se zde težkoče nepremostljive, pogubonosne
za narodno gospodarstvo. Ni jim tega zameriti; želeti pa je, da
se tuđi slednji od nas kolikor mogoče hitro uživi v za nas po.
vsem novi čas, čas svobode in demokrattčnosti,^ ki zmagoslavno
preraja svet.


Naš gozdarski rod, ki si je mpral čestokrat iskati zbog ne.
znatnega upoštevanja pri gozdarskih veljakih iz pretekle dobe
utehe V narodni zavesti in upanju v svojo dobro stvar, bi krenil
rajše na smotreno delo v globokem prepričanju, da delo uspe
pri trdni volji, izpeljano polagoma in prilagodivši se narodnomu
značaju. Narodno jugoslovansko gozdarstvo, osnovano na zna.
čaju. slovenskoga ljudstva, pestrosti jugodovanskega gozda in
domačem strokovnem znanstvu nam izpolni brez bojazni vsa
ona stremljenja, o katerih v svoji naravni zavestnosti sluti, da
PO i/vedljiva kot pridevek neovirno nastopajoče demokracije.


Svoje gospodarske odnošaje si urejuje narod po svoje, čim
uspesnejse, tem ugodnejše zanj. Za svoje namene rabi narod ljudi
IZ svoje srede, svojega značaja in mišljenja, veščake, izvežbane
V stroki^m umevajoče narodnega duha. Gozdarstvo širokega dela
naše države mrna se narodnega značaja. Prevzeto iz starih držav.
. . tvorb je ohranilo nemalo se isti ustroj, kakor ga je imelo
neKdaj, Dasi je nedvomno, da se bodo sledovi nekdanjili go.
STI ? ^^^^^^^^7^ gospodarskih načinov in postopkov poznali
se dolgo vrsto let, ker se pač tako globoko vrasle uredbe ne
^Zdt ^ ^ ""^ ^´´´*^^´´ ^´^´´´^^^ hipoma brez polnovrednega nado.


iZtTwSuv^^^ ^^^´ da se V vseh panogah svoje
čSudi sTSSf )Sr^´^´ Y^^"´ ^^ ´´ vsestransfa> osamosvo i,


cetudi se moia zacasno posluževati skromnejSih sredstev v do.
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Načela šumarske organizacije u aašoj državL 79


kaz, da razpolaga . vso strokovno zmožnostjo, ki ja od njega
zahteva uprava zaupanega mu natodnega ptemoženja. Jugosio^
vansko gozdarstvo pa bo v celoti zadostilo svojim nalogam ter
postalo uvaževan činitelj na mednarodnem shodišcu sele tedaj,
ko jugoslovanski go-zdarski strokovnjak osnuje svoje delo in
znanstvo po načelih, ki mu jih narekuje zmisel in potreba do^
mačega. narodnega gospodarstva. ^


Delo, ki so se ga lotili ju´goslovanski gozdarji je ogromno,
pot do končnega smotra je trudapolna. Vpivi stare tradicije
bodo se dolgo ovirali napredek. Graditi moramo vse od kraja.
Žalostna je istina^ da se niti maloštevilni slovenski gozdarji pred
ujedinjenjem med seboj nismo poznali, da o kaki skupnosti s
piemenskimi brati kakor drugod tako posebno v gozdarstvu ni
moglo biti niti sledu, Zgodovinsko dejstvo je, da se med Slovenci
do novejšega časa ni nikdar pojavil zmisel za gozdarsko stroko
V širšem obsegu. Bil je ta poklič za Slovence takrat skoro ne=^
spojljiv z njegovim značajem, poklič, kjer je tujec Slovenca
smatral kvečjemu sposobnega za uradnika nižje vrste brez vsa^
kega vpliva na gospodarstvo. Ugledna mesta so zasedli tujci. ...
smo: ne po lastni krivdi v prošlem casu*zamudili, smo odločeni,
da popravimo. Uverjeni, da nalogo, ki smo si jo nadeli, zmore=^
mo le % združenimi močmi, naši najboljši tovariši nišo odlašali
z delom ampak so z največjo požrtvovalnostjo storili vse pri==
prave, da se strnejo in urede naše vrste. Ustanovljeno je »Jugo:^
slovensko šumarsko udruženje«, naše ognjišče. Okrog njega naj
se zbero vsi elani jugoslovanskega šumarstva. Vsakemu gozdarju
nai bo sveta dolžnost, da stopi v krog našega na vso državo raz^^
nrostrtega društva. Spoznavajmo se, naši medsebojni stiki bodo
krepili naš pogum ter nas bodrili k vztrajnosti, bratska ljubav
pa nam pobriše spomine na preteklost jadnega spomina. Tako
se zgodi, da ni več daleč dan, ko združeni gozdarji podarimo
Jugoslaviji v dar krepko razvito jugoslovansko narodno gozdar^
stv´´o.


ing. Milan Marinović (Zagreb):


Načela šumarske organizacije u našoj državi.


Poratna psihoza nosi obilježje nervozne žurbe. U toj žurbi
nedostaje ljudima vremena i strpljivosti, da se odulje pozabave
s jednom stvari. I najvažnija pitanja tretiraju se s nekom l^^
koćom i površnosti; rijetko gdje vidimo, da se neko upušta u
analizu i dublje proučavanje same stvari na način, kakav je bio
običajan u predratno vrijeme.


U šumarskoj sti´uci stojimo pred rješavanjem veoma važnih,
možemo reći osnovnih pitanjći, koja bi trebala dn udare temelje
i smjer novoj šumarskoj politici i šta vidimo? Posvuda neko