DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

...... .. ........ .. ....... ...... . ...... . ....] FopiL


Sledila so pogajanja med društvi, ki so koncno^dospela do


cilia in nam prinesla Jugoslovensko Šumarsko Udruženje glede


katerega poroča tajnik Udruženja g. ing. Marraovic na drugem


Po pnivilih Udruženja ima za Sloveniio poslovati Podružnica
V Ljubljani in se strniti z dosedanjo »Podravsko podružnico«
bivšega gozdarskega društva.


Podružnica Ljubljana bo za Slovenijo čimpreje potem dnev^
iiikov ^klicala občni zbor v kraju, ki se ni določen, da se voli
nov odbor in uredi redno poslovanje.


Odborove seje podružnice bi bile lahko, menjaje se, v Ljub=^
Ijani in V Mariboru.


Društveni elani bodo o delovanju Udruženja in Podružnice,
kakor tuđi o delavnih odborih, ki so bili že določeni, čitali ..^
ročila V skupnem glasilu, »Šumarskem listu«, ki je posameznikom
tuđi odpit za dopisovanja.


Ker prične po doseženem konstituiranju po preteku dolge
navidezne nedelavnosti redno poslovanje in bodo prejemali elani
»šumarski list«, kojega vzdrževanje stane mnogo denarja, ..^
zivljajo se vsi dosedanji člani, da redno plačujejo čla^
nar ino, ki znaša (z naročilom na list vred) letno 30 D in jo
je vplačevati v smislu pravil pri blagajniku podružnice.


Obenem se pozivajo interesentje, da inserirajo v list in
svoje ponudbe pošljejo na tč. tajništvo Podružnice v Ljubljani,
Križanke.


O \seobčem pomenu Udruženja za naše gozdarstvo se bodo
članl deloma informirali že iz prvih številk društvenega lista, v
podrobaenvpa na prihodnjem občnem zbora Podružnice.


Naprošam zatorej vse člane, da-se polnoštevilno udeleže
prihodnjega ustanovnega občnega zbora Podružnice, kjer bo
dosedanji odbor poročal p svojem dosedanjem delovanju.


Pred nami je nova epoha dela in napredka; temelj je trden
in dograjen. Naj živi in procvita Jugoslovensko Šumarsko
Udruženje!


...... .. ........ ......... ......
. ...... . ..... .....


i .;1)..1. ])UT . 1\).. ro;i. ormmo je . .....! .......... ......
. ........ ..... .;..<.;.11),..].. ...... .......... ....... . .....)
.[.´... .......... .. ...... ......., ..... ... ..... .... (."-.;....
.....! 11 .... (V;um ´,:.. ......... ..... .. nnjroMciix
....... .. ..)]11. ninmimm . ...^^...... .1..´,.(....... ...-..
-´´´i´´t^nm .,.1......1]. .......... =1...,..... Koja jc .. ..........
.., uP.Mo ...... I.H-TII ,. miipnv)i .0 ,. .... ...... ..... ..-.,.´^^
Y´^´" "´´ "´^^^" ´^ ..1..........1.. ..... .. .. ...^ ....:,.-,...


.,kć^^.^i.dpA.LtirAId^
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 9     <-- 9 -->        PDF

...... iia ........ ..... ... ...... . ...... ii Upiioj .()]»..


........... <*....... .^...... ni.auii . .... ..... o.i i;pn) ...^..rmv
(´Ta.TuvKa . --´».^..! — ......... ........... ...... .. .. .\.ivo
...... (iv.iKaiBPAi .(... (´.(.. . <.)..... .... v.eh ,´.>... . ....1])
iaii,. liiTjt^ imiiu´ .....^ oja) ior

iJUvO .) iiiKo ...^.... ii .........^ ....´1, u^li .. .. co .... ....
\nim[^i,\M. i.ojii he ......., .. .. . .^...>. 110.)..... .. (.^.... ..
1.!....


..^1...\ iviopa .. ...^...., .. .. .^ . ........ (()......
....... OKO ´ior....... ...^...^ na (...... .......... ............ .)
. . laiiOBiiAra ILB\OBBX ........ .... . .... .... ... .) C)\nv Bpaiai^BocTjj. ...|. .-^ ..).´1() ....... .... .), raiko .. fo . .
...... i]ajn]><)jui iiiniii^ ]). Vl<´a^ ir i <..) .. ... ...) .>(..1..>.. ...\
....1-..->11.. > ........ \....´)])\... .1».1.>(11(^ .. . 1.).(´..., a ...]
1... jom 1...1, ....... ])....11..´´ .(.:. .. .........!´ ...^....!
MUHOBiui iLT[.a i´aj)onmo (.´..))0]). ...... . ... ...(..).11.... ......!....
.. . ....... (....].<1 .. i^njauir ..^.... . \..\ ...........
.. .. . ´LOM ....^.. ...... .!\ Mapcia^ ( rpvLO v iji ...... .. *4>1... >
( pnirje . .... l^ope. a ...^... . . (´1...´.....^1. ....... jiajroj^t´ .


la *.. .. ..... ...... ........ \. .. .... .])<.50... jioTpa/iauMin


.... imji .. . .. i.jaBc 0(B])}iyiB.


.. ... .....\ . ......^.... ... .. ....].) . ( .... rT[!VK. (.... \riniiBia]K ...... ....^ .--5]\10...{. . ....^....- ..... .]<´ . ..(
).. .... \.])( 1.. .... . .>...];. ...... no <.<1.(). ... r\ r-ai.ru^ .....!.... .. .. ....^.... ....... f ......´ .. ... . .. ...[
lair^oiM caipc´MOM. ......... .].)...) iioliir . ..1.(^ ........... . JvOpu...
. .-. . ..... ........ na (....^. ii ..... ....:. .o.a..^^^
iia ..´´....].(\ ..... ()).1..1(.(]. ..]). !0]>an:i ........ .. .)—´\:> .
II ...10 .....1<1 ......´ . ... ....( .. .... .....^. ....... ......
...... .. .. .. . ..... ......... .. (....:\. . laTaAia


A . . ..)]).. oi ora. ni\ia jom .(..(^ ... .. ..».(^ . . ..^ . )1O .. lo
BTv:\iap^´B(^ ....(.-... . ......... ...... ii .... ..... ... . ....\1
..<´ . (´ .)......... . ... . \ je ....... .. ........ ......, a .. .(^
... ......... ..])(... . ..).... . ....... ........ ;\]hK. ci} ..........
......... ......... . |..:..... .......^.. (´]1......1).
.1)01(... ... ...... ........ .}.....]) ......... . ...... 1..´..
!.]>.. .......]\. ..... ]\[.}[.(´..[).´´.... ])... .7...->..>. .])..´..´´´^
.. ....... ........, ......-.. je. .. (^. .. .])().11..... ... 41 .
Pi .< .. ..>...). ... Holio ........ .. .......... .... .........
..\^/.^.( ..... .... .. ........ ......... .(........ ...........
:...(..... i^ac u .. one. .^..... je ....... ......... u ^ ....´...
........ ...)..1.1 ..... ....... 11....])..... .. ..... ..........
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 10     <-- 10 -->        PDF

...... .. .... .. ........ ..^... . ...... . ..).>..;...^


10


V ........ ....... ..... je, .... ......, .. ....... . ....
........ ^.... ........!!! ..... .. .......... ......... .....«
.... . .... ...., .. ... . ........ ...... ... ...... ..\........
...... .. ....10. u ...-.<1.1. ..., iv .. .(^ m ..........
..... 1.<´1. :ioue.4- .... ..´1.^.. .... .. ..... ............. .. ....


...........


Ha .... ... .. ........ ..^..... ........ .. ........... ......... .... 1(>. .....-...-^
192´l ..... .. . ....[ ..(´0]). ... ...... .......... . .... ...=
...... . ......´...., .... iro ........... ........ . ... 21. ....
0 ...... ....... ....... ....... mi ..... Tj)OiuKoBe u ........
.... . TO: ....... mp-iapu .. 600 ..., a ......... no ... ....


.. .. .. ....... . ......... ... ........, .... je nd ..11...>
. ....... ........^^.. . ...... ........, ............
.... . ...1...1 .... .... ........... ......., . ..... .......,
.. CP . ...... .. ... uj^THor ........ .......... .............
. ......^... ...... . ..).. .... ....... 11....(. . ..:


...... ........ .. 3600 ....,


.............. .. 2^so ....,


........ ...^.. no 720 ....


..10..... ....... .. ... ........ ..>... .. ... 400.000 ....


..... .... ..(´..... ........^... If[yMa . ......., ....ricipoTBo
......... — ... ...... .. 1)..1... ..... ..... — .. ...[.
... }... ...... ....... ....... — ........ ... ......... ....
. ...1.. .... .... ....... ......... ... je ..... ..^. ...
. 10 hynie . ...... ..... ..´´...1. ..´^... i ... je ..... ...... ..
1 oiao´ljia 1020. ... 111\.1<).[. .. . OISOM ......... ...... ... ..´
......, jep ... .].´... . .... 41. ..... [´5->])ii4iio ........: .. >....
....... .. ..... ^. ... ...^. ....^...... .... .. ........... ´^^...
...... ..... ... ....... ;ja .. ......... ........ ..... ........
.]...\1 pc´iTjAia. 0(.... ... ^. oi;p. ....... ....... . .... .. ...
........ ....... ?>. ........ 50, a ......... 30 ......! II lo Je
...... 301...0 i.o^iKKo ..... .......!:, .... ... .. ....., .. .. ..
a6y\Baia ...-^...*.1. ....., ..... iia ...- ........ .. ..... ...,
.).?> ....... ...... ix ...... ........! ..1... ....... .... .]. ......
..!..... .......(.1. je . ...(^ . (.... ..... ......... ......´
..... Jin ...... [[........, a .... ...... .. ......... .,....>..>~
´... . .......... V .,..... ...... ....... ....?..1..;.. .<..,,


......, ...., .. .. ... .......... .... ....... ..^ . ^.....
ujnnmmi .. ....... ... ..)...(^ ne ..... .. ... ...;´..1.´ . i V>B imnmv.
.... ry ....... ........ ])........(^ ........... .uiuo-
Hinra. ... u .. oiic ...... jc ...... ipoiin.ora .ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Zloa.iuH .. ........ ......... ()...,.>. . ...... ii Ilpnoj .....


.... ()´i,p(-i)(4i ihipoMiiTTi .... ........ /If^rio´ -- ... ^.. iir j(^ ....
........ 1...>.... .. < i.iuui (´...]:..1. ......... . .............. jun
io 11?5......(^ iorijiy&iup(´K(^ <"]..-f^*^ ^^ .*^^- .la ....... . ..*- 1.. ..[..(^1...? — .... .. ...., .. .. ...^....
..>. ....(7.>(\ .. ..... .... ........ .... ..... . ..........


.. ...^..... .s<\f;oua . ....... /..^>.1. .......... .......
.......... ....... je .. . ........... . . ....-..1^>.´ .! ]^1. ...
1..... ..... .... .. 3 ......, ........ (\Ty^6einiii;iiivra ......
.(^..... ....... ()7i;Gei:oM (......). . ... .... . ^r.inu laj ...1...
........11 je Taico. .. ne ../.. oimr .... .. :"^00 ....... .^.......
1^1....1. 110 ...... . ...... ii ........ .1)0]]....11.. ´ia .......
............ ....... .. 20, .-....^.... 1921). [... OIUT .. .. ....
...... ........, . ... je . .. no ..... ..... ......... ......
.... ... ....... — .....}:... ..... .. iitie ......... ......;. —
400 ..., ... ....... rmiuu 1....,.. 350* 1)0].... Boia ...). ../i......
^[..... ..^. ... .. .. .. ...... ..., .... .... .. ......
.... .. 3 ......, ... .. ...... ............


^ ........ ... .... ......, ...... .. ..... ........ ..... ..
..........1. ... ...... ..... ........ .. ]).... .....: .......
ivOJHAia je ....... .........., .. .. ..1.. ..... .... . .......
..... .. Li ... ....... ......... . ..^......, na .... .... i^roliii
....... ........ . ...... . ............ .-.. . ione. .. .. (^´
. . ........ ^if´pK ....... ...... . .......]\.. .. ......... ........
.......


...... .. ..... ...! Ii ........, . ........... .. ......
............ ....., . ........., . .......... . ........^ .
...... .. .. ... .. .. .. ...... .. ......... .......... ....^.. ..
(...... ...... ,].. — .. ... ..... ....... ........^..-^ ,^>.....!
..... je ..... ..... ... ..... . ........ .... ......!


... 0 roiie ...... .. ........ ...... ...11^ mmie (|)..0])1.....1.^\
a ... ..... ... ........ ...... . ......^, . r´.y^<.e.r.. ..... i../
....1.^... .... hvuo ... KOJV. ^^ ......... < ..... .(),.. ...
.....:>. .... ...... . ..... ... ......... ..... ....... ... ...\
.... ......... je .. .......... ....... .. .... .. MnmicT.tj)
....... .. .\^..... .. ......... ...... ... ..... . .. .. ........
..... .....(\ ....... je ........ . 000 .1.. .. ... ........^ >
.\..(*..... ........ .... ... ....... ....... ... ... ..........´.0.1.,
.... yi!fvi,´´^^^ ......... ... .. ... .. ..... ....... ..........
.......


.. . .. ......]) ........, ..(^....1 . .......... ..... ii
........... ...... . ........^...... ..... ...... .. .......]:>
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 12     <-- 12 -->        PDF

...... .. ........ ..... KOM ...... . .... u v ....! .....


< KOM ........... Ihvjerao .. ... 72 . 75 ;.., . ........ .......
.......- (V .^..... ..... ......... . .......^.. .^...... ii . i-
l.hHic M1...
.. 4"L i)0. iinor ...... ....... je ......... .... ...... .....
.1. ...... tLf }... je ..... ... ......... (.... .. ....... ........
II ...... — .... ...... v .... .........., ......... ..
\... 1[.;...1... ^.....´ ... je ]..... . ....... ..>... .. .....


ji< ´ic(U) hojv .1..() iif CMC im .<...0.1.1 KTITK .........


\.. Kf! .... ... .. .........., ... ......... . .. ...... .
.......´ A . .!... .... .. ....^^ ......... ......... ......
..1!...!.110.1 ...´´»*. 0 ........ .. ..^..... .;..>... je .........
OI^p. ........ s ........... (70 ....... GO ..., .......\ TI
aio ]:. -aio iiAfaiy ..... .. 4´i 2L ´´saK. . ....... ...... ...... ..!
Tji najjainur 111)0.11. .^^ .....- ... ......... ..... ...... .......,
a ...... u .. ... 7..... .... .... ...., ... .. ........ .......
Hir-iiHu imi iT . .]\imiaTii i].\ <´a ........ ........... —


Ih .... .. .............. .. je ............. ..... ........


.´ rajaiBa .})^~... . ....... ........ ....... s^eo ........... ir,v


Ai,i|Ki,v (....., .... .. ... .... ...... ...... ....... ..... a


....(.| .... ../..1.... . .......... lavmm, .... .... ........


imi.o rjiiu ... ......... ....... ........ ............ .....


1.]>.,] ( Lpa,i(\\E. ...... ............ ...... ....... je ...., .. ..


......... 110.10..1. II . oiiKM ............, .... je ... .. .......


..( 1... Hcdirano ... 1.\^1....>. .. ........... ......./... .. ´la no


?f^l´ .^ lim .;.,. .´ lu ... . .. iq)e\ro ....., ............^. ... TOAI


..^..... if (... a .]...., .^\ .,.]. .. . ...^ ... ..... A .. re ..


poaiifu \i(4f) ficMohii II oiiifAi " .´.....[{.... .... ve´.... * .........


...... ...... TO . V ....(. Bou^ji .. A´hfFaiOTpa ........... Jej) .


^ I PM mit´M\ (). 20. .\. in^fi .... .. ..]).... B(VJII .. ....... ....-^.


<^emira no < ...,!^ ..... .. ...: .... ....... . .... .....´... .....


pny.)iu

... ^|... rc ........ . ......... ... je ....... ....., ....


...(^ .])..... .1..... ..1..1.])..1. je . OROM ........ ...... .....


jp<^´´f[f* onihdi],´ i[ [,d|)iaiHa IM }. [ep [(> vin ... ..1[(.. . Beli ..^..


TOJ 1).7......]. ... .])..( .. .. .......] ....... ........ ......


........ .....<..>(´. ... ........ ;..!......; Tv.a(.l.x .....)...


.,.. mjjrohj ........ je ........ ...... .])..... ...... .....


ima,\ 1!|. . ... ..... ..|)..(- .. ]\[iufnrn^y .1^.. . ....... ..


..],. .., .. ..>. ..... .... .[..:[)... ..... ........ ..1..(...


II 11[...\ .!. .(.1....^ Iv0])ayn4 .. .. .. .... ........ .... .... i^*


[. ........ . ......) . [.1)......, .... (v ....... .... ........


pa mi^H. R .......]) ......... ..^.... je, .. . ... ...... 1.>.. A
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 13     <-- 13 -->        PDF

O pantografovanju.


13


je ....|).,... ....... ......... ......, ... je ....., .. .. ...^.
uyi^(´Trj;e ......... HIT,1(^ ......, .. jioBeiijnhe ........ ir-]V>i\´[i´ .
........... ......: ..... je ...... .. .. .... ..... .. ii;H(|)pj
.. 1800 .... ....... .. .... ......., a ......... . .. ...... ...........
(......... . ...... ....) . ..., .. .. ............ ....
........, ...... he .... .... ........ .. ... . ...... noBefeaihe
......... ..... .... .."... ........... .... . ....... .......
je ....... ....-... ... ... 6 ]\1..... . — .. je . ....... ....
.. ... ...... ........, ..... je ... ........... ... ...>. Tipf........
no .... iiHTaU)y.


........ ... ..... ........ ..... .... ...... . .... ...
. ..... .... ])....., ....... . ...^..... .. .. . ... ...... ii]*"......,
.. .. ... ..... ....... .^ .. ....(-´>.... . ............
..... IT ........ .])..´´)... je ninn .... ...^..-........ ii i^nv]/
........, na .. .....^.. ...... ..... ....... ..... .. .... ......
............., .... .. ..... ........... ............. ..... .
..... ....... n ......., a ... ... . ......... . ...... .... .....
Jep HBje .... .....:>.. ........ ..... ....... . .... ..
....... ............... . .>...... ...;..1.. Ha ....... .... .. .-^...
... ...... ......., Evropa .. >.... ..... ......... . .().])...1!.
....... n .... ..... n ......, n .... .... ...... ..... Ha^ia
........, .. .... .... .......... . saro je ........ ..... .´-.(^
........


............. ........ .......^. ........ Je ...... -v^i


^.... ......., .. ... .....-. ...... ........ Ha ....... .. 31.


.]...... 1021. j ....... . .... je ..... .... . ....... .......


..... . ..... ........ ....... .. 10. ......... 1921. . .......\\


....... ........ .... . ...... ....... je ...... ..........


........... .....´". ........ .... .. ........ . .... ......


........ .. .. ..


Dr, Aleksandar Ugrenović:


. pantografovanju.


Ne mislimo ovdje raspravljati o teorijskim principima, na


kojima se osniva konstrukcija pantografa i njegova uporaba, već


nam je na umu isključivo praktična strana ovoga pitanja.


Pod pantografovanjem razumijevamo — kako je poznato ~


onaj grafički način umnožavanja tehničkih nacrta u jednakom,


smanjenom ili povećanom mjerilu, koje se ....^.. pomoću 1.:=


strumenta, zvanoga pantograf, koji je isključivo gradjen u tu


svrhu.