DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pogled V preteklost in v prihodiiiost druŠbv. življenja In delovanja v SI ovens]!.


i uvažati . Naši pro-testi nisu više osamljeni krik pojedinaca,
to je ozbiljan glas velikog Udruženja, preko kojeg se ne može
i ne će prelaziti na dnevni red.


O našoj slozi i unutarnjoj jakosti ovisi snaga i moć toga
glasa.


O daljnjim velikim ciljevima i smjerovima našeg velikog
Udruženja ne mogu ovdje da govorim, jer ne bi skoro navršio.
Te će se zadaće iskristalizirati i izjasniti iz doprino^sa ostalih
članova Udruženja, -— a u smjeru: hoćemo jedinstveno, narodno,
zdravo i bogato šumarstvo!


Jnž. Anfon Šivic:


Pogled V preteklost in v prihodnost društvenega
življenja in delovanja v Sloveniji.


Leta 1874. se je ustanovilo za območje bivših dežel Kranjske
in Primorske Gozdarsko društvo, ki je poslovalo do´ osvoboditve
leta 1918.


Društvo si je steklo za povzdigo gozdarstva v teku preko
štiridesetletnega obstoja velikih zaslug. Posebno odlično se je
zanimalo za zistematično pogozdovanje Krasa, katerega velik,
že iepo pogozdeni del pinpada dandanes na žalost našemu sosedu
na jugu.


Kranjsko43rimorsko gozdarsko društvo izdajalo je, izvzemši
.^.... leta, svoje lastno glasilo, ki je bilo pisano v nemškem
jeziku. To glasilo je prineslo običajna poročila o delovanju
društva, poleg tega pa tuđi ..... gozdarske strokovne in znan=^
stvene članke. Da se glasilo ni tiskalo v slovenskem jeziku, je
bilo krivo pač to, da so bili člani tega društva večinoma nemške
narodnosti (veleposestniki, njih gozdarski uslužbenci in nekaj
državnih uradnikov; od poslednjih je bilo razmeroma malo
gozdarjev).


Po prevratu je bil dne 15. februarja 1919 izredni občni zbor
v Ljubljani. Tu je najstarejši društveni član prevzel začasno
predsedstvo, pozdravil zborovalce in omenil, da je bila med
vojno potekla poslovna doba društvenemu predsedniku in vsem
odbornikom; treba torej že vsled tega izvoliti ...´ odbor. Na^
glasil je dalje, da so se vsled izida svetovne vojne izpremenile
podobe posameznih dezel in držav na zemljevidu in predrugačile
razmere v družabnem in državnem življu, — tako tu´di v našem
ožjem ozemlju, katerega del je zaseden po Italijanu.


Potrebno je zatorej, da se društvo preuredi in preosntije
primerno novim razmeram.


Nato se je oglasil odstopajoči predsednik, sedaj že pokojni
knez Windisch^Graetz, poslavljajoč se z željo, da naj bi zastop^^
niki zelene stroke kot doslej tuđi v prihodnje posvetili vse ..^...
moči delovanju za prospeh gozdarstva.
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 6     <-- 6 -->        PDF

led V preteklost in v plodnost društv. Jijjenjaind^ov^^


Sledila ie volitev novega odbora, ki pa se je volil le začasno
vsled Sa . ker zaradi takratnih prometnih in drugih razmer mso
bili pa občnem zboru zastopani elani iz oddaljemh krajev.


Novoizvoljeni društveni predsednik, g. Josip Lenarcic, . .
hvaiil se je dosedanjemu odboru za delovanje. Onienii je posio^
vanje bivšega društva, spominjajoc se tudi lepih sttokovmh
ekskurzij in zaniraivih predavanj. Opozoril je, da bo treba delo^
krog društva razširiti sedai na vse ozemlje 5lovemje. ^ ^


Navzoči zastopnik Kmetijske družbe za Slovenijo je izvajal,
da je treba zastopati koristi kmetske skupine ob enem s koristmi
gozda in odstraniti vsaktera nesporazumljenja pri zasledovanju
cilja za napredek kmetijstva in gozdarstva. Veliko članov ...^
tijske družbe je tudi včlanjenih pri gozdarskem društvu. Malo
je gozdarjev, ki ne bi bili poleg gozda navezani tudi na kme^
tijstvo. Družbeni list »Kraetovaiec« je bil pred prevratom in je
se vedno na razpolago za objavo poducnih, za posestnike važnih
čiankov gozdarske vsebine.


Na obcnem zboru se je veliko obravnavalo o ustanovitvi
podružnic, da se omogoči podrobnejše in popularnejše delovanje.
Odboru se je poverila naloga, da sestavi primerna pravila
za društvo in podružnice.


Na zboru se je razmotrivalo potem vprašanje agrarne ..^
forme V gozdih in je v tem predmetu obširno porocal novo:^
izvoijeni predsednik, v debato pa je poseglo veliko število
navzočih. Sprejet je bil končno predlog, da se ima sklicati anketa,
obstoječa iz odborovih članov in od tega kooptiranih gozdarskih
strokovnJakov, ki naj premotrijo vsa vprašanja agrarne reforme
in podajo svoje nasvete in predloge prizadetim oblastvom.


Anketa ima predvsem povdariti, da se morajo .zastopati
koristi gozdne posesti v Sloveniji v´ smeri najplodonosnejšega
in vztrajnega gozdarstva na podlagi privatne lastnine.


Na občnem zboru se je koncno sklenilo protestirati proti


takratnemu uničevanju kraških nasadeb na Notranjskem po


okupacijskih četah. Tedaj pač nihce ni domneval, da bodo Itali:^


jani zasedeno ozemlje obdržali.


Društvo je začelo poslovati v smislu zacrtanih si pravil in


je reševalo tekoče posle. Ravnotako je poslovala nje »Podravska


nodrazmca« v Mariboru, ki je bila ustanovljena dne,27. febr. 1919.


Prva odborova seja se je vršila dne 23, februarja 1919 v
Ljubljani, kl je bila obenem anketa v zadevi stališča, katero
^aj zavzame gozdarsko društvo napram agrarni reformi. Skle^^
mio se je bilo, da pripravi društveni tajnik spomenico, ki se
predloži mmistrstvu za gozde in rudnike . predsedništvu de.
zelne vlade za Slovenijo.


^ Tajnik se je narocilu odzval in sestavil spomenico. Ta se


11 sno^^^ntf l-"´^^^ faktorjem. Nekaj izvodov


V ^afS . 1^-. ž^ b^^-J ^^^^taljenim razmeram


^ gotovih vidikih se vedno pomembna, je še v zalogi in se na


zahtevo oddajo interesentom. ""


Društvo je nastopilo proti namestitvi nestrokovnih nekvali^


i^ciran^h m nesposobnih nadzornikov po velegoz^h ....^^^^^^^^^^
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Fooiod V picteklo-si, in v prihodnost

a.Lirarne reforme. Našlo je razuinevanjc v iTrinistrstvt.! za ijo/de
iu rudnike, ki je v tem po.dedii primerno ukreDilo.


Odborove seje sta društvo in podružnica sklicala mno^^okrat.


Med odborom in društvenirai cKmi pa ni bilo mnogo stika.
\^zrok tenui je hil, da društvo vsled pomanjkanja sredstev in
drn.aih težkoč ni moglo izdajati nikake.ga ulasila, v katerem bi
se Ivili člr^ni obvcščali o tekočih zadevah, posliii^ važnih bkrepih


i. t.
d.
Z izdajanjem lista pa se je čakaio predvsem tuđi radi tega,
ker je p;ozdarsko društvo skicnilo na početkom omncjcnem
občnem zboru, da je treba dobiti stike s lirvatsko^slavonskini in
s Srbskim t^ozdarskim društvom, ki bi nato sku]")aj izdajala ]")..^
potrebno s^ozdarsko glasilo.


Naš društveni spis, ki je znaeilen za zbližanje vseh go/dar^
skih društev kraljevine, se je glasil takole:


»I Irvatsko^slaN´onskemu šumarskemu društvu
V Z a g . e b u.


Sklicujoč se na naš dopis z dne 26. februarja 1919, štev. 13,
si dovoljujemo sporočiti, da je bilo sklenjeno na obćnem zboru
našega, društva, da se v soglasju s Hrvatsko^^slavonskim šumar:=
skim društvom ustanovi Osrednje državno šumarsko društvo zn
vso Jugoslavijo.


Namen in cilj tega osrednjega društva naj bo predvsem ta,
da vpliva pri centralni in pri pokrajinskih vladah na gozdno za^^
konondajo in zahteva, da je zaslišana pri vsak i nameravani na?
redbi V zadevi gozdarske stroke.


V smislu naročila občnega zbora stopamo torej . \4imi v
stik tcr Vam v prigibu predlagamo ,osn.utck pravih ki naj ne
služi kor fiksni predlog, temveč le v razmotrivanjc ^. podiago
definitivnim pravilom za ustanovitev prediagane strokovnc orga^
nizacije za vso Jugoslavijo.


iz tclmičnih vzrokov se prediaga, da naj bo sedež temu
centralnemu društvu v Zagrebu.
llrvatsko^slavonsko šumarsko društvo se naproša, da stopi
zadevno še v stik s Srbsko šumarsko organizacijo in nato sporoča


o uspehih
posvetovanja.
V L j u b ] j a n i, dne 4. aprila 1919.«
Iz tega dopisa sledi, da je Gozdarsko društvo že \., febru:;
arja 1919 sprožilo idejo centralnega državnega društ.^a.


Pa tuđi Srbsko šumarsko udruženje je glasom svojeaa.
našemu društvu dne 25. marca 1919 poslanega dopisa izreklo
potrebo, da se vsa šumarska udruženja na teritoriju kraljevine
spojć V eno samo šumarsko udruženje.


Hrvatsko^slavonsko šumarsko društvo je s svoje strani kas´
.^\(. tuđi večkrat izrazilo isto željo ter je, kot niijstarcjše in
najniočnejšc društvo v Kraljevini, v tep/i oziru to nalogo častno
izpolnilo.
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 8     <-- 8 -->        PDF

...... .. ........ .. ....... ...... . ...... . ....] FopiL


Sledila so pogajanja med društvi, ki so koncno^dospela do


cilia in nam prinesla Jugoslovensko Šumarsko Udruženje glede


katerega poroča tajnik Udruženja g. ing. Marraovic na drugem


Po pnivilih Udruženja ima za Sloveniio poslovati Podružnica
V Ljubljani in se strniti z dosedanjo »Podravsko podružnico«
bivšega gozdarskega društva.


Podružnica Ljubljana bo za Slovenijo čimpreje potem dnev^
iiikov ^klicala občni zbor v kraju, ki se ni določen, da se voli
nov odbor in uredi redno poslovanje.


Odborove seje podružnice bi bile lahko, menjaje se, v Ljub=^
Ijani in V Mariboru.


Društveni elani bodo o delovanju Udruženja in Podružnice,
kakor tuđi o delavnih odborih, ki so bili že določeni, čitali ..^
ročila V skupnem glasilu, »Šumarskem listu«, ki je posameznikom
tuđi odpit za dopisovanja.


Ker prične po doseženem konstituiranju po preteku dolge
navidezne nedelavnosti redno poslovanje in bodo prejemali elani
»šumarski list«, kojega vzdrževanje stane mnogo denarja, ..^
zivljajo se vsi dosedanji člani, da redno plačujejo čla^
nar ino, ki znaša (z naročilom na list vred) letno 30 D in jo
je vplačevati v smislu pravil pri blagajniku podružnice.


Obenem se pozivajo interesentje, da inserirajo v list in
svoje ponudbe pošljejo na tč. tajništvo Podružnice v Ljubljani,
Križanke.


O \seobčem pomenu Udruženja za naše gozdarstvo se bodo
članl deloma informirali že iz prvih številk društvenega lista, v
podrobaenvpa na prihodnjem občnem zbora Podružnice.


Naprošam zatorej vse člane, da-se polnoštevilno udeleže
prihodnjega ustanovnega občnega zbora Podružnice, kjer bo
dosedanji odbor poročal p svojem dosedanjem delovanju.


Pred nami je nova epoha dela in napredka; temelj je trden
in dograjen. Naj živi in procvita Jugoslovensko Šumarsko
Udruženje!


...... .. ........ ......... ......
. ...... . ..... .....


i .;1)..1. ])UT . 1\).. ro;i. ormmo je . .....! .......... ......
. ........ ..... .;..<.;.11),..].. ...... .......... ....... . .....)
.[.´... .......... .. ...... ......., ..... ... ..... .... (."-.;....
.....! 11 .... (V;um ´,:.. ......... ..... .. nnjroMciix
....... .. ..)]11. ninmimm . ...^^...... .1..´,.(....... ...-..
-´´´i´´t^nm .,.1......1]. .......... =1...,..... Koja jc .. ..........
.., uP.Mo ...... I.H-TII ,. miipnv)i .0 ,. .... ...... ..... ..-.,.´^^
Y´^´" "´´ "´^^^" ´^ ..1..........1.. ..... .. .. ...^ ....:,.-,...


.,kć^^.^i.dpA.LtirAId^