DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 38     <-- 38 -->        PDF

oo Službene vijesti.


Ministarstva osiguraju Udruženju neki drugi priliodi, odredio je Gospodin


Ministar svojim rešenjem od 15. 12. 1921.: _ , .,


1 da se sve prodaje drva i/ državnih, opstmskih a po mogućnosti i .


ostale vrsti šuma objavljuju oglasima pored u zvaničnim novinama još i u listu


Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja;


2. da se sva državna šumarska nadleštva pretplate na list Udruženja,
nadleštvima crkvenih i zakladnih ustanova da se to isto preporuči;
3. da se u buduće kod svih prodaja iz državnih šuma u uslovima prodaje
stavlja odredba, po kojoj će kupci i zakupci biti obve:^ani, da ^/,o% kupovine
plate u korist Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.«
Sretni smo, da možemo to rešenje objaA´iti već u
ovom 1. broju lista na najveće zadovoljstvo svim prija*
teljima našega udruženja. Naš je rad time osiguran. U ime
svega našega ^´elikog šumarstva: Blagodarimo!


Vrednisivo,


Službene vijesti.


Ministar Šuma i Rudnika postavio je: za nadšuir.arnike u VIL činovnom
ra/redu s godišnjom platom od 4500 dinara — šumarnike: Jovana 14 a t i ć a
kod petrovaiadinske imovne općine, Nikolu Abramović a kod brodske
imovine općine, Blaža I š t a k 0 v i ća kod brodske imovne općine, Dušana
P op o V i ć a kod petrovaradinske imovne općine, Loona Ka d e rž a v e k a kod
gjurgjc\-aćke_imovne_ općine, Stii;pa_na„^C s i k o s a.,kod_ križevačke "imovne ..^
wne,Tovana L a z i ć a kod II. banske imovne općine, Josipa R u k a .´ i n u kod
ogulinske imovne općine. Dragutina . radil a kod gradiške imovne općine,
Oskara Dromil a kod II. banske imovne općine, Stjepana Prpie a kod


i. banske imovne općine, Jurja Franj e š a kod gjurgjevačko imovne općine.
~ Za šumarnike u VUI. čihovnom razredu s godišnjom platom od 3600 dinara
- nadšumare: Daniela Stanićić a kod brodske imovne općiT^T^OskTra
Jieidela kod ogulinske imovne općine, Ivana . a j s t o r o vi ć a kod otočke
imovne općine, Filipa Stipćić a kod križevačko imovne općine, Stjepana
l´erencic a kod križevačko imovne općine, Emila Herak a kod križevaćke
imovne općine Antuna Mu h vic a kod križevaćTrrrm-^vne-općine, Miju ^.^. ^
´´11111´´!:^´"^ knžev.,ćke imovne općine, iMilivoja Kreč a kod ............
raovne ....., Mineuna KrUove a kod križevCteke imovne općine, Levina
;^ii´°g4Ll>dj^J"^cvaćke imovne općine, Milana Crnadk a kod ogu.
..^ . ?P7^´. slatka Turkalj a kod ogulin.ske i„.<.vne općine. Milana
Wn c onLr f ™. " "P""°´ ^"^´^"^^ I^"dukovića kod II. banske
Tarakod.1;. ´ ´´"^^ ´" ´ ´^™^^´^´^ ´"^°^´"^ «P^´"«´ ^^^^-^´""^


^Ji^Dls^H::;::,.. "^-t ´^^-´^^^^^^^ ^^^^^^


novc i kod op-uL r "gulmske imovne općine, Svetozara Dr e
općL:,"li:ijt:-::T:?Vr- ^^^^^^- ´^--^ ^od gradiške imo.ne


Ijetrovaradinske imov«: o;!"; W iJ^H ..".\´ f . ´"^^´^^^ ´´^´
osipa gtefov.ca kod g.iurgj´evaćU i´jJ e ^ . ne 7 "."´ "´"iv
tinovnom razredu . a^^A\^r.i ´ , ´"osne operne. — / a nadšumare u IA.
Setvana . o o , /a tl^ n .´ "\ °´ "´°" ´´^^^^"^ ^^ »^"^..... šumare:


^´.iea ko

_— ~ ...´-´...^^.... imovne općine.
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Iz uredništva.


Ministar Suroa i Rudnika po&tavio je: za racimarsko^blagajniČkog ...1.
staviiika u VIII. činovnom razredu s godišnjoni platorn od 3600 dinara Matiju
Kopića , protustavnika u IX. činovnom razredu kod brodske imovne općine,
te u statusu manipulativnog osoblja 7.^ nadoficijala u VIM. činovnom razredu
s godišnjom platom od 3600 dinara Matu . e d v ed o v i ć a , nadoficijala u


IX. činovnom razredu kod iste imovne općine.
Ministar Suma i Rudnika postavio je: gospodarskog pristava X. (desetog)
činovnog razreda Andriju Novak a za gospodarskog pristava u IX. činovnom
razredu kod brodske imovne općine s godišnjom platom od 2800 dinara 1 osta^
lim sistemizovanira prinadležnostima.


Ministar Šuma i Rudnika postavio je: nadlugara Nikolu Smiljanić a
za računarskog blagajničkog pristava u XL činovnom razredu kod I. banske
imovne općine s godišnjom platom od 1600 dinara i ostalim sistemizovanim
prinadležnostima.


Iz uredništva.


Svi rukopisi i podneske za šumarski list i Jugoslov. šum. Udruženje neka
se šalju na Tajništvo Jugoslov. Sum. Udruženja, Zagreb, Sumai\ski dom (Vuko^
tinovićeva ul. 2). List će izlaziti toČno svakog mjeseca, s toga molimo sva
nadleštva, urede i zavode, da nam šalju oglase za dražbe, dobave i namjeŠ=
tenja itd. blagovremeno na gornji naslov.


Cijena inserata je 250 Din, cijela stranica, 125 Din. polovica itd.
Moiim.0, da nam se priopće i rezultati svih obdTŽavanih dražba, namjes*
tenja i promjena u osoblju i. dr. - ,


Ovaj broj Šum. Lista dostavljamo nekoj gg., koja nisu članovi Udruženja.
U koliko list zadrže, a ne postanu međutim Članovi Udruženja, smatrat će se
pretplatnicima. Uslijed toga molimo onu gg., koja ne žele list zadržati, da ga
odmak natrag vrate. Umoljavaju se %%> članovi Udruženja i predplatnici „S^^"
marskog lista", da izvole čim prije poslati Članarinu, dot. pretplatu i to: %%.
iz Slovenije Podružnici u Ljubljanu po priloženom Čeku, ostali izravno blagajniku
Udruženja g. inž. Ivanu Ceo viču, Zagreb, Kipni trg 9.
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Ispravi!


u broju prvom, a u članku „O pantografovanju" ostale su ne
opažene ove štamparske pogriješke:


Na strani 15, redak 4, ima da glasi ovako:


___p


1


100 z
z


.
-.::- 1 :


z.
1 -^ p 1 -_p_._. 1 ....p_._
100 100 ´ 100
Na strani 15, redak 9» ima
mjesto : O da bude : Q.


Na
strani 15, redak 10, ima
100 Z 1 u j 100 Z


miesto da bude
100 100
Na strani 19, stupac 3, redak 29 ima posve da izpadne.


Uredništvo.