DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Jugoslov. šumarskog Udruženja.


30


U pojedine odsjeke rada bili su na to bu-ani članovi Udruženja iz svih
krajeve države. ln>ena članova odsjeka rada donijet ćemo u narednom broju


^´´´´´Napokon se prešlo na rješavanje eventualnih predloga, medju kojima su
od veće^ interesa slijedeći:
1 Predlog inž Mar ino vic a o financijalnim potrebama društva, po
.... je zaključeno, da se prilikom iduće sjednice u Beogradu izašalje odaslan.
stvo Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika i Gospodinu Ministru Prosvjete
radi ishodjenja podpore. Da se .a društveni organ sabiru oglasi i za iste
isplaćuje 20—25% provizije. . r .
Glede najpotrebnijih izdataka ovlašteno je predsjedništvo, da nabavi po.
trebno ogrijevno drvo za loženje tajničke sobe, i da mo^/e po uvidjavnosti
urediti pitanje prepisivanja društvene korespondencije.
Što se tiče društvenog organa, zaključeno je, da prvi broj izadje po ...
eućnosti još u toku ove godine. Urcdjivanje se povjerava poslovnom tajniku,
Inž. Milanu Marinoviču, a u redakcioni odbor bira seMiloš Ćirković,
Dr. Aleksandar U g re n o v i ć, Ing. R u ž ić i Dr. Z u b o v i č. Ujedno je zaklju.
čeno, da se do kraja godine u ime nagrade isplaćuje poslovnom tajniku Milanu
Marinoviču 1000 kruna mjesečno, a blagajniku Ivanu Čeoviću 600 kruna
mjesečno.
.... Marinovi ć iznosi tešku nepravdu, koja je nanesena šumarstvu
time, što su iz njegove kompetencije izuzete dvije važne grane, bujiČarstv o
i visok e gradnje . Zaključuje se uputiti predstavku Ministarstvu šuma i
Rudnika, te navesti tehničke uzroke, s kojih je bujičarstvo sastavni dio šumar.
stva. Za sastav iste zamolit će se šefa šumarskog odsjeka u Zagrebu, šum.
nadsavjetnika Stevu Petroviča.
Inž, Ante Ruži ć pita što je sa sastavkom poslovnika 7/. udruženje. Za.
ključeno je, da Ružič isti sastavi i podnese narednoj sjednici na pretres.
Inž. Ante Ruži č iznosi pitanje društvenih znakova, koji bi se mogli u
Sloveniji jeftino nabaviti. Zaključeno je, da Ružič pribavi nacrt za društveni
znak, pa ga na jednoj od idućih sjednica iznese radi donošenja zaključka o
nabavi istoga.
Time je dnevni red iscrpljen, i sjednica koja je odpočela dana 31. oktobra
u 9 sati, zaključena je 1, novembra u 13 sati.


Izvadak iz zapisnika OL sjednice upravnog odbora Jugoslov. Šum. Udruženja,
održane od 10. do 14. decembra 1921, n prostorijama Ministarstva Šuma i
Rudnika u Beogradu.


Predsjeda potpredsjednik Miloš ćirković; prisutni: potpredsjednici Le.
narctc z Radulović; tajnic,: inž. Marinović i Divjak; blagajnik: inž čeović te
c anovi uprave: mž Stamenkovie, Neškovie, Dr. Ugrenović. inž. Manojlovič, inž.


f Kn« ´´´´" ´ ^´´*´´´"´ ^´- L^´^dfkušić, Bajić, Dr. Da«da


iuci ilTtrt"´ ´´´:^r :´´ "´´´"´ ^^^´"´´^" ´ P-dravlja elanove zahvalju.


.ova«, zaa. po.v^ ta.ika, da ::j^^ ::::::^7:^´^2.´ ^"^"^^


^on^-^Z: Z r^rtirll^rt.r-.^r- ^-^^- ^..... direktor.
KKlo oda/vat, pozivu za sudjelovanje u prvoj