DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja- 29


predstavku, da se putni troškoN´l šumaru Srbije i Slovenije povise prema i>a=^
danjim prilikama, kuju će predstavku ujprava predložiti osobno (Jospodinu
Ministru prigoiiom naredne sjedniee u Beogradu i intervenirati u toj stvari.


5. Podnesak Drag. P e t r o v i e a o ograničavanju šuma u
Srbiji . Zaključeno je zatražiti dotičnu naredbu i isti prcdlog i/noti na i-e«
šavanje na idućoj sjednici.
Zatim" se je prešlo na raspravu predloga ing. A, Ružic a o organi:iacji
rada udruženja.


Po pravilniku o organizaciji rada šumarskog udruženja, uzeta je /,a pod*
logu jedinstvenost rada u čitavoj državi, u kome imadu učestvovati svi šu=:
marski radnici. — Društvo se za sada ograničuje na inicijativni in kon/u!ta=
tivni rad.


Da bi rad bio što intenzivniji i svestraniji, osnovao je odbor udruženja
»Odsjeke rada« za razne grane šumarske struke, i u iste odsjeke delegirao
pojedine stručnjake, za koje je držao, da će po svojoj spremi i dosadanjem
radu u dotičnoj grani najuspešnije djelovati.


Sav rad podijeljen je za, sada u devet odsjeka i to:


L Odsjek za šumsku politiku, zakonodavstvo i upravu.
Taj odsek ima zadaću, da se bavi onim pitanjima, koja odredjuju pravac
državne Šumske politike, koja opet dolazi do izraza sa upravom. Amo spadaju
i sva personalna i staleška pitanja o šumama, lovu, ribarstvu i drugim pred^
metima, u koliko se tiču šumarstva.


2. Odsjek za pošumljivanje krasa i golijeti. Ovaj odsjek
ima da prouči pitanje pošumljivanja krasa u cijeloj državi. Ovamo spadaju
i sve vrsti melijoracija šumskoga tla i cjelokui5an rad oko izgrade bujica,
_3. Odsjek za gojenje i čuvanje šuma i za šumsku pro?
dukciju . Osim poslova, koji se već iz samoga naslova naziru, imat će taj
odsjek da se pobrine i za osnivanje pokusne postaje. Treba da preduzima sve,
što će produkciju kvalitativno i kvantitativno podići.


4. Odsjek za prikaz, opis i ocjenu šuma. Ima da se brine
oko Iiistoričkog, geografskog, ekonomskog i estetskog upoznavanja svih naših
šuma i šumskih predijela.
5. Odsjek za agrarnu reformu, kome zadatak sam naslov kaže,
6. Odsjek za promet, industriju i trgovinu. Taj odsjek
čekaju velike zadaće oko proučavanja predloga o svima unutarnjima i izvaiij:^
skima problemima prometa, industrije i trgovine drvom. Morat će nastojati,
da društvo dodje do rijeci kod rešavanja tarifalnih i carinskih uredaba, a glavni
cilj ima mu biti podignućc kvalitativne i kvantitativne kapacitete našeg rada,
osiguranje starih i otvorenje novih puteva´našoj robi.
7. Odsjek za izradu jedinstvene šumarske termin<^^
logijc.
8. Odsjek prosvctni. Ovaj ima za zadatak, da se bavi pitanjem
ejelokupnog šumarskog školstva i tečajcA´a. Zadatak mu je i popularizacija šu?
marskih tečajeva med ju narodom putem novina, brošura i knjižica, putem
osnovnih i srednjih škola itd.
9. Odsjek za propagandu. Ima da ..1.. i umnoži Udruženje i misao
za njega u narodu i izvan države, da prati i prosudjujc sve glasove i pubh^
kacije o našem šumarstvu u državi i izvana, te da brani i podiže ugled našega
šumarstva, šumske izrade i prerade kod kuće i na strani, a osobito na svima
glavnim svjetskim trgovima.