DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Iz Jugoslov Šumarskog^^


Predsjednik ... Tutkavi. otvara sjednicu i tajmk Mane Drvjak
^.t^ Jap k Pxosc s,.dmcc, koj. je pinuljen bez primjedbe Zatim se prešlo
; ! d . ed po kome .c tajnik u.^cs^ up.avu, da je Mnnstarstvo suma .


udnda odobnlo p.a^da Jugo4oven.kog Sm^arskog Udruženja sa maltm xz.
n´cnama i.t. .u pravda od.^tampana u Jugoslavenskoj um:<< koja .h_je ^dala
;t mpat. 1 u zasebne s^.ske i to 1500 komada latinieom . 1000 komada einbcom,
.>. 1. upia^a hsta ^olm.. da dl ustupi društvu uz naknadu troškova. Zakljueeno
]^ piaAda odkupiti uz cijenu od tu hiljade dinara, ^


Zatmi se atam :./. podnesci, mcdju kojima su važniji:
1 ../.^ diust.a od strane Ministarstva guma i Rud.
nik a za .madnju kod iziade ....1.. . za organizaciju šumarske službe. Iza*
biam su u u/I odbor Manojlovic Dr. Ugrenović, inž. Marinović, Dr. Danda,


. uLttiC mž ....... i mž Ružie, koji odbor ima taj pravilnik sastaviti i pod.
PCsti ga do konta novembra ....., a ova će ga iznijeti na pretres u narednoj
odb.nikoi ^jedniei. koja te be odr/ati 10 decembr a 1921 u Beogradu, kojom
v<. prilikom /au/eti odbor konačno stanovište. , ´:


2. Poziv Mlnlstaist.a Suma i Rudnika za suradnju kod
1/ULahe zakona o lovu \´a ovaj pozn zaključeno je zamoliti ministarstvo, da
... dozAoh Šumaiskira odsjecima u Ljubljani i Sarajevu odstup prepisa već
iziadienik piedloga zakona o lovu. Šumarskom Udruženju, a izradba predloga
/tknnbkou od stianc diuŠt>a da se povjeri Stojanoviću, Dojkoviću, dr. Zori*
L4U 1 Ha\lieeku, i konačno, da se radi toga stupi u dodir sa lovačkim udru*
ženiimi u ZagiLbu I jublja^n i Beogiadu. .´ ´
5 Pozi\ šumarskog odsieka u Zagrebu za sastav ..nacrta
uieclbe o polaaauju šuniarskog državnog ispita. Poslije svestrane debate .za#
Ihuccno jc, da je dr/asm ispit u šumarskoj struci bezuvjetno potreban, da se
i^^ti pohže nakon thijc godmc ptakse, ali se ima za to vrijeme dati kandidatu
piilika, da mu praksa bude svestrana, da dozvolu za polaganje izdaje Mini?
stiist%o a molbe se predlažu kod oblasti drugog stepena, koja ih sa svojim
nidicniem podnosi mmistaist\u da se kandidatima po položenom ispitu o&
i.djujc rang prama pokazanom uspjehu; da budu dva roka za polaganje,
pioliemi 1 jesenji, da se pjsmeni ispit^ sveeiu na minimum, i cla tajnik na tim


^........ sastaM n icit uredbe


Konačno je zaključeno, da se od strane udruženja predlože ministarstvu
/. povjerenike /.i naiedbnc tri godme Dr. Gjoka Jovanović, šum. in.
sp^ktor u pen/ij u Beoaradu Ljubivo.je Maletić, inspektor direkcije
^wda u Bcogiadu, ... ........, šum. savjetnik u Deliblatu, Jovan
Meti as, načelnik .^... šum direkcije u Beogradu, Zoltan Stencel,
inspektor gl šum ehrekcije u Beogiaelu, Dn Jova n Zubovi e n Sarajevu,
, ; ^´^^^^^^^´^´^^^^^´^;´ ^™ savietnik u Vinkovcima, Aleksandar Havliček,
;:="´ -^´^^"^^^^ /-^^^^^^u, Peta i Rohi . šum. upravitelj u Valpovu, Steva n


1.1...1., sum nadsanetiuk u Zagrebu, Bogosav Kosovie-, rninist,
] \ . " I ´ ´ ´ ´^ Odlasek , šum. nadpovjerenik u Liubljani,
p lenk u VV ; "^",^^^"^^^^^^^ ^´ Leonovern. Ant e Ružie , šum. naek
^Ne n f´""´ ;´^"" ´"^^´ ^™- n-^-vjetnik u Ljubljank Dr.


"""/;:::;:´,:."^´ "´´"´ ^^"^-^^^::^:^:!."´- ""*


1..,... Šumara u Srb,ji ZaUiučeno ,V i ^" ´^ S´ ´^ > *^´ k a o putnim .tros.
.aMjuceno je da potpredsjednik Cirkovi ć sastavi