DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog- Udruženja.
27


Treds je cinik otA^ara sjednicu i moli prisutne, da dont^su odluku o
radu društvene uprave.


1. Ćirkovi ć predlaže, da se svi podn´.)sci društveni sakupe u predsjed:^
ništvu i iznesu .. sjednicu, koja bi se imala obdržavati svaka dva mjeseca:.
Da se omogući prisustvovanje čim .^.... broju odbornika i da svaki uzmogne
uzeti učešća barem na kojoj toj sjednici, neka se drže naizmjence i u mjestima,
koja su neka sredina udaljenosti, kao Zagreb, Beograd, Ljubljana, Sarajevo,
Vinkovci, Brod itd.
Prima se s time, da se naredna sjednica održi u Zagrebu nakon potvrde
pravila. -; \ . ,


2. Slijepčevi ć predlaže, da se zamoli Ministarstvo saobraćaja za
besplatnu ili barem pogodovnu voznu kartu za čiane uprave, kada putuju na
odborske sjednice.
Ruži ć misli, da bi trebalo zamoliti ministaistvo šuma i rudnika, da ono
stane na stanovište, da je rad u društvu koristan za interese cjelokupnog
šumarstva te ga potmogne na taj način, da dozvoli članovima .....^. koji su
u drž. službi a putuju na odborske sjednice, pravo zaračunavanja pristojbi
kao na službenim putovanjima.


Prihvaćaju se oba predloga.


3. Baru n Turkovi ć predlaže, da se na temelju skupštinskog ovlaštenja
sastavi kratak nacrt budžeta.
Ćirkovi ć misli, da bi trebalo pozvati dosadašnja udruženja, da od dana
odobrenja pravila pošalju odgovarajući dio članarine u blagajnu zajedničkog
udruženja. Sam će nastojati, da srpsko udruženje pošalje odmah-svu gotovinu.
Radi nemogućnosti sastavka proračuna predlaže, da se ovlasti predsjedništvo^
da od dobivenog novca čini potrebne izdatke.


Ovlašćuje se predsjedništvo, da postupa u smislu predloga Ćirkovićevog.


4. Predsjednik izjavljuje, da je za pravilno funkcionisanje društvenog
rada potreban stalan tajnik. Pošto. d.ušt.´o nema sredstava, da takovoga samo
plaća, neka se zamoli Ministar šuma i rudnika, da j)^^^J^sti u Zagreb i dodijeli
društvu^ g. šum. nadinžinjera M.arinovića, kojega drži za to vrlo podesnim,
naravno, ako on to prime.
Marinovi ć se zahvaljuje ´ na počasti i iznosi poteškoće, koje su
skopčane sa krizom stanova. Pošto pojedini članovi uprave obećaju u tu svrhu
pomoć, načelno pristaje na predsjednikov predlog.


Zaključuje se postupati po predlogu


5. Ruži ć predlaže, da se do izdanja društvenog organa pregovara s
Jugoslov.
sumom, pod kojim bi uvjetima tiskala društvene vijesti.
Ovlašćuje se Ružić za pregovore.


6. Dr . Da n da pokreće pitanje podružlna, koje se nakon kratke debate
odgađa do odobrenja pravila.
Predsjednik zaključuje sjednicu u I sat poslije podne.


zvadak iz zapisnika II. sjednice upravnog odbora JugfosL Šumarskog Udruženja,


obdržavane u Zagrebu 31. oktobra i 1, novembra 1921.


Prisutni: Predsjednik barun Turković, potpredsjednik Ćirković, tajnici
inž. Marinović, Dlvjak, blagajnik inž, Čeović te odbornici: Dr. Ugrenović,
inž. Slijepčević, inž. Manojlović> inž Ruži6* Goederer, Lang, inž. Pahernik i
Rihteršič. .
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Iz Jugoslov Šumarskog^^


Predsjednik ... Tutkavi. otvara sjednicu i tajmk Mane Drvjak
^.t^ Jap k Pxosc s,.dmcc, koj. je pinuljen bez primjedbe Zatim se prešlo
; ! d . ed po kome .c tajnik u.^cs^ up.avu, da je Mnnstarstvo suma .


udnda odobnlo p.a^da Jugo4oven.kog Sm^arskog Udruženja sa maltm xz.
n´cnama i.t. .u pravda od.^tampana u Jugoslavenskoj um:<< koja .h_je ^dala
;t mpat. 1 u zasebne s^.ske i to 1500 komada latinieom . 1000 komada einbcom,
.>. 1. upia^a hsta ^olm.. da dl ustupi društvu uz naknadu troškova. Zakljueeno
]^ piaAda odkupiti uz cijenu od tu hiljade dinara, ^


Zatmi se atam :./. podnesci, mcdju kojima su važniji:
1 ../.^ diust.a od strane Ministarstva guma i Rud.
nik a za .madnju kod iziade ....1.. . za organizaciju šumarske službe. Iza*
biam su u u/I odbor Manojlovic Dr. Ugrenović, inž. Marinović, Dr. Danda,


. uLttiC mž ....... i mž Ružie, koji odbor ima taj pravilnik sastaviti i pod.
PCsti ga do konta novembra ....., a ova će ga iznijeti na pretres u narednoj
odb.nikoi ^jedniei. koja te be odr/ati 10 decembr a 1921 u Beogradu, kojom
v<. prilikom /au/eti odbor konačno stanovište. , ´:


2. Poziv Mlnlstaist.a Suma i Rudnika za suradnju kod
1/ULahe zakona o lovu \´a ovaj pozn zaključeno je zamoliti ministarstvo, da
... dozAoh Šumaiskira odsjecima u Ljubljani i Sarajevu odstup prepisa već
iziadienik piedloga zakona o lovu. Šumarskom Udruženju, a izradba predloga
/tknnbkou od stianc diuŠt>a da se povjeri Stojanoviću, Dojkoviću, dr. Zori*
L4U 1 Ha\lieeku, i konačno, da se radi toga stupi u dodir sa lovačkim udru*
ženiimi u ZagiLbu I jublja^n i Beogiadu. .´ ´
5 Pozi\ šumarskog odsieka u Zagrebu za sastav ..nacrta
uieclbe o polaaauju šuniarskog državnog ispita. Poslije svestrane debate .za#
Ihuccno jc, da je dr/asm ispit u šumarskoj struci bezuvjetno potreban, da se
i^^ti pohže nakon thijc godmc ptakse, ali se ima za to vrijeme dati kandidatu
piilika, da mu praksa bude svestrana, da dozvolu za polaganje izdaje Mini?
stiist%o a molbe se predlažu kod oblasti drugog stepena, koja ih sa svojim
nidicniem podnosi mmistaist\u da se kandidatima po položenom ispitu o&
i.djujc rang prama pokazanom uspjehu; da budu dva roka za polaganje,
pioliemi 1 jesenji, da se pjsmeni ispit^ sveeiu na minimum, i cla tajnik na tim


^........ sastaM n icit uredbe


Konačno je zaključeno, da se od strane udruženja predlože ministarstvu
/. povjerenike /.i naiedbnc tri godme Dr. Gjoka Jovanović, šum. in.
sp^ktor u pen/ij u Beoaradu Ljubivo.je Maletić, inspektor direkcije
^wda u Bcogiadu, ... ........, šum. savjetnik u Deliblatu, Jovan
Meti as, načelnik .^... šum direkcije u Beogradu, Zoltan Stencel,
inspektor gl šum ehrekcije u Beogiaelu, Dn Jova n Zubovi e n Sarajevu,
, ; ^´^^^^^^^´^´^^^^^´^;´ ^™ savietnik u Vinkovcima, Aleksandar Havliček,
;:="´ -^´^^"^^^^ /-^^^^^^u, Peta i Rohi . šum. upravitelj u Valpovu, Steva n


1.1...1., sum nadsanetiuk u Zagrebu, Bogosav Kosovie-, rninist,
] \ . " I ´ ´ ´ ´^ Odlasek , šum. nadpovjerenik u Liubljani,
p lenk u VV ; "^",^^^"^^^^^^^ ^´ Leonovern. Ant e Ružie , šum. naek
^Ne n f´""´ ;´^"" ´"^^´ ^™- n-^-vjetnik u Ljubljank Dr.


"""/;:::;:´,:."^´ "´´"´ ^^"^-^^^::^:^:!."´- ""*


1..,... Šumara u Srb,ji ZaUiučeno ,V i ^" ´^ S´ ´^ > *^´ k a o putnim .tros.
.aMjuceno je da potpredsjednik Cirkovi ć sastavi
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja- 29


predstavku, da se putni troškoN´l šumaru Srbije i Slovenije povise prema i>a=^
danjim prilikama, kuju će predstavku ujprava predložiti osobno (Jospodinu
Ministru prigoiiom naredne sjedniee u Beogradu i intervenirati u toj stvari.


5. Podnesak Drag. P e t r o v i e a o ograničavanju šuma u
Srbiji . Zaključeno je zatražiti dotičnu naredbu i isti prcdlog i/noti na i-e«
šavanje na idućoj sjednici.
Zatim" se je prešlo na raspravu predloga ing. A, Ružic a o organi:iacji
rada udruženja.


Po pravilniku o organizaciji rada šumarskog udruženja, uzeta je /,a pod*
logu jedinstvenost rada u čitavoj državi, u kome imadu učestvovati svi šu=:
marski radnici. — Društvo se za sada ograničuje na inicijativni in kon/u!ta=
tivni rad.


Da bi rad bio što intenzivniji i svestraniji, osnovao je odbor udruženja
»Odsjeke rada« za razne grane šumarske struke, i u iste odsjeke delegirao
pojedine stručnjake, za koje je držao, da će po svojoj spremi i dosadanjem
radu u dotičnoj grani najuspešnije djelovati.


Sav rad podijeljen je za, sada u devet odsjeka i to:


L Odsjek za šumsku politiku, zakonodavstvo i upravu.
Taj odsek ima zadaću, da se bavi onim pitanjima, koja odredjuju pravac
državne Šumske politike, koja opet dolazi do izraza sa upravom. Amo spadaju
i sva personalna i staleška pitanja o šumama, lovu, ribarstvu i drugim pred^
metima, u koliko se tiču šumarstva.


2. Odsjek za pošumljivanje krasa i golijeti. Ovaj odsjek
ima da prouči pitanje pošumljivanja krasa u cijeloj državi. Ovamo spadaju
i sve vrsti melijoracija šumskoga tla i cjelokui5an rad oko izgrade bujica,
_3. Odsjek za gojenje i čuvanje šuma i za šumsku pro?
dukciju . Osim poslova, koji se već iz samoga naslova naziru, imat će taj
odsjek da se pobrine i za osnivanje pokusne postaje. Treba da preduzima sve,
što će produkciju kvalitativno i kvantitativno podići.


4. Odsjek za prikaz, opis i ocjenu šuma. Ima da se brine
oko Iiistoričkog, geografskog, ekonomskog i estetskog upoznavanja svih naših
šuma i šumskih predijela.
5. Odsjek za agrarnu reformu, kome zadatak sam naslov kaže,
6. Odsjek za promet, industriju i trgovinu. Taj odsjek
čekaju velike zadaće oko proučavanja predloga o svima unutarnjima i izvaiij:^
skima problemima prometa, industrije i trgovine drvom. Morat će nastojati,
da društvo dodje do rijeci kod rešavanja tarifalnih i carinskih uredaba, a glavni
cilj ima mu biti podignućc kvalitativne i kvantitativne kapacitete našeg rada,
osiguranje starih i otvorenje novih puteva´našoj robi.
7. Odsjek za izradu jedinstvene šumarske termin<^^
logijc.
8. Odsjek prosvctni. Ovaj ima za zadatak, da se bavi pitanjem
ejelokupnog šumarskog školstva i tečajcA´a. Zadatak mu je i popularizacija šu?
marskih tečajeva med ju narodom putem novina, brošura i knjižica, putem
osnovnih i srednjih škola itd.
9. Odsjek za propagandu. Ima da ..1.. i umnoži Udruženje i misao
za njega u narodu i izvan države, da prati i prosudjujc sve glasove i pubh^
kacije o našem šumarstvu u državi i izvana, te da brani i podiže ugled našega
šumarstva, šumske izrade i prerade kod kuće i na strani, a osobito na svima
glavnim svjetskim trgovima.