DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Pitanja i odgovori. -JzJu^osIov.Jum^sk^


I ..„. i-nip ´´p Tinutiti pojedine članove zak.
izaš-iliemo u Beograd malo izaslanstvo, koje -e upunu p^j


... . .... st .apravo radi. Izaslanstvo Je nastupio s geslom nek a se
bt " . ´ 0. članovi pojedn.h polit, klubova i zakonodavnog odbora pnmih
sx. izaslanstvo s najvećim razumijevanjem. Nakon povratka izaslanstva bilo
je već vi.šc manje sigurno, da cc odijozni član biti brisan t m vise, s o se^ je
zaintcresovalo za stvar više uplivndi članova parlamenta u prvom redn imm.


star Dr. Krizman, , -, .^ ^ c _


Međutim je vrijeme prolazilo, a i^redba nije dolazila u pretres. Svi smo
se bojali 2S. decembra, koji je dan bio odsudan za sve naredbe, koje do toga
dana no budu redigovane.


Zo odborskc sjedniee Udruženja u Beogradu dne 10. decembra ponovno
smo >tvar potakli. Uz brisanje čl. 9 tražili smo još umetak, da naredba ima
retroaktivnu moć. To je bilo radi toga potrebno, da se osigura isplata i u
slučaju, ako i/danje naredbe izađe poslije 31. XII.


Svi su naši zahtjevi prodrli. Koliko to vrijedi u ovom teškom vremenu,
osjeća svaki pojedinac na samom sebi. Iznoseći historijat´ ove borbe željeli smo
pokazati, da složnim radom mogu prodrijeti ili pasti stvari, koje na prvi mah
izgledaju nemoguće. ,


Ujedno iskazujemo zahvalu 8.1.., koji su nas potpomagali. —ić.


Pitanja i odgovori.


1, Vprašanje: .. so vsi zapriseženi gozdarski uslažbenci oproščeni plačevanja
takse za lovsko karto?


Po tarif. postavki 101 a začasnega zakona o državni trošarini, taksah
in pristojbinah z dne 27. junija 1921 so »lovski čuvaji in zapriseženi gozdarski
uslužbenci, poljski čuvaji in pastirji« oproščeni plačevanja v cit začas, zakonu
predpisanih taks.


Lovsko varst\´cno službo v Sloveniji izvršujejo v posameznih loviščih le
osebc. ki so ali od lastnika samolastncga lova ali od zakupnika oziroma pod^
zakupnika občinskega ali kakega drugcga lovišea nameščene in za izvršcvanje
varst\´enc službe v do ti čn em lovišču zaprisežene.


Vprašam torej, .. so´ samo ti organi oproščeni plačevanja taks ali tuđi
vsi ostali zapriseženi gozdarski uradniki, dalje državni gozdni uradniki v
službi uprave državnih gozdov ter oni, kl so dodeljeni politični upravi. S pri.
šego ti uradniki nišo navezani na pažnjo v posameznih loviščih.


Znano mi je, d.i opro š čaj o pristojne oblasti na Hrvatskem vse za.
pnse^enc gozdorske uslužbencc plačevanja taks po taks zakonu Š


Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja.


Izvadak iz zapisnika L sjedaice upravnog odbora JugosL .... Udruženja, obdrzavane
8, juna 1921. u Saborskoj dvor.ni u Zagrebu.
Prisutni: predsjednik barun Turković tiiini^- .; ; i . i j


Lenarčić i Pirl´ouir´. r^. I ^^^^^^.^, tajnik Uivjak, podpredsiedmci


i^enarcit 1 Urkovic, članovi nadzornog odbora Dr ..^...," .:- -. .-.
i ini. Ru.ti.la te članovi glavne upra-c; inT Krst´iJ Dr ´ n""":´^;´^^t ´
Knežević. Bajie. Coedere. inž. R.žić, b/ ^ S ^; .. ^^ f "^´ " ´ ´
Stamenković, .... Manojlović, inž, Sli pčivić . . . ´ "" ´ "^´ ´" "


JujepecML, in/. Mannović, i in/. Coović.