DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Bilješke, 25


Ovim putem upo/orujcmo s\e lovce širom nasc domovine kao i cijclokupno
lovonadzorno osoblje, u koliko još uvijek na žalost nijesu članovi jcdlnoi^ našc^
.stručaoi;« društvu, da mu pristupe kao članovi .´.. u vlastitom interesu pa da
time ujedno podupru njego\´ dalnji rad i njegovo nastojanje oko unapredjenja
cjelokupno^^ na5eg lovstva i ribarstva, na kojem polju ono .^.. dugi niz j^odinu
neumorno razvija svoju djelatnost.


...\ društvo ´/a. gojenje 1..´. i ribarstva.


Bilješke.


Jubilcum h r V. slav. g o s p o d a r s k o i:| društ^a u Zagrebu. Dne


29. m. mj. proslavilo je goh>podarsko društvo rijedak jubilej — f^O godišnjicu
..´.^. opstanka. Toj lijepoj prosIa\i prisustvovali su izaslanici svih nadlestA a
i privrednih udi´u/enja. Naše je udruženje zastupao tajnik inž. Marinović.


Čestitajući efospodarskom druŠtA^u ovaj jub.lej želimo mu, da započeti
rad oko podizanja aitenzivnosti poljoprivredne produkcije i dalje uspješno
nastavi, i^lelioracijoni pašnjaka i povećanjem njihove produkcije postaj at će
sve manjom potreba, da se j^^šnjaci šire na Štetu šuma. Dok se to ne postigne,
izlazit ec šumarstvo i nadalje u sustret gospodarinia, kadu god to budu zahti=
jevali vitalni interesi cjelokupnosti.


Depuitati šumarskog osoblja.
Naredba min. financija br. 60.001 uzvitlala je silnu prašinu. 9. cl. te
narcvlbe oduzimao je činovnicima deputate dobuenc u naravi određujući, da
ZO. nji]i imadu plat.ti protuvrijednost. Time su bih pogođeni u prvom redu
šumari, koji bi na taj način bili lišeni Četvrtine svojih prihoda, a da se i ne
spominje dcmorjilizacija i sva ostala šteta, koja bi uslijed toga nostala i od koje
bi tanji kraj izvukla sama država.
Pri sa\i*ŠLtku naŠeii listu obradovao nas je brzojav: Naredb a š e s t =^
d e s c t h i 1 j a d a j e d a n danas u z a k o n j e n a, važi unatrag, p o z :^
n a t i elan 9. brisan.
Spominjući ovu pobjedu naše struke nad svim intrikama zaA´idnih i neupućenih,
oertat ćemo ukratko našu borbu za ovu btvar, koja nije bila luhka,
ah je tim ugodnija pobjeda.
Na odborskoj sjednici hrv. Šum. društva obdržavunoj 7. maja 1921. iznio
je odbornik inž, iVlarinović interpelaciju o gornjoj stvari spominjući zlo,
koje će nastati, ako se ta naredbu uzakoni. Odbor 5:aključujc, da interpelant
sastavi preJstaN´ku, koju je društvo predložilo Ministarstvu.
I novo naše L4lruŽenje zauzelo se je SA´ojski za tu stvar te je i ono
sastavilo sličan podnesak. Poslednji je bio snažniji, jer st-s ar nije pomagalo
samo šumarstvo jedne pokrajine već čitave države.
ČinovništAO našeg Ministarstvu, na čelu s tad. ministrom šuma i rudnika


g. Dr. Hinkom Krizmanom podnijelo je uz gornje dvije predstaA^kc još jednu
sa svoje strane zakonodavnom odboru. Ovaj je, kako je poznato, imao sve te
naredbe još jednom pretresti i uzakomti. Pred zak. odborom stajale su tri
predstavke, ali je s druge strune bilo još jačih predstavki živim riječima sa
strane onih, koji su iz nerazumijevanja i neshvaćanja svrhe i uzroka tih
deputata nastojali, du ih piikužu kao neko favoriziranje šumarskog stališa.
Ove je argumente trebalo pobiti. U novc^mbru ove godine potakao je
kol. inž. MurinoAić na misao, da se rad naših protiAm´ku paridizujc time. da