DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Literarni pregled. 21


clruštiu´a smjeti ula/iti u SUMI i Dr^n u, u bli/ini kojih Icžo gotovo N^ve nasc
tvornice tanina, neće naša industrija tanina moći da se razvije cio potpune
snage te će s\agda zaostajati /u silnom industrijom kvcbraha, toga najjačega
konkurenta našem taninu.


No no traži se samo pomno/avanje prometa, već je od potrebe i redu?
kovanje transportnih t.osko^´a. .....^. je dakle /adaća buduće prometne po?
litike dr/avc, da podupre eksport tanina u inostranstvo primjerenim refakci?
jama. Od odlučne hi važnosti bilo i otvaranje prometa preko Rijeke.


I sad bi se moglo naći u inostranstvu prođe za velike količine naŠih ekstra==
kata, da nisu kupei iz inostranstva postali prema nama nepo.^jerijivi s razloga,
jer nijesmo u pravo viijcme udovoljili starijim obvezama. Oas´no već prodati
ekstrakt leži još uvijek na skladištima tvorniea gotov za ekspediciju, no ona
se .. može izvršiti, jer nema dovoljno vagona. I tako ćemo opet promašiti
povoljnu konjunkturu a južno^amerićki će kvebraho moći da nesmetano i dalje
osvaja svjetsko tr/iste, pri čemu će ga poniagati i francuski i talijanski ...==
dukti, kojima ne ćemo moći odolijevati, jer su u povoljnijem položaju glcdom
na transportne putcve.


Dakle razvoj produkeijonih snaga naše industrije te njena daljnja iz*
gradnja ovisni su isključivo o razvoju našeg željezničkog i brodaiskog prometa.


Kapo´

Literarni pregled.


Novija literatura o „iskorištanju šuma".
Značajno je kuko su se u ptu-atno .´..... počela da javljaju šumarsk(;^
stručna djela o iskorištavanju šuma u znatnome broju. Ova je pojava i Iako
shvatljiva. Rat — uzevši ekonomski — nije drugo već razaranje dobard. Kao
takav razarač progutao je svjetski rat i ogromne količine drvcta. Prirodna je
poshjed´ca toga, da se počelo da javlja nastojanje, kako bi se ta dobra opet
riaknadila odnosno, kako bi se produkcija tih dobara ponovno uspostavila.
O^´o je nastojanje jače u onim zemljama, koje su ratom oštećene a bie su
već i prije njega importne zemlje, a to su naročito Francuska. Belgija, Italija
i Njemačka. Kako ni valutni problem u biti svojoj nije drugo već sređivanje
i pridizanje produkcije, razumljlA´O je, da je i valutno pitanje tražilo, da se
...12.´..1... ojača i unapredi. Pa i pitanje industrijskih radnika odnosno bo*
jazan pred njihovom neuposlcnošću bilo je također neki »movcnS(< u tom
smjeru.
Uistinu bez iskorištavanja šume odnosno bez trošnje, uporabe i indu^
strijskog prerađivanja njenih produkata nema šumsko gospodarenje pravoga
raison^a d´ etre. Danas uzgajati šumu zato, da bude možda samo spomenik
neke stare slaA e, da nam bude možda samo skroviŠte, kao onda kad smo se
u´ nju sklanjah´ bježeći pred turskim zulumom, da nam bude samo ispasisle
stočara — danas je to ekonomski nonsens. Naprotiv ulaziti u nju, vezati njeno
srce sa žilama kucavicama velikoga prometnoga svijeta, iskorištavati njeno
produkte, no davajući i brinući se za njeno potomstvo, te tako jačati vlastitu
ekonomsku snagu — jasna je perspektiva budućnosti.
Ti motivi naravno da pokreću i knjige o njenom iskorištavanju,
Poslijednjc su dvije godine izašla četiri stručna djela o iskorištavanju
Šuma, na koja ovini skrećemo naročitu pažnju. To je: G a . e r ^ F a b r i c 1 u s:
>.D i e F o r s t b e n u t z u n g\, . u f n a g 1 : >´. a n d b u c h d e r k a u f m ii n=
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 22     <-- 22 -->        PDF

I iterarni pregled


man i >.
vDid^ sačinjavaju jedan cjeloviti
iVlo/emo upravo reci, an s^d .\. L^UM ^
,.
ciklu prikazivanju nauke o iskonštavanju šuma U njima su razrađene .. e


on fa.c ´t o ih ..^. da prodc drvo kao praprodukut pnrodne tvornice, suma,
dok ne dospije do svoje poslijedne fa.e. do trošnje odnosno uporabe Pro.
aukcija, trima , industrijsko prerađivanje te trosnja ili_ uporaba cetin su
etape na t^m putu. što ga prevaljuje drvo. I baš te eetm etape razrađuju
četiri djela odnosno njihovi autori. Svaki od njib posmatra pitanje iskonsta.
vanja sume sa svoga posebnoga gledišta.


Stari ..... posmatra ovo pitanje sa strogog — rekao bih skoro -- uko^
čenou- šumarskog gledišta. I Hufnagl je šumar no član mlade generacije, koji
je i šumar i trgovac. Abeles prosuđuje stvar kao čisti komcreijalac bez šumarskog
obrazovanja a Lippmann gleda na stvar gotovo isključivo kao tehničar no
nastoji da bude i kalkulator. Nesumnjivo je ovo raznoliko gledanje gotovo istog
predmeta sa raznih gledišta ono, što tim djelima kao nekom cjelovitom ciklusu
daje vrijednost.


Pokušat ćemo da svako on ovih djela ukratko prikažemo napose. G a . e iv
Fabricius: »D i e Fors tb e n u t z u ng« dvanaesto je izdanje poznatoga
djfla nestora njemačkoga šumarstva dr. Karla ......, bivšeg profesora na
univerzitetu u Minhenu. Kako je prvo izdanje ove knjige izašlo 1863. godine,
možemo reći, da je ovo djelo svake pete godine doživjelo novo izdanje. Ovo
je za nj nujholja preporuka. Odlični kvaliteti samoga djela bili su i razlogom,
cLi je njegovo deveto izdanje prevedeno na engleski (prevodilac W. R. Fischer,
profesor u Oxfordu) i na francuski (»Traite d´ exploitation commerciale des
bois«. I90S. A. Mathey).


Gayerov: »Forstbenutzung« prošao je do danas u glavnome tri faze. Prvih
osam izdanja uredio je ..... sam. Kod devetoga surađivao je i prof. dr, ....
iz Minhena, te je deseto sam redigovao. Jedanaesto i dvanaesto redigovao je
prof. dr. Fabricius.


.... je zapravo specijalista za nauku o »uzgoju šuma«. Razumljivo je
dakle, da se u devetom i desetom izdanju .... nije mogao da otme tome,
da u knjigu, koja tretira nauku o »uporabi šume« uneso i jaku »uzgojnu«
notu — da tako kažemo. Vanredno tačna i ispravna je bila teza, koju je ....
zapravo iz svog djela AValdbau auf naturgesetzlichen Grundlageu Gaverov Forstbenutzung (»Svaka uporabna mjera mora da bude i uzgojna,
a svaka uzgojna mora da bude i uporabna«), no ona po svojoj biti nije spadala
u nauku o uporabi već . onu o >^uzgajanju«.
_ Fabricius je dakle posve ispravno u svojim izdanjima (.. i 12.) naprosto
izostavio one 32 stranice Mayrove, koje govore o toj tezi
izd.nin "^...-"´ ´´f´^´´´ ^""^ dispozicija gradiva, što je nalazimo u osmom


.2; ´ em ^´".1 ´\^" ^"´´´ " " ^^´^^´^"^- ^^ ^"^^.^ -^i -^^^ -^


putem´ |.. ^ i^konomski život pobijeđene Njemačke skrenuo je novm
.^L..1^.-´^^"´´´´´´´^^´ ^^^^^"^^^^ ´"´^- ^´^^- .^ došlo do toaa.
vcTe. zn č ni ... "^^ ".":r^ ´´´´´ ´ ´ ^´^´´^´ ´^i^^´^^ d- posve drugog


važnosti dobiva knjiga i s te strani z´^^ ´ -^tnskih nuzužitaka oduvjck od
dohre strane tako L´pozL^, d je ;.1:.\: . "´´ ´´´´ ""´´´´´ ´´´"´´´


govori. ´ " puireoe, aa se o njima jos nn.pose
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Literarni pregle

. u t . a g 1 : ». a rv d b u c h d c r k a u f m a . n i s c li c n f i o 1 z .´ c r?
.\ e r t u 11 5. u n d i\ c s . () ] z h a n d c 1 s« t>edmo je izdanje djcks, o kidcmu
^.... po^´odoni i/Li/.... petot^a i/danja, <><)VC)ri!i opširnije u oSumarbkom iibtu*^
JOŠ 1^0dine ]*>!*>. ..... mis u svojoj knji^;i vodi do ruba šume, na kom se
L´otoNo prekidaju niti, koje sežu produkcijono područje sa polrcjŠi.štcni. Hut.
na<^I nas vodi (kUjc i duboko u sree samoga potroŠlšta. 1 dok nas vocii .....,
on ijije samo šumar ..-. i valjan trji^ovae. On nas upoznaje potanko sa pos
jedinim trgovinskim područjima čila\o^a s^.jet. te su trfjovačkim običajima
(U´/aneama) i prilikama transporta. Kako smo već istaknuli u ocjeni 1919. on
je o nama kao zasebnom trgovačkom području A´odio i prije račima, a u nvom
nam izdanju posvećuje zasebno po^]a\lje iako pod netačnim imenom: dvra^
Ijestvo Sthsko^l lorvatsko^SlovinskoUc Kao i sva ostala ´Hnfna^l^ova djcia <3cU
likuje se i ovo opsežnim stručnim /nanjcm metodički ispravnim i jasnim
načinom pisanja, pa ee knjiga dobro doći onima, koji traže A´aljan ruk^rjN´od
k sitematskom´stručnom obrazovanju naročito u praktičnom smjeru.


´ A b e i c s : ». a . d b u e h d c . . e c h n i k d e s W e i c h h o 1 7 li u n*
dels« , U cKije godino ovo je drugo i/danje ovoga djela. To je /nuk, da ono
odgovara nekoj zbiljnoj potrebi. Pisac drži na umu izvjesno podiučje nauke o
iskorištavanju šuma a to je poslovanje pilana za meko drvo (omoriku i jcluj.
On u detalj razrađuje pitanje poslovanja pilana s tehničke strane uključivši
onamo i manipulaciju u samoj šumi kao i samu trgovinu rezanom robom.
Nnjiga će vanrcdno dobro doći onome, tko imade posla sa rukovođenjem
poslovanja pilana.


Lippmann: »Anlagc, Einriehtung nnd Betrieb der
S ag e w c r k e*<. Pisac je po svom zvanju inženjer pa kao takav razrađuje
pitanje podizanja pilana, pogona, transmisija, transporta, strojoA^a, sušnica,
rasvjete i alata sa građevno tehničke strane no ne pušta s vida ni onih pitanja,
koja su s ovima u vezi. kao Što je organizacija poslovanja, postavljanja kalkila,
osiguranje radnika itd. Knjiga sad.ža^´a 375 slika i vrlo instruktivnih grafikona
i diagrama. . Dr. Ugrenović.


Borc´šićev Jugoslavenski šamarsko4ovački kalendar za godinu 1922. l/dal
in urcdii DY. Gjuro Nenadić, kr. svcuč. profesor, Zagreb, Tiskara i litografija


C. Albrccht=a.
Koledar obsega poleg koledarskcga pregleda za leto 1922. in bogate
zbirke vscvrstnih formul (obrazcev) in tabelaričnih podatkov vse, ... rabi
upravitelj ali posestnik gozda pri upravljanju vsakdanjih in tuđi specijalnih
poslov. Zaradi lepe opreme in obŠirne tvarine si koledar ne bo le ohranil
dosedanjih naročnikov, temveč si bo brezdvomno pridobil tuđi no\ih.


Na žalost pa se gospod urednik ni oziral na odnošaje in dcjstva v Slo^
veniji in stem ni omogočil, da bi mogli porabljati podatke tega koledarja
tuđi slovenski gozdnl posestniki in gozdarski uradniki. To pa smo pričakovali
od njega, ker je pridejal lani in letos kolcdarju naziv »Jugoslavenski´« in smo
mu V letošnjem poletju tuđi v to potrebno gradivo priskrbeli.


Bodi mi dovoljeno opozoriti na dodatke, ki bi bili za vporabo tega
koledarja v Sloveniji potrebni, v sledečem:


V koledarju se za površine uporabija stara, dunajska mcra (orali, k.´^adtf
ratni scznji itd.)-V Sloveniji pa so bile vslcd zakona z dne 2?>. julija 187L,
drž. avstr. zak. št. 16 .. 1872,, vpeljane nove, metriške merc^ ki se moraj o
od 1. jannarja 1H76. dalje izkljućno rabiti v javnem prometu.


Za Slovenije so torej nekateri tabelarlčni podatki (na primcr o donosu
in prirastku gozdov, potrebi sadik na površinski eno ti, i. dr.) le tedaj po*