DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 13     <-- 13 -->        PDF

O pantografovanju.


13


je ....|).,... ....... ......... ......, ... je ....., .. .. ...^.
uyi^(´Trj;e ......... HIT,1(^ ......, .. jioBeiijnhe ........ ir-]V>i\´[i´ .
........... ......: ..... je ...... .. .. .... ..... .. ii;H(|)pj
.. 1800 .... ....... .. .... ......., a ......... . .. ...... ...........
(......... . ...... ....) . ..., .. .. ............ ....
........, ...... he .... .... ........ .. ... . ...... noBefeaihe
......... ..... .... .."... ........... .... . ....... .......
je ....... ....-... ... ... 6 ]\1..... . — .. je . ....... ....
.. ... ...... ........, ..... je ... ........... ... ...>. Tipf........
no .... iiHTaU)y.


........ ... ..... ........ ..... .... ...... . .... ...
. ..... .... ])....., ....... . ...^..... .. .. . ... ...... ii]*"......,
.. .. ... ..... ....... .^ .. ....(-´>.... . ............
..... IT ........ .])..´´)... je ninn .... ...^..-........ ii i^nv]/
........, na .. .....^.. ...... ..... ....... ..... .. .... ......
............., .... .. ..... ........... ............. ..... .
..... ....... n ......., a ... ... . ......... . ...... .... .....
Jep HBje .... .....:>.. ........ ..... ....... . .... ..
....... ............... . .>...... ...;..1.. Ha ....... .... .. .-^...
... ...... ......., Evropa .. >.... ..... ......... . .().])...1!.
....... n .... ..... n ......, n .... .... ...... ..... Ha^ia
........, .. .... .... .......... . saro je ........ ..... .´-.(^
........


............. ........ .......^. ........ Je ...... -v^i


^.... ......., .. ... .....-. ...... ........ Ha ....... .. 31.


.]...... 1021. j ....... . .... je ..... .... . ....... .......


..... . ..... ........ ....... .. 10. ......... 1921. . .......\\


....... ........ .... . ...... ....... je ...... ..........


........... .....´". ........ .... .. ........ . .... ......


........ .. .. ..


Dr, Aleksandar Ugrenović:


. pantografovanju.


Ne mislimo ovdje raspravljati o teorijskim principima, na


kojima se osniva konstrukcija pantografa i njegova uporaba, već


nam je na umu isključivo praktična strana ovoga pitanja.


Pod pantografovanjem razumijevamo — kako je poznato ~


onaj grafički način umnožavanja tehničkih nacrta u jednakom,


smanjenom ili povećanom mjerilu, koje se ....^.. pomoću 1.:=


strumenta, zvanoga pantograf, koji je isključivo gradjen u tu


svrhu.
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 14     <-- 14 -->        PDF

-|, O pantografovanju*


Sa pantoiiraiovanjem susrećemo se u šumarskoj praksi naro.
cito kod radova oko sastava gospodarskih osnova, a napose kod
sačinjanja gospodarskih i pregledmh nacrta. ^


Nama je kod ovoga prikaza na umu isključivo uporaba ...
to^^rafa kod preciznog rada oko smanjivanja katastrainih nacrta
u mjerilu 1 :2880, koji kod nas zapravo sačinjavaju osnovku za
gospodarski nacrt, izuzevši one rijetke slučajeve, gdje pojedini
vlasnik šume daje obavljati novu izmjeru.


Kako je poznato, katastralni nacrti-u mjerilu 1:2880 (..
noviji, koji su po katastru sačinjeni u mjerilu 1 :1440, gotovo
niti ne dolaze u obzir za šume, jer su upotrebljeni samo kod
intravilana gradova, većih mjesta .i vrijednijeg gospodarskog
zemljišta) preveliki su i zapravo neprikladni za gospo-darske ..^
crte kod iole većega, šumskoga posjeda. Kod njihovog smanjivanja
radi se dakle o tome, da se ti nacrti smanjivanjem učine
preglednima i priručnima, no da pored svega toga ostanu ipak
dovoljno tačnima. Donja granica, do koje se može ići s ovim
smanjivanjem, udarena je kod nas mjerilom 1 : 5760 ili najviše


1 : 7200.
Uzimajući za osnovku rada oko sastava gospodarskih
osnova kopije katastrainih karata u mjerilu 1 :2880, koje se do?
bivaju od arhiva mapa u Zagrebu, valja uzeti naročita obzira na
promjene, k o je nastaju na tim kartama uslijed
u suši van ja (usukavanja, utezanja) papira,


\´a/no je da se drži na umu, da je u interesu tačnog rada,
naročito tačnog obračuna površina, da se ove promjene papira
rcktitikuju. To se redovito u nas čini prigodom planimetrovanja.
Fa to je i ispravno, ako su kao osnovka služili izravno gospo^
darski nacrti, sačinjeni u mjerilu 1 : 2880. No ako se već kata^
straJni nacrti pantografovanjem pomanjuju, onda je bezuslovno
po^trehno, da se već prigodom puntografovanja eliminuje gri^^
ješka, koja se pokazuje u samoj površini. Prem.a tome valja kod
pantografovanja uvijek ići za tim, da se iz nacrta, koji je usuši^
vanjem papira izobličen (verzerrt, defigure par contorsion), do^
bije geometrijski ispravna i tačna slika.


Ovo je bezuslovno omogućeno uporabom takozvanih p r e-.
c ] z n i h p a n t o g r a 1 a.
^ Piscu ovih redaka uspjelo je, da za ured, kojemu je done^
uavna bio na ćelu, usprkos svih današnjih transportnih i inih


-......., nabavi takav pantograf (Dennert & Pape, Altona kod
^´.amburga, nabavna cijena ca Din. 3000.—), pa nakon što je
prokušao taj instrumenat u praksi, iznaša ovdie ono, što ie nai.
va/mje za njegovu liporabu. ´ J J


Tačan opis pantograta i načina rada redovito se prilaže


...... instrumentu, pa bi suvišno bilo, o tome ovdje trošiti


lTT;^-7 ´"´´´"´´ ^^ <^svnKiti na pitanje, kak o se ko d pan .


to.Lira i ovan ja ../. eliminirati a . i i eš k-. Voio


n-.israjc utezanjem papira, .^ i. i J es ^ a , koja


.,|,´.´´-´^7´;;^´^´´^´^ neki nacrt prvobitno sačinjen u mie.


^iu Ai„ _ / te cui nncarno usušivanje iznosi p ])roccnata. .
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 15     <-- 15 -->        PDF

(.) j)aatoiJraJ<>vanjii.


toni slučaju .....) sadunje mjcrii<) UYJ,I\ nacrta nije \iše .. ---"i : Z


već je .,-- (1 ——) : z.


Daljnjom (:ranshjrmacijora ove formule dobivamo:


1 P .
100
. z


z


1 ^..... 1 p
100 100 100


Pretpostavimo, da želimo rjd ovoga usušenoga nacrta saci^


.


/..


niti kopiju u mjerilu .,^ — 1 : Q. U tom je slučaju j __ P jc:ihiica
100"


usukanog originala jednako Q neusukanih jedinica kopije. Dakic
se mjerila ovih dvaju nacrta


´^^z* ^. odnose kao ^^ odnosno redukovano


100


... : Q ^ _J2^A_ : Q ^^ 100 Z : Q (100 — p) I,


100


Naravno, da se ovako izračunana vrijednost dobiva sa po==
zitivnim ili negativnim predznakom, već prema tome, da li ima=^
derao posla sa utczanjem ili — što je veoma rijetko — sa ras^
tepanjem papira. Prema toj vrijednosti rektifikujerno sva tri
nonija na ]>riječki, na kojoj sjedi šiljak za crtanje, te obavljamo
rad pantograi´ovanja sa tako rektifikovanim pantografom.


Pokušati ćemo da ovu općenitu uputu osvjetlimo kon ?
k r e t n i m primjerom.


Pretpostavimo, da treba sa karte u mjerilu 1 : 2880 sačiniti
smanjenu kopiju u mjerilu od 1 : 5760. Treba dakle smanjiti ori=
ginal na polovinu linearno odnosno na Vi plošno. Pretpostavimo,
da se originalna katastralna karta, koju pantografujemo. usušila
linearno za iVo (način obračuna postotka usušivanja vidi niže).


Obračun obavljamo prema gornjoj fortnuli (L)


.^ : MQ - lOOZ : Q (100 -~ p). U ovome je slučaju


Z - 2880, Q --^ 5760, p - 1 %,


100 X 2880 288-000 _ ^28..000_


D...


5760 X {100 — p) 5760 X 99 570.240


Kako je poznato, obračunava se kod smanjivanja (pol pan?
tografa izvana) duljina krakova odnosno p(;sra\´ljaj (P) crtala
prijcčke-crtoljkc prema formuli


. z


ivi Q
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 16     <-- 16 -->        PDF

0 pantografovanju.


jednosti u formulu dobivamo:


100 7 ´ 288.000 ._, „


iO^j^ ^ 950 X = 484.8 /nm.


To će reći umjesto na 480 mm imade se šiljak za crtanje
iječka crtaljka (dakle sva tri nonija) naravnati na 484.8.


i prijec.


Rad sa panto^rafom, koji je ovako rektifikovan dati ce nam
sliku, koja nije deformovana utezanjem papira te koja geomet^^
rijski tačno odgovara neusušenom originalu.


Budući da se u ovom slučaju radi o četverokratnom smanji:^
vanju, dolaziti će na format sekcije smanjenog mjerila po četiri
sekcije originalnog mjerila. Radi što većeg stupnja tačnosti treba
nanašanje sekcionih linija obavljati iz središnje tačke, gdje se
sastaju sve četiri sekcije prema periferiji


Potrebno je još objasniti, kako se u ovu svrhu najzgodnije
obračunava procenat utezanja papira za katastralne
karte u mjerilu 1 :2880, koje služe kao podloga pantografovanja.


Ovaj se obračun može obaviti na dva načina: a) pomoću
sekcionih linija; b) pomoću dijagonala sekcije. Za praksu se ..^
kazao, zgodnijim ovaj drugi način, jer je kraći i brži.


U tu svrhu treba tačno izmjeriti duljinu svake dijagonale.
Najpraktičnije je, da se ta izmjera obavi solidnim linealom od
mjedi te trokutima od mjedi, koji su providjeni nonijem. Sek^
cijone linije imadu ove dimenzije: 1000^ — 1896.484 . i 800*^ —
1517.187 .; prema tome moraju dijagonale imati duljine od
1280.62^ odnosno 2428.67 ..


Iz dobivenih rezultata obiju dijagonala reduciranih na 100
jedinica duljine, valja uzeti prosjek, pa je na taj način izračun
nan procenat p, koji je potreban za formulu I.


Obračun koeficijenta utezanja papira treba obaviti ....^
sredno prije početka pantografovanja, jer je razumljivo, da se
to utezanje, a s njim i koeficijenat mijenja prema stepenu vlage
u zraku 1 temperaturi prostorije, u kojoj se karte nalaze. "^


Donosimo ovdje gotovu tabelu o rektifikaciji nonija, koja —
^iLr^iT^ ´^ priječkom.voziljkom (Fahrschienenlange) u du.


..^ . -´"´.^ ^^ i^dau polovinu (linearno)
S Z "^.´-^ ^/^^^ ~ odgovara prosječnom utezanju dija´
O^a ie f^b5 f ^"^ kopija katastralne karte u mjerilu 1 : 2880.
izračma^nJ 1.^^^^ ^^ ´^ ^^^^^tno iz izmjerenog odnosno
?etnW^^^^ ^\^^^^j ^ dijagonala, u hvatima odnosno
rmSetrim/k^^^^^^ može naći potrebno očitanje nonija
u milimetrima, koje odgovara odnoenom utezanju papira.


Za: 0.1^^480.0


0.2 ==.480.] ^´^ ni^-foP 2^= 1.3^480.5
0.3^-=480,l ^-.^.. ^´ ^^^-´^....
0.4^480.15 , in^lo M 1,5=^480.6
0.5 _ 480.2 ^-´i ^ -^^n ^-^^ ™ 480.6
0.6.^480.2 0 fo^^ 1.7 .---480.6
^´^--480.4 . , 1.8-^480.7


ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 17     <-- 17 -->        PDF

O pantoi>Tafc>vanju.


Za: 1.9 = 480.7 " : 5,3 ^-482.0 Za; 8./-^.4´S3.3
2.0 = 480.8 5A .=^ 4S2.0 , 8.8 .^ 483.3
2.1 ===480.8 . 5.5 ^-..482.1. 8.9 ^^ 483.4
, 2.2 = 480,8 5.6^482.1 9.0 ^ 483.4
2.3 = 480.9 . 5.7^482.1 9. i .--,483.4
2.4 = 480.9 ^ ; : 5.8 ==.482.2 9.2 ^-483.5
2.5 = 480.9 5,9 :==. 482.2 9.3 ^ 483.5
2.6 = 481.0´ 6,0 ^. 482.3 9.4==:. 483.6
2.7 = 481.0 6: . ^ 482.3 .9.5 ^^ 483.6
2.8 = 481.1 . 6.2 -^-^ 482.3 9.6.^483.6
2.9 = 481.1 6.3 -... 482.4 9.7 ... 483.7
., 3.0 = 481.1 6.4 ^.482.4 9.8 =--^-.483.7
3.1 =481.2 6.5 .^-. 482.5 ´9-9 ^^. 483.7
3.2 = 481.2 6.6-^^482.5 . 10-0.= 483.8
3.3 = 48L2 ^
^^ 6.7 ^ 482.5 ]0. U--. 483.8
3.4 = 4813 ´ 6.8 ^-=-482.6 "10.2==^ 483.9
3.5 = 48L3 6.9 ^-= 482.6 10.3 =.483.9
. ; 3.6 = 481.4´ 7.0^=482.6 _ 10.4.= 483.9
3.7 = 481.4 7.1 ===482.7 10.5 ^ 484.0
3.8 = 481.4 . 7.2=^482.7 10.6 =^ 484.0
3.9 = 481.5 7.3 .^. 482.8 10.7 ^ 484.0
4.0^481.5. 7.4 =^ 482.8 10.8 =,484.1
4.1 ==^481.5 7.5^482.8 10.9 = 484.1
4.2=^-481.6 -" 7.6 =--=482.9 11.0 = 484.2
4.3 = 481:6 . 7.7 =. 482.9 11.1=484.2
4.4 = 481.7 7.8 === 482.9 11.2 = 484.2
4.5^481.7 7.9 _ 483.0 11.3=. 484.3
4.6=^481.7 8.0 = 483.0 11.4 = 484.3
4.7 = 481.8 8.1^483.1 11.5 = 484.4
4.8 _ 481.8 8.2 ==.483.1 11.6 = 484.4
4.9 = 481.8 8.3^483.1 11.7 = 484.4
5.0 _ 481.9 8.4 =^. 483.2 11.8 ==.484.5
5.1 _ 481.9 8.5 = 483.2 11.9=. 484.5´
., 5.2 = 482.0 8.6^483.2, , 12.0 = 484.5
Naravno je, da je ta tabela obračunana za negativne vrijede
nosti (utezanje, usušh´^anje), jer se u praksi gotovo isključivo o
ovima i radi. Ako bi se slučajno radilo o rastezanju, lako je ove
vrijednosti obračunati.


Dok je gornja tabela obračunana za duljinu priječke::^voziljke
od 960 mm, koja reprezentira najveću običajnu duljinu kod ...^
tografa, donosimo niže gotovu tabelu, koja se može upotrijebiti
za priječke^voziljke sviju duljina.


Iz formule , , ´ .


lOO.Z Z 100
p-__ .) V D . —^— X "—´
Q (100 — p) Q (100 -p)
razbire se, da je kod smanjivanja najvažniji promjenljivi faktor


p. Ako nam je dakle ovaj poznat, odnosno ako nam je poznat
faktor — , Iako nam´je izračunati p.
100 — p .


100
Evo faktora ...-.""* obračunanoga za sva linearna utezanja


sekcijonih dijagonala od 0.1 do 12.0 jedinica duljine.
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Za: 8.1 ==. 10.0637


Za: 4.1^10.0321


10.€008


Za: 0.1=^ 8.2 ==10.0644


4.2 « 10.0329
10.0016.


0.2^


8.3 = 10.0652
4.3==^ 10.0337


10.0023


0-3=-8.4 = 10.0660
4 4=== 10.0345 ^


10.0031


4 5^=^=10.0352 S.5 = 10.0668 ,


10.0039


0.5-=


´4.6 =«10.0360 8.6 = 10.06765


0.6« 10.,0047


. 4.7 == 10.0368 8.7 _ 10.0684


10.0055


0.7


8.8 = 10.0692
4.8== 10.0376


10.00625


0.8 =
8.9 =.10.0700
49 ^ 10.03845


10.0070


9.0 =.10.0708
5.0^ 10.03915
1.0== 10.0078


3.1 ==10.03995 9.1 = 10.0716
10.0086


1.1===


9.2=10.0723


5.2 =^=-10.0408
10.0094


1.2==


5.3=10.0416 9.3 = 10.0731


10.0102


L3==


. 5-4^10.0424 9.4 _ 10.0739


. 10.0109


1.4^


´ 5.5^10.0432 9.5 _ 10.07475


=. 10.0117


1.5=^


5.6 ^ 10.0439 9.6 = 10.0756
^ 10.0125


1.6 =
^ 10.0133 5.7 == 10,0447 9J._ 10.0764


1.7 =
= 10.0141 5.8= 10.0455 9.8=10.0771 , ^


1.8
1.9 .-10,0148 5.9 == 10.0463 9.9 _ 10.0779
= 10.0156 6.0 = 10.0471 10.0= 10,0787
2.0
6.1 = 10.0478 10.1 ==10.0795
= 10.0164 ^ 10.0172 6.2 == 10.0486-10.2=10.08025


2.1
. 2.2


6.3 =^ 10.0494 10.3= 10.08105
= 10.0180


2.3
2.4 =. 10.0187 6.4 ==10.05025 10.4=10.08186
2.5 = 10.0195 6.5 ==10.05105 10.5 = 10-08265
. 2.6 = 10.0203 6.6 ==10.0518 10.6= 10.0835
2.7 =^10.0211 6-7 = 10-0526 10.7=10.0843 ,
2.8 :^ 10.0219 .6.8^10.0534 10.8= 10.0850
2-9 =. 10.02270 6.9 = 10.0542 10.9^ 10.0858
3.0 = 10.0235 7.0 .^ 10.0550 11.0_ 10.0866
3.1 ^ 10.0243 7.1 == 10.0557 11.1 = 10.0875
3.2 = 10-0251 7.2= 10.0565 11.2 ===10.0883
3.3 = 10.02585 7.3= 10.0573 11.3= 10.0890
3.4 = 10.0266 7.4=10.0581 11.4_ 10.0898
3.5 = 10.0274 7.5^ 10.0589 11.5 = 10.0906
3.6 --= 10.0282 ´ 7.6= 10.05975 11.6= 10.0914
3.7 ^ 10.0290 7.7= 10.06045 11.7= 10.09215
3.8 == 10.0298 7.8= 10.0613 11.8=10.09295
-3.9 ==. 10.0306
7.9= 10.0621 11.9= 10.0938
^ ´ 4.0 10.0313


=


8.0=10.0629 12.0=10.0946


Ne treba dakle za praktični rad ništa drt´.go već naći iz ove
tabele faktor, koji odgovara nekom izračunanom odnosno izmje*
renom linearnom utezanju sekcijone dijagonale te ga multipliko=^
vati sa duljmom priječke.voziljke (Fahrschienenlange) D i raz=


lomkom. Q pa je tako izračunan postavljaj nonija.


Konačno donosimo gotovu tabelu, u kojoj je faktor 7o5"l"~
obračunan tako, da Je kao, izlazište upotrebljeno usušivanje pa.


. : Wui:^^^ ^´´´´´´- ^.^^^^^^ ^^ ^^bele jasno se razbire iz


Za 01. = 10.0010


Za: 1.0^10.0100


1.9 ^-=10.0190
0.2 =.^ 10.0020
1-1= 10.0110


2.0 = 10.0200
0.3 == 10.0030
0.4 ^ 10.0040 1.2 10.0120 2.1 _ 10.0210
1.3 10.0130
,0.5 ==--10.0050 2.2 ^== 10.0220
0.6=^10.0€60


1,4 10.0140 2.3 == 10.0230


1,5 10.0150


0.7^.10.0070 2.4 = 10.0240
0,8^^10.0080 1.6 10.0160 2.5 =-=. 0.0250


1.7 10.0170
0.9.^10.0090 2.6.... 10.0260


1.8 10.0180
2.7 ^-^- 10.0270


ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ournska industrija i trgovina.


Za: 2.^^- 10.0281 Za : 0.0 = 10.06036 Za: 9.1 = 10.09183


2.9.-. 10.0291 6.1 ^-.10.06137 92 ^ 10.09285


3.0^10.0..1


0.2 = 10.06239 9.3 «==^10.09387
3.1=^.10.0311 6.3 = 10.06340 9.4=10.09489
3.2^10.0321 6.4=] 0.06441 9.5^=10.09592
53 = 10.0331 6.5 = 10.06542 9.6 = 10.09693
3.4^10.03411 6.6=10.06644 9.7 === 10.l>9795


3.5 =.10.03512 6J = 10,06745 9.8 = 10.09897
3.6^10.03613 6.8.-.0.06847 9.9^10.09999
3.7 ==10.03714 6.9=10.06948 10.0=10.10101
3.8 ^ 10.03814 7.0 = 10.07049 10.1 = 10.10203
3.9 .==10.03915 7.1 _ 10.07150 10.2= 10.10305
4.0=10.04016 7.2 _ ] 0,07252 10.3= 10.10407
4.] ^10.04117 7.3 _ 10.07.354 10.4=10.10509
4.2:^ 10.04218 7.4 = 10.07455 10.5 = 10.10611
4.3 ==-10.04319 7.5 = 10.07556 10.6=10.10713
4.4=10.04419 7.6 = 10.07658 10.7= 10.10816
4.5 = 10-04520 7.7 = 10.077595 10.8= 10.10018
4.6=10.04621 7.8 = 10.078615 10.9=10.11020
4.7 = 10.04722 7.9 = 10.07963 11.0^10.11122
4.8 =. 10.04823 8.0=10.08064 11.1 = 10.11224
4.9 = 10.04924 8.1 = 10.08166 11.2-^10.11326
5.0^10.05025 8.2 = 10.082677 11.3=10.11429
5.1 == 10.05126 8.3^10.083695 1L4 _ 10.11531
5.2=10.05227 8.4= 10.08471 11.5^10.11634
5.3 = 10.05328 8.5=.. 10.08573 11.6=^.10.11736
5.4 = 10.05429 8.6 = 10iJ8675 11.7:^-10.11838
5.5 = 10.05530 8.7 = 10.08776 11.8 =.10.11941
5.. 10.056315 8.8 = 10.08878 0.1 _ 10.0008
5.7 = 10.057326 8.9 = 10.08980 11.9_ 10.12043
5.8 = 10.05834 9.0^10.09081 12.0=10.12146
5.9 = 10.05935
Kako se iz svega rečenoga razbire preciznim je pantografo^
vanjem omogućeno, da se iz usušenoga i izobličenoga nacrta
može dobiti geometrijski tačna slika, koja potpuno odgovara
neusušenom originalu, a time je polučena velika tehnička pred:^
nost a naročito povišen stupanj tačnosti kod obračunavanja
površina.


Šumska industrija i trgovina.


Naša industrija tanina.
Uslijed o^^romnog i svestranog proširenja potreba na koži razvila se iz
nekadanjeg malog obrta iičinjanja kože danas iTOĆna i velika industrija tanina.
Pronalaskom novili tvari za učinjanje, tvari intenzivnoga djejstva, koračala je
industrija sve silnijc, potiskujući sve \dše učinjanje kože kao mali obrt, kojemu
je preostalo samo neko izvjesno značenje lokalne naravi u krajevima sa manje
intenzivnom kulturom te u zemljama, koje su van dohvata velikih prometnih
puteA´a.
Rukom o ruku s tim je razvojem koračalo naporedo: izgrađivanje velike
industrije, koja u A´eliklm množinama producira konccntrovane ekstrakte za
učinjanje iz prirodnih produkata, bogatih na trijesiu.
Najvažniji producenat ekstrakta u Evropi bila je Francuska i Italija po
svojim kestcnoA^m šumama te Slavonija po bogatstvu svojih hrastovih šuma.
Uloga Slovenije s njenom slabije raz^^´jenom industrijom ekstrakata vise je
lokalne naravi. Za vrijeme rata iscrpljene su ondje velike zalihe kestenovoga