DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 74     <-- 74 -->        PDF

.&


Još se je razvila življa debata kod pitanja osnivanja podružnica,
jer je pao predlog, da se podružnice ne osnivaju. No i u tom pitanju
saglasila se je skupština sa predlogom u nacrtu pravila, da se
podržnice osnuju.


Napokon skupština kod § 53. nije usvojila predlog ni nacrta
pravila, ni odbora, da za slučaj razlaza udruženja ima imovina, koju
je koje sadanje društvo u udruženje doprinjelo, pripasti odnosnim
pokrajinama, tako da s njome upravlja do osnivanja sličnog društva
politička vlast, dotične pokrajine, nego je zaključila, ako se društvo
razidje, da sa sveukupnom imovinom društva upravlja ministarstvo
šuma i ruda, dok ne bude osnovano novo društvo sa istim ciljem.


Nakon prihvata pravila izabrana je ova uprava: za predsjednika
Milan Turković, dosadanji predsjednik hrv. šum. društva; za
podpredsjenike Radulović Josip, šum. nadsavjetnik, Miloš Cirković,
inspektor ministarstva saobraćaja, Josip Lenarčič, šumoposjednik i
industrijalac; za tajnika Mane Divjak, šum. nadzornik; za blagajnika
Ivan Ceović, šum. nadzornik; za odbornike: Josip Ooederer oskrbnik,
Miodrag Starhenković, šum. inspektor, Rudolf Pilepić industrijalac,
dr. Stipo Landikušić, šum. insp. Petar Manojlović, šumarnik petrovaradinske
imovne općine, Ing. Simo Krstić, nar. poslanik, Ing. Ante
Ružić, gozdni komiser, Ilija Slepčević, šum. savjetnik, dr. Aleksander
Ugrenović, direktor vlastelinstva, Ing. Franc Pahernik, Sava Vučetić,
okr. šumar, Milan Marinović, šum. nadinž, Rihteršić Alojz okr.
gozdor, Miloš Nešković, okr. šumar, Fran Lang, skrbnik, dr. Dauda
Edo, vladin podtajnik, Milan Knežević, šumarnik, Milan Bajić, šum.


U nadzorni odbor izabrani su: dr. Andrija Petračić, prof. univerze,
Roman Sarnawka, šum. nadinžinjer, Ing. Rustia Josip, dvorski
savjetnik i Jovo Simonović, šum. inspektor.


Po tome je izabrat odbor za proučavanje uredbe o organizaciji
šumarske službe, i uredbe o izjednačenju plaća šumarskih činovnika,
koje je uredbe izradilo ministarstvo šuma i rudnika, pa
želi prije uzakonenja uredbe saslušati i šumarsko društvo.


Pošto se proračun društva nije mogao sastaviti za ovu godinu,
jer se izdatci ni približno ne mogu opredijeliti, to je skupština dala
upravnom odboru za ovu godinu neograničeno pravo raspolaganja
sa društveni prihodima, unapred uvjerena, da će odbor činiti izdatke
samo za neophodne stvari.


Konačno su na skupštinu donesene dvije rezolucije upućene
Ministarskom Savjetu. Prva da se najenergičnije odbije ma čiji pokušaj
o s užavanju našeg prava na luku Baroš, druga, da se u svima
poslovima šumarskog gospodarstva i industrije, sasluša Jugoslavensko
šumarsko udruženje .preko njegovih izaslanika.


Uređuju profesori Dr. A. Petračić i Dr. A. Levaković.
Tiskara C. Albrecht, Zagreb.