DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 55     <-- 55 -->        PDF

privr. kotar, šumarima kod gjurgjevačke odn. slunjske imov. općine
u X. čin. razr. ; računarski pristav. Mato Turkal j protustavnikom
slunjske imov. općine u X. čin razr. ; akcesista gjurgjevavčke imov.
općine Stjepan Valte r pisarn: oficijalom iste imov. općine u X.
čin. razr.; državni lugar Tomo Rukavina akcesistom ogulinske, a
nadlugar brodske imov. općine Blaž Vincetić pisarn, ckcesistom
brodske imovne općine u XI. čin. razr.; geodeta Marko Grivi ć
geodetom otočke imov. općine u X. čin. razr.


Premještenje. Kr. zemalj. šum. nadsavjetnik Vilim Č meli k
premješten je u svojstvu kr. ministar, savjetnika od povjereništva
šuma i rudnika u Zagrebu k kr. šum. zvanju u Apatin i imenovan
upraviteljem toga zvanja, a dotadanji upravitelj istoga, kr. šumarski
nadsavjetnik Ilija Stojanovi ć postavljen je za upravitelja kr. šum.
ureda na Sušaku.


Umro. Gosp. Hinko Begna, šumamik križev. imov. općine i
upravitelj šumarije u Garešnici, umro je dne 11. V. t. g. nakon kratke
i teške bolesti. Pokojnik je bio vrstan stručnjak i savjestan činovnik,
a kod svih drugova kao dobar kolega vrlo omilien. Surađivao je
također u više navrata vrlo dobrim člancima u „Šumarskom listu",
a bio je i članom upravnoga odbora Hrvatskog šumarskog društva.
Pokoj mu vječni !


Narodna žurnalistika.


Riječka jugoslavenska stranka pokrenula je od 1. travnja o. g.
svoj list „Riječki glasnik", kako bi riječki Jugoslaveni dobili
svoje glasilo, e da se što lakše odupru tuđinskoj bujici. Taj list ne
će ni najmanje ulaziti u unutarnju stanačku borbu u Jugoslaviji, već
će jedino nastojati, da među našim narodom na Rijeci i Istri diže
vedar narodni optimizam i vjeru u prisajedinjenje sa majkom Jugoslavijom.
Preporučamo stoga ovaj vrijedni list cijenj. drugovima,
kako bi se u nejednakoj borbi sa tuđinom, a na dobro cjelokupnog
našeg naroda što bolje uzdržati mogao. Pretplata iznosi: četvrtgodišnje
25 K, polugodišnje 50 K, za cijelu godinu 100 K. Novac se
šalje na upravu lista, Zagreb, Wilsonov trg. 3. List za sada izlazi
u Zagrebu kao tjednik, dok će na Rijeci, čim bude moguće preseljenje,
biti pretvoren u dnevnik..


Ispravak.


U članku „Naučna ekskurzija slušača šumarstva na kr. sveučilištu
u Zagrebu", otisnutom u trobroju 1, 2, 3 od ove godine, str. 16.,
gdje je govor o veleprodaji Krasnica, navedeno je zabunom na svim
mjestima ime „Narodna šumska industrija d. d." umjesto pravog
naziva dotične gostoljubive tvrke, koji glasi „Jugoslavenska šumska
industrija d. d."