DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Osobne vijesti.


Imenovanja. I. U gospodarsko-šumarskom fakultetu
sveučilišta kr. S. H. S. u Zagrebu imenovani su: Srednjoškolski
profesor i naslovni sveučilišni profesor Dr. Stjepan Bohni ček
javnim redovitim profesorom za matematiku ; kr. šumar, nadzornik
u miru i vlastelinski šumar, direktor Dr. Aleksandar Ugrenović
javnim redovitim profesorom za uporabu šuma ; kotarski šumar
brodske imovne općine Antun Premužić pristavom kod profesorske
stolice za gradnju šumskih prometila.


II Kod uprave državnih šuma i šumsko-pol it ičke
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji imenovani su: Kr. zem.
šum. nadsavjetnik Stevan Petrovič vršiocem poslova povjereništva
šuma i rudnika u Zagrebu; kr. ministarski savjetnik Bogoslav Kosović
kr. zemalj. šum. nadsavjetnikom u V. čin. razredu kod povjereništva
šuma i rudnika u Zagrebu; kr. šum. nadsavjetnik i upravitelj
kr. šum ureda u Vinkovcima Ernest Zeisberger kr. minist.
savjetnikom u V. čin. razr. kod rečencg ureda; kr. šum. savjetnici
Ivan Zezulka kod kr. šumar, ureda u Vinkovcima,, te Vilim Pere
i Karmelo Zajc kod kr. šum. ureda u Zagrebu kr. šum. nadsavjetnicima
u VI. čin. razr. kod rečenih ureda; kr. šum. nadzornik Petar
Manojlovič kr. šum. savjetnikom u VII. č. razr. kod kr. šum.
ureda u Vinkovcima; nadšumar giurgjevačke imovne općine Josip
Šustić kr. šum. nadinžinirom u VIII čin. razr. kod kr. šum. ureda
u Zagrebu; kr. sum. nadpovjerenici Budimir Strgar i Milan Pic hier
kr. šum. nadzornicima u VIII. čin. razr. kod kr. kotar, oblasti u
Ogulinu odn. u Požegi ; apsolventi gosp. šum. fakulteta u Zagrebu
Ing. Slavko Delač i Ing. Vinko Pleša privremenim kr. šumarskoinženjerskim
pristavima u X. čin. razr. kod kr. šum. ureda u Zagrebu ;
apsolvent istog fakulteta Ing. Stjepan Ka no ti privr. kr. šum povjerenikom
u X. čin. razr. kod kr. kotar, oblasti u Ivancu; šumarskoračunar.
đnevničar Milovan Segher privrem. računar. oficijalom
u XI. čin. razr. kod kr. šum. ureda u Zagrebu.


III. Kod krajiških imovnih općina u Hrvatskoj i
Slavoniji imenovani su: Nadšumarnik gjurgjev. imovne općine
Gustav L a eh, nadšumarnik gradiške imov. općine Bogoslav Hajek
i nadšumarnik križevačke imov. općine Ivan Beck šum. savjetnicima
rečenih imovnih općina u VI. čin. razr. ; šumarnik brodske imovne
općine Oskar pl Agić, šumarn k gjurgjevačke imovne općine Vaclav
Fuksa, šumarnik petrovarad. imovne općine, Sava Mi lutin ovi ć
nadšumarnicima rečenih imov. općina u VII. čin. razr.; nadšumari
brodske imovne općine Josip Benaković i Izidor Krček, nadšumar
ogulinske imovne općine Milan Grozdanić, nadšumari II.
banske imovne općine Dušan Zec i Petar Vlatković, nadšumari
brodske imnovne općine Antun Tomljenović, Ivan Muravić
i Josip Alković šumarnicima rečenih imovnih općina u VIII. čin.
razr.; kotar, šumar ogulin. imov. općine Božidar Ne u hol d nadšumarom
iste imov. općine u IX. čin. razr. ; apsolventi gospod, šum.
fakulteta u Zagrebu Ing. Eduard Weisenzell i Ing. Ivan Smilaj