DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Gospodarski imala bi omorika samo jednu prednost
nad borom — znatno jaču otpornost spram nepogoda, jači
i dublji korjen. Drvo joj kvalitativno nije ravno borovu drvu,
jer joj se stablo gotovo nikada ne čisti od gustih donjih
grana. Njena kvantitativna sposobnost, kao Što je gore spomenuto,
znatno je manja. Naprotiv proizvadja relativno
mnogo sjemenja, većina stabala pokrivena je u gornjem dijelu
iz godine u godinu lijepim, malim groždju sličnim,
gustim ljubičastim šešarkama. Kao da naslućuje svoju propast,
i kao da u zadnjoj zdvojnoj borbi proti sudbini hoće da
stavi svu svoju snagu u službu uzdržavanja vrste.


Naša je dužnost, da joj pomognemo u toj borbi. Ako
su joj druge vrsti drva gospodarski i pretpostavljene, ostaje
ona ipak naša najljepša crnogorica, a pogled na nju mora
da obraduje srce i dušu svakog prijatelja prirode i šumara,
te da u najvećem stepenu zadovolji smisao za ljepotu svakog
kulturnoga čovjeka. Stajala je na koljevci čovječanstva,
svjedok je razvitka njegovog od prvih borba stanovnika
špilja s prirodnim silama i divljom zvjeradi kroz nebrojena
tisućljeća do danas. 1 pijetet mora dakle pomoći da uzdržimo
to plemenito drvo za buduće generacije.


Zato je osim zabrane sječe, što pasivno djeluje, potrebna
i aktivna njega raslišta. Nadajmo se da će bosanska
zemaljska vlada, kojoj je povjerena ta narodna dragocjenost,
učiniti i taj korak, te stvoriti od posljednjeg nalazišta omorike,
od više puta spomenutog gorskog lanca Drinske kotline,
narodni perivoj, u kojem će omorika uz odgovarajuću
zaštitu i njegu naći zadnje, sigurno utočište.


Kućna gljiva (merulius lacrymans) i borba
protiv nje.


Napisao Levln Heisinger, nadsumar imovne općine gjurgjevačke.
(Nastavak.) j u;: ´,´.´-. a


2. Znanstvena diagnoza.
Na licu mjesta sakupljenim materijalom (zračni mycelij
ili pako mycelijski konopci) postupa se na slijedeći način:
Zračni se mycelij mikroskopska u svrhu, da se uzmogne
ustanoviti prisutnost kopčastih stanica, kako je to već na
stranici broj 4 (slika broj 1 ) opisano. Kod toga jest najbolje
upotrijebiti povećanje 1 : 500.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Nu to medjutirh nije dosta, jer kopčaste stanice posjeduje
i mycelij od polyporusa, kôja gljiva takodjer u kući
živi. Akoprem jest oblik tih kopčastih stanica nešto drugačiji
od onih kućne gljive, to se sigurnosti radi mora učiniti jošte
jedan "pokus, i to obzirom na broj staničnih zrna.


...- |C


4-.


..-3.


Kako jest nedvojbeno dokazano posjeduju kopčaste
stainicë´^rneruliusa lacrymansa u svakom slučaju veći broj
šfarvičnih ffta^slika broj 3), dočim one stanite kod poly-
0iBsP(3Šp6rWuiai posjé´duju´ redriovrio sârno 2 stanična


k" ! ;


zrna (slika 0fbj 4)." \ ´
"´´n To je toČha razlikaižr^^^mefuiiusa Iac´rymans i polyporusa
vaporafiusa^ U tu svrliu jest najbolje upotrijebiti


´^ffT


povećanje 1 : lbbO .. : .).


-,,.. se.uzmogne laglje ustançpft.diagnoza pomoću stanicmh1
zrna, preparira Se zračni mycelij^ po" -Rtiihlandu na
slijedeći način: 1. ´< ; i-
Svježi zračni mycelij u podobi pamuka uroni se, u tekućinu
sastojeću od 0´87. kromove kiseline, kojoj se pridodaje
1% koneejitriranç octene kiseline (Eisessig); nakon


stave


što su^ %9t<}frtek#$fliii hîT 19 i .$..-i0dležalj> se 2 -3
Sata,^´ ppsudu^ sa Vodom u .syrhUj, cja se isperu; ppsine toga
mo^e se´ ope/ 6—24 " saja^y „ptopini od´, 1 *5% "željeznog
aiauria, ISfakon toga me^se zračni myceliji bez da^ser,ispjr.... yeiiom^u otqpjnu Jprmhaematoxylina. Ta ´se omnma
sastoji iz: Haematoxilin kristal.: Vfyf destilirane vode 2..
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 17     <-- 17 -->        PDF

113


formalina 4-0. (Te otopine mogu se dati napraviti.u ljekarni


u pomanjkanju vlastitog laboratoriuma.) U toj otopini ostaju


myceliji po prilici 6 sati, ispiraju se nakon toga vodom, te


se polažu opet 3—10 minuta u otopinu željeznog alauna.


Nakon toga ispiru se objekti ponovno sa vodom te stavljaju


% sata u 75% alkohol, a zatim Vs sata u smjesu sastojeću


iz jednakih dijelova čistog alkohola i xilola. Iz xilola polažu


se konačno objekti u kanadski balsam. Ta je metoda boja


disanja preparata najzgodnija. *


Mycelijski konopci ispituju se *mikroskopički obzirom


na prisutnost sklerenhymskim vlakancima sličnih hypha,


kako je to već na strani broj 6 (slika broj 2, b) potanje


opisano. Kod toga jest najbolje upotrijebiti povećanje


l : 400 do 1 : 500.
Da se uzmognu dobiti jasnije slike pod mikroskopom,
preporučuje se promatranje popriječnih prosjeka mycelijskih
konopaca obavljati uz bojadisanje preparata sa razredjenom
otopinom joda. "?!


Taj reagens obdjadiše stanične stijene smedje, te iMČe
osobito napadno membrane sklerenchymskim vlakancima


["1 nit*]


sličnih hypha.


Nastupi li pako slučaj, da( na rastvorenom1 drvu na licu
mjesta nismo kadri da nadjenio nikakov zračni mycelij ili
pako mycelijski konopac, pomažemo si osnivanjërri drvenih
kultura gljive. ´ : " ^


, U tu §vrhu pdrežu se komadići napadnutog drva u duljini
od 15—20 centimetara, urone u vodu i drže pod vodom
po prilici 5—6 sati. Ked toga ne smije se upotrijebiti posve
rastvoreno drvo,, već. ono na granici jnfçkcije.


Najbolje jest upotrebiti drvo, koje je ha jednoj polovici
napadnuto, dočim se na drugoj polovici ´ jošte o infekciji
ništa ne opaža. Na tu okolnost treba osobito pripaziti, jer


o tom ovisi u velike uspjeh istraživanja. ^ U F§rQ]tivnorri sluT
čaju mogli br odabrati takov-i «.....^ u ...... jest myçeljj
posve, obamro; ^. -, ... ^´"*?»:i´;.fi h§f 1 Ha ?! .#??Y.91
Nakon što´je drvorodtejžafo»! .... . $...? , tt vodi»
stave se uzorci pod stakleno ´.....^.> .´.> 1 ffiočenjaMa daljnje promatranje?. r*tr5o?* $Mé$ ....... ---h $înq*


Myceliji kućne glive« ´ razvij^|tf ste u Ami kulturama;jdosta
brzo, čestd puta pojavljuju se već nakon trećeg dana. ..^
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 18     <-- 18 -->        PDF

ćenito se može uzeti, da se kućna gljiva može ustanoviti već
nakon nekoliko dana. Predje li 14 dana, bez da se je pojavio
mycelij kućne gljive, mogu nastupiti dva slučaja i to:


1. Da su myceliji . drvu već mrtvi.
2. Da drvo nije u opće bilo inficirano kućnom gljivom.
Na taj način dobiveni myceliji, istražuju se obzirom
na prisutnost kopčastih stanica i broj staničnih zrna-.
Samo se po sebi razumije, "da će se na drvnim kulturama
osim zračnih mycelija kućne gljive razvijati i myceliji
ostalih gljiva, nu prisutnost iste ustanovljuje se lako, temeljem
gore navedene diagnoze.


Mycelijski konopcL uzgajaju se pomoću suhih kultura
drvenih uzoraka. Pri tom jest najpolje upotrebiti postupak,
kojega preporučuje dr. Karlo Mez.


Po njemu i umataju se uzorci drva u drvnu vunu (Vollin),
koja je bila panajprije nakvašena sa vodom, no prife uporabe
dobro ižmikana. Tako umotani uzorci drva stavljaju se
bez ikakovog dovadjanja vode pod stakleno zvono na daljnje
promatranje. Nakon 14 dana do tri tjedna razvijaju se za
istraživanje sposobni mycelijski konopci, u slučaju da je drvo
bilo zbilja okuženo kućnom gljivom.
. Ne pojavljuju li se ti konopci niti nakon izminuća četvrtog
tjedna, onda se tu radi o uzorcima drva, u kojima
su ti konopci već mrtvi, ili pako nije drvo bilo u opće
okuženo kućnom gljivom. ,


Na taj način uzgojeni mycelijski konopci ispituju se


obzirom na prisutnost sklerehinskimhypha, kako je to jur već opisano.
vlakancima sličnih
III. Ostale vrsti meruliusa.
i ^ 1.´ Merulius hydnoides. ft


Ta vrsta kućne gljive jest u svim svojim dijelovima
nježnije gradjenatod meruliusa lacrymansa, a nalazimo je
u naravi u kućama i ugljevnicima (na drvu potpora). Karaktereristika
te gljive jest ta, da se posve uz supstrat odnosno
inficirani predmet priljubi, odfazujući time točan reliev istog.


Razlikuje se od meruiiusa lacrymansa time, što su joj
spore više kugljastog oblika, dočim su spore m. lacrymansa
više jajolikog oblika. Nadalje iznosi kod te gljive duljina
spora 4—5 «A, a širina 3—4> za razliku od m. lacrymansa,
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 19     <-- 19 -->        PDF

115


kod koje iznosi duljina spora 9—12 «. a širina 5—7 mikromilimetara.


Osim toga razlikuje se od svih ostalih vrsti meruliusa
time, što imade najmanje kopče na t. zv. kopčastim stanicama
i nadalje, jer su te tvorevine ispunjene mjestimično
nekim smedjim sadržajem.


I kod te vrsti kućne gljive nalazimo veći broj staničnih
zrna, kao što i kod m. lacrymans.


Ta gljiva može grede, letve, oplate i t. d. potpuno
razarati, nu intenzitet i brzina raštenja mycelija, a prema
tome i brzina razaranja i rasprostranjenja jest mnogo manja,
nego li kod meruliusa lacrymans. Štete prouzročene tom
gljivom ostaju ograničene na pojedina mjesta, pa se sa štetama
učinjenima po meruliusu lacrymans ne mogu ni izdaleka
uporediti.


Pošto se gotovo uvijek samo sporadički pojavlja, nije
ta vrst kućne gljive više opasna od polyporusa vaporariusa,
pa se uslijed toga ne ćemo tom gljivom potanje pozabaviti.


2. Merulius aureus.
Karakteristika te gljive leži u tome, što su joj spore
bezbojne. Polože li se spore na tamnu glatku podlogu,
ukazuju se kao bijeli ili pako slabo žućkasti prašak, dočim
su spore kod svih ostalih vrsti meruliusa obojadisane smedje.


U naravi su toj gljivi plodišta malena, najviše do 6 centimetara
promjera, te se obično sakrivaju u pukotinama i
udubinama drva.


Ta gljiva živi vani u naravi, ponajviše u borovim šumama,
dočim se u kućama nalazi vrlo rijedko.


Spore su joj elipsoidičkog promjera 6—7 u. dugačke
i 3—4 ii. široke, za razliku od ostalih vrsti meruliusa. Mycélium
te gljive razara drvo slično kao prava kućna gljiva,
nu to razaranje nije tako intenzivno i ne rasprostranjuje se
u tolikoj mjeri kao kod potonje.


Pošto jest razaranje te gljive od malene praktične važnosti
po infekciju kuća, ne ćemo se u daljnje tančine upuštati,


3. Merulius tremellosus.
Ta gljiva dolazi vrlo rijedko, gotovo nikada u kućama,
a ako i jest, razara drvo malo, te se od već napadnutog
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 20     <-- 20 -->        PDF

.


drva ne rasprostranjuje na susjedne objekte, pa je prema


tome po kuću kao cjelinu uzeto, gotovo neškodljiva.


Relativno često se pojavlja na drvenim podporima u
rudnicima i to ponajviše na drvu od listača, nu i tamo ne
pravi bogzna kakovih šteta.


Spore te gljive su cvlindrički-eliptičnog oblika (često
puta su nešto zaokružene), dočim su 4 {J. dugačke i 1 -. široke
za razliku od ostalih vrsti meruliusa.


Ta gljiva ne dolazi kod infekcija kuća uopće u obzir,
te je samo potpunosti radi spomenuta.


IV. O životnim uvjetima kućne gljive.
Ovo je poglavlje od velike važnosti kod borbe protiv
kućne gljive odnosno protiv širenja infekcije istom, jer se
navadjaju uvjeti i okolnosti, kod kojih jest vegetiranje kućne
gljive otešćano, a dapače u nekojim slučajevima posve
onemogućeno.


Kako je jur već spomenuto, kućna gljiva jest jedina
gljiva, koja u dobro gradjenim i suhim kućama rastvara
drvo. Ta činjenica tumači se time što se uslijed velikog
intenziteta rastvaraja celuloze u drvo izlučuje voda, koja jest
upravo nužna, da može kućna gljiva rasti i rasprostranjivati se.
Ovo potonje jest i uzrokom, da se ona širi i na posve suhom
drvu, tako da se ona pojavlja u kućama, kod kojih je sasma
savjesno provedena izolacija protiv vlage.


Dugotrajnim opažanjima opaženo jest, da umjerena vlaga
povoljno djeluje po vegetaciju kućne gljive, jedino je tvorba
plodišta ovisna od relativnog osušenja supstrata, kako je to
već prije spomenuto.


Nu nedvojbeno je dokazana i ta činjenica, da je kućna
gljiva mnogo više osjetljiva protiv prekomjerne vlage, nego li
protiv osušenja drva, napadnutog po kućnoj gljivi. Kod velike
vlage ne nalazimo nikada kućne gljive. Dapače u potpuno
vlažnom drvu pogiba u najljepšoj i najpotpunijoj vegetaciji
se nalazeća kućna gljiva nefaljeno.


Ovo potonje ne stoji u protuslovlju sa činjenicom, da
se myceliji kućne gljive kod čistih kultura u tekućem supstratu
uzgojiti mogu i to s razloga, jer čiste kulture nisu u
borbi sa ostalim organiznima, a osobito bakterijama, koje
sprečavaju razvijanje i vegetaciju kućne gljive i koje se bakterije
nalaze kod gradjevnog drva u dostatnoj mjeri.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 21     <-- 21 -->        PDF

11?


Kako iz gornjeg promatranja proizlazi, osušenjem gracljevnog
odnosno uzidanog drva, ne ćemo kućnu gljivu uništiti,
a niti sprečiti infekciju istom. Prekomjernom vlagom
mogli bismo kućnu gljivu posve uništiti, nu to je stvar nemoguća
obzirom na stotinu gradjevno zdrastvenih i gradjevno
konstruktivnih razloga.


Kao daljnji uvjet vegetacije kućne gljive može se smatrati
stanoviti stupanj vlage u zraku i- mirnoća istog, dakle
mjesta, koja nisu izvrgnuta strujanju zraka (prupuhu)


U zgradama su napadnute po kućnoj gljivi daleko više
partije u podrumu i prizemlju, nego li u spratovima i to
s razloga, jer gljiva treba u svom prvom razvitku vodom zasićeni
zrak. Nu to vrijedi samo za prvi početak razvitka
gljive i to poglavito za razvijanje mvcelija glive, jer si je
isti kadar kasnije stvarati sam vodu iz drva, cijepanjem celeloxe
na ugljičnu kiselinu i vodu.


Plodišta pako naprotiv, kako je već spomenuto stvaraju
se osušenjem supstrata i razvijaju obično na zraku


Ti gore navedeni uvjeti vegetacije kućne gljive ne mogu
se upotrebiti za uništenje iste, već samo kao obrambeno
sredstvo proti infekcije istom. U kasnijem razvitku kućne
gljive te životne uvjete ista ne potrebuje, već se prema njima
vlada posve indiferentno.


Kao daljni uvjet vegetacije kućne gljive dolazi u obzir
temperatura. Već od prije je bila poznata činjenica da leži
optimum rastenja kućne gljive kod 225° C; medjutim opaženo
jest da ona pod nekim okolnostima bujno prirašćuje i
kod 25° C.


Minimum rastenja, koji je opasan po raztvaranje drva
mora da leži dosta nisko, jer se bujno razvijena plodišta
opažaju u drvenim ledvenicama, odmah nakon izpražnjenja
ledom.


Najnovijim iztraživanjima dr. Karla Meza ustanovljeno
je, da myceliji kućne gljive dosta dobro rastu i kod temperature
od 27° C.


U tu svrhu držao je dr. Mez čiste kulture mvcelija u
termostatima ponajprije kod temperature od 22° C, zatim
je u razmacima od svakih 14 dana povisio temperaturu za
72 stupnja. Nakon razdoblja od 5 mjeseci pokazalo se je,
da te čiste kulture mvcelija kućne gljive kod temperature
od 27° C jošte dobro rastu.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 22     <-- 22 -->        PDF

118


Jedina razlika u rašćenju kod tih pokusa sa postepenim
povišenjem temperature sastojala se je u tome, što su mvceliji
kod normalne temperature od 22° C imali više plosnati oblik,
dočim su se oni kod temperature od 27° C razvijali više
u obliku jastuka.


U sljedstvu gornjih činjenica proizlazi, da se mycelij
kućne gljive može prilagoditi i nešto većim temperaturama
od normalne, tako da kod 27° B može jošte nesmetano rasti.


Prema tome bismo moglk»kazati, da se kućna gljiva u
pogledu raštenja u nekim granicama može priučiti na stanovite
temperature, koje dulje vremena na istu djeluju.


Sličnih primjera imademo više u mykologiji. Isti slučaj
nastupa i kod tuberkuloze. Bacillus tuberkuloze imade svoj
optimum kod 20° C, kao tuberkuloza riba; kod 22° C, kao
tuberkuloza žaba ; kod 37° C, kao tuberkuloza čovjeka i sisavaca
i kod 43° C kao tuberkuloza ptica.


Istraživanjima o vegetaciji i rašćenju kućne gljive kod
raznih temperatura mnogo je zasluga stekao Falck, te je
u tom predmetu postavio norme sa točno odredjenim veličinama.


Prema njemu počimlje rasti mycelij kućne gljive kod


+ 3" C. Kod temperature od 18-22" C prirašćuje mycelij
najbolje. Kod temperature od preko 26" C mycelij kućne
glive ne raste.
Izmedju temperature od 3° i 18° C povišuje svaki stupanj
topline rašćenje hypha u smjeru duljine točno za istu veličinu.
Prirast mycelija po duljini jest dakle u istom smjeru


* sa
povišenjem temperature.
Iz gornjih činjenica proizlazi, da će kućna gljiva u ledvenici
mnogo manje štete počiniti nego li u podrumu od 12° C
temperature ili pako u stanbenim prostorijama, koje se obično
temperiraju sa 16—17° C.
Po Falcku prestaju myceliji kućne gljive prirašćivati
kod temperature od 27° C i budu kod temperature od 34° C
za tri dana, a kod temperature od 38° za tri sata
uništeni (ubijeni).
Iz gornjeg razmatranja proizlazi, da je vegetaciji kućne
gljive najveći neprijatelj toplina, pa tu činjenicu ne smijemo
u nikojem slučaju s vida pustiti prigodom izvadjanja izolatornih
radnja protiv kućne gljive.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kad bi postojala tehnička mogućnost, da se napadnuto
drvo drvenih konstrukcija i naprava ugrije do temperature
od 40° C, mogli bismo kućnu gljivu u napadnutim po njoj
kućama jednim mahom uništiti.


U koliko djeluje toplina štetno po vegetaciju i rašćenje,
a prema tome i razvoj kućne gljive, imao sam prilike često
puta o tom se uvjeriti prigodom izolatornih radnja protiv nje.


Kod tih radnja češće se opaža, da partija podova, koje
su u blizini peći, nisu u opće ili barem ne u tolikoj mjeri
napadnute po kućnoj gljivi, kao što ostale partije podova,
ili su pako mycelijski konopci kod tih partija kraj peći već
obamrli.


Samo se po sebi razumije, da se gornja činjenica ne
može u svakom slučaju uzeti kao pravilo, jer to ovisi


o dvima faktorima i to:
1. Koliko, kada i kako dugo se u tim gore navedenim
pećima loži.
2. U koje se je godišnje doba mycelij kućne gljive
kraj peći razvio, da li ljeti, kada se ne loži, ili pako zimi,
kada se loži i kada vladaju u okolini peći veće temperature.
Može nastupiti i taj slučaj, da kućna gljiva ljeti napadne
i razara partije podova tik kraj peći. Zimi, kada se u peći
loži, poginuti će vjerojatno mybelijski konopci razviti tijekom
ljeta i mi nalazimo kod izolatornih radnja prigodom trganja
inficiranih podova obično obamrle, smedje i krhke mycelijske
konopce.


Kako je već gore navedeno, ti slučajevi ne moraju
u pravilu nastupiti.
Temperatura, kod koje pogiba kućna gljiva od zime,
jošte nije točno ustanovljena.


Hartig tvrdi, da ona pogiba kod temperature od - 5° C,
što po svoj prilici ne će odgovarati stanju stvari, jer ista^
znade u Rusiji prezimiti u otvorenim prostorijama kod mnogo
nižih temperatura, bez da pogiba.


Po Henningsu je ustanovljeno, da plodišta kućne gljive
izdrže temperaturu od -6*25° C bez da pogibaju, pa će prema
tome myceliji iste, a pogotovo oni, koji rastu u drvu, podnašati
jošte znatno nižih temperatura.


Prema gornjim dakle navodima ne dolazi niska temperatura
kod borbe protiv kućne gljive u opće u obzir.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Pod konac dužni smo jošte spomenuti kako dugo u
opće živi knćna gljiva. Kod tog pitanja moramo da razlikujemo
dvoje i to :


1. Životnu snagu spora kućne gljive.
2. Životnu snagu mycelija kućne gljive.
U ostalom to pitanje, kako dugo živi kućna gljiva, nije
jošte dandanas točno riješeno.
Prema pokusima dr. Karla Meza klijale su spore kućne
gljive, koje su bile pohranjene na suhom mjestu (ormaru)
punih 17 mjeseci posve normalno, bez da se je umanjila
eneržija klicavosti ili pako eneržija čitavog procesa klijanja.


Pošto u praktičnom životu infekcija sporama kućne
gljive nedolazi u opće u obzir, to se potanje u taj predmet
nećemo niti upuštati.


Sto se tiče životne snage mycelija kućne gljive, to su
mijenja raznih autoriteta na tom polju vrlo opriječna.


Prema Malenkoviću (Zur Hausschwamrnfrage, Mitteil.
Gegenst. d. Artillerie u Geniewesens Wien 1902) pogiba
mycelij kućne gljive, a dapače i onaj koji se nalazi u samom
drvu posve sigurno u razdobju od 6 mjeseci, ako bude inficirano
drvo pohranjeno u suhim pretincima ili pako ormarima.
Ta tvrdnja nikako ne stoji, jer je dr. Mez došao do
posve drugog zaključka.


Potonji načinio je čiste kulture iz inficiranoga drva, koje
je punih 4 godina i 8 mjeseci bilo pohranjeno pod staklenim
zvonom i u staklenom ormaru, dakle na posve suhom
mjestu, pa su nakon kratkog vremena na poprječnom prosjeku
drva izbili na površinu snažni mycelije kućne gljive.


Obzirom na intenzitet i bujno rašćenje, kao što i brzu
tvorbu jakog mycelija, posve je izključena mogućnost, da bi
se kućna gljiva pojavila uslijed ponovne infekcije drva.


Prema tome mogla se je kućna gljiva pojaviti jedino
"*" uslijed toga, što su u drvu stanice starog mycelija pridržale
jošte životnu snagu.


Uvaživ gornje navode sigurno nije razdoblje od 4 godina
i 8 mjeseci maximum životne snage mycelija, već se
sa sigurnošću može ustvrditi, da ti myceliji i znatno dulje
životnu snagu u drvu pridržati mogu.


Hartig dapače dopušta, da nije isključena mogućnost,
da se gljiva može nalaziti 40 godina u drvu u t. zv. miru
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 25     <-- 25 -->        PDF

jućem ili bolje spavajućem stanju, te da kod nastalih povoljnih
po njezin razvoj uvjeta, smjesta razvija drvo razarajuće
mycelije.


Moje je mišljenje, da je to razdoblje od 40 godina
previsoko ocijenjeno i to tim više, jer Hartig nije obzirom
na to naveo nikakovih dokaza, odnosno nije tu tvrdnju
experimentalno dokazao.


U praktičnom životu možemo sa sigurnošću uzeti životnu
snagu kućne gljive sa 6 godina.
Isto razdoblje dopušta i dr. Mez, na temelju stečenog
u tom predmetu praktičnog iskustva.


Prema tome, ako se u roku od 6 godina kod novogradnje
svake kuće gljiva ne pojavlja, možemo sa sigurnošću
ustvrditi, da nije ista okužena sa kućnom gljivom.


Infekcije, koje se u kasnijem razdoblju pojavljuju, imadu
svoj izvor u docnijem inficiraju prigodom izvedenja raznih
popravaka ili inim predmetima, koje namještujemo u podrumskim
stanbenim ili pako tavanskim prostorijama.


Isto tako možemo nazvati izolatorne radnje protiv kućne
gljive uspjelima, ako se u razdoblju od 6 godina, gljiva ponovno
ne pojavlja.


V. O infekciji kućnom gljivom.
Kućna gljiva može se smatrati punim pravom infekcioznom
bolešću kuća i to zato, što se jedino u kućama i
sličnim napravama pojavljuje s´ razloga, jer samo u tim
prostorijama nailazi na takove životne uvjete, da je u stanju
bujno vegetirati i razvijati se do najveće expanzije.


Namiče nam se nehotice pitanje, na koji način dolazi
kućna gljiva u kuće.


Autoriteti na tom polju kao što su to Gottgetreu i
Hennings zastupaju u tom pogledu stanovište, da kućna
gljiva dolazi u kuće često gradjevnim drvom iz šume, dočim
su Hartig, Goeppert, Schander i drugi posve protivnog mijenja,
naime da kućna gljiva u šumi u opće ne živi.


Najispravnije će u tom predmetu biti mijenje dr. Karla
Meza i Môllera, koji dopuštaju da kućna gljiva potiče iz
šume, gdje živi na suhim granama i otpacima drva na zemji
u vrlo neznatnom rasprostranjenju i to s´ razloga, jer joj
uvjeti vegetacije nisu tako povoljni kao što u zgradama i
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 26     <-- 26 -->        PDF

sličnim mjestima. Tekar u napućenim mjestima nailazi
kućna gljiva na tako povoljne životne uvjete, da je kao
infekciona bolest od kuće do kuće u praksi od važnosti.


Prema tome nikako ne stoje navodi, da infekcija kućnom
gljivom potiče iz šume, odnosno da bude gradjevno drvo
inficirano po kućnoj gljivi u šumi.


Kako je jur uvodno spomenuto govori za to i ta okolnost,
što stabla budu istom izvan šume otesana obdjelana, te bi
se možebitna infekcija površine stabla mogla nalaziti samo
u trijeskama i otpacima drva, u pilanama ili pako tesarskim
spremištima.


Kućnoj gljivi pružena je mogućnost, da može na dva
načina inficirati drvo i to sporama ili pako mycelijem.
Spora kućne gljive nalazimo svuda u zraku a osobito
u prostorijama kuća, koje su istom okužene.


Poznata je činjenica, da se spore kućne gljive nalaze
u prašini gradova u dosta velikom rasprostranjenju, pa prema
tome dolaze iste u kuće, koje su posve zdrave i proste od
infekcije. Uoči li se kod toga jošte i ta okolnost, da u
stanbenim prostorijama vladaju obično temperature, koje su
dostatne za klicanje spora, mogli nismo se pobojati, da će
najedanputa biti sve kuće napadnute po kućnoj gljivi.


Nu na sreću se ta predpostavka ne obistinjuje i ne
ispunjuje u naravi, jer je klicavost spora kućne gljive
jako ograničena i to s razloga, što je klicavost istih
ovisna o istodobnom djelovanju temperature i supstrata uz
stanovite uvjete.


Prema tome može se kazati, da je inficiranje kuće sporama
kućne gljive doduše moguće, nu da se infekcija istima
može smatrati kao abnormalna rijedkost.


U slijedstvu toga ne dolazi infekcija sporama kućne
gljive u opće u obzir.


To dokazuje najbolje i ta činjenica, što se myceliji
kućne gljive iz spora i u čistim kulturama vrlo mučno uzgojiti
dadu.


Drugim riječima mogli bismo kazati, da kuće posjeduju
protiv kućne gljive stanoviti imunitet.
Preostaje nam jošte jedino mogućnost infekcije drva
mycelijem, a taj način infekcije postoji u istinu i to u tako
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 27     <-- 27 -->        PDF

pogibeljnoj mjeri, da se može posve sigurno ustvrditi, da se
kuće okužuju jedino u svakom slučaju samo mycelijem
kućne gljive.


Kod infekcije kuća kućnom gljivom dolazi u prvom
redu u obzir uporaba starog gradjevnog materijala iz jur
već postojećih kuća, a u drugom redu infekcija kamenim
ugljenom ili pako ogrijevnim drvom.


Najžalosnija je kod toga ta okolnost, što se inficirano
drvo prepoznaje od oka tekar onda, kada je već ono rastvoreno
ili barem na početku rastvaranja, dočim se slabo
inficirano drvo ne može prepoznati po nikakovim vanjskim
znakovima. Prisutnost zračnih mycelija može se doduše
ustanoviti gledanjem, nu tanke hyphe mycelija u drvu su
posve nevidljive, dapače drvo može biti u nutrinji posve
tim hyphama isprepleteno, a da ono ne gubi jošte ništa od
svoje tehničke čvrstoće. Prisutnost mycelija u drvu dade se
jedino čistim kulturama drva, odnosno diagnozom ustanoviti.


Glavna pogibao infekcije kuća kod novogradnja leži
u upotrebi starog grušja (šuta), koji se osobito rado meće,
kao nasip izmedju stropova.


To se grušje dobiva prigodom rušenja starih zgrada,
te je poradi svoje lakoće i poroznosti kao loši vodić topline
obljubljen materijal na nasipanje medjuprostora u stropovima.


U pravilu se taj materijal prigodom novogradnja ne bi
smio nikada upotrebiti, jer se u njemu mogu nalaziti ne
samo kućnom gljivom inficirane trijeske, već i živi komadi
samih mycelijskih konopaca.


Upotrebom tako inficiranoga nasipa rasprostranjuje se
kućna gljiva velikom brzinom, jer nam žarišta infekcije leže
tako rekuć u svakom spratu kuće. Isto vrijedi i kod uporabe
koksa i pepela od kamenog ugljena (Schlacke).


Obe gore navedene tvari bile bi inače idealno
sredstvo za ispunenje medjuprostora izmedju stropova, i to
već poradi svoje lakoće i poradi toga, što su dobri izolatori
protiv zime, kad ne bi postojala opasnost infekcije po kućnoj
gljivi. Te tvari ne bi smjeli nikada upotrebiti kao nasip
ispod podova. U tom pogledu se često i prečesto kod
novogradnja griješi.


Akoprem jest jedna i druga tvar posve sterilna
kada dolazi iz retorta odnosno parnih kotlova u spremište,
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 28     <-- 28 -->        PDF

to one zato ipak dolaze kod plinara i ostalih tvornica u dodir
sa kamenim ugljenom, u kojem se nalaze često myceliji
kućne gljive, koja potiče sa potpora ugljevnika, na kojima
se gotovo uvijek kućna gljiva nalazi.


Često puta znade u plinarama i inim tvornicama i tlo
biti inficirano kućnom gljivom. Ta infekcija dolazi od friškog
ugljena, u kojem se nalaze myceliji kućne gljive. Dolazi li
na takova mjesta sterilni materijal, kao što su to koks i pepeo
od kamenog ugljena, dospiju u njega myceliji kućne gljive,
te na taj način postaju prenosiocem infekcije. ,


Nadalje se infekcija kuća kod novogradnja dogadja kod
uporabe starog već rabljenog u postojećim kućama drvenog
materijala.


Kod toga dolazi najviše u obzir gornja a jošte više
donja oplata stropa. Za donju oplatu stropa rabi se obično
stari upoirebljeni već materijal s razloga, jer te daske ne
trebaju ništa da nose, a niti smetaju oku, što su stare, jer
se ne vide, pošte se na njih polaže štukaturska žbuka. Motiv
tog izvadjanja leži u štednji poduzetnika, koji se na taj
način hoće da riješe starog materijala, kojeg ne može za
ništa drugo više upotrebiti, dočim kod obračuna zaračunava,
kao da je oplata učinjena iz posve novih dasaka.


Taj način infekcije nastupa dosta često i znade godišnje
prouzročiti štete u vrijednosti od milijuna.


Prema tome možemo si usvojiti kao pravilo, obzirom
na postojeću pogibao infekcije kućnom gljivom, da uvijek
rabimo za oplatu stropova posve novi i zdravi materijal.


Konačno dolazi kod novogradnja kuća u obzir i infekcija
gradjevnoga drva u tesarskim spremištima ili pako
pilanama.


U pilanama i tesarskim spremištima širi se infekcija na
taj način, što budu drva, potičuća iz starih, okuženih kuća,
na gore navedenim mjestima obdjelana i raspiljena, te tako
dolaze myceliji kućne gljive pilovinom i trijeskama na tlo
spremišta. Pošto kod tesarskih radnja dolazi u dodir sa tlom
i ostalo zdravo drvo, okužuje se i ono kućnom gljivom.


Nadalje se na skladištima drva nikada ne bi smjelo
staro jur rabljeno drvo slagati i smještati kraj novoga,
s razloga, da se spriječi možebitna infekcija kućnom gljivom.


Prema tome bilo bi najbolje, da se sva- tesarska spremišta
odnosno skladišta drva podvrgnu oblasnom nadzoru,
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 29     <-- 29 -->        PDF

u pogledu infekcije kućnom gljivom. U slučaju, da bi pregledba
tih mjesta bila od pozitivnog rezultata, imala bi se
ista odmah oblasno zatvoriti ili barem podvrći temeljito
i savjesno provedenoj desinfekciji.


Kod starih jur postojećih kuća, koje su kroz decenije
i decenije bile od kućne gljive poštedjene, dogadja se infekcija
na taj način, što budu u stanbenim i inim prostorijama
razni objekti, koji nose u sebi klicu bolesti, ili pako
se iste okužuju prigodom izvedenja adaptacija iinih popravaka.


Dosada posve zdrave kuće mogu se vrio lako okužiti
ogrijevnim drvom. Kroz ogrijevno drvo može mycelij kućne
gljive doći u kuću na dva načina i to :


1. Upotrebom izbačenih inficiranih podova ili pako inih
drvenih naprava kao ogrijevno drvo.
2. Od samo po sebi zdravog ogrijevnog drva, koje je
stanovito vrijeme ležalo na spremištu, koje bijaše okuženo
kućnom gljivom.
Nadalje se mogu jur postojeće kuće okužiti pohranjenjem
raznih inficiranih predmeta u podrumu, stanbenim i tavanskim
prostorijama.


Ti predmeti mogu sastojaji iz kista, kištica, sudova
i bačava (osobito onih iz mekog drva, koje se rabe u praonama),
ormara i polica. U jednom dućanu imao sam prilike
viditi, kako se je kućna gljiva razvijala iz dućanske police,
odakle je napala slijepi pod ispod, parketa, koji je posvema
uništila. Iz tako inficiranih dućanskih polica može se vrlo
lasno^ uvući u kuću gljiva na raznim kupljenim predmetima.


Cesto se puta postojeća zgrada inficira kamenim ugljenom.
U kameni ugljen dospiju živi myceliji kućne gljive, kako je
to već spomenuto sa podpora u upljenokopima, na kojima
se nalazi gotovo uvijek kućna gljiva. To vrijedi osobito za
podpore u ugljevnicima, koji su iz mekog drva; medjutim
nalazi se kućna gljiva i na tvrdom drvu, nu ne tako često.
Ako se i ne bi kućna gljiva nalazila na potporama naših
ugljevnika, koje su često puta izradjene iz hrastovine, to se
ona zato ipak nalazi u ugljevniku, i to na daščicama iz
mekog drva (Schwartl), koje se meću iza potpora a u svrhu,
da se zapriječi rušenje zemlje u rovovima. Infekcija kamenog
ugljena kućnom gljivom ne mora uvijek poticati sa potpora
ugljevnika, već se isti može inficirati i kod trgovca, ako je
pohranjen u okuženom skladištu.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Nu obično potiče infekcija ugljena kućnom gljivom iz
ugljevnika.


Prema tome moramo biti kod spremanja ugljena na
oprezu, pa treba da dobro pripazimo na tu okolnost, da
nam novo nabavljeni ugljen ne dolazi u neposredni doticaj
sa konstruktivnim i inim drvenim napravama kuća.


Konačno se postojeće kuće mogu okužiti prigodom
izvedenja raznih popravaka. Kod toga može infekcija ležati
u drvu, koje se kod popravaka pridodaje ili pako u orudju,
koje se pri tom rabi.


Više puta se u praktičnom životu dogadja, da se stare
kuće preinačuju ili se pako izvadjaju popravci kod tesarskih
i stolarskih radnja, te da kod toga nastupi potreba, da se
staro drvo zamijeni novim ili da se na staro drvo prigradi
jošte koja nova naprava iz novo upotrebljenog drva. Baš
u tom novo upotrebljenom drvu znade više puta ležati žarište
infekcije.


Taj se slučaj u praksi vrlo često dogadja, a obično
proizlazi ta vrst infekcije iz podova i dovratnika.


Napokon dogadja se više puta, da infekcija bude prenesena
tesarskim ili pako stolarskim orudjem. Taj slučaj
nastupa obično onda, kada se rabi orudje, koje je bilo
upotrebljeno kod izolatornih radnja protiv kućne glive. Orudje,
koje smo rabili kod trganja raznih drvenih naprava okuženih
kućnom gljivom imade sigurno na svojoj površini tankih
niti mycelija, koji živu u drvu. Upotrebom tog inficiranog
orudja prelazi infekcija rabeći to orudje i dalje u zdravo
dosada drvo, te ga okužuje.


Orudje, upotrebljeno prigodom izolatornih radnja protiv
kućne gljive imalo bi se nakon dovršenja istih bezuvjetno
podvrgnuti desinfekciji sa toplinom.


Samo se po sebi razumjeva, da se orudje baš ne mora
samo inficirati kod izolatornih radnja protiv kućne gljive,
već se ono može inficirati uvijek onda, kada se njime izradjuje
kućnom gljivom napadnuto drvo. Dakle u svakom
slučaju sa našim i bez našeg znanja, da li je drvo bilo
inficirano ili nije, bilo bi uvijek uputno, kada se izradjuje
staro sumnjivo izgledajuće drvo, da se majstorski alat pri
tom podvrgne desinfekciji.


Jošte opstoji jedan način infekcije, koji nastupa u
tom slučaju, da iz okužene kuće gljiva preraste u formi
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 31     <-- 31 -->        PDF

mycelijskih konopaca vatrobrane zidove, te se razvija i ras


prostranjuje u susjednoj, dosada jošte posve zdravoj kući.


Potonji slučaj infekcije nastupa rijedje.


Da se kućna gljiva po napadnutim po njoj predmetima


u razmjerno kratkom vremenu širi i rasprostranjuje, imade


svoj uzrok u brzom prirašćivanju njezinog mycelija.


U pogledu rašćenja končastih mycelija kućne gljive stoje


nam na raspolaganju posve sigurne veličine, dočim za usta


novljenje brzine rašćenja mycelijskih konopaca manjkaju


nam u opće jošte podaci.


Prema Falcku prirašćuje končasti mycelij kućne gljive
popriječno kod temperature od 220 C za 6 mm. dnevno.
Do istog rezultata je topogledno došao i dr. Mez promatranjem
čistih kultura mycelija kod obične temperature, koje
vladaju u stambenim prostorijama. U sljedstvu toga se tvrdnja
Falcka, da končasti mycelij prirašćuje popriječno kod temperature
od 22" C za 6 mm dnevno imade smatrati kao
potpuno znanstveno dokazanom.


Siri li se infekcija rnycelijem u obliku kruga, možemo
od prilike lasno proračunati vrijeme, kako dugo jest drvo
okuženo kućnom gljivom. Uzmimo primjerice da promjer
kružnog rasprostranjenja mycelija kućne gljive iznosi 168
metara, to mora kućna gljiva kod te infekcije biti najmanje stara


/1680 mm . 6 = 140^ 140 dana


Kod mjerenja promjera, odnosno duljine rasprostranjenja
infekcije mjeri se uvijek i to :


1. Kod kružne infekcije, linearna udaljenost od žarišta
pa do periferije kruga ili pako, ako je infekcija više eliptičnog
oblika najmanji i najveći promjer, od kojih se veličina
uzimlje aritmetička sredina.
Aritmetičku sredinu ^promjera treba jošte podijeliti sa
brojem 2, da se dobije polumjer, jer se kružna infekcija ne
širi linearno jednim smjerom, već od središta prema periferiji,
dakle u dva smjera. U sljedstvu toga jest u gornjem
primjeru promjer od 1.68 metara ili 1680 mm razdijeljen sa
brojem dva.


2. Kod linearnog rasprostranjenja infekcije, koji slučaj
nastupa obično kod greda i stupova, izmjeri se jednostavno


ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 32     <-- 32 -->        PDF

duljina od žarišta pa do konca rasprostranjena infekcije
kućnom gljivom.


Nalazi li se primjerice na kojoj gredi mycelij kućne
gljive sa linearnom udaljenošću od 2-40 metara od žarišta
pa do kraja infekcije, to se gljiva na toj gredi nalazi
najmanje (2400 mm : 6 mm = 400) četiri stotine dana ili
pako 1 godinu i 40 dana.


Pošto gljiva prirašćuje prosječno 6 mm dnevno samo
kod povoljnih uvjeta i temperature od 22´ C, to bi se ta
veličina u praksi morala od slučaja do slučaja za nešto
reducirati i to prema tome, da li se može predmnjevati, da
se je mycelij kućne gljive razvijao kod povoljnih prilika ili
pako nepovoljnih uvjetima života.


Kod mjerenja maksimalnih duljina infekcije moramo
biti osobito na oprezu, da ustanovimo pravo žarište infekcije.
Prema tome moramo dobro razlikovati, da li postoji
jedno ili pako više žarišta infekcije.


Konačno je brzina širenja infekcije ovisna i od množine,
odnosno broja žarišta infekcije, kao što i o mjestima,
na kojima se ona nalaze. Pod žarištem se razumijeva sredina,
bolje rekuć početna točka infekcije.


Tako će primjerice kućna gljiva mnogo brže uništiti
drvene naprave neke kuće, ako se infekcija gljivom nalazi
u nasipu sviju stropova kuće, nego li u slučaju, kada se
infekcija nalazi samo u podovima prizemlja. U prvom slučaju
će gljiva tako rekuć munjevitom brzinom uništiti sve
drvene naprave i konstrukcije rečene kuće.


Činjenica, da nam jest približno poznata brzina raštenja
mycelija kućne gljive, od velike nam znade biti važnosti
prigodom parnica nastalih povodom okuženja i stime prouzročenih
šteta po kućnoj gljivi. Kod tih parnica se ponajviše
radi o tom, da se uzmogne ustanoviti starost infekcije.


Te se parnice razvijaju obično prigodom kupa i prodaja
kuća.


Svakako bi bilo uputno, da se prigodom prodaja kuća
umetne u kupoprodajni ugovor stavka, da isti vrijedi za
prodavaoca od dana potpisa, a za kupca nakon izminuća
godine dana ili izvjesnog vremena, ali samo u onom slučaju,
ako kuća kroz to vrijeme ostane poštedjena od kućne
gljive. U protivnom slučaju imao bi se kupoprodajni ugovor
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 33     <-- 33 -->        PDF

smatrati ništetnim ili bi pako prodavaoc imao o svom trošku


dati izvesti izolatorne radnje protiv kućne gljive.


Poznata je činjenica, da se prodaje kuća obavljaju u
razmjerno kratkom vremenu, te da pogodba glede kupovne
cijene imade biti više puta dovršena u roku od par dana,
a više puta i nekoliko sati.


Ovaj potonji slučaj nastupa obično onda, kada kućevlasnik
znade, da mu je kuća okužena kućnom gljivom, te
ju nudi na prodaju uz cijenu, koja jest nešto niža od kupovne
cijene kuća dotičnog mjesta, samo da se je pošto
poto riješi.


Isto će svaki kućevlasnik učiniti i to čim prije, dok mu
gljiva ne prouzroči jošte većih šteta i time prodajnu vrijednost
kuće smanji.


Samo se po sebi razumije, kada je kućna gljiva drvene
naprave kuće već u dostatnoj mjeri oštetila, da se prisutnost
iste ne dade više zatajiti. Na početku infekcije, gdje se prisutnost
kućne gljive tek po plodištima ili pako zračnim
mycelijern naslućivati može, pružena je svakom kućevlasniku
mogućnost, da te možebitne znakove infekcije ukloni i to
jednostavnim odstranjenjem plodišta ili pako zračnih mvcelija
gljive.


Sigurnosti radi bio bi posve opravdani zahtjev, kada
bi se prodavaoc kupoprodajnim ugovorom obvezao, da isti
stupa u krijepost nakon izminuća stanovitog vremena, uz
uvjet, da kroz to vrijeme ostaje kuća prosta od infekcije
kućnom gljivom.


Iz svega toga proizlazi, da bi bilo bezuvjetno potrebno,
kad bi se kod svake kupo-prodaje kuća dale iste pregledati
u pogledu prisutnosti kućne gljive.


Samo se po sebi razumije, da se to pregledanje imade
povjeriti stručnjaku sa znanstvenom spremom i kvalifikacijom,
a ne kakovome god zidaru ili tesaru.


VI. Izgled drva, napadnutog kućnom gljivom.
Općenito je prošireno mišlenje, da mycelij kućne gljive
ne može prouzročiti bogzna kakovih šteta, dok se jošte
nalazi u nutrinji drva, već samo onda, kada se pojavlja
na površini. To je mnijenje posve krivo.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 34     <-- 34 -->        PDF

130


Protiv tog nazora govori najbolje činjenica, što u jako
rastvorenom drvu ne nalazimo u opće više nikakovih hypha.


Kućnom gljivom inficirano drvo bude prije nego li
izgubi svoju tehničku čvrstoću ponajprije nešto svjetlije boje.
Nakon kratkog vremena poprimi drvo smedju boju, koja biva
vremenom sve tamnija i tamnija. Na taj način rastvoreno
drvo izgubilo je već posvema svoju tehničku nosivost odnosno
čvrstoću, gubi na specifičkoj težini, na površini istog
pojavljuju se pukotine (Risse) i ono bude posve prhko,
tako, da se dade vrlo lako kidati rukom.


Uslijed infekcije steže se drvo, te gubi na volumenu
i osobito u suhom stanju, dočim se kod vlage to umanjenje
ne opaža u tolikoj mjeri.


To umanjenje drva imade svoj uzrok u tome, što je
nastupio gubitak supstancije u istom i to uslijed rastvaranja
celuloze po kućnoj gljivi. Kako je već spomenuto, kućna je
gljiva celulozu u drvu upotrebila rastvorbom kao hranu.
U sljedstvu toga gubi drvo i na svojoj težini.


Pošto čitava masa drva gubi na volumenu, to se ono
steže u smjeru širine, dubljine i debljine.
Prema tome ono puca po duljini u smjeru uzdužne
i širini u smjeru poprječne osi drva.


Prema tome pojavljuju se i pukotine na površini drva
u tom položaju, da stoje medjusobno okomito. Drugim riječima
mogli bismo kazati, da uzdužne pukotine drva tvore
sa popriječnima pravi kut.


Uslijed toga, što se umanjenjem volumena drva umanjuje
i debljina istog, poprima površina drva konveksni
oblik u smjeru prema vani.


To se osobito dobro vidi na nastavšim (pucanjem drva
na površini) kvadratićima, koji su omedjašeni prije navedenim
pukotinama.


Sva gore navedena obilježja razorenog drva ne smiju
se ni u kojem slučaju smatrati znakovima, da je drvo inficirano
kućnom gljivom, jer se isti znakovi pojavljuju i kod
drva, koje je u istoj mjeri rastvoreno i po kojoj drugoj gljivi.


Kada budu parketni podovi napadnuti po kućnoj gljivi,
razara ona ponajprije slijepi pod ispod parketa, koji se
sastoji iz mekih dasaka (jer meko drvo radje napada i prije
razara od tvrdog). Nakon toga prelazi tekar na frize. Nu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 35     <-- 35 -->        PDF

prije nego li je obično gljiva počela razarati tvrdo drvo


parketa, a više puta i prije nego li se na pukotinama i reš


kaina pojavljuju plodišta ili pako zračni myceliji kućne gljive,


možemo po vanjskim znakovima naslućivati prisutnost iste.


Ti se znakovi očituju u tome, da inače ravni kao staklo


parketi poprime neravnu površinu, rječju, primjećuje se, da


se frizi nalaze u nekom gibanju. Taj se učinak može opažati


i na predmetima, koji su po sobama porazmješteni, primje


rice pečima i ormarima, koji budu uslijed toga naklonjeni


prema raznim stranama sobe, te vise sad lijevo, sad desno


ili pako vise u smjeru prema nutrinji sobe.


Ta obilježja ne smiju se kao pravilo uzeti, jer sam ja


često vidio istih znakova u pogledu nastavših neravnosti i


slegnuća parketnih podovai kod posve zdravih kuća, a uzrok


je tome bio posve drugačiji,


Taj slučaj neravnosti podova može nastupiti i uslijed
toga, što se nasip ispod podova znade slegnuti, a prema
tome nastaje i slegnuce podova uslijed sagibanja drvenih
blazinica (Polsterhôlzer), koje su obično 5/s cm najviše 7io cm
jake, te nisu u stanju, da nose teret kod šupljine od 3—4


metara,
kao nosne grede. Krivnja kod slegnuća nasipa leži
u tome, što zemlja nije nasipana i nabijena u tankim slojevima,
već je jednostavno nabacana izmedju zidova. Osobito
lako može se to dogoditi i kod posve zdravih kuća, u kojima
su prostorije obično dulje od 4 metara, tako da nastaje
potreba, da se blazinice moraju produljivati i ´ sastavljati iz
dvaju komada, jer kako je općenito poznato, dolazi gradjevno
drvo, a prema tome i drvo blazinica u trgovini sa duljinom
od 4 metra.
Prama tome se kod tih prostorija i maleno slegnuce
nasipa može opažati, jer spoj izmedju dviju blazinica nije
nikada tako čvrst obzirom na opterećenje i relativnu čvrstoću,
kao što drvo, odnosno nosioc u jednom komadu.


Jošte nam je spomenuti, da kućnom gljivom napadnuto
drvo apsorbira u pravilu mnogo više vode, nego li zdravo.
Prema Hartigu upija kućnom gljivom zaraženo drvo po prilici
dva puta više vode nego li zdravo-. Potonja okolnost dolazi
kod drvenih stupaca i greda u toliko u obzir, što su te inficirane
drvene grede i stupci u stanju tu vodu odvadjati
dalje prema postranim ili više ležećim prostorijama kuća.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Često puta se u praksi dogadja, da bude stručnjak
pozvan ili po sudu kao zaprisegnuti sudbeni vještak prigodom
parnica ili pako po kojem privatniku, da dade svoje
vještačko mnijenje u pogledu prosudjivanja šteta prouzročenih
kućnom gljivom.


Kod izdavanja tog vještačkog mnijenja moramo razlikovati
u glavnom tri slučaja i to:


1. Da li potiču štete, nastale rastvaranjem drva, u istinu
od kućne gljive.
2. Procjena šteta nastalih kućnom gljivom.
3. Ustanoviti, da li u kojoj dosada na oko zdravoj
kući, postoji možebitna infekcija kućnom gljivom.
1.
Da li potiču štete, prouzročene na drvu, zaista od kućne
gljive, ustanovljujemo na dva načina i to:


a) Praktičnom diagnozom.


b) Znanstvenom diagnozem.


a) Praktičnom diagnozom moći ćemo se poslužiti samo
onda, kada je već kućna gljiva svoju rabotu gotovo do
kraja učinila, gdje se naime od drvenih naprava više ništa
spasiti ne dade. Postupak je kod toga točno opisan kod
odlomka . točka I.


Kod toga valja jošte spomenuti, da u koliko možebitne
štete u cijelosti ne bi bile posve vidljive, to si topogledno
pomažemo na taj način, da odkrivamo odnosno
trgamo razne oplate, žbuke i ine naprave u kući, da možemo
viditi, u koliko je rastvaranje kućne gljive sakriveno napredovalo.
Ustanoviti veličinu infekcije od važnosti je s razloga,
jer se samo kućna gljiva u tako velikom rasprostranjenju
širi. Tako se često istraživanja radi moraju trgati i otvarati
parkete, da se uzmogne ustanoviti stanje slijepog poda ispod
njih, nadalje oplate dovratnika i doprozornika u svrhu, da
vidi stanje dovratnika i doprozornika; konačno žbuka stropova,
da se uzmogne ustanoviti stanje ´donje oplate stropa,
odnosno stanje drva i rasprostranjenje infekcije.


Sigurnosti radi potražiti ćemo i po koje plodište kućne
gljive, i to na mjestima, gdje se ona najradje razvija. Kod
toga dolaze u prvom redu u obzir podrumske prostorije.


Kod pregledbe prizemlja moramo u svakom slučaju
sigurnosti radi pregledati podrumske prostorije, jer se u njima
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 37     <-- 37 -->        PDF

1..


često znadu razvijati plodišta i to na stropovima u obliku
niti ili pako poput konsola u uglovima zidova.


U jednom podrumu imao sam prilike viditi neobično
velika plodišta kožnate resistencije i to na stropovima (svodovima)
istog. Ta su plodišta nastala po svoj prilici na taj
način, da je kožnati zračni mycelij ispod podova prešao
u stanje fruktifikacije.


Nadalje valja pripaziti i na prisutnost mycelijskih konopaca,
sad bilo u živom ili pako u mrtvom stanju, koji se
vrlo često nalaze ispod podova.


Osim toga moramo i stanovitu pažnju posvetiti isušenim
ili pako u gnjiloći se nalazećim plodištima, te smedjim mrljama,
koje ostavljaju na zidovima.


Osobitu pažnju valja posvetiti plinskim urama, bolje
rekuć ormarićima, u kojima su iste smještene. Na tim sam
mjestima više puta našao kućnu gljivu.


Riječju, kao nalazišta plodišta možemo smatrati sva
ona mjesta, koja su pristupačna zraku i osušenju supstrata.


Ako bi jošte i nadalje prigodom praktične diagnoze
bili u sumnji, da su prouzročene štete zaista kućnom gljivom,
moramo se u tom slučaju bezuvjetno poslužiti znanstenom
diagnozom.


b) Znanstvena diagnoza rabi se kod slabije po kućnoj
gljivi napadnutog drva, gdje nismo sigurni, potiče li infekcija
od kućne ili pako od koje druge u kući živuće gljive. Nadalje
se ta diagnoza rabi i kod jako rastvorenog drva,
kada se praktičnom diagnozom prisutnost kućne gljive sa
sigurnošću ustanoviti ne dade.


Kako je već spomenuto, možemo si kao pravilo usvojiti,
da rabimo znanstvenu diagnozu na kućnu gljivu svuda tamo,
gdje se infekcija istom bez najveće sigurnosti ustanoviti
ne dade. Postupak je kod toga točno opisan kod odlomka


II. točka 2.
Kako je tamo spomenuto, kod znanstvene diagnoze od
potrebe nam je preparat za promatranje t. j . zračni mycelij
gljive, odnosno mycelyski konopci.


Da jedno ili pako drugo obilježje pronadjemo, od potrebe
je da pretražimo kuću.
Kod toga pretraživanja kuće obratit ćemo se u prvom
redu na ukućane, da li se na kojem mjestu opaža gljiva,
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 38     <-- 38 -->        PDF

koja razara drvo, odnosno, da li ima na kojem mjestu rastvorenog
drva. Ako nas prati sreća, naći ćemo moguće na
pokazanim sumnjivim mjestima zračnih mycelija kućne gljive,
nužnih kod znanstvene diagnoze i mi možemo stoga sa
pregledbom kuće završiti.


U slučaju, da nam topogledno pregledba ispadne negativno,
t. j . da na drvenim napravama ne nalazimo nikakovih
zračnih mycelija, prinuždeni smo, da posvetimo samom rastvorenom
drvu najveću pažnju.


U tu svrhu treba da uzimljemo materijal izrezivanjem
komada drva na mikroskopski vidljivoj granici rastvaranja.
Taj materijal sastoji se iz drva, koje svoju tehničku čvrstoću
jošte nije izgubilo. Posve razoreno drvo nema smisla uzimati,
jer se u istom mycelij mikroskopski ne dade više ustanoviti.
Najbolje jest upotrebiti, koje je na jednoj polovici napadnuto,
dočim se na drugoj polovici infekcija jošte ne opaža.


Takove uzorke ne bi smjeli na licu mjesta nikada sakupljat
i nestručnjaci i to s razloga, jer od tih uzoraka ovisi u
prvom redu pozitivan uspjeh diagnoze. Po nestručnjaku na
licu mjesta sakupljeni materijal mogao bi imati za posljedicu
posve pogriješno sastavljenu diagnozu, s razloga, jer-drvo
uopće jošte nije bilo inficirano ili je pako drvo bilo već u
tolikom stupnju rastvoreno, da se više zračni mvceliji kućne
gljive nisu mogli ustanoviti. Medjutim može čitava kuća biti
gljivom zaražena tako, da se to od oka već ustanoviti dade,
nu stručnjaku, koji ispituje uzorke drva, nisu te okolnosti
pobliže poznate, te uslijed toga možemo da dobimo posve
lažnu diagnozu.


Taj se slučaj može lako desiti prigodom dostavljanja
uzoraka iz jednog mjesta u drugo na ispitanje u pogledu
prisutnosti kućne gljive u zgradama.


Iz tako sakupljenog materijala odnosno drvenih uzoraka
prave se čiste kulture, kako je to točno opisano u odlomku II
točka 2, koje se onda dalje mikroskopski istražuju.


2.
Kod procjena šteta prouzročenih kućnom gljivom, dolazi
stručnjak u položaj, da izvide obavlja u tri glavna
smjera i to:


1. Procijeniti prouzročenu štetu do dana današnjega.


ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 39     <-- 39 -->        PDF

2. Procijeniti prouzročenu štetu do dana današnjegaocijeniti ujedno štetu, koja bi jošte daljnjim rastvaranjem
drva nastati mogla.
3. Ustanoviti današnju štetu i trošak izolatornih radnja
protiv kućne gljive.
1. Kod procjenjivanja šteta prouzročenih do dana procjene,
dolazi stručnjak obično u položaj, da dade svoje
mnijenje kao vještak obično prigodom parnica, gdje kućevlasnik
podiže parnicu protiv graditelja ili pako gradnju
nadzirajućeg organa ili pako podiže parnicu kupac protiv
prodavaoca kuće, ako se je naknadno ustanovilo, da je
kuća zaražena kućnom gljivom.
Ako nije u tom smjeru sastavljen ugovor, t. j . ako nije
u ugovoru sad bilo gradjevnom ili pako kupoprodajnom
točno navedeno, da graditelj odnosno prodavaoc jamči za
štete prouzročene po kućnoj gljivi, to će vlasnik gradnje
odnosno kupac malo imati izgleda da parnicu dobije. Može
se skoro posve sigurno kazati, da će topogledno izdana
mnijenja vještaka ispasti gotovo uvijek u korist poduzetnika,
jer je infekcija nastupila bez njegovog znanja i krivnje.


Kod kupoprodaja izgleda ta stvar nešto drugačije.
Prodavaoc kuće mogao je donekle znati, a i od stanara
čuti, da se u kući nalazi kućna gljiva, te je u sljedstvu toga
mogao i kuću nješto jeftinije prodati u svrhu da namami
kupca. Mogao je takodjer u početku infekcije u ostalom
plodišta i ostala obilježja zaraze jednostavno odstraniti dati,
te na taj način kupca prevariti odnosno prikratiti.
Dakako, ako je u kupoprodajnom ugovoru precizirano,
da prodavaoc jamči za svaku štetu počinjenu kućnom
gljivom, onda nema mjesta u tom predmetu nikakovoj parnici,
već je prodavaoc-jednostavno dužan ispuniti obvezu
ugovora, sad bilo to posvemašnjim razriješenjem kupoprodajnog
ugovora ili pako naknadom šteta prouzročenih
gljivom.
Pošto se obično te klauzule obzirom na infekciju
kućnom gljivom na ugovore ne meću, razvijaju se uslijed
toga i parnice, prigodom kojih se imade procijeniti vrijednost,
kućnom gljivom počinjenih šteta.
Kod tih procjena moramo ponajprije kod pojedinih
majstorskih radnja točno prema lokalnim cijenama procije
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 40     <-- 40 -->        PDF

136


niti radnje oko trganja i otstranjivanja starog materijala. U
prvom redu bi kod toga u obzir došle težačke radnje i to
već prema tome, kakove su štete prouzročene. Te radnje
bi od prilike sastojale od otstranjenja starih nasipa, podova,
drvenih stepenica, dovratnika sa vratima, doprozornika sa
prozorima te inih drvenih konstrukcija i naprava.


U drugom bi došle u obzir radnje oko nabave i izradbe
novih predmeta, koje bismo morali otstraniti trganjem kako
je to gore spomenuto. Te radnje zasjecaju obično u djelokrug
težačkih, zidarskih, tesarskih, stolarskih i ličilarskih
radnja.


Razumije se, da i kod tih radnja moramo uzeti lokalne
cijene dotičnog mjesta u obzir.


Tako dobivene troškovne vrijednosti radnja oko trganja
starih naprava pribroje se troškovnoj vrijednosti novonabavljenog
materijala i radnja, oko novo postaviti se imajućih
drvenih i inih naprava, te dobimo konačno kao sumu veličinu,
koja predstavlja štetu prouzročenu kućnom gljivom do
datuma procjene.


2. Kod procijenivanja današnjih, a i budućih šteta, koje
bi gljiva mogla nakon, stanovitog vremena učiniti, dolazi
stručnjak u položaj, da dade svoje mnijenje obično prigodom
dobrovoljnih, vansudbenih nagoda. Taj slučaj može nastupiti,
ako je primjerice prodavaoc ugovorom vezan, da jamči
za sve štete, koje bi nakon kupa mogle nastati uslijed zaraze
kućnom gljivom, te da je prodavaoc topogledno voljan
kupca — radi umanjene vrijednosti kuće novčano otštetiti.
Nastupi li kod tako sklopljenih kupoprodajnih ugovora
u istinu zaraza kućegljivom, to ne preostaje ništa drugo
nego li ustanoviti umanjenu uslijed toga vrijednost kuće.


U sljedstvu toga je nužna procjena današnjih, a i
možebitnih budućih prouzročenih šteta, jer je gljiva jošte
uvijek živa, te može sve dalje i dalje u kući drvo rastvarati.


Kod takovih procjena treba uzeti, da se sve drvene
naprave koje su napadnute po kućnoj gljivi, a i one do
kojih bi vjerojatno ona mogla doći, imadu izmijeniti novima.


Ako je primjerice jedan dio podova okužen kućnom
gljivom, to moramo bezuvjetno kod procjene u obzir uzeti,
ne štetu, koju je gljiva dosada na tom mjestu učinila, već
moramo kao troškovnu vrijednost uzeti nabavu i postavljanje
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 41     <-- 41 -->        PDF

137


posve novih podova. Taj postupak je posve opravdan, jer
se točno ne može predmnjevati, dokle će se infekcija proširiti,
a poznata je činjenica, da se uslijed širenja infekcije
umanjuje i kupovna vrijednost kuće.


Na isti način kao gore valja postupati i kod procjene
drugih drvenih naprava, okruženih po kućnoj gljivi.
Sam tehnički dio procjene obavlja se na isti način kako
je to opisano kod točke 1.


3. Procjene, kod kojih se stavlja zahtjev, da se ustanovi
današnja šteta, a i izvedenje izolatornih radnja protiv
kućne gljive dolazi u obzir, kod kupnja i prodaja kuća
obično onda, kada se više zaraza istih ne dade ´ničim prikriti,
kada je već kućna gljiva obično svoje djelo do kraja
izvela ili barem drvene naprave dosta oštetila. To jest u ,
životu obično tako, jer su kućevlasnici u tom pogledu vrlo
indolentni i ne misle gotovo nikad na to, da u početku
zaraze kućnu gijivu otstrane, što je svakako spojeno daleko
manjim troškom, nego li tada, kada su gotovo već sve
drvene naprave napadnute. Razlog te nemarnosti leži u
štednji, jer svaka i najmanja izolacija stoji novaca, a većina
kućevlasnika vrlo nerado invesfira na nužne popravke i
uredjaje u postojećim zgradama.
Većina kućevlasnika je na početku infekcije tog mnijenja,
da će zaraza tekom vremena sama od sebe utrnuti,
te da se dalje više u opće ne će širiti. Dakako da kasnije
poradi svoga lahkovjerja treba da plate skupu školarinu.


Predjimo sada na samu stvar. Želi li kupac kupiti
ovakovu zaraženu kuću, to će se on svakako morati obratiti
na stručnjaka, da od prilike sazna kolika je u kući prouzročena
šteta i koliki bi bio trošak izvedenja izolatornih
radnja protiv kućne gljive, s´ razloga, da si uzmogne stvoriti
sadanju kupovnu vrijednost kuće, te prema tome stupiti
sa prodavaocem u pogodbu. To će učiniti svaki solidni i
razboriti kupac, koji ne će da kupi, kako se ono kaže, mačka
u vreći.


Isti slučaj može nastupiti i onda, kada bude koja
stranka osudjena po sudu, da imade kuću staviti u svoje
prijašnje stanje t. j . stanje prije infekcije.


Kod tih procijena imade se ocijeniti trošak i trganje
starih naprava, nabava i uredjenje novih drvenih i inih na
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 42     <-- 42 -->        PDF

prava, koje su kod toga štetovaie, te konačno trošak izolatornih
radnja. Suma svih triju veličina predstavlja nam
vrijednost svih radnja i nabava nužnih, da se inficirana
zgrada stavi u prvobitno zdravo stanje.


Sam tehnički dio procjene obavlja se na isti način kako
je to potanje opisano kod točke 1.


3.
Ustanoviti, da li u kojoj dosada na oko posve zdravoj
kući, postoji možebitna jnfekcija, nije tako laka stvar. Potonju
je zadaću ^nogo teže riješiti od prijašnjih, s razloga, što
mycelij gljive raste sakriven sad bilo u drvu samom ili
pako ispod njega, te je stoga ljudskom oku nevidljiv. Uslijed toga
treba uvijek kod negativno ispale pregledbe kuća naglasiti,
da nije ništa pozitivnoga topogledno pronađi eno, nu
da nije posve isključena mogućnost, da je kućna gljiva
u kući.


Medjutim kod savjesno obavljene pregledbe može se
usprkos toga ipak sa velikom sigurnošću ustvrditi, da je
zgrada od kućne gljive posve prosta.


Taj slučaj pregledbe dolazi u praksi obično onda, kada
koja stranka želi kupiti kuću, pa se hoće uvjeriti da li se
ona nalazi u zdravom stanju, da li nije moguće zaražena
kućnom gljivom, te se uslijed toga obraća na stručnjaka,
da ju u tu svrhu pregleda.


Kod te pregledbe morati ćemo se u prvom redu informirati,
kada su se obavljali popravci na drvenim napravama
kuće. Nadalje, da li su ti popravci bili´ večeg stila i da li
su se višeputa ponavljali. Popravci večeg opsega, koji se
uz to opetuju bivaju u predmetu infekcije zgrade kućnom
gljivom vrlo sumnjivi. Osobitu pažnju treba kod toga posvetiti
mjestima, na kojima bijahu izvedeni.


Kod te pregledbe treba osobito pripaziti na otvore
raznih ventilacija u visini podova, jer ti otvori jasno govore,
da su neke izolatorne radnje bile od nužde. Zatim
treba dobro pripaziti na daske kod podova, da li nije kod
njih nastupila moguće kakova izmjena. Popravci podova
znadu se više puta očitovati u nejednakoj duljini dasaka.
Kod naličenih drvenih predmeta treba osobito pripaziti, da
li se pojavljuju na naličju mjehurići, jer po mjehurićima ^
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 43     <-- 43 -->        PDF

y


većeg objama može se zaključivati, da je drvo bilo u
mokrom stanju naiičeno.


Kod te pregledbe moramo nadalje pretražiti prostorije
u kojima se vrlo rado razvijaju plodišta kućne gljive. U tom
pogledu dolaze u prvom redu u obzir podrumske prostorije.
U tu svrhu moramo dobro pregledati stropove i zidove podrumskih
prostorija, ne bi li moguće naišli na plodišta kućne
gljive svejedno bila ona sad u živom ili pako mrtvom stanju.


Na drvo ugradjeno ili pako ležeće u podrumu treba
osobito da svratimo svoju pažnju, ne pokazuje li ono na
sebi neku vrst bijelom pamuku slične plijesni. Ta tvorba
nikakovog dodira podnašajućeg, posve bijelog, rijedje u
crveno ili. žuto prelazećeg pamuka ili pahuljica uvijek je
sumnjiva, jer to može biti vrlo lasno zračni mycelij kućne
gljive. Od takovog drva moramo bezuvjetno uzeti uzorke
u svrhu mikroskopskog istraživanja kod sastavljanja znanstvene
diagnoze.


Prema tome moramo svima pljesni sličnim tvorbama
posvetiti dovoljnu pažnju.


Dokle u podrumima i sličnim prostorijama možemo računati,
da ćemo možebitna plodišta kućne gljive naći, to je
u stropovima zgrada taj nalaz posve isključen. Jedino kod
vrlo intenzivnog raštenja gljive razvijaju se na tim mjestima
plodišta na zraku.


U tom slučaju prinuždeni smo, da potražujemo mycelije
gljive i to na mjestima, koja budu po njima najradje napadnuta.


Kod toga dolaze u obzir u prvom redu trošna mjesta
podova, a pogotovo, ako se ta mjesta u uglovima ili pako
kod zidova nalaze. Da kod pregledbe brže ta sumnjiva
mjesta pronaći uzmognemo, obraćamo se u tom pogledu
na ukućane, koji će nam ta mjesta posve sigurno pokazati
znati.


Ta trošna mjesta na podovima pojavljuju se vrlo često
na mjestima, gdje se radi ili pako inače barata sa vodom.


Kod toga dolaze u prvom redu u obzir zahodi, razni
izljevi, kupaone, kuhinje, okolica vodovodne školjke u hodnicima
i t. d.


Na svim tim gore navedenim mjestima nalazimo trošno
drvo, u kojem možemo naći mycelije gljiva.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 44     <-- 44 -->        PDF

U slučaju, da smo u sumnji, da li se tu radi o myceliju
kućne gljive ili pako ine koje gljive, primorani smo izvaditi
nekoliko dasaka, da se posvema od negativnosti nalaza možemo
uvjeriti.


Svuda tamo, gdje je spriječeno isparivanje vode na
drvu, prijeti pogibao infekcije gljivom, sad bila ona kućna
ili pako koja druga gljiva. Kod toga osobito štetno djeluje
polaganje sagova od linoleuma a pogotovo na parketnim
podovima. O tom sam se imao prilike dostatno uvjeriti, te
mogu posve sigurno ustvrditi, da svuda tamo, gdje je bio
položen linoléum kroz razdoblje od par mjeseci, pojavili
su sve myceliji raznih gljiva u podobi plijesni. Taj slučaj
sam opazio u mojem uredu5 nu nije se radilo o kućnoj
gljivi.


Ako za koju drvenu napravu sumnjamo, da je napadnuta
po kućnoj gljivi, a na površini drva ne možemo pronaći
nikakovih mycelija gljive, to si pomažemo na taj način,
da rečeni drveni objekt navrtamo svrdlom, te po pilovini
prosudjujemo zdravost drva.


Tamna, siva ili pako žućkasta pilovina pobudjuje sumnju.
Nadalje možemo čvrstoću drva prosuditi i po otporu, što
ga stavlja drvo prigodom vrtanja, da li je ono trulo ili
pako zdravo.


Često puta kod tih pregledba opažamo, da razni
predmeti, koji su po sobama porazmješteni, vise prema
raznim stranama soba. Taj pojav imade svoj uzrok u tome,
što je napadnut pod, blazinka poda, zatim slijepi pod parketa
ili pako nosne grede kućnom gljivom.


Nosne grede možemo u pogledu njihove čvrstoće na
taj način ispitati, da izmedju režaka podova zabijemo dugačke
čavle, koji dopiru sve do greda. Čvrstoću greda
prosudjujemo kod toga po zvuku udaraca. Čavli, udareni
u zdravo drvo, rasprostiru kod udaranja jaki i jasni zvuk,
dočim čavli, udareni u bolesno drvo, odavaju mukli zvuk
udaraca.


Nadalje treba ubodom noža ispitati sve drvene predmete,
koji se nalaze na sumnjivim mjestima. Na oko posve
zdrave oplate dovratnika ili pako doprozornika mogu više
puta vrlo lako, uz gotovo nikakov otpor drva probušiti
nožem.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Gore navedeno vrijedi za sve drvene predmete, a osobito
one manje debljine, te se upotreba noža kod pregledavanja
u tom pravcu kuća osobito preporučuje.


Jošte jednu činjenicu moramo ovdje istaknuti, a to je,
da se podkornjaci kukci i njihove ličinke) nikada ne nalaze
na drvu napadnutom po kućnoj gljivi.


Prema tome na mjestima kuće, gdje nalazimo drvo
oštećeno hodnicima podkornjaka, ne nalazimo obično nikada
kućne gljive i obratno.


Jošte jednom neka bude . ovdje spomenuto, da točno
pretražimo kod pregledbe sva mjesta ležeća ispod linoleuma.
Samo se po sebi razumije, da kod toga dolaze u obzir
samo partije, gdje linoléum pokriva drvo.


Kod vještačkih pregledanja kuća u pogledu prisutnosti
kućne gljive imadu se prema gore opisanom dogadjati razna
oštećenja drvenih naprava, primjerice otvaranje podova i
oplata, pilenje, rezanje, bušenje drva itd. Nu tom oštećenju
ne dade se u praksi na nikakov načiu izbjeći, želimo li
pregledbu obaviti temeljito i savjesno.


Razumije se, da se to pokusno trganje odnosno bušenje
imade ograničiti po mogućnosti na što manju mjeru. Oštećivati
u tu svrhu drvene naprave tako rekuć na pamet t. j .
bez temeljitih razloga i na mjestima, koja ne´ dolaze u obzir
nije opravdano, te u sljedstvu toga nije stručnjak na to niti
ovlašten.


VII.
O mogućnosti suzbijanja i borbe protiv kućne
gljive.
U borbi protiv kućne gljive moramo imati pred očima
uvijek tu okolnost, da je mnogo laglje i jeftinije prigodom
novogradnja zgrada upotrebiti dobar materijal i na raspolaganje
nam stojeća profilaktična sredstva protiv zaraze,
nego li već napadnutu po kućnoj gljivi sanirati.


Glavni uzrok širenju infekcije u novije doba leži prema
dr. Mezu u brzini izvedbe te lošem vodjenju gradnja. Često
puta se dogadja, da gradnje izvadjaju ljudi, koji nisu zato
kvalificirani, koji nemaju ni pojma o gradjevnim pravilima,
kao što niti o racionalnom izvedenju istih. Imade poduzetnika,
koji su prije bili trgovci ili pako ini obrtnici, -pa su se spekulacije
radi bacili na preuzimanje gradnja.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 46     <-- 46 -->        PDF

K tome dolazi kod toga jošte i ta okolnost, što kućevlasnik
traži od graditelja, da isti sastavi proračun troškova
glede gradnja sa čim manjim troškom. Dakako da poduzetnik,
odnosno graditelj prema svoti, koju mu od prilike
vlasnik gradnje stavlja u izgled, sastavlja svoje nacrte i troškovnike,
ali na taj način, da ne bude kod toga prikraćen.
Nužna posljedica takovog postupka jest upotreba lošijeg i
manje vrijednog gradjevnog materijala.


Uslijed tako izvedenih gradnja imademo u napučenim
mjestima mnogo kužnih ognjišta, odakle se zaraza može
dalje širiti na jur postojeće već kuće, novogradnje, te skladišta
drva i tesarska spremišta.


Iz tih zaraženih kuća širi se infekcija po mojem mnijenju
najlaglje time, što se otstranjivanju zaraženih drvenih
predmeta prigodom izolatornih radnja protiv kućne gljive
posvećuje premalena pažnja.


Vrlo često puta se zaraženo drvo, potičuće iz okuženih
kuća, koje je prigodom izolatornih radnja otstranjeno i izbačeno,
upotrebljava kao ogrijevno drvo. Nadalje se često
puta dogadja, da se na gornji način otstranjeno drvo upotrebljava
iz jošte na oko zdravih partija prigodom raznih
popravaka u posve od infekcije prostim kućama. Na svoje
sam oči vidio, da su ukućani nakon izvedenja izolatornih
radnja upotrebili izbačene parkete kao gorivo za kuću i kao
takovo u istoj i spremili. Nema sumnje, da kod takovog
postupka ne ćemo nikada tu zaraznu bolest kuća lokalizovati.


Ovakav truli, po kućnoj gljivi napadnuti drveni materijal,
koji jest prigodom popravaka izbačen, morao bi se odmah
istovariti izvan grada i uz nadzor odmah na licu mjesta spaliti.


Osim toga se infekcija vrlo lasno raznaša raznim majstorskim
orudjem, upotrebljenim kod izolatornih radnja protiv
kućne gljive. Takovo bi se orudje nakon upotrebe moralo
ponajprije mehaničkim načinom posve očistiti, a zatim podvrgnuti
desinfekciji sa toplinom.


Prema tome bi bilo najbolje, da se orudje prokuha u kipućoj
vodi. U slučaju pako, da bi se kuhanjem u vodi pojedino
orudje moglo oštetiti, dovoljno je isto podvrgnuti djelovanju
toplog zaka od 80—100° C temperature kroz vrijeme od
10 minuta. Ovaj potonji način jest po mojem mnijenju mnogo
zgodniji i ja ga u svakom slučaju preporučujem.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Ovo bi po mojem mnijenju bili glavni uzroci tako brzom
širenju infekcije.


Da se očuvamo od zaraze, moramo nastojati, da već
prigodom gradnja upotrebimo sve mjere opreza, kako bi
zgrada spram infekcije kućnom gljivom bila što otpornija.
Te mjere opreza sastojale bi u tome, da kućnoj gljivi
oduzmemo po mogućnosti sve životne uvjete, koje ona u
zgradi u obilnoj mjeri nalazi tako, da ona ne može u opće
vegetirati, ili barem ne u početku razvitka, kada si ona sama
pšte ne može stvarati potrebitu vlagu za život iz suhog
drva. Da te životne uvjete u praksi u istinu nastojimo gljivi
oduzeti, nužna jest izvedba slijedećih profilaktičnih radnja
i naprava:


Leži li gradilište na močvarnom tlu, treba ga odvodniti,
sad bilo otvorenim jarcima ili pako upotrebom drenaže već
prema tome, kako to zahtijevaju mjesne okolnosti. Dolazi li
vlaga iz zemlje, to se imade upotrebiti izolacija zidova u
horizontalnom smjeru. Kod toga treba pripaziti osobito na
to, kakov ćemo upotrijebiti materijal, jer onaj, koji se obično
kod gradnja rabi nije osobite kakvoće i ne pruža osobito
veliku sigurnost protiv .vlage.


Posve sigurno dadu se vertikalni zidovi zaštititi protiv
vlage, koja dolazi od podzemne vode, samo horizontalnim
izolovanjem, provednim na cijelu širinu zida, da se uloži
na 2 cm debljine asfaltni sloj, asfaltne ploče, staklene ili
olovnate ploče, položene na dovoljno debeli sloj cementnog
morta, ako se dovoljno prekrivaju. Ta izolatorna sredstva
nisu baš jeftina, nu kod toga si moramo kao pravilo usvojiti,
da se kod izolatornih raonja ne smije štediti u nikojem
pogledu.


Osobito lijepih rezultata postigao sam prigodom izoliranja
vertikalnih zidova protiv vlage sa asfaltnim pločama
sa uloškom od tankog olova. Te su ploče prije rata bile
dosta jeftine, tako, da je kvadrati metar tih ploča došao
ne više od 35—4´0 K, a odgovarale su potpuno svrsi.
Upotrebu tih izolatornih ploča mogu svakome najtoplije
preporučiti.


Nadalje bi se prigodom gradnje trebalo kaniti jako
poroznog materijala, sad sastojao on iz opeka ili pako kamena.
Mjesto običnog morta preporuča se za zidje u temelju
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 48     <-- 48 -->        PDF

i podrumu upotreba žbuke u portlant cementu, ili se pako
to zidje izvadja, ako okolnosti za to govore, posve od
betona.


Kod novogradnja imademo nadalje upotrebiti posve
zdravo i suho drvo. Osim toga moramo nastorati, da nam
konstruktivni djelovi kuća, kao što i ostale drvene naprave,
ne dodju nikada u dodir sa mokrom žbukom. Stoga se
preporučuje da se grede, koje su uzidane u zidju, oblože
sa suhim materijalom, sad bilo to opekama, plociaama iz
betona ili pako kamenim materijalom.


Nadalje treba na to pripaziti, da se zidje kuće ne providi
tako dugo žbukom, sad bilo to izvana ili pako iznutra
zgrade, dok isto nije posvema suho.


Nadalje ne preporučuje se izvedba nekojih drvenih naprava
u kući, dok drvo nije posvema suho. Te drvene naprave
sastojale bi u izvedbi i polaganju greda, stropova i
podova. Za nasipe izmedju podova imade se upotrijebiti
čisto suhi materijal, kako je to već spomenuto, a isto tako
ispod podova.
Osobito se preporuča kod novogradnja izvedba ventilacije,
koju je dobro spojiti s dimnjacima.
Konačno, neka bude spomenuto, da se drvo ne smije
tako dugo naličiti uljenom bojom, doklem ono nije posve suho.


U sljedstvu gornjih činjenica preporučuje se svakome
vlasniku gradnje, kojem manjka u tom pogledu nužno tehničko
znanje i iskustvo, da dade novogradnju po stručnjaku
od zgode do zgode pretražiti.


Preostaje nam jošte, da nešto kažemo o sredstvima,
koja su kadra kućnu gljivu uništiti. Samo se po sebi razumije,
da je lako kućnu gljivu u drvu uništiti raznim kemičkim
preparatima u laboratorijumu, ako primjerice okuženo
drvo uronimo u dotični tekući preparat, i ostavimo ga u
njemu neko vrijeme ležati, tako da bude drvo tom tekućinom
promoćeno.


U istinu su nam ali ti razni kemički preparati, kod njihove
uporabe u praksi od male koristi. Imade u tom pogledu
raznih patenata, kojima se višeputa pravi skupa reklama,
i u koju svrhu se osim toga prilažu razna „stručna
mijenja" i priznanice te zahvalnice kućevlasnika, da je jednom
ipak uspjelo, da se kućna gljiva od jedanput odstrani.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.


Dapače to tamanjenje kućne gljive sa osobitim uspjehom,
uobičajilo se je i kod nas u tolikoj mjeri, da se već
time i neke babe bave, te nude svoja tajna i tobože sigurno
prokušana sredstva uz nagradu kućevlasnicima na raspolaganje.
Samo se po sebi razumije, da se kućevlasnik, kao
što i bolesnik prihvaća i slamke, te u tom slučaju prima od
svakoga savjeta, jer već vidi, da su sva ostala sredstva
zatajila, a žao mu je investirati oveću svotu novaca za solidno
izvedenu izolaciju zgrade protiv kućne gljive. *


Kod jednih i drugih gore spomenutih slučajeva, biti će
obično, da se nije niti radilo o kućnoj, već o kojoj drugoj
u kući živućoj gljivi, ili je pako mycelij kućne gljive sam
od sebe, ili uslijed sasma drugih uzroka i okolnosti uginuo,
tako da se infekcija nije više mogla dalje širiti. .


Ja osobno do tih sredstava ne držim ništa, jer ista
imadu svoje djelovanje samo na površini drva, dočim u
nutrinji svojoj ostaje drvo i nadalje inficirano. Upotreba bi
kemičkih sredstava bila svakako okrunjena uspjehom, kada
bi se njima drvo impregniralo u zrakopraznom prostoru
odnosno pod tlakom. Tim načinom bi ti kemički preparati
u tekućem stanju prešli u smjeru vlakanaca duž cijelo drvo,
te bi mycelije kućne gljive sigurno uništili. Nu provedba te
inpregnacije drva je kod postojećih zgrada posve nemoguća.
Isto tako je to i kod novogradnja vrlo teško u praksi provesti,
a nije niti uobičajeno.


Samim bo mazanjem ili pako ličenjem inficiranih drvenih
predmeta raznim kemičkim preparatima ne ćemo
nikada utamaniti kućnu gljivu.


Za potpuno uništenje bi po mome mijenju u prvom
redu mogla doći u obzir temperatura od preko 40° C, kada
bi se pružila tehnička mogućnost, da tu toplinu možemo
dovesti i stanovito vrijeme od nekoliko sati podržavati u
okuženim predmetima.


Do dana današnjega jošte nije u tom predmetu pronadjen
nikakov postupak, kojim bi toplinu mogli upotrebiti
za potpuno uništenje kućne gljive u zgradama.


Kako iz svega toga proizlazi, otstranjenje je kućne
gljive vrlo mučna i nesigurna stvar. Osim toga se ona često
puta znade ponavljati i nakon dosta savjesno obavljenih
izolatornih radnja, jer se uz svu pažnju može dogoditi, da
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 50     <-- 50 -->        PDF

je jošte u kojem zabitnom mjestu ostao na životu mvceiij


gljive, koji se kasnije uz povoljne životne uvjete dalje raz


vija, prelazeći kod toga,na novo- izolatornim radnjama za


mijenjeno drvo, te nakon izminuca stanovitog vremena, bude


nam opet zgrada zaražena kućnom gljivom.


Samo se po sebi razumije, da je kod toga trošak učinjen
oko izvedenja izolatornih radnja bio posve uzaludan. U tom
slučaju ne preostaje nam ino, negoli sa izolatornim radnjama
i izmjenom drvenog materijala započeti posve iz početka,
kao da se kućnu gljivu u opće nije niti pokušalo otstraniti.
Često puta se u praksi dogadja, da se taj proces i po tri
puta znade ponavljati.


Ja bi tu kužnu bolest kuća mogao prispodobiti sa
luesom, koji se znade često puta kod bolesnika ponavljati
i nakon pruženih injekcija od sublimata ili dapače salvarsana.
To imade svoj razlog po svoj prilici u tome, što potonja
sredstva ne dopiru krvlju u sva mjesta životnih organa, primjerice
jedan maleni ili vrlo malen dio jetara ili slezena,
te u sljedstvu toga nisu na tim mjestima niti usmrćeni svi
uzročnici bolesti, u narednom slučaju spirohete. Nakon
izminuca stanovitog vremena, bolest se uslijed toga prenaša
dalje u jur ozdravljele već organe, što imade za posljedicu
ponovno patološko obolenje bolesnika.


Uz prkos svega toga imade ipak autora, dapače novijeg
datuma, koji tvrde, da je kućnu gljivu lako otstraniti
iz zgrada. Da tome nije u istinu tako, može svaki graditelj
ili ini stručnjak ili pako i sam kućevlasnik posvjedočiti, koji
je iole imao posla sa odstranjenjem kućne gljive.


Daljnjim nam kod te tvrdnje protudokazom služi uporaba
gotovo u stotine brojećih raznih kemičkih preparata u
obliku raznih otrova, kiselina, soli i t. d., koja se sva sredstva
u istinu u praksi rabe. Prema tome se nehotice namiće pitanje,
otkale nam ta velika množina tih preparata, ako li je
u istinu kućnu gljivu tako lako utamaniti, i tko bi osim
toga trošio uzalud novac i vrijeme za prokušavanje istih.


Konačno moramo pomisliti na razvitak velike literature
koja se tek bavi samo jednom gljivom i poradi koje imademo
do dana današnjega napisano preko stotinu djela. Da
bi otstranjenje te gljive iz kuća u istinu tako lako i bez
pogibelji po ostalu okolinu kuća bilo, ne bi si u opče za
jednu gljivu nitko razbijao glave.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1921 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Da otstranjenje kućne gljive znade biti višeputa spojeno
sa vrlo neznatnim troškom, te da kod nepovoljnih´ prilika
znade iziskivati od prilike isti trošak, kao što i novogradnja
čitave kuće, dovoljno je poznato iz literature i statističkih
podataka, tako, da je u tom pogledu bezpredmetan svaki
prigovor.


Kako je jur spomenuto, može se u praksi sa sigurnošću
uzeti, da je otstranjenje kućne gljive pošlo za rukom, ako
se u razdoblju od 6 godina ista ponovno ne ponavlja.


Da se nakon gore navedenog roka može kuća proglasiti
kao prosta od kućne gljive, nužna je pregledba kuće po
stručnjaku.


Dakle i u tom pogledu imade kućna gljiva donekle
sličnosti sa luesom, jer se kod te bolesti nakon izminuća
od 5—6 godina bez recidiva smatra, da je bolesnik uvjetno
odnosno relativno ozdravio.


Borbu protiv kućne gljive možemo započeti na dva
načina i to u prvom redu, kako je to već spomenuto, upotrebom
svih mogućih sredstava opreznosti prigodom gradnja,
da se kućna gljiva u zgradu ne uvuče, tako da nam jest
na taj način pružena neka sigurnost ili jamstvo, da bi nam
kojim slučajem klica bolesti ipak u kuću došla, da ne padne
na plodno tlo, t. j . da se nemože odmah razvijati, već da
su joj ti životni uvjeti posve onemogućeni ili barem otešćani.
U drugom redu dolazi u obzir borba protiv kućne gljive,
koja se sastoji u tom, da se nastoji gljiva na zaraženim
mjestima uništiti.


Prvi način borbe dolazi u obzir kod novogradnja, a
možemo ga okrstiti kao borba protiv kućne gljive upotrebom
profilakse, dočim bismo drugi način mogli okrstiti uništenjem
kućne gljive.


Prvi način rabi se prigodom novogradnja, dočim se
drugi način rabi kod postojećih već kuća.
Kod izvedenja izolatornih radnja protiv kućne gljive
rabi se obično u kombinaciji jedan i drugi način.


(Svršit će se.)