DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 43     <-- 43 -->        PDF

b) Kod političke uprave u Hrvatskoj i Slavoniji:
Imenovani su: kr. šum. povjerenik Roko Kovačević šumar, nadpovjerenikom
u IX. čin. razredu kod kr. kotar, oblasti u Pisarovini i
apsolvent gospodarsko-šumarskog fakulteta Ing. Dane Hranilovi ć
privr. šum. povjerenikom u X. čin. razr. kod župani]´, oblasti u Ogulinu.


Imenovanja kod krajiških imovnih općina. Imenovani su:
šumarnici krizevačke imovne općine Matej Kova č i na, Teodor
Solarić i Mirko Majer, zatim šumarnik gradiške imovne općine
Viktor pl. Peičić, onda šumarnici brodske imovne općine Ilija
Vlah o vi ć i Julio Anderka, te šumarnik gjurgjevačke imovne
općine Franjo Fusi ć nadšumarnicima rečenih imovnih općina u VII.
činovnom razredu; nadšumar gjurgjevačke imovne općine Vladimir
Odžić, slunjske imovne općine Mihovil Markić, petrovaradinske
imovne općine Pavle Žegarac, Jovan M i h a j 1 o v i ć, Dušan
Ostojić, Živan Šimunović i Petar Manojlović, te nadšumar
otočke imovne općine Milan Prst e c šumarnicima rečenih imovnih
općina u VIII. činovnom razredu; protustavnik krizevačke imovne
općine Tomo Bogojevi ć protustavnikom iste imovne općine u


VIII. činovnom razredu; kotarski šumari I. banske imovne općine
Emil Rivosechi i Mihajlo Branković. kotarski šumar gjurgjevačke
imovne općine Viktor Bôhm, kotarski šumar petrovaradinske
imovne općine Bogoljub Miodragovi ć i kotarski šumar otočke
imovne općine Vjenceslav Radoševi ć nadšumarima rečenih imov.
općina u IX. činovnom razredu; blagajn ču oficijal petrovaradinske
imovne općine Pavle Petrovi č protustavnikom iste imovne općine
u IX. činovnom razredu ; računarski oficijal držav, šumarskog ureda
u Zagrebu Franjo Dubravči ć protustavnikom otočke imovne općine
u X. činovnom razredu; nadlugar ovrhovoditelj II. banske imovne
općine Nikola Andasu r akcezistom iste imovne općine u XI, činovnom
razredu.
Promaknuća šumarskih činovnika kod vlastelinstva. biskupije
djakovačke. Imenovani su: nadšumarnik Rudolf Maraković
šumar, savjetnikom u 1. stepenu VI čin. razr., nadšumar taksator
Josip Hefner šumar, nadzornikom I. razreda u 2. stepenu VII. čin.
....., šumari Milan Gnjatović i Mijo Marušić šumar, nadzornicima
II. razreda u 2. stepenu VIII. čin. razr., šumar Julio Bone l
šumar, nadzornikom II. razr. u 3. stepenu VIII. čin. razr, te šumar
Josip Fichtne r šumar, povjerenikom u 1. stepenu" X. činov, razr.,
svi uz pravo na petgodišnje doplatke sa 10°/0 od (temeljne) plaće.


Stališke vijesti.


Propisi za polučenje doktorata u gospodarsko-šumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevine SHS u Zagrebu. Kr. zemaljska
vlada, povjereništvo za prosvjetu i vjere, izdala je naredbom od 15.
ožujka 1921. br. 4917. propise za polučenje gore navedenog doktorata.
U odnosnoj naredbi, objelodanjenoj u Narodnim Novinama od


22. III. 1921. potkrale su se u § 11. neke pogreške. Donosimo ovdje
tu naredbu bez dotičnih pogrešaka:


ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 44     <-- 44 -->        PDF

§ 1.


Tko želi, da poluči u gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu doktorat gospodarstva
dotično šumarstva, ima predložiti na srpsko-hrvatskom
ili slovenačkom jeziku samostalno izradjenu znanstvenu raspravu i
načiniti strogi jedan ispit.


§2.


Znanstvenom raspravom i strogim ispitom ima kandidat dokazati,
da je sposoban za samostalan znanstveni rad.


Rasprava ima obradjivati predmet, koji pripada gospodarskom
dotično šumarskom području ; ona se ima pisana ili štampana predložiti
u tri primjerka.


Pod naslovom »inauguralna disertacija" (ili slično) ne smije se
nijedan pismeni sastavak dati u štampu, dok ga ne odobri profesorski
zbor gospodarsko-šumarskoga fakulteta.


Znanstvenu raspravu može iznimno nadomjestiti konstrukcioni
elaborat sa stručnim opisom i znanstvenim obrazloženjem, iz kojeg
se razbira, da je kandidat sposoban za samostalan znanstveni rad.


Raspravi, dotično konstrukcionom elaboratu, ima kandidat priložiti
točan popis upotrebljenih pomagala s pismenim očitovanjem,
da je predanu raspravu sam izradio.


§3.


Znanstvenu raspravu ima kandidat zajedno s molbenicom za
pripust k strogom ispitu podnijeti profesorskom zboru gospodarskošumarskoga
fakulteta i uručiti je dekanu toga fakulteta.


Molbenici ima osim rasprave priložiti :


1. krsni ili rodni list;
´2. svjedodžbu zrelosti gimnazije, realke ili realne gimnazije;
" 3. svjedodžbe svih triju gospodarskih dotično šumarskih teo^
rčtskih državnih ispita, načinjenih u ovom fakultetu ili ispitne svjedodžbe
druge koje gospodarske ili šumarske visoke škole, iz kojih
se razbira, da je kandidat doista svršio stručnu visoku školu i da je
propisno ispitan iz svih glavnih predmeta, koji se predaju u gospodarskom
dotično šumarskom odjelu ovoga fakulteta;


4. kratko sastavljen „curriculum vitae", u kojem valja naročito
istaknuti tok visokoškolskoga obrazovanja, eventualno kasnije saradjivanje
u laboratorijima, znanstvenim institutima i t. d. kao i glavnu
struku, kojom se kandidat osobito bavio i iz koje u smislu §§ 10.
ili . naročito želi praviti strogi ispit.
§4.


Dekan će molbenicu ispitati i našavši je u redu, predat će raspravu
na ocjenu dvojici izvjestitelja.


Bude li dekan u sumnji, da li se kandidat s obzirom na § 3.
točku 3. može pripustiti k pravljenju strogoga ispita, zatražit će
odluku profesorskoga zbora.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 45     <-- 45 -->        PDF

§5.


Znanstvenu raspravu ocjenjuju redoviti ili ako takovih nema,
izvanredni profesori dotične struke, a ako ni tih nema, profesori iste
stručne skupine. Ako treba, može drugi ocjenitelj biti i redoviti ili
izvanredni profesor one struke, kojoj je rasprava po svom sadržaju
najbliža.


Iznimno može profesorski zbor tu dužnost povjeriti i profesoru
druge koje visoke škole, koji u gospodarsko-lumarskom fakultetu
predaje kao honorirani docent.


Ako su u fakultetu više od dva redovna profesora iste struke
dotično iste stručne skupine, izmjenjuju se oni redom u ocjenjivanju.
Dekan odredjuje u dogovoru sa ocjeniteljima primjeren rok za
ocjenu znanstvene vrijednosti rasprave.


§ 6. .
Ocjenitelji predaju dekanu obrazložene pismene ocjene s izjavom,
da li je rasprava „odlična", „dovoljna" ili „nedovoljna".


§7.


Kandidat se ne pripušta k strogom ispitu, ako oba ocjenitelja
označe raspravu neprihvatljivom, ili ako raspravu nepovoljno ocijeni
profesor struke, koju je kandidat označio kao glavnu. Ako pak raspravu
označi neprihvatljivom profesor sporedne struke, tad o pripustu
kandidata na ispit odlučuje profesorski-zbor.


Kandidatu se ima pismeno priopćiti odluka da li se pripušta
ili ne pripušta k ispitu. Ako se pripušta, odredjuje dekan podjedno
rok za usmeni ispit.


§8.


Ako podnesena rasprava ne bude odobrena, može kandidat
najranije nakon jedne godine predati novu disertaciju. Ako ni ponovna
disertacija ne bude odobrena, to se od toga kandidata nikakva
dalja disertacija ne će više primiti niti će takav kandidat moći
u tom fakultetu steći nostrifikaciju doktorata, koji je eventualno
drugdje polučio.


§9.


Strogi se ispit održava javno ; u pravilu on ne smije trajati
dulje od dva sata. Ispitivanje ima polaziti od kandidatove pismene
radnje i obuhvatiti cijelu stručnu skupinu, kojoj radnja pripada, pri
čemu valja osobit obzir uzimati na glavnu struku.


Ispitu predsjeda dekan, a ako je on spriječen, prodekan.


Ispitno se povjerensivo sastoji od predsjednika, od oba ocjenitelja
znanstvene rasprave i prema ispitnim strukama od jednoga
ili i više daljih ispitivača, koje odredjuje dekan.


Treći ispitivač ispituje na gospodarskom strogom ispitu iz jedne
pomoćne ili osnovne discipline, a na šumarskom strogom ispitu iz
jedne osnovne discipline dotično skupine srodnih osnovnih disciplina.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Osim toga ima se na svakom šumarskom strogom ispitu pitati
i šumska politika, a u danim slučajevima još i jedna ili dvije od
onih disciplina, koje istina pripadaju drugoj stručnoj skupini, ali su
s odabranom glavnom skupinom vrlo srodne.


Predsjednik pita samo onda, kad je podjedno i ispitivač.


Redovni profesori iste struke dfetično iste stručne skupine izmjenjuju
se redom kao ispitivači. Isto vrijedi i za izvanredne profesore.
Kod eventualnog ponavljanja ispita treba da po mogućnosti


budu isti ispitivači


§ 10.


Područje gospodarske znanosti dijeli se s obzirom na strogi ispit
u četiri stručne skupine, izmedju kojih može kandidat po volji birati.
Te skupine jesu :


1. proizvodnja gospodarskog bilja;
2. živinogojstvo ;
3. gospodarska uprava s taksacijom ;
4. gospodarska kemijska tehnologija.
U prvu skupinu pripada ukupno poljodjelstvo i bilinogojstvo.
Glavni je predmet poljodjelstvo.
U drugu skupinu pripada ukupno živinogojstvo, mljekarstvo i
fiziologija domaćih životinja. Glavni je predmet živinogojstvo.
U treću skupinu pripada gospodarska uprava i taksacija sa
knjigovodstvom, zadrugarstvo i nacionalna ekonomija. Glavni je
predmet gospodarska uprava.


Osim ovih struka pojedine skupine ima se u smislu § 9. na
strogom ispitu pitati još i jedna srodnija pomoćna ili osnovna disciplina,
koju kandidat može po volji odabrati ili pak druga koja glavna
disciplina, koja je s predmetom znanstvene rasprave u vezi.


§ U


I područje šumarske znanosti dijeli se s obzirom na strogi ispit
u četiri stručne skupine, izmedju kojih kandidat može po volji birati.
Te skupine jesu.


1. uzgajanje šuma s tloznanstvom i naukom o stojbini, te uporaba
šuma sa šumskom industrijom i trgovinom ;
2. obrana šuma od štetnika i elementarnih nepogoda (šumarska
entomologija, šumarska fitopatologija, uprava i obrana šuma zajedno
s meteorologijom i klimatologijom,);
3. procjena i uredjivanje šuma (dendrometrija, računanje vrijednosti
šuma sa šumskom statikom i uredjivanje šumskog gospodarstva).
4. uredjivanje bujica i gradnja šumskih prometala
Kandidat, kojemu je glavna struka uredjivanje bujica, ima na
strogom ispitu odgovarati i iz vodnoga graditeljstva, te iz uzgajanja
šuma zajedno sa tloznanstvom i naukom o stojbini. Isto tako ima i
kandidat, kojemu je glavna struka gradnja šumskih prometala, na
strogom ispitu prema potrebi odgovarati i iz vodnoga graditeljstva,
a uvijek iz uporabe šuma sa šumskom industrijom i trgovinom.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Osim toga pita se u smislu § 9. na šumarskom strogom ispitu
šumska politika i jedna po volji odabrana osnovna disciplina ili pak skupina
srodnih osnovnih disciplina (matematika, teoretska mehanika sa tehničkom
i gradjevnom mehanikom, kemija sa biokemijom ili šumarskom kemijskom
tehnologijom, botanika s dendrologijom i anatomskom gradjom
drvlja, mineralogija i petrografija s geologijom, nacionalna ekonomija).


§ .12. t
O uspjehu cijeloga strogog ispita odlučuju ispitivači većinom
glasova Ako su glasovi podijeljeni, odlučuje profesor struke, koju
je kandidat označio glavnom.
Vijećanje o uspjehu ispita i glasovanje vrši se s isključenjem
javnosti.
Uspjeh ispita označuj« se ocjenom „odličan", „dovoljan" ili
„nedovoljan".
O uspjehu strogoga ispita izdaje predsjedništvo povjerenstva
kandidatu na njegov zahtjev svjedodžbu.


§ 13.


Reprobacija na usmenom ispitu ne poništava povoljnu ocjenu
kandidatove znanstvene rasprave.
Reprobirani kandidat može se ponovo podvrći strogom ispitu
nakon šest mjeseci.


Ne uspije li kandidat ni na ponovnom ispitu, ne može više polučiti
doktorat u ovom fakultetu niti može postići nostrifikaciju eventualno
drugdje polučenoga doktorata.


§ 14.
Dekanat vodi poseban zapisnik o svim kandidatima, koji se
prijavljuju za strogi ispit. U taj se zapisnik unose i svi zaključci o
odobrenju ili reprobaciji pismene rasprave, kao i o uspjehu usmenoga
ispita.
Zapisnik potpisuju svi članovi ispitnoga povjerenstva.


§ 15.


Taksa za ocjenu znanstvene rasprave iznosi 400 K. Ista se taksa
plaća i kod eventualnoga ponovnoga predlaganja disertacije. Taksa
se ima položiti prigodom predaje molbenice, a dijeli se na jednake
dijelove medju ocjenitelje rasprave.


Taksa za svaki usmeni strogi ispit, pravio se on prvi ili drugi
put, iznosi 600 K, te se ima platiti u dekanatu najkasnije osam dana
prije pristupa k usmenom .strogom ispitu.


Taksa propada, ako kandidat na odredjeni dan bez opravdana
razloga ne pristupi k strogom ispitu.
O tome, dâ li je razlog nepristupa opravdan ili nije, odlučuje
profesorski zbor. . ´


Od takse za usmeni strogi ispit ide 50 K u sveučilišnu zakladu,
a ostatak dijeli se na jednake dijelove medju predsjednika i ispitivače.
Ako je predsjednik ujedno i ispitivač, dobiva dvostruki dio.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 48     <-- 48 -->        PDF

§ 16.


Promociju obavljaju pod predsjedanjem rektora, a u prisutnosti
dekana gospodarsko-šumarskoga fakulteta, redoviti profesori toga
fakulteta per turnum


Prije promocije valja u sveučilišnoj kvesturi platiti za promociju
propisanu taksu.


Taksa za promociju iznosi 400 K. Od toga iznosa dobivaju
rektor, dekan i promotor svaki po 100 K, a s preostalih 100 K
imadu se namiriti troškovi za izdavanje diplome


§ 17.


Ova naredba staje na snagu danom proglašenja u „Narodnim
Novinama*.


Broj 1482/1921.


Natječaj.


Kod državnog šumarskog ureda u Vinkovcima popuniti će se
4 (četiri) lugarska mjesta sa slijedećim berivima i to :
a) Godišnja plaća i narav plaće sačinjavajući osobni
doplatak 700 K


b) Stanarina 160 K


c) Paušal na odoru 100 K


d) Deputatno zemljište u naravi 3 kat. rala.


e) Deputatna ogrevna drva 20 prostorni metara.


Na ova mjesta mogu se imenovati samo oni, koji su


1. NeporoČna vladanja.
2. Prevalili 24 godinu života.
3. Uspješno položili lugarski ispit.
4. Vješti službenom jeziku, govoru i pismu.
5. Koji uz potpunu duševnu i tjelesnu snagu bezpogrešno govore,
vide i čuju, što se imade dokazati liječničkom svjedocbom
kotarskog ili vojničkog liječnika.
Gornjim ispravama obložene vlastoručno pisane molbenice imadu
se najkasnije do 30. travnja 1921. ovom državno šumarskom uredu
predložiti.


Vinkovci, dne 16. ožujka 1921.


Državni šumarski nred.
\


Gozdni urad v Oplotnici


proda vsak mesec 4—S vagonov jelovih desk. Ponudbe nato
množino je poslati začetkom vsakega meseca v zaprti kuverti pod
«označbo „Oferr-deske" na označeni urad, kateri daje tudi pojasnila.


Uređuju profesori Dr. A. Petračlć i Dr. A. Lerftkovlć.
Tiskara C. Albeecht, Zagreb.