DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Tko je od gospode imao prilike promatrati sam jedanput
u životu štete prouzročene kućnom gljivom većeg stila, moći
će jamačno odmah prisutnost iste ustanoviti.


Znakovi, po kojima se kućna gljiva prepoznaje po
drvu, jesu:


1. kod nenaličenog drva po crnim, malim točkama, koje
se na površini pojavljuju.
. 2. kod drva naličenog s klijanom bojom po istaknutim
mjestima, kožnatim izgledom, koja su ponešto žućkasto
bojadisana.


3 kod svakog drva po muklom, dubokom zvuku kod
udaranja sa željezom i po ugibanju drva kod tlačenja.


4. po na gljivu sjećajućem vonju okuženih prostorija.
Samo se po sebi razumije, da ćemo se tom diagnozom
poslužiti samo onda, kada je već kućna gljiva svoju rabotu
do kraja učinila, gdje se naime od drvenih naprava više
ništa spasiti ne da, već je neophodno nužna izmjena svih
drvenih dijelova konstrukcija.


Na početku ili pako kod manjeg opsega infekcije kućnom
gljivom, ne da se tim načinom ustanoviti sa sigurnošću ništa
pozitivnoga, već je bezuvjetno od potrebe znanstvena diagnoza.


(Nastavit će se.)


Društvene vijesti.
Zapisnik


sjednice upravnog odbora hrv. šum. društva, obdržanoga 24. XI. 1920.
u 10 sati prije podne u društvenim prostorijama u Zagrebu.


Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun Turković, u
prisutnosti podpredsjednika Dragutina Trôtzera, blagajnika Aleksandra
pl. Lajera, tajnika Manojla Divjaka, i odbornika Dr. Aleksandra Ugrenovića,
Dr. Gjure Nenadića, Dr. Andrije Petračića, Jure Dražica,
Rudolfa Ernya, Milana Marinovića i Srećka .......


i


Čita se zapisnik prošle sjednice, a za ovjeravanje biraju se odbornici
Milan Marinović i Rudolf Erny.


II.
Društveni tajnik izvještava, da je prema skupštinskom zaključku
upućena predstavka Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika, glede saziva
ankete šumarskih stručnjaka, na kojoj bi se imalo pretresti pitanje


o uplivu agrarne reforme na šumarske prilike. Po želji članova uprave
»
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Dr. Aleksandra Ugrenovića i Milana Marinovića sazvata je ova odborska
sjednica, da se to veoma važno pitanje ponovo pretrese,
i pokrene predlog o sazivu ankete.


Nakon odulje debate, u kojoj su uzeli učešća Dr. Aleksander
Ugrenović, Milan Marinović, Dr. Qjuro Nenadić, Dragutin Trôtzer,
predsjednik baruti Turković, Dr. Petračić i Rudolf Erny, usvojen je
predlog Rudolfa Ernya, da se pozovu svi šumarski nadzornici, da
podnesu pojedinačne primjere štetnog uticaja agrarne reforme za
šume do iduće odborske sjednice, na kojoj će se donijeti daljnja
odluka na temelju dobivenih podataka.


III.
Prof. Dr. Petračić izvještava, da je uredništvo „Šum. Lista"
odštampalo u zasebnu knjigu „Bilinstvo" od Agića, štampa staje
5250 kruna. Moli, da se to plati iz društvenih sredstava, i odredi
cijena knjizi. Predlog se prihvaća s tim, da se knjiga prodaje po


. 20 kruna, a slušačima šumarskog fakulteta po 15 kruna.


IV.
Na predlog prof. Dr. Petračića zaključeno je, da se starija izdanja
„Šumarskog Lista" prodaje po 120 kruna, a slušačima šumarskog
fakulteta po 60 kruna.


V.
Na izvještaj člana odbora za pregled računa Rudolfa Ernya, da
se drugi član odbora Dr. Vaso Vučković ne odaziva pozivima za
pregled, usljed čega nisu računi dulje vremena´pregledani, izabran
je na mjesto Dr. Vase Vučkivića član upravnog odbora Jure Dražić.


VI.
Društveni blagajnik izveštava, da je g. Vilim Čmel;k dao društvenoj
blagajni 60 kruna na ime doprinosa za izdavanje „Šumarskog
Lista" i da je g. Milan Marinović pristupio kao član Kôrôskenijeve
zaklade, što se prima do znanja.


Na upit blagajnika, kako se ima postupati sa članovima, koji
se vraćaju iz zarubljeništva, zaključeno je, da se imadu smatrati
i dalje članovima, da dugujuću članarinu nisu dužni naknakno polagati,
a ako žele, da im´ se dadu naknadno brojevi „Šum. Lista",
dužni su ih platiti po cijeni utvrđenoj na današnjoj sjednici.


VIII.
Na predlog blagajnika, primaju se za nove članove društva
Dušan Fućak, kr. rač. revident i Damjan Muždeka, šum. nadinženjer
iz Novske.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 38     <-- 38 -->        PDF

88 T


IX.
Na predlog Dr. Nenadića o štampanju stručnih knjiga u opće,
a po njemu priređene i za štampu spremljene knjige „Računanje
vrijednosti šuma" zaključeno je, da se rukopis Dr. Nenadića dade
u dva primjerka prepisati i dati na recenziju članovima, koje izabrati
odbor za recenziju izabere, a zatim da se financijalni odbor postara
za štampanje.


X.
Na predlog Dr. Aleksandra Ugrenovića, zaključeno je zamoliti
povjereništvo ministarstva šuma i rudnika, da prije donošenja naredbe
za osnivanje pokusnih postaja, sazove anketu stručnjaka, a za slučaj
saziva ankete društvo odredjuje kao svoga izaslanika člana upravnog
odbora Milana Marinovića.


XI.
Na predlog dr. Ugrenovića, da se povjereništvu ministarstva
šuma i rudnika podnese predlog o reformiranju državnog ispita,
zaključeno je pozvati predlagača, da za iduću sjednicu podnese
pismen motiviran predlog.


. XII.


Na predlog Jure Dražica zaključeno je povisiti osiguranje izgorivih
dijelova zgrada sa 1,200.000 kruna, što se stavlja radi izvršenja
u dužnost društvenom blagajniku.


XIII.
Na predlog Jure Dražica odnosno povišenja najamnina, zaključeno
je, da podpredsjednik Dragutin Trotzer, sa članovima uprave
Jurom Dražićem i Srećkom Majerom. posjeti povjerenika za prosvjetu
i vj»re, i izloži mu, da društvo uz ovu stanarinu nije u mogućnosti
izvršiti ni najnužnije opravke na zgradi, a kamo li udovoljavati svome
zadatku, pa ga zamoliti, da stanarinu za šumarski fakultet povisi


XIV.
Na predlog Jure Dražica zaključeno je po tehničarima dati pregledati
društvenu zgradu „Šumarski dom" i utvrditi, ne bi li se na
istu mogao izgraditi treći Icat.


Po iscrpljenom dnevnom redu predsjednik je zaključio sjednicu.


Presjednik : Tajnik :


Milan barun Turković s. r. Manojlo Divjak s. r.


Ovjeravaju :
Dr. Andrija Petračićs. r. . Dr GjuroNenadićs, r
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Zapisnik .


sjednice upravnog odbora hrv. šum. društva, obdržavane 18. XII. 1920.
u prostorijama šumarskog doma u 3 sata posije podne.


Predsjedavao je društveni podpredsjednik Dragutin Trotzer, u
prisutnosti društvenog blagajnika Aleksandra pl. Lajera, tajnika-zamjenika
Srećka Majera, i članova uprave Dr. Andrije Petračića, Dr.
Gjure Nenadića, Rudolfa Erny-a, Rudolfa Pilepića, Dr. Vase Vučkovića,
Jure Dražica, Dionisa Severa, Žarka Miletića i Milana Marinovića


I.
Po pročitanju zapisnika prošle sjednice, koji je primljen bez
primjedbe, izabrati su za ovjerovljenje zapisnika članovi upravnog
odbora Dr. Gjuro Nenadić i Dr. Andrija Petračić.


H-
Na predlog blagajnika Aleksandra Lajera zaključeno je raspoloživu
svotu iz Koroskenijeve zaklade od 600 kruna podijeliti na
jednake dijelove među osam mollitelja.


HI.


Na traženje blagajnika Aleksandra Lajera zaključeno je odobriti
kredit od 600 kruna za nabavak tiskanica.


Primljen je bez primjedbe izvještaj blagajnika o stanju društvene
imovin-e, koja iznosi :


1.
Društvena.
primitak u gotovu K 9-607 05 u papirima K 48.59750
izdatak „ . K 9-56000 „ K 5.260 —
ostatak „ „ K 47 05 „ „ K 43.337 50


2. Kôrôskenijeve zaklade
„ „ K 16.34934
3.
Borošićeve zaklade primitak K 9.346.86
izdatak K 48360
ostatak K 8.863 26


V.
Na predlog predsjednika Milana baruna Turkovića zaključeno je
izraziti pismenu zahvalnost gg. Fantoniu i Horvatu za pregled društvene
zgrade obzirom ne mogućnost podizanja trećega kata.


VI.
Prima se na znanje izvještaj blagajnika, da je prema zaključku
prošle sjednice zgrada osigurana na 1,000 000 kruna.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 40     <-- 40 -->        PDF

VII.
Za proučavanje pismenog predloga Dr. Aleksandra Ugrenovića
o reformi državnog ispita, izabran je uži odbor i to gg. Dragutin
Trôtzer, Dr. Andrija Petračić i Rudolf Erny.
VIII.
Za proučavanje izvještaja pojedinih članova šum. društva o nekorektnim
postupcima agrarnih povjerenika u pogledu njihova rada
u šumama, izabrat je uži odbor i to gg. Milan Marinović, Dr.
Aleksander Ugrenović, Rudolf Erny i Manojlo Divjak.


IX.
Na predlog Milana Marinovića zaključeno je uputiti predstavku
ministarstvu šuma i rudnika, da prije izdavanja naredbe o uredjenju
statusa i naslova šumarskih činovnika, sasluša u tome pogledu mišljenje
šumarskog društva. Ujedno je na predlog istoga predlagača
povjereno Dr. Gjuri Nenadiču i predlagaču, da sastave osnovu za
pregovore sa Maticom Hrvatskom za izdavanje popularnih šumarskih
knjiga.


X.
Predsjednik priopćuje, da se je Dr. Vaso Vučković požalio, što
je smjenjen sa časti revizora blagajničkih računa. Dr. Vučković izjavljuje,
da tu čast ne želi više obnositi, ali protestira protiv izjave
Rudolfa Erny-a, da se nije odazivao pozivu, kad je trebalo obavljati
preglede. Pošto se posije toga Rudolf Erny i Jure Dražić zahvaljuju?
na časti revizora blagajničkih računa, to odbor na njihovo mjesto
bira Dr. Andriju Petračića i Dr. Gjuru Nenadića.


Zatim je sjednica saključena, pošto je dnevni ´red izcrpljen.


Predsjednik uz. :
Draguti n Trôtze r
s.
,
r.
Tajnik u z. :
Srećk o Majers . r.
Dr. Andrija Petrači ćOvjeravaju :
s. r.Milan Marinovi ć s. r.
Zapisnik


sjednice upravnog odbora hrv. šum. društva obdržavane 15. I 1921.
u 3 sata posije podne u društvenim prostorijama.


Predsjedava društveni podpredsjednik Dragutin Trôtzer, u prisutnosti
tajnika Manojla Divjaka, blagajnika Aleksandra pl. Lajera,
odbornika Dr. Gjure Nenadića, Dr. Andrije Petračića, Rudolfa Pilepića,
Srećka ......, Milana Marinovića. Jure Dražica i Josipa Griinwalda


Prije polaska na dnevni red predsjednik priopćuje, da je umro
član utemeljitelj Anton Baci´5, industrijalac iz Gomirja, na što mu
članovi ustajanjem i usklikom „Slava mu!" odaju posljednju počast.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 41     <-- 41 -->        PDF

. I.


Po pročitanju zapisnika prošle sjednice, na koji stavlja primjedbe
Dr. Gjuro Nenadić pitanjem, kakav je to izdatak u 448 kruna iz
Borošićeve zaklade, st vije no je u dužnost članovima za pregled
blagajničkih računa, da taj izdatak ispitaju, a po tome sa za ovjerovljenje
zapisnika izabrati članovi Dr. Andrija Petračić i Milan
Marinović.


Da bi se društveni prihodi povećali, zaključeno je na predlog
predsjednika, da financij&lni cdbor izda u najam najboljem nudiocu
tajničku sobu i sobu za sjednice, no uz minimalnu cijenu od 36 000
kruna godišnje i sa najduljim rokom od dvije godine.


III.
Na predlog slovenačkog gozdarskog društva, da hrv. šum.
društvo podpomogne njihov predlog podnet nadležnom mjestu glede
sklapanja trgovinskog ugovora sa Italijom, zaključeno je, predlog
slovenačkog gozdarskog društva uputiti savezu industrijalaca na
mišljenje, a po dobivenom mišljenju proučiti kao predmet po užem
odboru, koji ima društvenoj upravi podnijeti konkretan predlog. U uži
odbor izabrata su gg. Dr. Gjuro Nenadić, Rudolf Pilepić i Manojlo
Divjak.


IV.
Na traženje dekanata šumarskog fakulteta, da se popravi zvonce
na glavnim vratima zgrade, zaključeno je, da se popravka ne može


o društVenom trošku izvršiti.
V.´


Na molbu Koste Bačića industrijalca iz Gomirja za prijem kao
člana utemeljača, zaključeno je jednoglasno molbu uvažiti uz uvjet,
da položi društvenoj blagajni utemeljiteljni doprinos od 1000 kruna.


VI. , ,
Na poziv društva za gajenje lova i ribolova za učešće na glavnoj
skupštini, izabrat je za izaslanika šum. družtva član društvene uprave
Dr. Andrija Petračić.


Na predstavku skupštine državnih šumara sa područja državnog
šumarskog ureda na Sušaku, glede priznavanja naziva Ing. svršenim
absolventima bivše šumarske akademije kao i- glede unapredjenja
akademski obrazovanih štmara posije položenog državnrg ispita u


IX. č. r. zaključeno je podneti potrebne predstavke povjereništvu
ministarstva za šume i rudnike, odnosno za prosvjetu i vjere.