DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 3     <-- 3 -->        PDF

BR. 4., 5 i 6. TRAVANJ. SVIBANJ I LIPANJ 1921. GOD. XLV.


5UMHR5KI LI5T


GLASILO HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Izdelovanje preglednih kart


za gozdni kataster politične uprave.


Priobčil inž. Anton Šivic, Ljubljana.


Z odlokom z dne 3. 7. 1873, št. 6953. je odredilo bivše
avstr. poljedelsko ministrstvo, da ima gozdarsko osebje politične
uprave v izpopolnitev gozdnega katastra napraviti
pregledne gozdne karte, ki naj bodo v njih vrisane posamezne
skupine gozdov, posebno pa tudi označeni vsi varstveni
gozdi in taki, ki služijo v obrambo drugih objektov.


Za izdelavo teh kart se je gozdarsko politično osebje
v poprejšnjih časih posluževalo starih, litografiranih odtisov
katastralnih map, ki jih je bilo nabaviti pri arhivu katastralnih
map. Tam so se dobili tudi odtisi, izgotovljeni po takozvani
suhi metodi. Mapni arhiv je oddajal v svrhe gozdnega katastra
politične uprave glasom odredbe bivšega avstr. finančnega
ministrstva z dne 24. I. 1898., štev. 3295. mapne odtise po
znižani ceni in sicer litografirane odtise po 20 v za polo,
za suhim potem izdelane pa za 3U znižano tarifno ceno.


Gozdarsko osebje je nabavljene stare mape primerjalo
z onimi katastralnimi mapami, ki jih vodijo v evidenci geometri
zemljarinskega katastra ali pa s takozvanimi indikacijskimi
skicami, ki jih rabijo davčni uradi; pri primerjavi
dognane izpremembe, na pr. pozneje izvršene delitve gozdnih
parcel, so se prenesle v nabavljene stare mape, ravnotako
tudi parcelne številke, ki v nabavljenih starih mapah niso
bile vpisane..


Te mape so se nato še sledeče opremile v svrhe gozdnega
katastra:


Parcelne številke gozdnih parcel so se vpisale rdeče,
dočim so se vpisale številke po gozdih enklaviranih parcel
in pa bližnjih poljedelskih, eventuelno tudi zemljišč druge
obdelovalne vrste s črnilom ali tušem.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Oblastveno dovoljene izpremembe gozdov v drugo obdelovalno
vrsto so se v mapah označile s svetlo (sepia)
šrafuro, očrtano v smeri od severa proti jugu.


Varstveni in branilni gozdi so se označili na ta način,
da se je pod rdeče vpisane gozdne parcelne številke pristavila
črka Š (Schutzwald) oziroma črka B (Bannwald). Črke S in
B so se vpisale s črnilom ali s tušem. Oboji vrsti gozdov
sta se označili le pri onih gozdnih parcelah, za ktere se je
svojedobno izdalo na dotičnega lastnika oblastveno opozorilo
ali pa odlok, da spada njegov gozd med varstvene oziroma
med branilne gozde.


Oblastveno odrejeni pogozdovalni ukazi ali druge odredbe
se v mapah niso označevali, ker takošne odredbe niso
trajnega značaja za dotični gozdni objekt.


Na ta način opremljene mape so se zrezale v obliki
priročnega formata in prilepile na platno, tako da jih je
bilo mogoče rabiti i v uradu i na službenih potovanjih.


Veliko prikladnejše, kot opisane mape v merilu zemljarinskega
katastra, so pregledne karte v p o manjša nem katastralnem
merilu.


Izdelava kart v pomanjšanem katastralnem merilu je,
kakor znano, mogoča na različne načine. V svrhe gozdnega
katastra pa je treba poslužiti se metode, po katerej je mogoče
te pregledne karte pri najekonomski izrabi prostega časa in
z najenostavnejši sredstvi izgotoviti. Osebje gozdarskopoliticne
uprave je močno zaposleno z drugimi službenimi opravili in
ima večinoma le v zimskem času priložnost, pečati se z risanjem.
Ker temu osebju nedostaje navadno skoro vseh
tehničkih pripomočkov, zato je treba metode, po kateri se
tudi z najprimitivnejšimi sredstvi dajo izdelati karte, katerih
natančnost za svrhe gozdnega katastra vendar še odgovarja.


Računši s temi dejstvi, sestavil sem bil za izdelavo pomanjšanih
gozdnih kart malo navodilo, ki naj služi v pripomoček
nele okrajnim gozdarskim inženirjem, temveč tudi
tehnično-pomožnemo osebju. To navodilo priobčujem v sledečih
izvajanjih:


Pripomočki za izgotavljanje preglednih kart.


Pri davčnih uradih priskrbi si gozdarsko osebje politične
uprave uradnim pismenim potem indikacijske skice one davčne
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 5     <-- 5 -->        PDF

55


občine, ki jo namerava prerisati v pomanjšanem merilu. Davčni
uradi prepuščajo v svrho gozdnega katastra te skice le tedaj,
ako jih evidenčni geometer zemljarinskega katastra slučajno
ne potrebuje za svoje izgotovitve. V prošnji ima gozdarski
ur»ad (v Sloveniji okrajno gozdno nadzorništvo) navesti dobo,
za ktero si namerava skice izposoditi in pridejati reverz,
s kojim se obveže, da povrne vsako škodo, nastalo vsled
poškodbe, ponesnažbe, izgube ali prepozne vrnitve teh skic.
(Odlok bivš. avstr. fin. min. z dne 28. 10. 1884., št. 29.576.)


Kakor znano, izdelani so katastralni operati v merilu


1 : 2880; poleg teh obstojajo tudi taki v polovičnem merilu
1 : 5760. Katastralne mape velikih občin, kjer nahajamo
mnogo nerodovitnega zemljišča (na pr. v Julskih Alpah in
Karavankah), so čestokrat izdelane v tem polovičnem katastralnem
merilu.
Glasom odloka bivš. avstr. poljed. ministrstva z dne


27. 10. 1914., štev. 41.216. je generalno ravnateljstvo zemljarinskega
katastra na Dunaju odredilo na prošnjo imenovanega
ministrstva z razpisom z dne 30. 8. 1914., št. 2108.,
izdanim na fin. deželna oblastva, da je v svrhe natančneje
evidence gozdnega katastra okrajnim gozdarskim inženirjem
na njih prošnjo dati na razpolago izkaze o izpremembah za
dotične davčne občine, v katerih so bile kake izpremembe
gozdnega zemljišča in sicer:
1. vsled stalne izpremembe (na pr. pri zgradbi cesta,
železnic, tovarniških ali stanovanjskih poslopij, pri regulaciji
rek itd.):
2. vsled prostovoljne pogozditve zemljišč, ki so tvorila
poprej drugo obdelovalno vrsto ali pa bila nerodovitna, ne
da bi bil dovoljen odpis davščine za te ploskve v zmislu
§ 3. zakona z dne 24. 5. 1869., drž. avstr. zak. štv. 88;
3. vsled korekture gozdne ploščine, ki je bila potrebna
zaradi popravka prvotnih napak v izračunanju. Izpremembe
gozda vsled oblastveno dovoljene krčitve ali oblastveno odrejenih
pogozdovanj, produktivnih ali onih neproduktivnih
ploskev, glede katerih je bil dovoljen odpis davščine v
zmislu § 3. zakona z dne 24. 5. 1869., drž. avstr. zak. št.
88., po fin. dež. oblastvu, ne pridejo v poštev, ker so okr.
gozdarskim inženirjem te izpremembe že znane vsled službovanja
pri političnih oblastvih.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 6     <-- 6 -->        PDF

56


Izkaze o izpremembah dobijo okrajni gozdarski inženirji
seveda šele po zaključku zimskih izdelkov evidenčnih geometrov
in sicer v razporedbi po davčnih okrajih. Te izkaze
je vrniti najkasneje tekom 14 dnij.


Okrajna gozdna nadzorništva morajo se, kadar prosijo
za te izkaze, sklicevati na citirani razpis generalnega ravnateljstva
zemljarinskega katastra.


Merilo pomajšanih preglednih kart.


Naprej nam je prevdariti, v katerem merilu je najpripravnejše
pomanjševati pregledne karte po mapah zemljarinskega
katastra na čim manjšo ploskev na papirju, vendar
tako, da je mogoče narisati skoro vsako, tudi malo gozdno
parcelo.


Obema zahtevama moremo vstreči, ako volimo po
priliki 4-kratno linearno pomanjšanje katastralnih operatov
merila 1 : 2880. Ako se poslužimo 4-kratnega linearnega
pomanjšanja, bi dobili karte v merilu 1 : 11520, ker


1 : 2880 = 4:11520.
Merilo 1 : 11520 pa je neprikladno, ker hočemo vendar
v preglednih kartah razbrati dolžine in ceniti ploskve v
metrični meri.


Za nas je namreč velike važnosti, da moremo ceniti v
preglednih kartah ploskve na prikladen način v hektarih ali
delih hektara.


Ako si predočimo 1 ha v merilu 1 : 11520 v obliki
kvadrata, znaša stranica kvadrata na papirju 0.86805 cm,
kar odgovarja 100 m v naravi. Število 0.86805 dobimo po
sledečem proizvajanju :


(Slučaj A, a).


1 m na papirju = 11520 m v naravi; torej znaša


1 cm „ „ = 115.20 m v naravi


1 mm„ „ = 11.52 m v naravi 8.6805 mm na


papirju == 100 m v naravi; torej je (8.68.) = 75 mm2 na
papirju = (100 m)2 — 10.000 m2 = 1 ha v naravi.
Ko bi torej hoteli na karti, izgotovljeni v merilu


1 : 11520 določiti kako dolžino z metersko mero (pošetom)
v centimetrih, morali bi centimetre pomnožiti najpoprej s
številom 115.20, da dobimo število metrov v naravi, kar je
jako zamudno. Ravno tako neprilična bila bi ocenitev ploskev


ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 7     <-- 7 -->        PDF

57


v hektarih na taki karti. Pomagali bi si seveda lahko stem,
da na vsaki karti narišemo dotično merilo (grafično), vendar
pa bi si lehko to prihranili, ako napravimo karte v prikladnejšem
merilu.


Pomanjšava, oziroma izdelava kart v merilu 1 : 11520
bi nam bila le tedaj prikladna, ako bi hoteli razbrati dolžine
ali ocenjavati ploskve v stari (dunajski) meri, ker V4
palca = 6.585 mm na papirju nam predočuje v naravi
75.8592 m = (6.585 x 11.52), torej (1 4palca)2 = 05755 m2 =
1 oral (joh). (1 kvadratni palec na papirju bi bilo 16 oralov
v naravi).


Kakor že rečeno, poslužiti se hočemo drugega merila,
da nam bo mogoče v meterskem zistemu lažje rabiti pregledne
karte, vendar pa se ne smemo preveč oddaljiti od
4-kratke linearne pomanjšave iz ozirov, navedenih v začetku
tega poglavja. Vpoštevaje slednji ozir nam je pač najbližje
merilo 1 : 10.000.


Po razmerju 1 : 2880 ~ X : 10000, dobimo X = 3.472.
Merilo 1 : 10000 pomenja torej 3.47-kratno linearno pomanjšanje
katastralnega merila.


V merilu 1 : 10000 je prav lahko določiti na karti
dolžine in ploskve z metersko mero (pošetom) ali z malimi
ravnili, na katerih je vtisnjena centimeterska mera itd., ne
da bi se nam bilo treba posluževati drugih priprav za merjenje.
Naslednji pregled naj nam služi v pripomoček:


(Slučaj A, b).


1 cm na papirju znači 100 m v naravi, torej


1 cm2 1 ha „ „ , ker


1 m „ „ „ 10.000 v naravi


1 cm „ „ „ 100 m v naravi in


1 cm2 na papirju znači (100 m)2 v naravi — 10000 m2 = 1 ha.
Iz teh izvajanj je razvidno, da je najbolj praktično,
odločiti se za merilo 1 : 10000 za svrhe gozdnega katastra.
Kar tiče razmerje v katerem so v tem merilu pomanjšane
ploskve, nahajajo se slednje v kvadratičnem razmerju
k dotični linearni pomanjšavi. Pri merilu 1 : 10000 so torej
ploskve v razmerju k onim v zemljarinskem katastru (3*472)2
krat = 12 krat manjše, dočim bi bile pri merilu 1 : 11520,
ki je bilo razloženo zgoraj, 42 krat = 16 krat pomanjšane.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pri merilu 1 : 10000 dobimo torej nekoliko večje
ploskve na papir, kakor v merilu 11520, kar je tem bolje,
ker nam je mogoče posamezne male objekte v risbi nekoliko
večje narisati kot v merilu 1 : 11520.


Metode, po katerih se pomanjševanje vrši.


Za pomanjševo kart, planov, skic, za risbe sploh, moremo
se posluževati različnih načinov. Opozarjamo le na
porabo pantografov, kvadratičnih mrežic, tahigrafovih planimetrov
in na fotograiično metodo.


Ker niti okrajna gozdna nadzorništva, niti gozdno nadzorovalne
postaje nimajo primernih risbenih pripomočkov,
je jasno, da je treba poprijeti se najprimitivnejših sredstev
za pomanjševanje, torej porabiti pomanjšanje s pomočjo
mrežic, kar v svrho gozdnega katastra ni le popolnoma zadostno,
temveč dopušča tudi jako hitro izdelovanje.


Bodi mi dovoljeno ponoviti že znano porabo kvadratastih
mrežic. Z njih pomočjo pomanjšujemo v splošnem na
ta način, da položimo, eventualno tudi narišemo na risbo
(original), ki jo hočemo pomanjšati, mrežo, dočim je treba
na papirju, na kterem naj se risba pomanjša, konstruirati
mrežico, ki naj bo k mreži na risbi pomanjšana v razmerju
nameravane pomanjšave (redukcije). Ako hočemo risbo povečati,
morali bi posljednjo mrežico v danem razmerju večjo
napraviti.


Mrežice obstojajo iz gotovega števila kvadratov, —
porabiti bi se dali tudi pravokotniki — in je v obče velikost
kvadratov na originalu (na risbi, ki jo je pomanjšati), poljubna,
vendar naj kvadrati ne bodo preveliki. Pomanjšava
bo tem natančneja, čim manjši so kvadrati, pri zelo majhnih
kvadratih bi bila pa izgovitev pomanjšave zamudnejša.


V vsak kvadrat kopije (pomanjšave), je treba vrisati
vse, kar je v odgovarjajočem kvadratu na originalu narisanega.


Prenesemo lehko risbo ali kar „na oči", ali pa s pomočjo
redukcijskega šestila. Tudi navadno šestilo je porabljivo,
ako dimenzije, ki jih v šestilo vzamemo, prenesemo v
transverzalno merilo kopije in jih nato nanesemo. . Kratke
črte se preneso vedno prosto brez šestila.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 9     <-- 9 -->        PDF

59


Napake, ki bi jih slučajno napravili pri pomanjševanju,
nam ne morejo pokvariti vse kopije, ker ostanejo omejene
le na dotični kvadrat, v kterega smo morda risbo napačno
prenesli. Te napake torej lahko brez vsakih težkoč popravimo,
ko smo jih zasledili.


Pomanjšava katastralnih operatov s pomočjo
mrežic; primerne dimenzije mrežic za izdelavo
preglednih kart v svrhe gozdnega katastra.


V sledečih vrsticah hočemo razmotrivati o raznih oblikah
mrežic za razna merila oziraje se še posebej na pomanjšanje
katastralnih operatov v svrho gozdnega katartra.


Pri indikacijskih skicah, ki nam jih dajo davčni uradi
na razpolago, so katastralne pole razdeljene in razrezane v
četrtinke in prilepljene na trdo lepenko. Zatorej moramo v
svrho pomanjšanja teh pol izbrati si tako mrežo, da bo
s svojimi kvadrati pokrila vso tako četrtinko. Znano je, da
so te četrtinke katastralne pole dolge 32.925 cm in 26.34 cm
široke; dimenzije, ki so predpisane za pole katastralnih map,
znašajo namreč 25 X 20 palcev = 65.85 X 52.68 cm, torej
je velikost četrtinske pole == 12.5 X 10 palcev = kar odgovarja
= 32.925 cm X 26.34 cm.


V resnici pa ne dobimo indikacijskih skic pravilno dimenzioniranih,
temveč bomo našli, čeravno ne mnogo, pa
vsaj nekoliko drugačne. Kako je to razliko vpoštevati pri
pomanjševanju, pove nam eden izmed poznejših odstavkov.


Ker smo že razmotrivali o merilu 1 : 11520 (torej 4kratni
linearni pomanjšavi), hočemo presojevati v svrho
primerjanja tudi o mreži, ki jo rabimo pri pomanjšanju za
to merilo, čeravno se bomo odločili za pomanjševanje kart
gozdnega katastra za merilo 1 : 10.000.


Ako položimo na četrtinko kastralne pole v merilu


l : 2880 posebno kvadratasto mrežo, moramo si napraviti
kvadratasto mrežico za pomanjšavo, kakor sledi iz povedanega,
takšno, da je dolžina vsakega kvadrata 4 krat
manjša, kot onih kvadratov na originalu.
(Slučaj B, a).
Razdelimo si torej katastralno četrtpole na primer na
ta način v kvadrate, da odpade na stranico kvadrata


26.34 mm = 1 palec; potem nam je dolžina mreže circa


ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 10     <-- 10 -->        PDF

60


12r2, širina pa 10 takih kvadratov. Vsak tak kvadrat predočuje
v stari meri 1 oral (joh); 1 palec na papirju je
namreč v naravi 40 sežnjev, kar je enako 7586 m =
= (1.89648 X 40), torej dalje 75.86 X 75.86 = 0.5754 m2 =
= 1 oral.


Ker mora biti stranica kvadrata pomanjševalne mrežice
4 krat manjša, bo morala znašati nje dolžina 26.34 mm :
: 4 = 6.585 mm. Glede ploskev velja razmerje:


(26.342) : (6.5852), torej toliko kot 16 : 1.
Kvadrat take mreže in pomanjševalne mrežice, ima
narisan
obliko, kot jo kaže slika:
V naravi pomeni stra


1 1 t


6-585 ´%. oral nica 40 sežnjev=76.86 i m, ker velja razmerje,
Hi/ kakor sledi iz slučaja


26-34


A, a:
1 8.6805 mm : 6.585 mm
14r = 100 m : X m,


6.585 X 100
x =
= 75.86 m, torej pomeni ploskev mre


8.6805
žičnega kvadrata v naravi :


(75.862) - 575458 ha = 1 oral.
(Slučaj B, b).
Ako pomanjšujemo v merilu 1 : 10000, obdržavši na pr.
razdelitev katastralne četrt-pole v ca \2\ oziroma 10 kvadratov,
katerih stranica znaša 26.34 mm, potem bo stranica
kvadratov pomanjševalne mrežice, kakor sledi iz prejšnjih
odstavkov, 3.472 krat manjša, torej jo bo treba napraviti
dolgo 26.34 : 3.472 - 7.586 mm.


Glede ploskev velja, ko je bilo že poprej omenjeno,
razmerje: 26.342 : 7.5862 = 12 : 1.
Kvadrat te mrežice ima, narisan, obliko, kot jo kaže
pričojoča slika:


. V naravi pomeni stranica


7-586 % i


oral kvadrata, ravnotoliko, kot
oR-iA w Pri slučaju B a, namreč


2b J4 . ?5 85 m> ker vel-aj kakor


pri slučaju A, b, razviden",
L1 4^ razmerje:
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 11     <-- 11 -->        PDF

10 mm : 7.586 mm = 100 m : X m;


7.586 X 100
X = 75.86 m.


10


Zatorej pomeni ploskev mrežičnega kvadrata v naravi


(75.86 m2) = 0.575458 ha = 1 oral. (Dokaz je bil pravzaprav
nepotreben, ker je ostala mreža na originalu, ki ga
je pomanjšati, ista kot v slučaju B, a).
(Slučaj B, c).
Da pa nam je mogoče lažje in hitreje prenašati iz
originala v pomanjšavo, priporoča se, porabiti mrežico, koje
kvadrati so večji, kakor ravnokar opisani in ki zatorej dopuščajo
večjo natančnost pomanjšane risbe. Tudi je želeti
take razdelbe, da obstoja mreža, ki krije katastrastralno
četrt-pole, iz celih kvadratov, česar pri popisani mreži
nismo imeli.
Zategadelj moramo mrežo, položeno na katastralno četrtpole,
razdeliti po dolžini v 10, v širini pa v 8 kvadratov,
kterih stranica bo dolga 32.925 mm.


Stranica mrežice za pomanjšavo bo potem dolga


32.925 : 3.472 = 9.481 mm. (Razmerje glede ploskve ostane
isto kot v slučaju B, b, namreč:
32.9253 : 9.4812 = 12 : 1.)
Kvadrat te mrežice ima narisan, obliko pričujoče slike:


9.481 «%.
32.925 4n
V naravi pomeni stranica kvadrata 94.81 m, ker je
(glej A, b)
10 mm : 9.481 mm = 100 m : X m;
v 9.481 X 100 ..


X = — ,Q´— -—;.=* 94.81 m.
Ploskev mrežičnega kvadrata pomeni (94.81 m2) =
= 0.89889361 ha, okroglo torej 0-90 ha.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 12     <-- 12 -->        PDF

62


(Slučaj C, a).


Mrežico volimo tudi lahko takšno, da nam znaša kvadrat
v dotičnem merilu 1 hektar v naravi. To bi bila hektarska
mrežica.


Stranica mreži.čnega kvadrata mora torej biti v merilu


1 : 2880 dolga 3472 mm in pomeni v naravi 100 m dolžine;
ravnotako kot v slučajih A, a in A, b razvijamo v
slučaju C, a:
1 m na papirju = 2880 m v naravi,
1 cm „ „ = 28.80 „


1..., „ = 2.88 „ „ jn


34.72 mm na papirju = 100 m v naravi, zatorej
(34.72 mm2) na papirju = (100 m2) v naravi = 1 ha
Stranica kvadrata pomanjševalne mrežice znaša ravno
1 cm, ker je 34.72 mm : 3.472 mm == 10 mm. Torej pomeni
ploskev takega kvadrata pomanjševalne mrežice v naravi
1 ha, kar je razvidno tudi iz razmotrivanja pri slučaju
A, b.
Vidimo torej, da značijo kvadrati te mrežice zajedno
ploskve po 1 ha in da je torej na risbi ploskve parcelnih
objektov prav lahko ocenjevati ali razbrati s karte. Mrežica
pa ima to nepriliko, da se je ne more razdeliti tako, da bi
jo mogli položiti na katastrsko četrt-pole le s celimi kvadrati,
kar je bilo v slučaju B, c lahko mogoče. Navzdolž
dobimo namreč 9.24, po širini pa 7.54 kvadratnih stranic,,
kar
nam povzroča nenatančno in zamudno delo.
Mrežični kvadrat je narisan poleg.


10 "t ha
1


Ploskevno razmerje je
isto kot v slučajih B, a
in B, b, namreč na


34.72 4m
sprotno s kvadrati razmernih
števil, torej


. i V


(34.72 mm2) : (10, mm^ = 1205 : 100 = 12 : 1.
(Slučaj C, b).
Ko bi pa hoteli s hektarsko mrežico pomanjševati v
merilu 1 : 11520, porabiti bi morali za katastrsko četrt-pole
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 13     <-- 13 -->        PDF

63


seveda isto mrežo, kot v slučaju C, a, namreč tako, koje kvadratna
stranica obsega 34.72 mm.


Kvadratna stranica


1


8.6805 .. ha
pomanjševalne hektarske
mrežice pa bi
imela dolžino 8.6805


34-72


mm, kar je posneti
iz obrazložbe slučaja
A, a. Prednosti, kakor


/


tudi neugodnosti pri
porabi te vrste mrežice so enake onim kot v slučaju C, a;,
poleg teh pa še one, ki so opisane v zadnjem odstavku
slučaja B, b.


Mrežični kvadrat je na sliki grafično predočen.
Ploskevno razmerje je sledeče:


(34.72 mm2) : 8.68052 = 16 : 1, torej takšno kot v
slučaju B, a.
Premotrivajoč prednosti in neugodnosti mrežičnih oblik,
v kolikor smo jih opisali, pridemo da sklepa, da je pri merilu
1 : 10000 najbolj primerno porabiti mrežico,
navedeno pod B, c.


Večkrat smo v položaju, pomanjšati karte iz takozvanega
polovičnega katastralnega merila 1 : 5760. Za pomanjšanje
iz tega merila v merilo 1 : 10000 hočemo navesti
nektere mrežice, ki bi jih utegnili najbolje porabiti.


Kakor v slučaju A, a pri merilu 1 : 2880, razvijamo


za
merilo 1 : 5760 sledeče :
1 in na papirju = 5760 m v naravi,
1 cm , „ = 57.60 „ „
1 mm , „ = 5.76 „ „ „
17.3610 mm na papirju = 100 m v naravi in


(17.361 mm2) „ „ = (100 m2) v naravi = 1 ha.
Napram merilu 1 : 10000 so dolžine merila 1 : 5760
za 1.7361 krat večje, odnosno prve za toliko manjše, kot
slednje, ker je 1 : 6760 = ´ X : 10000, iz česar sled


X = I°7°°° = 1.7361.


5760
(Slučaj D, a.)
Ako razdelmo mrežo, ki jo je položiti na original v svrha


pomanjšenja v 10 X 8 kvadratov s
stranico 32.925 mm;
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 14     <-- 14 -->        PDF

moramo po gorenjem izvajanju napraviti stranico kvadratov
one mrežice ki služi za pomanjšavo, 1.7361 krat manjšo,
torej 32.925 : 1.7361 = 18.96mm dolgo. (Dvakrat tolikšno
kot v slučaju B, ç.)


Ploskev je torej 3-krat pomanjšana, ker imamo razmerje
32.9252 : 18.962 - 3 : 1.


Î Grafička slika tega
kvadrata je poleg.


S.5963


18-96 "t ha


V naravi pomeni
. 32*925 %n kvadratova stranica


189.64 m, ker odgovarja
1 mm v merilu
1 : 10000 v naravi
10 metrom, torej
pri pomanjševalni mrežici 18.96 X 10 = 189.64 m, pri mrežici
na originalu pa 32.925 X 5.76 = 189.64 m, ker je
1 mm v merilu 1 : 5760 = 5.76 m v naravi.


Ploskev mrežičnega kvadrata znaša torej v naravi


{189.64 m2) = 3.5963 ha.
(Slučaj D, b.)
Pri pomanjšavah v hektarsko mrežico je treba napraviti
kvadratovo stranico v merilu 1 : 5750 enako 17.361 mm,
kar odgovarja v naravi 100 metrom. V katastralni mapi
odgovarja zatorej (17.361 mm2) v naravi 1 hektaru. Stranica
kvadratove mrežice, s ko jo pomanjšujemo v merilo 1 : 10000
pa je (glej slučaj C, a) enaka 10 mm = 1 cm. Ploskevno
razmerje je, kakor v slučaju D, a, 3:1 . Pridejana slika


kaže to mrežico.


f Prednosti mrežic, podanih
10 % I
ha v slučajih D, a, in D, b je
17.361 %,
posneti že iz onih slučajev, ki
-4- se nanašajo na merilo 1 : 2880.


(Slučaj E, a.)


Ko bi hoteli na pr. katastralno karto v merilu 1 : 2880
pomanjšati v merilo 1 : 20000 in bi položili na original
mrežico kvadratov s tranico 32.925 mm, moramo napraviti
za pomanjšavo mrežico, koje kvadratne stranice so 4.74 mm
dolge.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ako pomanjšujemo v isto merilo 1 : 20.000 iz polovičnega
katastralnega merila 1 : 5760, potem moramo —
pod sicer istimi pogoji — napraviti stranico kvadratov pomanjševalne
mrežice enako 9.481 mm, kakor v slučaju B, c.


.. tako dalje.
Na podoben način nam je mogoče razvijati in konstruirati
različne oblike mrežic za pomanjšave in povečave.


Kako postopamo s pomočjo mrežic, kadar
pomanjšujemo.


Na originalu — torej na indikacijskih skicah — ne


smemo mreže konstruirati in narisati. Priskrbeti si moramo


zatorej pripomočke na kterih se nahaja kvadrasta mreža, ki


jo položimo na original.


V to svrho nam dobro služijo leseni ali kovinasti okviri,


v ktere so vdelane drobne žice, svilene niti ali žima v obliki


kvadratične mreže. Okvir položimo na original tako, da le


žijo mrežične niti neposredn o na njem. Porabimo pa tudi


lahko mesto teh okvirov plošče iz celuloida ali stekla, na


kterih je mrežica vdelana oziroma vrisana. Ko bi tudi teh


ne imeli, zadostuje nam za silo navadni, prozorni toda de


belejši posnemalni papir, na kterem narišemo s svinčnikom


ali črnilom potrebno mrežico.


Priporočam steklene plošče na ktere lahko sami nari


šemo mrežo, kakoršno rabimo. V to svrho je vzeti 21´* do


3 mm debelo, približno 34 cm dolgo in 277* do 28 cm


široko stekleno ploščo; steklo je po eni ploskvi enkrat do


dvakrat enakomerno namazati z rastopino želatine v gorki


vodi, ako želatine nimamo, pa je vzeti navadno raztopino


gumijevo. Ko se nam nanesena tekočina posuši, narišemo


na to raskavo ploskev s pomočjo risalnega peresa in črnega


tuša mrežo, kakoršno rabimo. Priporočal sem mrežo, nave


deno v slučaju B, c z razdelbo v 10 x 8 kvadratov s stra


nico 32.925 mm. Ob vseh štirih robovih steklene plošče


pustimo nekoliko roba. Ker je konstrukcija mreže na plošči


sami težavna, storimo najbolje, da položimo steklo na mrežo,


ki smo si jo poprej konstruirali oziroma narisali na kakem


papirju. Na to mrežo položimo steklo in povlečemp na njem


potrebne črte in tako dobimo mrežo na steklu. Rob steklene
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 16     <-- 16 -->        PDF

I


plošče lahko prevlečemo s prilepljenim-papirjem ali platnom,
da jo je lažje vzeti v roke. Na robu si označimo ono stran
ploskve, ki je na «njej narisana mreža.


Kakor smo že poprej opozorili, so stare indikacijske
skice oziroma četrt-pole vsled skrčenja papirja in drugih
okoliščin nekoliko manjše, kot bi imele biti, namreč manjše
kot 32.925 cm X 26.34 cm. Pravilna mreža na stekleni
plošči bi torej segala čez robove teh četrt-pol, kar bi pri
pomanjševanju povzročilo neprilike in imelo za posledico
nepravilno pomanjšavo. Treba si je torej pomagati na ta
način, da vzamemo kot podlago dimenzije za mrežo na
steklu obe stranici pravokotnika, ki ga tvori resnična, torej
skrčena katastralna četrt-pole; to dimenzijo razdelimo v 10 X 8
kvadratov, ako rabimo mrežo, opisano v slučaju B, c in si
jo na navedeni način narišemo na steklo mesto teoretično
pravilne. Tako bomo imeli teoretično napačno dimenzijocirano
mrežo za merilo 1 : 2880, s ktero moremo pa
pravilno pomanjševati v mrežico merila 1 : 10000, katere
kvadratne stranice znašajo 9.484 mm.


Za karte gozdnega katastra vzeti je za slučaj, da se
jih namerava zrezati in nalepiti na platno, tanjši risalni
papir, za karte, ki se ne bodo nalepile, pa močnejšega.


Velikost risalnega papirja je odvisna od oblike, v kterej
želimo pomanjšane karte imeti. Ako ostanejo risbe v uradu
in se ne zrežejo, je najbolje, da imamo karte po možnosti
vse na enakem formatu. Treba pa je v tem slučaju na dotični
risalni list narisati toliko celih davčnih občin, kolikor
jih je mogoče nanj spraviti. Na dotični list narisati le posamezne
dele mnogih davčnih opčin, ni priporočljivo, ker
bi v tem slučaju morali izposoditi pri malih občinah preveč
indikacijskih skic ob enem, da bi mogli na en sam list zrisati
delé premnogih občin. Povedali smo pa, da po več
indikacijski skic naenkrat ni mogoče izposoditi za daljšo
dobo. Risanje in ugotovitev vsake davčne občine zase pa
sta tedaj, ako hočemo po več občin narisati na en sam list,
otežkočena, ker bi risbo zgotovljene občine lehko pokvarili,
ko bi zgotavljali drugo ali tretjo, kadar jo je povleči z barvami.


Da bi mogli indikacijske skice kmalu vrniti, imeti bi morali
vtem slučaju torej večje število risalnih desk, da bi zrisali
one dele -občin, ki ne gredo na prvi list, na drugega in
tretjega itd.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 17     <-- 17 -->        PDF

67


Večjih davčnih občin vselej tudi ni mogoče narisati na
en sam list, treba je vzeti 2 ali tudi 3, ker ne sme postati
format risbe prevelik.


Veličino ploskve in lego pomanjšane risbe na papirju
je za posamezno davčno občino določiti vnaprej, najbolje
na ta način, da se na razprotrtih indikacijskih skicah s pomočjo
mreže, ki jo imamo na stekleni ploskvi, pošteje število
mrežinih kvaratov v smeri od severa proti jugu in od
vzhoda proti zahodu. Tako dobimo velikost risbe, ki jo
bomo imeli na papirju, izraženo v številu kvadratov v reduciranem
merilu.


Pa tudi brez indikacijskih skic lahko vnaprej določimo
velikost risbe s pomočjo kakega zemljevida, v kterem imamo
naznačene davčne občine; treba je le proučiti razmerje med
merilom zemljevida in našega reduciranega katastralnega
merila.


Ko smo format papirja, ki ga dobimo za risbo tako
določili, izračunamo lahko, ali spravimo s pomanjšanjem
celo davčno občino ali pa več davčnih opčin na dotični
list. Na risalni papir v formatu 75 X 50 cm spravimo na
primer pregledno karto v merilu 1 : 10000 iz zemljevida
v merilu 1 : 36000, tedaj, ako jo pokrije format z dimenmenžijo
20 cm X 14 cm. Za praktično rabo si ta format
enkrat za v vselej zrežemo iz posnemalnega platna.


Kako postopamo z risalnim papirjem.


Najlažje rišemo, ako napnemo risalni papir na risalno
desko. Papirno polo zapognemo na vseh štirih straneh za
3 do 4 cm, papir nato na drugi strani dodobra namočimo
z mokro gobo in ga položimo z zmočeno stranjo na desko.
Zapognjene robove je namazati z lepilom iz škroba (gumi
je manj sposoben v to) in jih pritisnemo ter nalepimo na
desko. Ker se namočeni papir navadno grbanči, treba ga je
napeti s tem, da mu nategnemo robove.


Poslikanje s barvami bi bilo sicer tudi na nenapetem
papirju mogoče, a trebalo bi v to papirja posebno dobre
kvalitete.


Na napetem papirju konstruiramo, ko se je posušil,
s trdim svinčnikom ono mrežico za pomanjšanje, katera je
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 18     <-- 18 -->        PDF

napram redukcijskemu razmerju z mrežo na steklu v pritičočem
sorazmerju. (Glej uzorec B, c).


Za gozdni kataster zadostuje popolnoma, ako se pomanjševalna
mrežica konstruira na enostaven način, tako na
pr. da potegnemo črto kot osnovnico, konstruiramo na nje
koncih prava kota in zvlečemo kraka. Na danih treh črtah
nanesemo s šestilom stranico kvadrata pomanjševalne mrežice
tolikokrat, kolikor je treba. Ako zvežemo pripadajoči točki
nasproti ležečih si stranic, dobimo paralelne črte, katerih
ena tvori četrto stranico mrežičinega paralelograma (pravokutnika).
Na to stranico je tudi nanesti kvadratno stranico;
ako zvežemo nanesene točke, dobimo končno zaželjeno
kvadratno mrežico.


Ker ni mogoče malo stranico kvadratov mrežice natančno
spraviti v šesti lo in bi se z mnogokratnim nanašanjem netočne
distance napake vedno bolj povečale, treba je nanesti
najpoprej desetkratno distanco kvadratne stranice. Te se
potem šele porazdelijo na 10 delov; tako se nam napake
ne morejo sumirati.


Konstrukcija dveh pravih kotov, ki nam jih je bilo narisati,
je mogoča na razne načine (na pr. s konstrukcijo
enakokrakega trikotnika, kojega podaljšana višina tvori pravi
kot; s konstrukcijo enakostranskega trikotnika, kojega stranico
je podaljšati za nje dolžimo. Zveza končne točke trikotnika
s točko, ležečo nasproti podaljšani stranici, tvori pravokotnico;
s transporterjem, itd.)


Za risbe, ki bi jih bilo prav natančno izvesti, bi seveda
navedeni načini konstrukcije nikakor ne bili zadostni, vendar
naj tu opustimo popisovanje kompliciranih konstrukcij natančnih
mrežic, ker takih za gozdni kataster ne potrebujemo.


Dostaviti je, da je pred svetovno vojno na primer tvrdka


C. Jahoda na Dunaju dobavljala risalni papir, na kterem
so bile vdelane mrežice v poljubni dimenziji po ca 2 K za
m2 risalnega papirja; dandanes seveda na nabavo takega
papirja zbog visoki ceni in carini ni misliti. Opozarjam tudi,
da poizuskov s takim papirjem nisem napravil; mislim pa,
da bi se mrežica na papirju vsled nategnitve in prilepljenja
na desko ne izpremenila preizdatno, kar bi bilo na kvar
pravilnemu pomanjševanju.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Praktična navodila pri pomanjševanju.


Preidimo tedaj k pomanjševanju samemu, v kolikor ni
bilo že popisano! Najprej določimo, ako bi tega ne bili že
storili, lego risbe na že opisani način, posebno pa lego točke
v kterej hočemo s prenašanjem začeti. To je potrebno, da
nam slika ne pride čez rob papirja, ki ga imamo na razpolago.


Stekleno ploskev (z mrežo) polagamo potem na vsako
katastrsko četrt-pole tako, da je poslednja po možnosti z
mrežo popolnoma pokrita. Steklo mora ležati na originalu
(katastru) z lepljeno, raskavo stranjo, torej z mrežo, ker bi
v nasprotnem slučaju pri ocenjevanju točk, ki jih je prenesti
napravil napake, ki so tem večje, čim debelejše je steklo.


Prenašaje vse v okviru kvadrata na originalu nahajajoče
se črte v odgovarjajoči kvadratec na papirju, poslužujemo
se navadno malega trikota iz ebonita; ako takega nimamo,
bo nam zadoščala v mnogih slučajih navadna vizitka, ki je
na eni strani navzgor zapognjena, da jo lehko v roki držimo.
Šestila navadno niti ne potrebujemo. Črte je vrisati s trdim
svinčnikom.


V svrhe gozdnega katastra prenesemo iz originala v
pomanjšavo v prvi vrsti po možnosti vse gozdne in pašne
parcele v svrho orijentacije, pa tudi vse v zemljurinskem
katastru vrisane gozdne in poljske poti, ceste in \odcvja;
nadalje stavbne objekte (cerkve, hiše, gospodarska poslopja
in kapelice). Drugih objektov kot na primer poljedelskih,
zemljišč ni treba vrisavati, izvzemši morda enklavirane travnike
(toda kar v kompleksih, ne posamezno), nadalje planine,,
neproduktivna zemljišča itd.


Izvlečenje, poslikanje in popisovanje pomanj


šanih kart.


Ko smo pomanjšavo s svinčnikom zgotovili, treba je
definitivno izvleči črte, narisane doslej s svinčnikom. Iz praktičnih
razlogov priporočam, da se izvlečejo najprej poti.


To se zgodi najbolje tako, da se izvleče kot pot ena
sama črta s peresom in sicer z dobrim Sepia-tušem. Potem
šele se izvlečejo druge črte s črnim tušem, toda s takim,
ki smo ga nastrgali. Hiše je označiti najprvo le s črno
tuševo črtico.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Risbo je nato očistiti s kruhovimi mehkimi drobtinami,


nato pa oprati z mokro gobo. Da imamo boljši pregled in


ker večinoma v posamezne male parcele ne moremo vrisati


uzuelnih znamenj za posamezne kulturne vrste, označimo


razne obdelovalne vrste z raznimi barvami in sicer poslikamo :


Gozdne ploskve: sivo (svetel, tekoči tuš, s prime


šano Neutraltinte) ;


pašnike: rumenkasto-zeleno (Gummigut z nekoliko Ber


linerblau);


travnike — ako smo jih vrisali: višnjevozeleno (Berlinerblau
z nekoliko Gummigut);
vodovje: višnjevo (Berlinerblau);
Ceste: roža (Karmin L);
pota: rjavo (Sepia);
železniško območje: (Karmin L), tir (Preuss-Blau).


Predno počnemo z barvami slikati, moramo vedeti, ktere
parcele so na katastr. mapi gozdi, ktere pa pripadajo drugim
obdelovalnim vrstam. Navadno je moč to dognati že iz indikacijskih
skic, v katerih so posamezne kulturne vrste večinoma
že z barvami označene ali pa opremljene z uzuelnimi
znaki za gozd, travnik etc. Vendar pri posameznih parcelah
nismo glede kulturne vrste vselej na jasnem. Take dvomljive
parcele, (številke) treba je izpisati in poizvedovati pri davčnem
uradu in v izkazih o izpremembah, ki jih je dobiti pri evidenčnem
geometru zemljarinskega katastra, da se dožene
njih tačasna obdelovalna vrsta.


Za poslikanje je rabiti redko tekoče vodne barve. Tudi
tekoči barvni tuši dobro služijo.


Iz praktičnih ozirov je z barvo prevleči najpoprej pašnike,
nato šele gozde in druge objekte. K črnim črticam, s katerimi
smo označili v risbi hiše in druge stavbne objekte, pridejati
je sedaj še rdečo.


Ko smo z barvami opravili, razdelimo risbo ozir. papir,
ako hočemo karto razrezati in napeti na platno, v lističe v
obliki žepnega formata z dimenzijama 18 cm x 13 cm tako,
da dotične, razdelbene črte močneje s svinčnikom označimo.


Nato šele popišemo risbo. Najprvo se napišejo imena
selišč, voda, posameznih okolišev z lokalnimi označbami
planin, grebenov, gora itd. Vse to se piše črno z okroglo
pisavo (pero št. 4 in 5.) Imena selišč je še podčrtati. Pri
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 21     <-- 21 -->        PDF

71


risbah, ki jih bomo razrezali za žepni format je paziti, da
posameznih besed ne pišemo na razdelbene črte, sicer bi bile besede
prerezane.


Ko smo ta popis izvršili, vpišemo številke parcel in
sicer gozdne in one pašne parcele, ki tvorijo morda varstvene
gozde, rdeče, — pašnike pa črno. Parcelne številke vpišemo
torej nazadnje in sicer za to, da ne bi pisali imen selišč
itd. čez parcelne številke, kakor tudi za to, ker se lažje orijentiramo
pri vpisovanju parcel, ako imamo v risbi lokalna
imena že vpisana.


Pregledne karte, ki se ne razrežejo in ostanejo v porabo
v uradu, lahko kar s tintami popišemo, mesto s tuši.


Vpisovanje drugih parcel, na pr. poljedelskih je nepotrebno,
označili bi morda le važne enklavirane travnike,
rovte in planine s parcelnimi številkami.


Da nam je mogoče varstvene in branilne gozde zaznamovati
v risbi, moramo pregledati zapiske gozdnega katastra.
Ako dobimo v gozdnem katastru še stare katastrske parcelne
številke, treba jih je nadomestiti z novimi. Zato bo treba
pri davčnem uradu primerjati stare katastralne mape oziroma
dotične objekte na njih, z novimi mapami.


Varstvene in branilne gozde je označiti tako, da pod
rdeče pisane parcelne številke pristavimo rdeče napisano
črko S, oziroma višnjevo B. Ravnoisto velja za one pašnike,
ki so izločeni kot varstveni ali branimi gozdi (teh je pač
malo). Opozarja se, da se označba varstvenih in hranilnih
gozdov na ta način, da bi obrobili dotični kompleks z rdečo
oziroma višnjego črto, ne priporoča, ker bi v slučaju, ko bi
se pozneje oblastveno dognalo, da tej ali oni parceli ne
pripada značaj varstva, dotična črta ne mogla zbrisati, pač
pa se črke S ali B vsakčas lahko prečrtajo, ako je treba.


Pašnike, ki so tako zaraščeni, kakor gozdi, lehko se
označi stem, da se vrišejo uzuelna znamenja dreves (listavcev
in iglavcev).


One gozde, ki so pod posebnim javnim nadzorom, lehko
še posebej označimo, ako hočemo, na pr. stem, da jih nalahno
prevlečemo z rdečim barvnikom ali drugače.


Pismenke in števila je pisati vselej tako, da stoje v
smeri od severa proti jugu pokonci.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Krčitve — torej izpremembe gozda — lehko tudi označimo
in sicer tako, kot je v začetkom napisanih izvajanjih
povedano.


Nadaljna oprema preglednih kart.


Ako spravimo po dve ali več davčnih občin na en list,
označimo mejo med občinama z višnjevini pikami; druge
robove občin lahko označimo z obrobljenjem z raznimi barvami
in sicer za vsako občino posebej. Vsekakor pa je ob
mejah napisati imena občin, ki mejijo na občino, ktero smo
narisali.


Na primernem mestu (v oglu) je napisati ime narisane
davčne občine, pod tem napisom pa merilo, kakor tudi izmero
cele občine v hektarih. Ploskve gozdov ni navesti, ker se
često menjava.


Mrežice, ki smo jo prvotno narisali s trdim svinčnikom
v svrho pomanjševalnega dela, ni izbrisati, ker nam dobro
služi za cenjenje ploskev na karti.


, S tem smo pregledno karto v reduciranem katastralném
merilu dokončali.


Morebitno vrisanje izohips.


Prav dobro bi nam služila napravljena pregledna karta,
ako bi imeli v njej tudi višinske črte — izohipse. Poslednje
bi bilo dobiti v kartah generalnega štaba, ki so izvršene v
merilu 1 : 25.000.


Ako smo na pr. pregledno karto v merilu 1 : 10.00Q
napravili s pomočjo mrežice B, c in mrežico na risbcnem
papirju napravili s kvadratnimi stranicami po 9.481 m/m,
potem bi mogli s pomočjo te mrežice izohipse prenesti na
sledeči način:


Na svoji pregledni karti (1 : 10.000) potegnemo vsako
tretjo črto narisane mrežice močneje, tako da pride na vsak
kvadrat močneje mrežice po 9 malih kvadratov prvotne
mrežice. Stranica močnejših kvadratov znaša torej 28.443 mm.
Mrežica, ki jo je položiti na karte generalnega štaba v merilu
1 : 25.000, mora obstojati potem iz kvadratov, kojih
stranica meri 11.3772 mm, ker je po razmerju 1:10.000 — X :
25.000, X = 2.5, torej 28.443 mm : 2.5 = 11.3772 mm.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 23     <-- 23 -->        PDF

To mrežico je ali na stekleni plošči ali pa na prozornem
posnemalnem papirju napraviti in na original general,
karte položiti. Da moremo položiti mrežico pravilno na gen.
karto, poiščemo nekatere točke na gener. karti, ki korespondiraju
z onimi naše pregledne karte.


Prenos izohips iz kvadratov mrežice na povečalno mrežico
gozdne pregledne karte je iz prvotno popisanega postopanja
že poznan.


Izohipse bi bilo vrisati z rumeno barvo (Ocker).
Popisano postopanje pa je — na kar posebej opozarjam


— praksi — skoro neizvedljivo. Ako namreč na opisani
način prenesemo izohipse, dobijo nam posamezne parcele v
pregledni karti ležo, ki jim v naravi nikakor ne pristoja.
Objekti, ki so v naravi na pobočju jarkov, pridejo nam v
pregledni karti morda na grebene, itd. — kar bi bilo posvem
napačno. Vzrok temu je, da se svoječasno merjenje terena
za kataster z merjenjem vojno geogr. inštituta ne vjerna.
Izgotovljeno pregledno karto odrežemo kot celo polo
z deske in jo hranimo v uradu. Ako pa karto zrežemo, napnemo
jo na platno in vpognemo v žepnem formatu, da jo
moremo nositi seboj v vnanjo službo.


Nelepljenje kart na platno.


Praktično postopanje je sledeče:
Najprvo pritrdimo kos platna, ki je potreben, na desko
z žebljički ter narišemo nanj z rdečim barvnikom razpredelbo,
v ktero se dajo vložiti posamezni razrezani deli karte, ki
imajo obliko 13 cm X 18 cm.
Nato se platno dobro namoči; predno se popolnoma


posuši, prilepimo nanj omenjene razrezane dele karte. Ako
je platno presuho, krivijo se nalepljeni listi navzgor, kar nas
ovira v hitrem napredovanju. Da moremo prav hitro delati,
je treba pripraviti si malovrednega časopisnega papirja (starih
časnikov) ; na list časopisnega papirja položimo prvi list risbe,
ki ga hočemo nalepiti na platno, narobe. S čopičem enakomerno
nanesemo kleja na risbeni list. List nato snamemo
s časopisa in ga nalepimo. Gornji časopisni list, ki je s klejem
ponesnažen, vržemo proč in položimo na naslednjega prihodni
list risbe ter postopamo kot s prvim itd.


ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ko smo vse lističe — torej vso risbo nalepili — obtežimo
jih s knjigami ali drugače, ko smo jih poprej pokrili
s čistim papirjem. Po 1—2 dneh odrežemo s pomočjo ravnila
in noža nepotrebni rob platna in karto nato zložimo primerno
v format. Treba pa je bilo pri nalepljenju paziti na formatiziranje,
da nam karta ni postala vegaste oblike, ko smo jo
zložili.


Zloženo karto lehko še nekaj dni damo v stiskalnico.


Prednosti katastralnih gozdnih kart v pomanjšanem
merilu napram nepomanjšanim.


Ako smo se popolnoma priučili izdelovanju kart gozd.
katastra, šlo nam bo delo hitro izpod rok. Pregledne karte
za davčne občine v izmeri kakih 1000 ha mi je bilo mogoče
s svinčnikom v 3 do 5 urah pomanjšati in v 3 do 5 dneh
popolnoma izgotoviti brez izohips in napenjanja na platno.


Napram kartam v merilu 1 : 2880 imajo pomanjšane
karte prednost, da so sila pregledne, ker imamo na enem
samem listu narisano eno ali tudi več davčnih občin, ako
pa so slednje velike, pa vsaj po eno občino na enem, dveh,
največ treh listih. Polegtega dobimo orijentacijo, kje imamo
varstvene in branilne gozde. Vsako gozdno parcelo ali vsaj
kompleks je lehko takoj najti in nam je lehko določiti nje
lego, odaljenost od selišč, komunikacij itd.


Nasprotno je na katastralnih operatih, kjer obstoje posamezne
davčne občine iz velikega števila katastralnih listov,
težje najti posamezne gozdne objekte in imamo torej na njih
le malo pregleda. Tudi so mape ene same večje davčne
občine zelo obširne, tako da jih je težko nositi na potovanja,
posebno ako nam je nesti s seboj karte za več davčnih
občin naenkrat. V pomanjšanem merilu pa so karte male
oblike in zelo priročne. Tudi nas stanejo manj, kakor številni
odtisi, ki jih kupimo pri katastralnem mapnem arhivu,
če tudi smo jih dobili za znižano ceno.


Izdelovanje kopij (na pr. za vnanjo službo).


Gozdne pregledne karte kopiramo lehko na različne
načine.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Najenostavnejše je izdelati kopije na posnemalnem
platnu. Ako hočemo kopijo na tem platnu poslikati s barvami,
treba je to napraviti na nasprotni strani risbe na platnu.


Pripravnejše je kopiranje s takozvanim svetlopavznim
postopanjem, posebno tedaj, ako istočasno moramo napraviti
večje število kopij ene in iste karte. To postopanje jekratko opisano — sledeče :
Najprej prekopiramo risbo na prozoren posnemalni
papir s črnim tušem in popišemo risbo vsekozi le črno.
Poslikanje z barvami izostane. Potem se porabljata posebna
posebna priprava in poseben papir za svetle pavze. Priprava
obstoji iz okvira, ki je podoben onim, ki jih rabijo fotografi,
seveda mora biti okvir mnogo večjega formata, da moremo
kopirati velike risbe. V okviru je steklena plošča, na ktero
položimo pavzno kopijo, ki smo jo napravili po originalu.
Na leto pa se položi proti svetlobi občutni pavzni papir
(positiv), ki se odene s posebnim odelom. Potem se okvir
zapre. Okvir, oziroma risbo v njem — izpostavimo več ali
manj minut na solnce, kar se ravna po moči solnca. Potem
vzamemo osvetljeni pavzni papir iz okvira in ga položimo
v vodo ter ga operemo. Pokažejo se na to na papirju črne
črte in števila, odgovarjajoča kopiji.
Čim dalj se bomo vadili, tem bolje uspehe bomo dosegli
pri tem postopanju.
Pavza se na to posuši, v to svrho jo obesimo v sobi
na vrvico. Posušeno pavzo lehko tudi s barvami prevlečemo,
črne številke gozdnih parcel lehko rdeče prevlečemo.
Ako smo porabili močneji pavzni papir, potem lahko
kopijo tudi vpognemo in zložimo v obliki žepnega formata;
tanek papir pa bi morali razrezati v žepni format in nalepiti
na platno.
Prvotno kopijo, ki smo jo narisali na prozorni posnemalni
papir pa spravimo, da jo lehko vselej zopet porabimo^
kadar želimo napraviti novih kopij na omenjeni način.
Popisani način kopiranja je že izpopolnjen z novimi
iznajdbami, tako da je moč izdelovati kopije od originala
samega. Stem se je pečala na pr. tvrdka C. Javoda, kije
svoj čas proizvajala take kopije po 2 K za m2. Kopije pa


ji je bilo mogoče izvrševati le tedaj, ako so se ji poslale
risbe na tankem papirju in so bile s tušem ostro narisane*
ŠUMARSKI LIST 4-6/1921 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kar pa pri naših kartah za gozdni kataster ni vselej mogoče
zahtevati.


Ako je bil naš prvoten namen, napraviti veliko kopij,
ne bomo reducirali katastralnih map šele na risalnem papirju,
temveč že koj iz početka na prozorni posnemalni
papir ali takošno platno. Pri tem si bomo tudi lehko prihranili
konstruiranje pomanjševalne mrežice, ker položimo
oziroma pritrdimo lehko posnemalni papir na risalni papir,
na kterem imamo enkrat za" vselej tako mrežico pripravljeno.


Prenos pregednih kart v druga merila.


Ako imamo prenesti naše pregledne karte v drugo merilo,
na primer iz merila 1 : 10.000 v 1 : 11.520 ali narobe,
treba nam je le narisati na risalni papir mrežico, ki je
v sorazmerju v mrežico našega originala. Iz kvadratov mrežice
originala prenesemo risbe v kadrate nove mrežice.


Ako pa na pr. prenesemo iz merila 1 : 11520 v merilo


1 : 10000, je priporočljivo, da položimo na prvooznačeno
risbo (1 : 11520) stekleno ploščo ali pavzni papir s hektarsko
mrežico, to je kvadratno mrežico, koje kvadrat pomeni
1 ha v naravi. Iz te mrežice prenese se slika na risalni
papir na kterem smo konstruirali merilu 1 : 10000 pripadajočo
hektarsko mrežico. Ako kopiramo mesto na risalni
papir na posnemalnega, niti mrežice konstruirati ni treba,
temveč položimo posnemalni papir na risalni papir s centimetersko
mrežico, ki ga je mogoče nabaviti si v trgovini
s papirjem.
Kućna gljiva (merulius lacrymans) i borba
protiv nje.


Napisao Levin Heisinger, nadšumar imovne općine gjurgjevačke.


Već kojih 150 godina unatrag opaženo jest, da se kućna
gljiva sve više i više širi u stanbenim i sličnim prostorijama,
razarajuć pri tom sve drvene naprave, počam od podruma
pa sve do tavana zgrada, pretvarajući na taj način zgrade
tako reći u ruine.


U novije doba rasprostranilo se je to zlo na tako pogibeljan
način, da se sve drvene konstrukcije zgrada mogu