DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 7     <-- 7 -->        PDF

te može otštetne iznose šteti prilagoditi, a dobiveni otštetni
iznosi jesu kod kresanja za stelju od granja i sitnog drvlja
u mladih sastojina po § 4. i uporabom drvne mase oštećenog
drvlja mnogo veći, i bolje odgovaraju počinjenoj
šteti na deblu nego kod uporabe ovog § i ukradjeno drvlje.
Obratno pako, uporabom § 3. i § 11. jesu otštetni iznosi
u starih šumah mnogo veći od onih sa uporabom § 4. te
drvne gromade ukradjenog drvlja, a mnogo manji od onih
oštećenog drvlja.


O opravdanosti mog mišljenja osvjedočiti će se obračunavatelj
najbolje uporabom tog mišljenja kod preračunavanja
otštetnih iznosa.


Naš je šumarski zakon prijevod austrijskog zakona, a
provetba i tumačenje tog zakona, bila je ovisna o prilikama
i potrebama. Ipak vidimo i u najnovijem izdanju tog zakona,
(jer se upravo kod § 4. poziva na tuiriačenje naredaba izdanih
u ranije vrieme od austrijske vlade), da je to tumačenje
bilo ovisno o austrijskom tumačenju. Zato držim, da
je upravo ovo poslijednje tumačenje austrijske vlade uplivisalo
na naredbu naše vlade u god. 1901. Stoga bi bilo vrlo
dobro, kad bi mogli saznati uzroke spomenute austrijske
naredbe.


Pukim sam slučajem naišao u Enciklopediji R. v. Dombrovskoga
(Svez. I. str. 290.) na tumačenje te naredbe po
nekadašnjem profesoru visoke škole u Wienu dru Gustavu
Marhetu, kod riječi „Aststreu". To me je tumačenje potaklo,
da iznesem kao odgovor moje mišljenje u jasnijem obliku.


Glede moje tvrdnje, da je prisvojenje vršika i t. d. u
smislu gornjeg tumačenja uvijek samo šumski kvar, upućujem
na izjavu gore spomenutog profesora u svesci IV.
stranici 76. navedenog djela.


Osvrt na gornji članak.


Napisao prof. dr. A. Levaković.
Gore spomenuta moja kritika1 nije uopće imala ni svrhe,
da o uporabi navedenih paragrafa donese nešto nova, dotad
nepoznata. Napisao sam je zato, da se suprotstavim krivom


1 Sum. list od god. 1918., str. 75.-87.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 8     <-- 8 -->        PDF

a


i — moram reći — upravo samovoljnom tumačenju šumskog
zakona i priloga D po g. nadzorniku Gurthu. Samovoljnim
nazivam ovo njegovo tumačenje, jer se ono, premda ga je


g. nadzornik prikazao, kao da se osniva na samom šumskom
zakonu (ili — kako g. nadzornik veli — na intenciji zakona),
upravo izričito protivi ne samo slovu (dakako njemačkom
kao originalnom), već još više intenciji šumskog zakona.
Spomenutom kritikom nije mi bilo na umu ništa nova
donijeti s jednostavnog razloga, jer priopćivanje novih ideja
i principa ima svrhe i smisla samo onda, kad se radi o
promjen i sadanjih zakonskih propisa. Doklegod pak ovi
propisi još na snazi stoje, imaju se uporabljivati onako,
kakovi jesu, a ne onako, kako bismo ih htjeli imati.
Pozornim čitaocima šumskog zakona i priloga D nije stoga
ni potrebno priopćivati posebno kakovo mišljenje, iz kojega
bi se mogao crpsti stalan smjer za buduću uporabu §§ 3.
i 4. priloga D, jer uporaba tih paragrafa proizlazi već iz
samih propisa navedenog zakona i priloga mu, pak te propise
valja samo dobro proučiti i nepristrano uporabljivati.


Da li su pak rezultati moga u spomenutoj kritici priopćenog
tumačenja navedenih paragrafa, koje se tumačenje u
svemu slaže sa dotadanjim tumačenjem, te ovo potonje još
nešto dalje proširuje, neshodni ili nijesu, druga je stvar.
Priznajem, da oni ne zadovoljavaju potpuno u svim mogućim
slučajevima počinjenog šumskog kvara, te zajedno sa gosp.
nadzornikom upozorujem ovdje i na njegove u tu svrhu
naročito navedene primjere (prevršenje nadstojnog i podstojnog
stabla, okresanje stabla prije i poslije prorede, okresanje
srednjedobnog stabla i stabla odredjenog za skorašnju
sječu), ali u tom pogledu valja držati na umu, da ima mnogo
toga, što nas ne može u potpunoj mjeri zadovoljiti, a ipak
se time služimo i moramo služiti, dok se ne pronađe odnosno
ne odredi što boljega.


Nije stoga dosadanje ispravno tumačenje spomenutih
paragrafa krivo, što na osnovu njega ne može šumovlasnik
u svim mogućim slučajevima biti odštećen potpuno u razmjeru
prema veličini štete, već je tome kriva okolnost, da
prilog D nije potpuno iscrpivo sastavljen. Tome se međutim
dade donekle pomoći samo prigodom sastavka novih propisa
za obračunavanje šumskog kvara, ali dok su sadanji
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 9     <-- 9 -->        PDF

propisi na snazi, moraju se obdržavati, pa se g.
nadzornik izvrgava samo smiješnosti, kad uporno hoće, da
navedenim paragrafima poda drugi smisao, nego što ga oni
faktično imaju. U tome mu, kako sam se uvidom u Dombrowskievu
enciklopediju osvjedočio, ništa ne idu na ruku
ni Marchetovi navodi o tome, kako je došlo do dosadanjeg
tumačenja navedenih paragrafa. Prema tim Marchetovim navodima
došlo je naime do dosadanjeg tumačenja § 4. priloga
D povodom toga, što su austrijske (tirolske) šumarske
oblasti po § 4. priloga D obračunavale i odštete za o trg an o
lišće (abgesfreiftes Laub ili — kako se u Tirolu zove —
„Grasset" odnosno „Gras"), koje se odštete imaju obračunavati
po § 7. priloga D. A otrgano i prisvojeno lišće (gefreveltes
Grasset, Gras)1 nije isto, što i otrgano i prisvojeno granje
ili drvo (gefreveltes Holz).


Obzirom na navod g. nadzornika, da bi trebalo odrediti
jednoličan postupak kod obračunavanja odnosno obređivanja
šumokvarnih prijavnica, pripominjem, da taj postupak određuje
već sam prilog D, pa se obračunavatelj odn. obređivač
prijavnica treba samo njega točno da drži, neće li, da slijede
derogativna vrhovna riješenja. Desi li se pak, da koje
od ovih riješenja bude neispravno, kao što npr. riješenje,
„da je stablo, na kojem je počinjena šteta, doznačeno za
skorašnju sječu, te se stoga ta otšteta imala obračunati
prema ustanovama § 3. toč. 1., slovo a) priloga D, a ne
prema ustanovama § 4. spomenutog priloga",2 onda obračunavatelju
odn. obređivaču pristoji još uvijek pravo, da ispravnost
svoga shvaćanja, a neispravnost vrhovnog riješenja
dokaže.


Ne priznajem nipošto, da štetočinac ide u mlade, preko
6 godina stare, ali još nesklopljene sastojine samo radi nuzužitka
(stelje od granja i brsta za blago), već naprotiv tvrdim,
da on u ovakove sastojine ide i radi glavnog užitka, a to
isto proizlazi i iz priloga D, gdje stoji : „Metlovina, šibe,
gužve, palice, o tanki obručevi i t. d. imaju se, ako
budu uzeti od ležećeg drvlja i ako za njih nema osobitih
cijena, računati kao šibarje, a ako su uzeti od stojećih stabala


1 Na navedenom mjestu vidi se vrlo dobro, da Austrijanci riječ „freveln"
rabe više u smislu, koji odgovara našoj riječi „prisvojiti".


2 Da je to riješenje neispravno, dokazat ću na koncu ovoga osvrta,
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 10     <-- 10 -->        PDF

i prutova, kao odsječeni ogranci i grane, a ako se upotrebe
za to mladi stablići, računaju se kao mladi
rasadi od drvlja".1


Da stelja od granja i brst od granja spadaju u nuzužitke,
o tome nema dvojbe, pa ja to nigda ni nijekao nisam,
no svatko također zna, da metlovina, šibe, gužve, palice i
otanki obručevi spadaju u glavni šumski užitak, pa ih i
sam Gayer ovamo ubraja (Forstbenutzung, 10. izdanje, str.
107., 108., 427., 430). U takovim mladim, još nesklopljenim
sastojinama moraju se za prisvojenje bilo glavnih ili nuzgrednih
gore navedenih užitaka upotrijebiti sasvim naravno
cijela mlada stabalca, koja su zapravo tek nešto jača od
jakih presadnica (Heister), te u pravilu nijesu ni 7 cm debela.
Da jedno takovo stabalce za prisvojenje bilo kojega od
gore navedenih produkata u pravilu ne dostaje, razumije se
samo po sebi. Ali ako štetočinac ma u koju svrhu posijece
više takovih stabalaca, to je ta drvna masa svakako uvijek
tolika, da se kao podloga za izračunavanje odštetnog iznosa
praktički posve može upotrebiti.


No zakonodavac se s drugog jednog razloga nije odlučio
na to, da faktičnu drvnu masu ukradenih mladih
stabalaca upotrijebi kao podlogu za izračunavanje odštetnog
iznosa, a to je razlog, da ta stabalca prema debljini svojoj
spadaju samo u najlošiji sortimenat gorivog drva, t. j . imaju
u razmjeru prema troškovnoj vrijednosti svojoj preveč
malenu prodajnu vrijednost. Stoga je on, da šumovlasnika
odšteti donekle prema troškovnoj vrijednosti dotičnih stabalaca,
odredio u § 5., da mu se odšteta ima dati prema
cijeni srednjeg gorivog sortimenta i to ne za zbilja prisvojenu
drvnu masu, već za drvnu masu, štono prosječno
otpada na cijelu površinu, koja je samo djelomice
biljaka odnosno mladih stabalaca lišena. Da je ova potonja
drvna masa uvijek veća od zbilja prisvojene drvne mase,
proizlazi otud, što zakonodavac dodjeljujući šumovlasniku
gornju odštetu u jednostrukom iznosu predmnijeva da
se — nakon prisvojenja pojedince na stanovitoj površini


1 U njemačkom tekstu priloga D označeni su mladi rasadi od drvlja kao
„junge Holzpflanzen", a o krađi odn. ošteti „junger Holzpflanzen" govori § 5.
priloga D, koji se — kako to gore veli gosp. nadzornik — ima upotrijebiti kod
krađe i oštećivanja mladica starih preko 6 godina.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 11     <-- 11 -->        PDF

ukradenih mladica (mladih stabalaca) — „zaostavše neoštećene
mladice nalaze još sveudilj u podobrom sklopu".


Jedan dio diferencije među troškovnom i prodajnom
vrijednosti mladih stabalaca doznačuje dakle zakonodavac
šumovlasniku povišenjem same vrijednosti , a drugi
dio povišenjem same drvn e mas e ukradenih mladih
stabalaca.1


S ovo g dakle razloga uzimlje zakonodavac povr šinu
, na kojoj se desila krađa mladih stabalaca, kao
temelj za odštetu, a ne s razloga, što si ga zamišlja gosp.
nadzornik Giirth.


Isto je tako neispravno i umovanje gosp. nadzornika o
stezanju površine i solidne drvne mase u slučajevima, kad
su na stanovitoj površini ukradene odnosno ozleđene samo
pojedine biljke, jer se i to umovanje izričito protivi odredbi
§ 5. priloga D, koja veli: ,,Ova odšteta ima se jednostruko
uzeti, ako mladice budu ukradene ili oštećene pojedince,
ako se zaostavše neoštećene mladice nalaze još
sveudilj u podobrom sklopu i ako gojidba ondje, gdje
se ošteta dogodila, nije prouzročila neobičnih troškova; nasuprot
ima se odšteta uzeti poldrugiput ili dvostruko,
ako spomenute okolnosti, koje štetu umanjuju, budu ili samo
djelomice opstojale ili sasvim manjkale". Ova odredba dodjeljuje
naime oštećenom šumovlasniku jednostruku (t. j . nestegnutu)
odštetu i u onom slučaju, kad je mladik na stanovitoj
površini samo djelomično ukraden odn. oštećen,
a u slučaju, kad se zaostavše neoštećene mladice ne nalaze
više u podobrom sklopu, dodjeljuje mu ona povišenu
odštetu.


Također ne stoji ni mnijenje g. nadzornika, da zakonodavac
nije kod § 5. ni mislio na štetu učinjenu pašom
blaga, jer u njemačkom — i za nas, u koliko se naši propisi
izričito tome ne protive, valjanom — tekstu priloga D
glasi početna stavka §-a 5.: ,,Fur jedeš Quadratmeter (za
nas vrijedi Ar) Bodenflache, auf welcher irgend eine


1 Da je zakonodavac ova povišenja odredio radi toga, kako bi se obračunavatelj
odštete za ukradena stabalca što više približio troškovnoj
vrijednosti tih stabalaca, proizlazi i otud, što on u §-u 5. izričit o računa i
s time, da li je gojidba ondje, gdje se dogodila krađa mladih stabalaca, pro uzročila
neobičnih troškova ili nije.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Entfremdung oder Beschâdigung junger Holzpflanzen stattfand,
ist...". Ovdje dakle govori zakonodavac o ma kakovoj,
pa prema tome i pašom blaga učinjenoj ošteti biljaka, a ne
samo o ošteti njihovoj putem kresanja. Pa i § 9. priloga D,
koji naročito govori o naknadama za štete učinjene pašom
blaga, spominje također zagajena mjesta, a zaglavna
stavka toga paragrafa veli dapače : ,,Osobita naknada za
oštećene mladice i pokvarene nasade ne može se izvan pomenutih"
(t. j . po § 9. određenih) „iznosaka tražiti. Nego
prosto je tužitelju, da ište jedno ili drugo", t. j . da traži
naknadu ili po § 9. ili po § 5. : već prema tome, koja mu
naknada bolje konveniše.


Time dolazimo do kresanja stabala u mladim, ali već
sklopljenim i u starim sastojinama. Ovdje drži g. nadzornik,
da je zakonodavac u § 4. bezuvjetno imao na umu samo
kresanje stabala u smislu §-a 12. o. š. z., t. j . kresanje stabala
radi prisvojenja stelje od granja (dakle šumskog nuzužitka),
a ne i kresanje stabala radi prisvojenja glavnog
užitka, te da prema tome ovo kresanje ne može potpasti
pod krađu, već samo pod kvar: stoga da je zakonodavac
htio, da se odšteta za kresanje stabala izračunava po oštećenom,
a ne po prisvojenom drvlju. Da to nikako ne
stoji, dokazao sam već u spomenutoj svojoj kritici, pa se
čudim, da je gosp. nadzornik onako jasne razloge previdio.
Kako dapače vidim, gosp. nadzornik — neću reći hotice


— i z vraća smisao mojih tamošnjih navoda veleći: ,,Gosp.
prof. dr. A. Levaković drži, da zakonodavac uzima kresanje
sitnog drvnog sortimenta kao posebni slučaj i tu svoju tvrdnju
potkrepljuje ustanovom § 4., koja glasi.... Tu ja ne vidim
posebni slučaj, nego ....".
Da g. nadzornik faktično izvraća smisao mojih navoda,
proizlazi iz same napred navedene moje kritike, koja na
strani 81. i 82. izričito veli:


Prema tome ne stoji tvrdnja g. nadzornika Gtirtha, da
prisvajanje vršika etc. sačinjava u smislu zakona uvijek
samo šumski kvar, a nikada kradu.1


1 Gleie ove svoje tvrdnje upućuje gosp. nadzornik — kako gore vidjesmo


- i na izjavu prof. Marchet a u navedenoj enciklop diji (svezak IV., str. 76.),
koja da ovoj tvrdnji ide u prilog. No ja sam se i u tom pogledu uvidom u
spomenutu enciklopediju uvjerio, da g. nadzornik ima posve krivo, jer i Marchet


ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 13     <-- 13 -->        PDF

11


Iz te tvrdnje izvodi g. nadzornik dalje, da je zakonodavac
pod prisvajanjem vršika etc. jamačno imao pred
očima samo prisvajanje onih vršika, ogranaka i grana,
koje su sposobne za metlovinu, šibe, gužve, palice, otanke
obručeve itd.,1 a ne prisvajanje onih vršika etc., koje su
sposobne za građu i ogrijev.


Da je ovaj navod skroz neispravan, vidi se najbolje iz
samog §-a 60. o. š. z., koji u točki 3. spominje odsijecanje,
odrezivanje i otkidanje vršika i grana, a zatim opet u točki 4.
posebno navada nabavljanje (t. j . odsijecanje i prisvajanje)
metlovine, šiba, gužvi, palica, obručeva itd.


Zakonodavac je dakle uzimanje ovih sitnih drvnih sortimenata
smatrao kao poseban slučaj prevršivanja i kresanja,
što se još bolje vidi iz §-a 4. priloga D, koji također nešto
dalje veli: „Metlovina, šibe, gužve, palice, otanki obručevi itd.
imadu se, ako budu uzeti od ležečega drvlja i ako za njih
nema osobitih cijena, računati kao šibarje (kiće, Reisig, op. p.),
a ako su uzeti od stojećih stabala i prutova, kao odsječeniogranci i grane, a ako se upotrijebe za to mladi stabliči,
računaju se kao mladi rasadi od drvlja".


Drugim riječima veli ta stavka ovo: „Metlovina, šibe,
gužve, palice, otanki obručevi itd. imaju se, ako budu uzeti
od stabala, koja već na zemlji leže, i ako za njih nema
osobitih cijena, naknaditi po § 3. toč. 1. a), budu li pak
uzeti od osovnih stabala i prutova, naknađuju se po § 4.,
a ako se upotrijebe za to mladi stablići, imaju se naknađivati
po §-u 5.".


Da je dakle zakonodavac pod prisvajanjem odsječenihili otrgnutih vršika etc. imao na umu samo prisvajanje onih
vršika, koje su sposobne za metlovinu, šibe, gužve, palice itd.,
ne bi on uzimanje ovih sitnih sorlimenata sa osovnog siabalja


na spomentom mjestu izričito veli, da se povrjede sigurnosti šumskog vlasništva
samo onda imaju smatrati šumskim kvarom, ako se na njih ne može primijeniti
kazneni zakon. A da neovlašteno kresanje i prisvajanje jakih vršika i grana
potpada pod kazneni zakon, dokazao sam u spomenutoj svojoj kritici.


1 I ove sitne drvne sortimente — teto tako kao i stelju od granja i brst
od granja — smatrao je g. nadzornik u Šum. listu od god. 1917. (str. 36 i 38.)
isključivo nuzužicima, no podsjećen po meni (u spomenutoj mojoj kritici) napustio
je sada to svoje mišljenje, te danas pod drvnim nuzužicima smatra samo
stelju od granja i brst od granja. Prema tome sve ono, radi čega ove sitne drvne
sortimente (metlovinu, šibe, gužve itd.) nabrajam, vrijedi također za stelju od
granja i brst od granja.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 14     <-- 14 -->        PDF

naveo kao poseban slučaj prisvajanja odsječenih vršika,
ogranaka i grana.


Ovo je posve jasan dokaz, da je zakonodavac bez iznimke
svako prevršivanje i kresanje osovnih stabala u odštetnom
pogledu stavio pod udar §-a 4. priloga D, te da
se stoga po §-u 4. priloga D ima obračunavati naknada ne
samo za one vršike etc., koje su sposobne za sitne drvne
sortimente (metlovinu itd.), nego i naknada za one vršike,
koje su sposobne za građu i ogrijev.


Sad bismo došli na umovanje gosp. nadzornika Gurtha
gledom na kresanje granja prikladnog za građu i gorivo.
Priznajem, da se prevršenjem nadstojnog stabla nanosi
šumovlasniku kod iste neposredne štete (t. j. gubitka jednako
velike ukradene vršike) nešto veća posredna šteta (pad
vrijednosti oštećenog stabla), nego li mu se nanosi prevršenjem
podstojnog stabla; isto tako, da mu se i okresanjem
stabla poslije prorede kod iste neposredne štete


(t. j . kod jednake količine i kakvoće ukradenog granja)
nanosi veća posredna šteta nego okresanjem stabla prije
prorede itd. No ta okolnost sama po sebi nipošto ne sačinjava
opravdan razlog za napuštanje §-a 4. i za uporabu
§§ 3. i 11. priloga D prigodom obračunavanja odštetnih
iznosa za ove štete. Jer kad bi samo takove i slične
okolnosti bile mjerodavne za uporabu pojedinih paragrafa
priloga D, onda bi kod obračunavanja i obređivarija šumokvarnih
prijavnica bila na široko otvorena vrata samovolji,
koju ovdje svakako valja isključiti. Stoga prilog D
sam kategorički određuje, kad se šumsko-odštetni iznos
ima obračunati ovako (t. j . po § 3. i 11.), a kad onako (t. j .
po § 4.) i ti se propisi izričito protive gornjem umovanju
gosp. nadzornika. Dotične odredbe §-a 3. poznate su nam
već, a § 11. veli: „Ako se ukraden i šumski proizvodi
vlasnicima šume povrat e kojim mu drago načinom,
moći će se iskati samo ona naknada, koja se platiti
ima izvan dotičnoga jednostavnoga iznosa". Ovaj paragraf
govori izričito o ukradenim i kojim mu drago načinom
šumovlasniku povraćeni m proizvodima, dočim
kod prisvojenja vršike ili granâ sa pojedinog stabla nema
ni traga krađi i povratku ostalog dijela
s t ab 1 o v a.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Prije završetka odgovorit ću još g. nadzorniku na pasus:
,,Odbacimo, strogo uzevši, sve ono drvo, koje je kresanjem
tankih grančica posječeno, i složimo to u jednu hrpu, a u
drugoj ostavimo ono, što Gayer zove nuzužitkom, t. j . od
granja okresanu stelju, te obračunajmo odštetni iznos za ovu
stelju od granja (§ 12. š. z.). Pitam, da li ćemo ovdje upotrijebiti
ukradeno ili oštećeno drvlje?".


Odsiječe li štetočinac sa osovnog sirovog stabla krupne
grane, da uzmogne s njih na tlu okresati sitne, za stelju
potrebne grančice, te prisvoji li onda samo ovu okresanu
stelju od granja, to postoji slučaj, koji sam razložio već u
spomenutoj svojoj kritici i to na strani 87. „Neposredni
gubitak" (što ga šumovlasnik trpi radi ovakovog protupravnog
čina od strane štetočinitelja) ,,proteže se u tom slučaju bez
dvojbe samo na prisvojeno drvo, no posredni gubitak
ne stoji sa količinom prisvojenog drva u .nikakovom razmjeru.
On je naprotiv tim veći, čim je veća količina odsječene
krošnjevine. U ovakovom slučaju odgovara duhu pravednosti
i zakona, da štetočinitelj kao odštetu za neposredn i gubitak
naknadi vlasniku šume novčani iznos, koji odgovara
zbil j noj količini prisvojenog drva. Kao odšteta za sve
štetne posljedice nedozvoljenog čina — osim gubitka na
prirastu — pripada vlasniku šume novčani iznos, koji odgovara
ukupnoj količini odsječene krošnjevine, a za odštetu
gubitka na prirastu ima se kao temelj obračuna uzeti zbroj
odsječenog i prisvojenog drva".


Na koncu — mimogred samo — dolazi dokaz o neispravnosti
gore navedenog vrhovnog riješenja, „da je stablo,
na kojem je počinjena šteta, doznačeno za skorašnju sječu,
te da se stoga odšteta imala obračunati prema ustanovama
§-a 3. toč. 1. slovo a) priloga D, a ne prema ustanovama
§-a 4. spomenutog priloga". Neispravno je to riješenje iz
ovih razloga:


1. U početnoj alineji § 3 nigdje ne stoji, da za odsječene
ili otrgnute vršike, ogranke i granje, ako budu odsječeni
ili otrgnuti sa stabala, koja su za skorašnju sječu određena,
ne vrijedi § 4., već § 3., toč. 1. a). Nasuprot stoji tamo,
da se u nijednom slučaju, kada budu odsječene ili otrgnute
vršike, ogranci ili granje, ne smije rabiti §3., koji
direktnu odštetu za prisvojene šumske produkte određuje


ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 16     <-- 16 -->        PDF

točno prema vrijednosti tih produkata, što oni po cjenik
u imaju.


2. Paragraf 3., točka 1. a) određuje kao odštetu za
ukradena drva (ili bolje cijela stabla), koja su za skorašnju
sječu određena bila, samo jednostruku vrijednost njihovu
očito zato, jer se od tih drva (stabala) nije očekivao
nikakav prirast. Od § 4. vrijedi za prevršivanje ili kresanje
takovih stabala pasus, koji veli: „Ako se oštete prouzročene
time, što je tko odsjekao, odrezao ili otrgao vršike,
ogranke i granje, bilo ili ne bilo na njima lišća ili
iglica , ima se naknada odmjeriti jednaka cijeni, koja
odgovara vrsti i dvostrukom kubičnom sadržaju prisvojenog
drvlja".
Da ovaj pasus vrijedi bez obzira na to, jesu li prevršena
(okresana) stabla bila za skorašnju sječu određena ili ne,
vidi se otud, što on vrijedi i bez obzira na to, da li je na
tim stablima bilo lišća odn. iglica ili ne, t. j. bez
obzira na to, jesu li ta stabla bila sirova ili suha.
Jer ako se od za skorašnju sječu određenih stabala
ne iščekuje nikakav prirast, onda se ovaj još manje može
iščekivati od suhih stabala.


3. Prema tome određuje se naknada prema ustanovi
§ 3. toč. 1. a), ako je posječeno cijelo ono stablo, koje
je bilo za skorašnju sječu određeno, a po § 4. određuje se
odšteta onda, ako je ono stablo, koje je bilo za skorašnju
sječu određeno, samo prevršeno odnosno okresano.
4. Neispravnost gore navedenog riješenja dokazuje napokon
— i to najeklatantnije — i pasus. „Nego ako ima
razloga bojati se, da će uopće zaostati ras te nje ozleđenih
stabala, imadu se tad pomenute naknade platiti poldrugiput,
a dvaput ili dvostruko, ako se je bojati, da će
ozleđena stabla usahnuti". Ovaj pasus određuje naime odštetu
za prevršenje ili okresanje svih onih stabala, od kojih
bi se inače očekivao kakav prirast, dočim se —
kako sam već rekao — od stabala određenih za skorašnju
sječu prirast ne očekuje.