DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 53     <-- 53 -->        PDF

državni nadlugar Stjepan Matonički kr. šum. akcesistom u XI
čin. razredu kod šumarskog odsjeka u Zagrebu.


2. U gospodarsko-šumarsko m fakultetu sveučilišta
u Zagrebu imenovan je kr. šum. nadpovjerenik Dr. Vladimir
Škorić pristavom kod stolice za uzgajanje šuma u navedenom
fakultetu u IX. č. razredu.
3. Kod krajiških imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji
imenovani su: nadšumarn.k Gjurgjevačke im. općine Ed uard
Sla pni čar, nadšumarnik križevačke im. općine Ante Mark,
nadšumarnik s´unjske im. općine Stjepan Frkić, nadšumarnik
ogulinske im općine Dragutin Lasman, nadšumarnik gradiške
im. općine Rudolf Rukavina, nadšumarnik otočke imovne općine
Fran Althaler i nadšumarnik brodske im. općine Jaromir Viđale,
svi šumarskim savjetnicima navedenih im. općina u VI čin.
razredu; nadšumari petrovaradinske im. općine {Jovan Stanič,
Pavle Stanojević, Borivoj Nešković i Svetozar Ra-dojci
ć šumarnicima iste im. općine u VIII. čin. razredu; kotar,
šumar otočke im, općine Mihovil Pećina nadšumarom iste im.
općine u IX. č. razredu ; apsolvent šumarske akademije Ivan Pađen
privremenim kot. šumarom gradiške im. općine u X. č. razredu.
Narodno gospodarstvo.


Doznaka ogrijevnog i građevnog drva zemljoradnicima
za zimu godine 1920/21. Ministar šuma i ruda izdao je pod brojem
29 770. od 30. X. 1920. naredbu, koja ima da ove zime reguliše opskrbu
interesenata agrarne reforme ogrijevnim i građevnim drvom
Iz te se naredbe v´di posve jasno, da joj je bio cilj više politički
nego gospodarski, jer je izdana bez obzira na posljedice, koje bi
radi njezine provedbe mogle da stignu naše šumsko gospodarstvo.
U protimbi sa načelima racijonalnog šumskog gospodarenj
a i sa naredbom svoga prethodnika od 14. I. 1920. br.
16530 .. 1919. naređuje g. ministar ovom naredbom, da se potrebe
zemljoradnika na ogrijevnom i građevnom drvu za ovu zimu (pred
izbore!) imaju podmiriti iz redovnog etata, a ako bude potrebno,
i putem prethvata u količini od jednogodišnjeg drvnog
etata.


Potreb u ogrijevnog drva, koja je naredbom od 14. I. 1920.
br. 16530/1919. bila određena sa 6—10 prm. povišuj e nova naredba
na 8 — 16 prm., a i kod određivanja potrebe na građevnom drvu
je g. ministar baš velikodušan, — ta ima toga blaga u šumi barem
sada pred izbore dosta (tako je jamačno mislio g. ministar izdajući
tu naredbu), a što nas briga za poslije a naročito za našu djecu.


Prema ovoj naredbi imaju se također „barem redovite godišnje
sječine" na ovaj način sasvim i s crpsti, tako da se i ono građevno
drvo, koje je sposobno za najfiniju eskportnu građu, ima dati zemljoradnicima
uz (dakako nisku) taksu šumsko odštetnog cijenika. Ovo
je pravo rasipavanje dobara, koje se sa stručnog i državnog
stajališta mora osuditi.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Sasvim je irelevantno, da li ta naredba najviše pogađa državni
ili privatni šumski posjed, jer ni u jednom ni u drugom slučaju zle
posljedice njezine ne će izostati. Za privatni šumski posjed biti će
te posljedice još i veće, jer će prinukati sumovlasnike, da zanemaie
pomlađenj e sastojina, a posljedice toga su jasne.


Zaista i ova naredba potvrđuje, da narodni poslanici nisu podesni
za uprav u države, te da bi trebalo eksekutivu posve odvojiti
od legislative, No ona baca loše svjetlo i na okolin u dotičnog
ministra, na šumarske stručnjake, koji su se sa takovom naredbom
svoga šefa mogli saglasiti.


Oglas.


Predmet: Razdioba šumskih biljaka
iz zemaljskog biljevišta.
U donjem ogledu označene su biljke, koje će se besplatno
dijeliti iz zemaljskog biljevišta u Crikvenici i Senju.


IM
3
H
Vrst
biljaka
Starost
biljaka u
godinama
Broj biljaka koje
će se dijeliti iz
biljevišta u
Crikvenici Senju
Ukupno
2 136 450 — 136.500
1. crni bor 5 — 67.000 67.000
6 — 107.000 107.000
2. smreka 3 59 200 — 59.000
3. lovor 2 1.700 — 1.700
4. amerikan. jasen 3 — 1.600 1.600
5. brijest 1 — 13.100 13.100
Sveukupno . 386.050


Oni, koji na te biljke reflektiraju, neka svoje molbe što ranije
i izravno dostave kr. kotarskoj oblasti u Crikvenici, naznaciv vrst i
broj biljaka, te kojim načinom i na koju postaju žele, da im se
biljke otpreme.


Kod razdiobe biljaka će se u prvom redu uzeti obzir na molitelje,
koji će biljke zasaditi na kraškom zemljištu.
Nadarenik je dužan biljke zasaditi na zemljištu, za koje je
biljke zamolio. Povjereništvo ministarstva šuma i rudnika,
šumarski odsjek u Zagrebu.


Uređuju profesori Dr. A. Petračić i Dr. A. Levaković.
Tiskara C. Albrecht, Zagreb.