DIGITALNA ARHIVA 奤MARSKOG LISTA
prilago餰no pretra瀒vanje po punom tekstu
奤MARSKI LIST 1-3/1921 str. 40     <-- 40 -->        PDF

P. subopacus Thoms. l򁐞 mm. na smreki i boru.
Koru歬a.
Carphoborus pini Eichh. Dalmacija (Lokrum, Mljet).
Estenoborus Perrisi Chap. na uljici i Pistacia


terebinthus, ju瀗a vrst, nadjena i u Hercegovini.
Liparthrum mori Aube. 1 mm. U bolesnim granama
duda. Dalmacija.


Hypoborus ficus Erichs. Strieka maljavi Schl.
1 1*3 mm. vrlo obi鑑n u bolesnim granama smokve, rijetko
u lozi.


5. Crypturgini.
Ovamo spadaju najmanji poznati potkornjaci.
Crypturguspusillus Gyll. Rakonja si鎢歯i Schl.
uski omorikov luboto Kori. 1桵 mm. Strmina pokrilja
bez zubaca, na smreki i boru, zalazi u hodnike ve鎖h potkornjaka.
巃kalj kod Rijeke,. Dalmacija, Bosna kod Vi歟grada
u hodnicima od Ips sexdentatus i typographus, Orthotomicus
proximus, Pityokteines curvidens.
Cr. cribrellus Reitt. 1 -2 mm. Dubrovnik, Hvar,
Mljet.
Cr. cinereu s Herbst. Rakonja pepeljasti Schl. 1.12
mm. Zagreba鑛a gora, Velebit. Bosna kod Vi歟grada u
hodnicima od Ips sexdentatus i typograhus, Orthotomicus
proximus.
Cr. hispidulus Thoins. Bosna (Olovo).
Cr. numidicus Ferrari. 1梀A mm. Hvar, Mljet.
Cisurgus Karamani Reitt. var. abbreviatus 1 mm.
Ka歵ela.


6. Cryphalini.
Cryphalus piceae Rtzb. Mali jelov luboto Kori.
\碶 1*8 mm. na jeli, iznimno na smreki, ari歶. Ide najredje
na gornji dio stabla, u visinama 鑕sto od 8001000
mm. Pojavi se ve u martu a onda u julu, 鑕sto u dru歵vu
sa Pityokteines curvidens. Sljeme, Krapina, Ogulin, Vrata,
Fu瀒ne. U Skradu rojio se po鑕tkom maja 1912 a 120
septembra 1914. Bosna (Stambul鑙 na jeli).


v. orientali s Eggers. Metalka klanac u ju瀗oj Hercegovini
prema
novopazarskom sand瀉ku.
Cr. saltuarius Wse. .5--2 mm. Krapina, Dalmacija.