DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Naučna ekskurzija slušača šumarstva
na kr. sveučilištu u Zagrebu.


Fiše D. Hranifović, slušač šumarstva.


Pod vodstvom g. prof. dra. Andrije Petračića, a uz sudjelovanje
gg. profesora dr. Gjure Nenadića i dr. Antuna
Levakovića, te asistenta g. VI. Škorića, otputovalo je dne


10. srpnja 1920. nas trideset akaderričara večernjim vlakom
iz bijelog Zagreba put naše kršne Like i prekrasnog gorskog
kotara.
Oko 3 sata u noći prispjeli smo u Ogulin, gdje nas
dočekaše i priključiše nam se gg. ministarski savjetnik Bogoslav
Kosović i šumarnik Šimić. Nakon jednosatnog čekanja
krenusmo ličkim vlakom dalje, da obavimo prvu tačku
našeg programa — da pregledamo najme srez leskovački
i srez škarački, te pilanu rudopoljsku, a uz put i bajovita
Plitvička jezera.


Sama vožnja od Ogulina do Rudopolja pružila je mnogom
od nas, koji nismo imali prilike ovuda proputovati, veliko
iznenađenje. Svaki od nas si je manje više zamišljao ove
predjele kao neku vrst pustinje, međutim nam se pružala
panorama iza panorame, od kojih mnoga ne zaostaje ni najmanje
ni za samim toli opisanim i oslikanim predjelima Sviće.


U Rudopolje smo prispjeli u 7 sati u jutro, gdje nas
na kolodvoru dočekaše gg. šum. nadinžinir Prpić i upravitelj
rudopoljske pilane šum. inžinir Jošovec, te šum. inž. pristav
Bjegović. Odmah nakon dolaska srno krenuli da pregledamo
pilanu, koja je dosada bila državno vlasništvo, no u najnovije
vrijeme je pilana prodana tamošnjem domaćem dioničkom
društvu „Velebit", pa se za vrijeme našeg posjeta vršila
primo-predaja, a uslijed te okolnosti nije ni pilana bila u
pogonu. G. šum. inž. Jošovec nam je kratko i lijepo protumačio
vodstvo poslovanja u pilani, a samo tumačenje je
potkrijepio statističkim podacima izvađenim iz dnevnika rudopoljske
pilane. Nakon temeljitog pregledanja pilane i nakon
okrepe, nastavismo put u smjeru Plitvičkih jezera.


Uz put zalazili smo češće u sastojine, u kojima se baš
provađa konsignacija stabala, gdje su nam uz gg. profesore
također gg. minist. savjetnik Kosović i šum. nadinž. Prpić
održali kratka praktična tumačenja. Imali smo prilike vidjeti
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 18     <-- 18 -->        PDF

lijepe jelove sastojine, sa kojima se preborno gospodari, a
što je za ondašnje prilike i posve opravdano. Pred veče
stigosmo do Plitvičkih jezera, te se obilno nadivismo krasoti
njihovoj. Prenoćismo u šumarskoj kući pokraj gornjih jezera,
a slijedećeg jutra krenusmo kolima preko Leskovca natrag
u Rudopolje i odavde vlakom u Plaški, gdje nas je dočekao
upravitelj ogulinske imovne općine g. nadšumarnik Lasman
zajedno sa kot. šumarom g. O. Seidelom i šefom ugledne
tvrtke „Narodna šum. industrija d. d.", da nas upute u
važnije šumsko-gospodarske i šumsko-industrijske prilike
onoga kraja.


God. 1913. izneseno je po ogulinskoj imovnoj općini
na prodaju pod imenom „Veleprodaja Krasnica" oko


634.384 m3 drva, od tog 319.543 m3 tvrdog, a 314.841 m3
mekog, koja bi se drvna masa imala preborno posjeći u
roku od 10 godina, na površini od 3600 rali. Kao dostalac
ostala je „Narodna šumska industrija d. d.". Kupac je do
danas izgradio lijepu modernu pilanu, te već dosada 136 km
dobro izvedene šumske željeznice.
Svrha našeg posjeta bila je ta, da pregledamo taj industrijalni
pogon, a ujedno, da u prirodi vidimo prvi korak,
koji je poduzet po imovnoj općini, da dosad takorekuć netaknute
prašume pretvori postepeno u normalnu redovitu
prebornu šumu.


Najprije smo pod vodstvom g. ravnatelja pilane pregledali
uređaj iste i njezino skladište. Sam uređaj pilane
počiva bezuvjetno na najmodernijim osnovima drvarske tehnike.
Samo je skladište nagomilano silnom robom, koja čeka
uređenje izvoznih prilika, kada će da krene put zapada i
juga. Izrađuje se raznovrsna roba: brvna, daske, letve,
testoni, tavoleti i t. d., a pile se i bukove podvlake sa posebno
za to udešenim uređajem.


Nakon što smo pregledali uređaj pilane, odvezli smo se
šumskom željeznicom, koju je gore navedena tvrdka izgradila,
da pregledamo samu sječinu. Na samoj sječini nam je g.
šumarnik Stjepan Šimić održao kratko predavanje, u kojem
nam je vrlo poučno ocrtao one momente, koji su doveli
imovnu općinu do ove veleprodaje, nadalje kako je obavljena
procjena i na koji način kani dobiti redovitu normalnu prebornu
šumu. Ja ću ovdje u kratko opisat njegovo predavanje.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 19     <-- 19 -->        PDF

U prvom redu odbija on napadaje na imovnu općinu,
koji padaju uslijed toga, što je imovna općina prodala tako
ogromnu masu sa pravom, da zakupnik tu masu drva može
izvesti kroz 10 godina. Imovna općina bila je najme već
god. 1900. odlučila, da postepenom sječom svojih prastarih
šuma privede iste do redovite norm. šume. Bila je i procjena
obavljena i dražba oglašena za drvnu masu od 80.000 m3,
no dražbi uslijed loših kumunikacionih prilika i uslijed pre-
male za prodaju određene drvne mase i udaljenosti od željezničke
stanice nije nitko pristupio.


Istom nakon izgradnje ličke željeznice uspjelo je imov.
opć., da poluči željeni cilj. Ona je najme odmah izlučila za
prodaju sve stare i prastare sastojine šumarije Plaški, na
kojima se je dosada vršila neuredna preborna sječa, te gdje
se je uslijed loših izvoznih prilika i male potrebe pravoužitnika
na gorivu i građi nagomilala ogromna uštednja na drvu.
Uzev ujedno u obzir dio uređajne. jedinice „Stajnička kapela",


t. j . onaj dio, iz kog izvoz gravitira na Plaški, arondirao se
i izlučio komples od 3600 rali, na kojem je bila procjenjena
sva drvna masa, a sječivo drvo određeno za prodaju pod
imenom „Veleprodaja Krasnica´-.
Sama procjena vršila se tako, da je na cijeloj za prodaju
određenoj površini ustanovljena je sveukupna drvna
masa prema postojećoj gosp. osnovi iz god. 1885. ili su
osnovana nova odjeljenja, rabeć pritom naravne međe. Na
cijeloj ovoj za prodaju određenoj površini bili su najjači
debljinski razredi najbrojnije zastupani, te se tamo moglo
naći ogromna množina jelovih i smrekovih stabala od
100 — 150 cm, a bukovih i javorovih od 80—110 cm u
prsnoj visini.


U ovakovim sastojinama je bilo teško odredit primjerne
plohe, pa se je procjenitelj morao odlučit na polaganje primjernih
pruga u svakom odjelu posebno. U tu svrhu proučio
je potanko sve osebine odnosnog odjeljenja, prošav
ga temeljito, te je prema uočenim prilikama odredio smjer,
kojim mora teći ta primjerna pruga, istu dao precizno u
naravi iskolčiti sa daljinom od 1—25 km, a širinom od
10—20 hvati.


Na tako iskolčenoj površini od 8 — 15 kat. jutara proučeni
su i zabilježeni stojbinski i sastojinski odnošaji tog
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 20     <-- 20 -->        PDF

18


odjela, uočen je razmjer smjese jele i bukve, te su u prsnof
visini izmjereni promjeri počam od 10 cm dalje.


Na temelju tih podataka izračunata je kod kuće sveukupna
drvna masa po odjelima, te na cijeloj prodajnoj površini
razlučeno po vrsti drva, te je tako na cijeloj prodajnojpovršini ustanovljena drvna masa od 1,026.890 m3 ili po
rali 285 m3, od tog sveukupno 577.166 m3 tvrdog (bukve i
javora), a 449.724 m3 mehkog drva (jele i smreke).


Prema uzgojnom redu i propisima, po kojima se kod
ogulinske imovne općine imadu neuredne preborne sastojine
svesti na normalno stanje urednog prebornog uzgoja, koji
je jedini i prema samom ustrojstvu imovne općine (pravo
drvarenja i paše) te prema stojbini i konfiguraciji kraškog
terena na kojem se te sastojine nalaze — moguć i opravdan,
imadu se u principu vadit sva stabla tvrdog drva počam od
45 cm (u vrlo gustom sklopu i sa 40 cm) i sva stabla
mekog drva počam od 50 cm (odnosno 45 cm) u prsnoj visini.


Sada se lahko ustanovio broj stabala, koja se imaju
sjeći, a njihova drvna masa na temelju podataka iz primjernih
pruga.


Tim postupkom je ustanovljena već napred označena
drva masa, koja se smije izvadit na prodajnoj površini, a
ustanovljeno je, da se po rali smije 176 m3, od tog 89 m3
tvrdog, a 87 m3 mehkog drva, te bi prema tome ostalo poslije
sječe po rali 109 m3.


Da se uzmogne kontrolirat ovaj postupak, bavio se g.
šumarnik Simić gotovo tri godine sa više mladih sudrugova
sa istraživanjem i ustanovljenjem normalne uredne sastojine
u sklopu Velike i Male Kapele, te ustanovljenjem tekućeggodišnjeg prirasta za jelova i bukova od 10—60 cm u prsnojvisini debela stabla, te su došli do slijedećeg rezultata:


Drvna gromada po rali:


Prije sječe Nakon sječe


I. d. r. 22-11 m3 1595 m3
II. !> 32-56 26-27 „.. i>
>
>> )> 43-74 37-26 „
IV. » 5976 53-12 „
M


V. 74-79 ?»
Ukupno 232-96 m3 132-60 m3.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Kako se iz gornjeg razabire, imade nakon sječe po rali
ostati 13260 m3, dok kod ove veleprodaje ostaje samo
109 m3, dakle razlika za 23 m3 po rali. Pošto se kod ove
imovne općine računa sa ophodnjicom od 30 godina, to bi
bio ukupni prirast:


I. d. r. 17-40 m3
II. „ „ 27-69 „
.. „ „ 27-60 „


IV.
„ „ 29-76 „
V —
Ukupno 10245 m3.


Kako vidimo ne bi se pqlucila normalnost, naprotiv biii
bi za 21 m3 ispod normalne drvne mase koja bi se morala sjeći.
Da Jome neće biti tako, dokazuje g. šum. Šimić ovako:


1. Što će proteći još nekoliko godina dok dođe do
gospod, uređenja u veleprodaji isječenih površina, pa će se
dotle sastojina znatno oporaviti i prirasti;
2. Što će prirast stabala na isječenim površinama biti
znatno jači. uslijed većeg upliva svjetla;
3. Što ugovorom sklopljenim sa kupcem nije baš strogo
određeno, da on smije posjeći sva stabla počam od 40 odnosno
45 cm, već ovisi o šumarskom stručnjaku, koji provađa
doznaku stabala, koja stabla će odredit za sječu.
Kako se iz ovoga vidi nije nužna bojazan, da je u veleprodaji
računom iskazanih 109 m3 premalo i štetno po
normalitet tih sastojina.


Sa ovim izvodima je g. šumarnik završio svoje predavanje,
a svatko tko je vidio ovaj uslijed ovog pogona
oživjeli kraj, mora da prizna da se je imovna općina s ovom
prodajom uvelike odužila tamošnjem narodu, jer je na taj
način u dosada sasma neindustrijalnom kraju omogućila
jedan jak industrijalan pogon, koji će kako se već sada
može opaziti narod odgojiti u industrijalnom pogledu, a tim
će ga ujedno i kulturno podići.


Kako nitko nije mogao na lućivat, da će nastat minuli
dugotrajan svjetski rat, a to se najbolje vidi, što nije nitko
za vrijeme oglasa dražbe istoj prigovorio tako isto ni gospodarstveni
ured i upravni odbor imovne općine nije mogao
očekivat dolazak ove svjetske katastrofe, a s njom opći pad
novčane vrijednosti respektive porast vrijednosti surovinama.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Saslušav izvode g. šumarnika, razgledali smo također
samu sječinu, na kojoj se izrađuju vesla, vratila, francuska
i grčka dužica te gorivo drvo i drvni ugljen. Imali smo
prilike također vidjeti izgradnju novo osnovanog rukava željezničke
mreže, koja se po šumi sve dalje i dalje širi.


Samu manipulaciju t. j . izradbu, radničko pitanje, te
samu trgovačku stranu cijelog poslovanja, nam je lijepo
prikazao g. ravnatelj poduzeća.


Pod večer vratismo se natrag u Plaški, gdje smo po
upravi pilane bili izvanredno pogoščeni. Prenoćiv u prostorijame
istog društva, krenusmo rano u jutro vlakom put
Ogulina. Istog dana odvezosmo se vlakom dalje, da pregledamo
neke partije fužinske šumarije. Na kolodvoru u Vratima,
dočekaše nas g. šum. savjetnik Pere i g. šum. nadinž.
Marinović i poslovođa pilane.


Nakon kratkog odmora pođosmo pod vodstvom gosp.
Marinovića, da pregledamo jedan odjel preborne jelove šume.


G. Marinović nam je najprije u kratko razložio gospodarski
nacrt i cijeli uzgojni i uređaj ni historijat. U ovom predjelu
vodila se najme do nedavno preborna sječa i preborno pomlađenje.
No u novije doba uvađa g. Marinović oplodnu
sječu i oplodno pomlađenje, koja vrst gospodarenja daje
daleko bolje rezultate i gledom na prirast a i na stojbinu.
Na polasku u Fužine pregledali smo također i pilanu
u Vratima. U glavnom se na ovoj pilani izrađuje ista roba
kao i na pilani u Plaškom (osim podvlaka), samo što ova
gledom na sam položaj, a i gledom na uređaj zaostaje donekle
za pilanom u Plaškom.


Na večer prispjesmo u Fužine, gdje nakon obilate
okrepe prenoćismo po privatnim kućama. Moramo priznati,
da nas je općinstvo vrlo ljubazno primilo.


Rano u jutro krenusmo vlakom prama Plasama, kamo
smo oko 8 sati i prispjeli. Odmah pođosmo dalje u smjeru
prema Grižanima. Uz put smo na nekim partijama imali
prilike, da vidimo velike uspjehe, koje je nastojanje oko
umjetnog pošumljenja Krasa polučilo. U Grižanima nas je
dočekao gosp. šum. nadzornik prof. Kauders. Pod njegovim
vodstvom smo pošli, da pregledamo radnje, koje su izvedene
u svrhu ustaljenja tamošnjeg popuzlinskog tla. Vidili smo
brojne pregrade izvedene na suho i u žbuci, nadalje uzdužne
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 23     <-- 23 -->        PDF

gradnje, koje se sastaju u taracanju korita, a i nekoliko
procjednica sa kamenometom do površine i sa otaracanom
kinetom. Osim toga vidili smo i kulturne radnje, koje su
uporedo sa tehničkima provađane, a sastojale su se u pobusivanju
raznim travama i pošumljivanju sa crnim borom
(Pinus Laricio) i kanadskom topolom (Pop. canadensis). Kod
svih ovih radnja uzev u obzir poteškoće, koje su se imale
svladati, možemo reći, da je polučen veliki uspjeh.


Nakon ovog razgledavanja pođosmo, da razgledamo još
i zadnju tačku našeg naučnog izletnog programa i to tamošnji
stalni šumski vrt. U njem nam je g. prof. Dr. Petračič
zorno prikazao način sjetve i sadnje u šumskim vrtovima.
Sam šumski vrt leži vrlo zgodno, te se pruža u dolini lijevo
od ceste, koja vodi u Crkvenicu. U njem se uzgajaju pretežnim
dijelom 2—3 god. biljke crnog bora i nešto jele, a
od listača robinia i ailanthus glandulosa.


Ovu divnu i izvan svakog očekivanja uspjelu ekskurziju,
završili smo jednodnevnim boravkom na našem zasada najljepšem
dijelu riviere — u našoj blagoj Crkvenici.


Završujuć izričem naposljetku u ime svoje, kao i u ime
svih mojih kolega, svoj onoj gospodi, koja su nam prigodom
te naše lijepe i zbilja naučne ekskurzije, išla u svakom pogledu
toliko na ruku, najsrdačniju hvalu.


Potkornjaci (Scolytidae).


Sastavio Dr. Aug. Langhoffer.


Među kornjašima, koji čine štete na šumskom drveću,
zauzimlju važno mjesto potkornjaci. Sitni su i raznolični a
to dvoje oteščava njihovo raspoznavanje.


Na svu sreću ne dolaze svi poznati potkornjaci u našim
krajevima a nisu ni tako česti gostovi u našim šumama,
kao u drugim zemljama, obično bar ne dolaze kod nas u
tako ogromnoj množini, kako to znade biti drugdje.


Nužna obrana proti njima čini potrebnim, da šumarsko
osoblje upozna bar one potkornjake, za koje znamo, da
kod nas češće a više puta i obilnije se pojave.


Sve to me je potaknulo, da o njima raspravim na ovom
mjestu.