DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 50     <-- 50 -->        PDF

364
´


Šumarko pokušalište u Zagrebu. U ovogodišnji proračun
uvrštena je stavka za ustrojenje šumarskog pokušališta (šumarske
pokusne postaje) u Zagrebu, te je organizacija i vodstvo tog pokušališta
ponuđena profesorskom zboru gospodarsko-šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Time je postavljen temelj za otvorenje institucije, na koju
smo tako dugo uzalud čekali i koju je — može se reći — tek naše
oslobođenje i ujedinjenje u život privelo. Do profesora šumarstva u
navedenom fakultetu stoji, da tu instituciju što bolje organizuju i rukovode,
hako bi se naše šumurstvo i u naučnom progledu na vlastite
noge postavilo.


Razno.


Gradnja palače povjereništva šuma i rudnika u Zagrebu.


Nastojanjem povjereništva i osobitim zauzimanjem ministra šuma i
rudnika, imala bi se u Zagrebu iduće godine graditi velika trokatna
palača za povje. eništvo. Ova bi se zgrada podignula u sklopu ostalih
velikih gradnja, koje će se graditi na Sajmištu. Kao što je poznato,
sada su svi uredi povjereništva razdijeljeni na tri mjesta i to državni
šum. ured smješten je u svojoj palači na Akademičkom trgu, šumarski
odsjek sa povjereništvom nalazi se na Kipnom trgu, a rudarski odsjek
na Markovom trgu. Svi ovi dijelovi tako su stisnuti, da izim držav,
šum. ureda, ne mogu više niti da namještaju potrebno osoblje, lih
radi pomanjkanja prostorija. Ne samo da to smeta razvoju posla,
nego priječi i dosadanju administraciju, da glatko funkcioniše. Pošto
se svi ovi uredi ne mogu smjestiti na Akademički trg, to je najbolji
izlaz, da se gradi vlastita zgrada.


Pošto u tu svrhu imade dosta raspoloživih svota, koje se mogu
namaknuti iz raznih prištednja i pretplata kod velikih prodaja, to će
ministarstvo učiniti vrlo dobru stvar, ako odredi čim prije gradnju
ove palače, jer će se time odteretiti mnoge stanbene prostorije, novac
bi na najsigurniji način bio uložen, a naše bi se šumarstvo moglo
ponositi sa jednim kulturnim djelom više. (Iz Jugosl. šume.)


Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika u Hrvatskoj
i Slavoniji imala je u razdoblju od 1. srpnja 1919. do konca lipnja
1920. slijedeće prihode:


1. na 0-2°/o pristojbama dostalaca prodanih stabala poduzetnika*
raznih radnja i dobava, te zakupnika objekata imovnih općina i zemljišnih
zajednica i to :
a) u gotovu K 21.286-09
b) u priznanicama K 184- K 21.470-09


2.
na kamatima temelj, glavnice K 2-154 42
3.
na kamatima ulož. hipot. banke br. 1488 .. . K 986 56
4.
na nepodjeljenim i propalim potporama te prištednje
u opće K 15.450-36
Ukupno .. . K 40.061-43
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 51     <-- 51 -->        PDF

´M


Odbiv od toga trošak režije i to :


1. oglasa tiska i pribora sa
K 408*50
2. naplata kod nabave efekta ... . K 1.97065 K 2.37915
Ostaje čisti prihod ... . K 37.68228
Isti je sadržan u iznosu uložnice hipotekarne
banke broj 1418 po stanju 30. lipnja 1920. sa . . . K 46.276 53
odbiv odtoga manjak gotovine 30.VI. 1920. sa K 484-25
te pasivne tražbine na potporama . . . K 8.110´— K 8.594*25
ostaje
čistih kao gore K 37.682-28
Od prihoda odpada prema zakladnici:


I. Na potpore za 1920/21. školsku godinu:
1. tri četvrtine prihoda pod čl. 1. si. a sa .. . . K 15.96456
2. kamati pod toč. 2
K 2-154-42
3. kamati pod toč. 3
K 986-56
Ukupno .. . K 19.105-54
odbiv režijske troškove K 2.379-15
ostaje za potpore K 16.726-39


ili zaokruženo K 16.700—. .


II. Na temeljnu glavnicu:
1. Ostatak polučen zaokruženjem tangente za potpore
sa K 26-39
2. jedna četvrtina prihoda točka 1. si. a sa .. . . K 5.321-53
3. prihod toč 1. si. b) jer prinos već u priznanicama sa K 184-—
4. prihod toč. 4. si. b)
K 15.45036
Ukupno .. . K 20.982-28


Na potpore odpada K 16.700-—
na temeljnu glavnicu K 20982-28
daje ukupni čisti prihod K 37.682-28


Prema tome imao bi se iznos od K 16.700-— upotrijebiti za
podjelenje potpora u školskoj godini 1920/21., dok bi se za nepre^
coračivi iznos od K 20.982 28 imalo nabaviti vrijednosne papire do


maćih novčanih zavoda uživajućih pupilarnu sigurnost.


Iznos preostao nakon nabave vrijednosnih papira ima se pri


pojiti temeljnoj glavnici kod razdiobe zakladnog prihoda u godini


1921/22.


Temeljem se normativne naredbe od 18. XII. 1912. br. 5474 Pr.
imaju papiri nabaviti putem činovničke štedionice, zadruge za štednju
i predujmove u Zagrebu bez zaračunanja kakovih provizionih troškova.


Odnosni se nalog ima prema naredbi od 14. ožujka 1910.
broj 1011 Pr. predložiti na potpis gosp. banu i njegovu zakonitu
zamjeniku.
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 52     <-- 52 -->        PDF

366


Zaklada je koncem lipnja 1920. imala slijedeće efekte:


1. 4°/o ugarska krunska renta
K 36.700"—
2. 4´/20/o zadužnica zajma grada Zagreba
K 38.300-—
3. 472% založnica I. hrv. štedione
K 4 800 —
4. 4V/o založnica hipot. banke ..
K 38.600-—
5. 6% obveznica ratnog VI. zajma
K 10.000-—
6. 4°/0 zajam na držav, bonovima
K 8;500-—
7. Priznanice hrv. slav. opće kreditne banke ... . K 184-—
8. na ulož. hipot. banke br. 1418 . K 46 276 53
Ukupno . .. . K 183.360 53
koji je iznos suglasan sa onim iskazanim u blagajničkom dnevniku
kod kr.
državne blagajne u Zagrebu koncem lipnja 1920.
U Zagrebu, dne 31. kolovoza 1920.


V. S t u b 1 i ć v. r.
Zapisnik o podjeljenju potpora iz zaklade za uzgoj djece
šumarskih činovnika, spisan dne 4. rujna 1920. u prostorijama
šumarskog odsjeka povjereništva ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.


Povjerenstvo sastoji iz slijedećih članova:


Predsjednik: Andrija Koprić, kr. šumarski savjetnik.


Povjerenici: Dragutin Trôtzer, nadšumar nadbiskupskog vlastelinstva,
kao izaslanik šumarskog društva; Eduard Slapničar, nadšumarnik
gjurgjevačke imovne općine; Milan Gjureković, kr. šumarski
nadzornik i izvjestitelj.


Temeljem poziva predsjedn´štva zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika sastalo se je gornje povjerenstvo, te je za školsku
godinu 1920/21. razdijelilo iz zaklade raspoloživu gotovinu djeci
šumarskih činovnika, kako slijedi:


1. Ivan Adamek . . . 400 četiri stotine kruna,
2. Elizabeta Puches . . 800 osam stotina kruna,
3. Zvonimir Pere . . . 1000 hiljadu kruna,
4. Rikard Georgijević 800 osam stotina kruna,
5. Svetozar Georgijević . 800 osam stotina kruna,
6. Anka pl. Rukavina 600 šest stotina kruna,
7. Bogdana Stojanović . 1600 jednu hiljadu šest stotina kruna^
8. Božena Brozig . . . 800 osam stotina kruna,
9. Vera Kern ... . 800 osam stotina kruna,
10 Dobroslav Cesaric 1000 jednu hiljadu kruna,
11 Regina Koziak . . . 800 osam stotina kruna,
12 Milica Puljević-Nikolić 600 šest stotina kruna,
13 Sofija Puljević-Nikolić 600 šest stotina kruna,
14 Anka Puljević-Nikolić 600 šest stotina kruna,
15. Milivoj Vraničar . . 800 osam stotina kruna,
16. ´Franjo Kolibaš . . . 1200 hiljadu dvjesto kruna,
17. Zdenka Rukavina . . 300 tri stotine kruna,
18. Zora Rukavina . . . 300 tri stotine kruna,


ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 53     <-- 53 -->        PDF

19. Danica Rukavina . . 300 tri stotine kruna,
20. Vladimir Fuksa . . 600 šest stotine kruna,
21. Jelena Prstec . . . 300 tri stotine kruna,
22. Nevenka Grozdanić . 300 tri stotine kruna,
23. Latinka Grozdanić 300 tri stotine kruna,
24. Jelka Majstorović . . 300 tri stotine kruna,
25. Leopoldina Gulin . . 500 pet stotina kruna,
26. Antonija Pleša . . . 300 tri stotine kruna.
Povjerenstvo moli, da se prigodom stvaranja nove zakladnice
izričito istakne, da oni članovi povjerenstva, koji sami podnašaju
molbu za podporu, ne mogu sudjelovati u sjednici, već se u tom
slučaju imadu pozvati njihovi zamjenici, koji nisu interesirani.


Podjedno bi se imalo izričito u zakladnici istaknuti, da sve
molbe budu riješene do konca mjeseca srpnja svake godine.
Kod podjelivanja potpora imao bi se u prvom redu uzeti obzir
na siročad, te udovice.
Svjedočbe siromaštva imale bi glasiti koli na roditelje toli i na
molioce.


Zaključeno i podpisano : «


D.
Trôtzer v. r. Koprić v. r. Slapničar v. r.
predsjednik.
Milan Gjureković v. r., kr. šumarski nadzornik.


Pristup i dar pripomoćnoj Koroskenyevoj zakladi. Gosp.
Milan M ari nović, kr. šumarski nadinžinir pristupio je „Pripomoćnoj
Korôskenyievoj zakladi* uplativ prinos od 10 K, a povrh
toga darovao je istoj zakladi još 10 K.


Ispravak pogrešaka. U članku „Pogrešno obračunavanje njemačke
bačvarske gradje" potkrale su se ove pogreške:


I. u broju 9. „Šumarskog lista":
1. Na strani 229 kod obračunavanja duga 1. (prve točke) ima
predzadnji redak: 16 36 456 glasiti 15´2 30 456.
2. Na strani 230 u računu kod dana kod -2- ima se u redku,
koji počima sa 24 brisati 418 i mjesto toga staviti 480.
3. Na strani 231 kod drugog slučaja u drugom redku imade na
mjesto 2 reda 2 akov. dana = 4 X l stajati : 2 reda 2 akov. duga = 4 %.
4. Na strani 236, kod C specijalni primjeri, u računu 1. za duge
ima drugi redak 15 2 32 glasiti 16 2 32, a predzadnji redak 16
36 456 glasiti 15.2 30 456.
II. u broju 10. i 11. „Šumarskog lista":
1. Na strani 287 u sedmom redku odozdol izostavljen je izmedju
Vx i Vj znak sbrojitbe -f-, pa ima biti V*! -f-vv