DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 47     <-- 47 -->        PDF

âei


6. Upisnine
100 K
7. Kamati društvene imovine ... . ;
1*000 K
8.
Oglasi 5000 K
svega 117-454 K
odbiv rashod . . . 95602 K
ostaje za iduću god. 21-852 K


Rashod:


1. Odplata zajma Brodskoj imovnoj općini
3.392 K
2. Porez i namet
12.000 K
3. Plin i vodovod
300 K
4. Uzdržavanje zgrade.
3*500 K
5. Nagrada pazikući
960 K
6. Osiguranje zgrade
250 K
7. Nagrada tajniku
3 600 K
8. Nagrada blagajniku
3-600 K
9. Nagrada uredniku „Šumarskog Lista"
6 000 K
10. Nagrada saradnicima „Šumarskog Lista"
10 000 K
11. Nagrada saradnicima „Lugarskog Vjestnika" ... . 2000 K
12. Tisak i odprema lista
40000 K
13. Pisaće potrebe i poštarina
2000 K
14. Stalnom pisaru
3-600 K
15. Jubilarni štipendij
2-400 K
16. Doprinos literarnoj zakladi . 2.000 K
svega 95-602 K
U Zagrebu 30. oktobra 1920.
Predsjednik : ´ Tajnik :
M i 1 a n T u r k o v i ć v. r. M. D i v j a k v. r.


Prosvjeta.


„Jugoslavenska šuma", list za šumarstvo, šumsku industriju
i trgovinu drvom. Izdaju Manojlo Divjak i Srećko Majer. Odgovorni
urednik Manojlo Divjak.


Primismo pet brojeva ovoga lista, koji izlazi svake subote, te nas
upravo iznenađuje biranim sadržajem šumsko-političke, šumskoindustrijalne
i šumsko-trgovačke naravi. Pored toga list obiluje najraznoličnijim,
za šumara i šumskog trgovca vrlo interesantnim vijestima
iz svih krajeva Jugoslavije. Stoga ga svim šumarima, šumskim
industrijalcima i trgovcima u našoj kraljevini najtoplije preporučamo,
jej smo uvjereni, da ga nitko od onih, koji se na nj pretplate, neće
više ostaviti.


List je štampan djelomice latinicom, a djelomice i ćirilicom, te
u svakom broju sadržaje također po jedan engleski i jedan francuski
članak, jer mu je također svrha, da i zapadno inozemstvo informiše
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 48     <-- 48 -->        PDF

dnevnika (veliki format) na jednom potpunom arku. Pojedini broj
stoji 6 K = 1´5 Din. Pretplata godišnje 200 K = 50 Din., polugodišnje
100 K — 25 Din. List se naručuje kod „Uprave jugoslavenske
šume", Zagreb, Kaptol broj 18.


Još naročito ističemo, da je okvir našega „Šumarskoga lista"
pretijesan, a da bi potrebe šumara na stručnom štivu barem kako
tako mogao zadovoljiti, te da se već duže vremena, a naročito počevši
od našeg oslobođenja i ujedinjenja osjećala snažna potreba za
izlaženjem jednog novog, svestrano uređivanog šumarskog časopisa.


G. g. izdavači, koji su ne samo dobri šumarski stručnjaci, već još
više vrsni publicisti, odazvali su se samo toj hitnoj potrebi, a na
nama je svima, da ih u tom nastojanju oko pridizanja naše šume
i šumskog gospodarstva svojski podupremo.
Pa i za naše lugarsko osoblje list će biti od znatne koristi, jer
je u stanju da u znatnoj mjeri pridigne kako opću tako i stručnu
naobrazbu toga osoblja.


Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Dne 15. studenoga započeo je ovaj državni ispit pred povjerenstvom,
koje je sastojalo od gg. Antuna Jovan ovca, kr. zem.
šum. savjetnika kao predsjednika, te sveeč. prof. dra Nenadića ,
šumarskog direktora dra Ugrenović a i kr. šum. nadinžinira Milana
Marinović a kao ispitnih povjerenika. Ispitu je pristupilo 16 kandidata
i to gg: Asaj Franjo, Bjegović Tomo, Borošić Josip, Dereta
Branko, Frković Ivan, Gjukić Dušan, Ježić Miroslav, Kovačević Roko,
Ing. Miklavić Franjo, Petrak Juraj, Rugole Josip, Ing. Rus Alojzije,
Serdar Stjepan, Stojanoff Vasil, Šokčević Gjuro, i Vučković .....


Na pismenim ispitima, koji su se održali dne 15. i 16. studenoga,
stavljena su ova pitanja.


1. U šumi z. z., koja leži u nizini, a od željezničke stanice udaljeno
10 km., na površini od 250 jutara, nalazi se 936 hrastovih
stabala Te hrastove želi z. z. prodati i na istoj površini dalje uzgajati
sitnu šumu uz 40 god. ophodnju. Opišite način, kako ćete
ustanoviti tvarna i novčanu procjenu tih hrastova, ako se stabla
razvrstaju u povoljne deblj. razrede, te kao novčana vrijednost za
podlogu računa uzmu oni sortimenti, u koje se hrastovina danas
izradjuje. Konačno pjbliže opišite, da li je u odnosnoj novčanoj
vrijednosti sadržan kakav vanredan prihod i ako jest, koliko isti iznosi?"
2. Koja su glavna utanačenja, što ih moraju sadržavati dražbeni
uvjeti o prodajama stabala iz šuma imovne općine, zem. zajednice i
države putem dražbe?
3. Troškovi izgradnje jedne šumske ceste predvidjeni su sa
120.000 K, a godišnje uzdržavanje sa 5000 K. Tom cestom izvozit
će se kroz 20 godina oko 10.000 m3 jelovog tvorivog drveta te 2000
m3 bukovog gorivog drveta godišnje. Uslijed izgradnje ceste nadati
se je porastu cijena i to kod jelovog tvorivog drveta za 5 K, a kod
bukovog gorivog drveta za 1*5 K po ms. Neka se izračuna, da li bi
gradnja te ceste bila korisna, ako je vrijeme amortizacije 20 god. i


ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.


ako je p = 5°/0. Nadalje neka se izračuna ona drvna masa, uz čiji
izvoz bi cesta bila još korisnija?


4. \z neke bukove šume sa 2000 jutara površine, koja je udaljena
20 km. od želj. stanice, ima se izraditi godišnje oko 5000 m3
drvne mase u samoupravi, te je vama povjereno, da posao iskorišćenja
ssmi provedete. Opišite potanje sva prometna sredstva za
izvoz te mase. Nadalje navedite sve^sortimente, u koje se ta drvna
masa može najracionalnije izraditi Šuma leži u sredogorju od 800
m. nadmorske visine, te je izbraždena s nekoliko dubokih jaraka.
5. Treba opisati način reambulacije šumskih medja strojevima,
te njihovu rektifikaciju.
6. Imadete bujično područje. Opišite sve naprave, koje su,»
potrebne za mirenje bujica s naročitim obzirom na pošumljene tog
područja. Opišite način pošumljenja i vrst drva, kojim se to pošumljenje
provodi na krasu i prigorju.
Usmeni ispit trajao je od 18 do 23 studenoga, te se završio
ispitivanjem u Zagrebačkoj gori. Dne 24. studenog proglašen je rezultat
ispita, po kom je 7 kandidata napravilo ispit sa ocjenom
„jednoglasno sposoban," 6 sa ocjenom „sposoban većinom glasova,"
a trojica su reprobovana na godinu dana.


Bilinstvo za šnmarsko pomoćno osoblje. Sastavio O. pl.
A^ić. šumarnik. Knjiga se izašla u nakladi hrv. šum. društva kao
posebni otisak autorove istoimene monografije iz Lugar, vijesnika.
Cijena joj je 20 K, a narudžbe uz unaprednu uplatu cijene prima
uredništvo „Šumar, lista" u Zagrebu, Šumarski dom.


Otvorenje lugarske škole u Vinkovcima: Dne 15. o. mj.
otvorena je svečanim načinom lugarska škola u Vinkovcima. Kr. zem.
vladu, povjereništvo za šume i rude zastupao je gosp. nadšumarnik
brodske imovne općine Jaromir Viđale, koji je uz veliko sudjelovanje
zastupnika odličnih ktugova i sviju stručnih predstavnika proglasio
školu otvorenom. U svom pozdravnom slovu naglasio je izaslanik
vlade naročitu želju, da bi ovaj korak oko unapred enja naše
zelene struke bio na korist naroda i domovine.


Ravnateljem lugar, škole imenovan je šumarnik brod. imov.
općine O. pl. Agić. Osim ravnatelja drže u školi obuku kr. šum.
inžinir Stj. Kopf i učitelj više djevojačke škole Jos. Pizek. Za


_, pomoćnika dodijeljen je kr. držav, lugar J. Utović.
U školu se primaju neporočni državljani SHS od 18 do 32 godine,
koji su pismeni i za lugar, službu tjelesno sposobni. Prijavilo
se za polazak škole 55 mladića iz svih naših krajeva. U njoj se predaju
predmeti : zemljopis kraljevine SHS, krasopis, računstvo s geometrijom,
gojenje šuma, čuvanje šuma, uporaba šuma, procjena šuma,
izmjera šuma, tloznanstvo, organizacija šumarstva, lov i ribolov, poljodjelstvo,
te šumarsko pisarničko rukovanje.
Škola traje 10 mjeseci, a apsolventi ne moraju praviti dosad
propisanih ispita za šumarsko-tehničku pomoć, službu i za lovonadzornu
službu.


Agić, šumarnik,